Christian Krohg

(1852–1925)
Norsk maler, forfatter. Gift med Oda Krohg, f. Lasson. Far til Per Krohg. Uformelt lærer for Munch tidlig i 1880-årene.

Tilknyttet

  Relaterte personer

  Omtalt i følgende kommentarer

  Les mer

  Brev fra Christian Krohg til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 415.   Brev. Datert 01.07.1899. 
  «Fru Soot har bedt mig under- rette Dem om, at Frk. Lar- sens Brev, hvori hun ber hende ikke røre de af Hau- ges Møbler, som staar i De- res Atelier, kom forsent. Var det kommet tidsnok havde hun selvfølgelig ladt dem staa, skjønt hun vidste at Hauge er i stor Nød og har skrevet et Brev hit, om at det hasted. Nu var» 
  Munchmuseet, MM K 1409.   Brev. Datert 27.04.1889. 
  «Vi undertegnede malere ville herved udtale vort enstemmige ønske om, at statens stipendium i aar maa blive givet til Edvard Munch som den der utvilsomt hidtil blandt de yngste norske kunstnere har vist det ubetinget største umiddel- bare talent og som i forhold til sin produktion uden sammenligning har nydt mindst opmuntring» 
  Munchmuseet, MM K 1410.   Brev. Ikke datert. 
  «Jeg sender Dem herved min An- befaling og haaber, den vil nytte Dem. Det ærgrer mig at jeg ikke er kommet op til Dem, medens De var syg, som det var min Hensigt. Send ihvertfald ind Deres Billede fra Høstudstillingen og enkelte Skizzer og Tegninger.» 
  Munchmuseet, MM K 1411.   Brev. Datert 09.05.1884. 
  «Idet jeg herved tillader mig at anbefale Hr. Edv. Munch til at komme i Betragtning ved Ud- delingen af Renterne af det Schäfferske Legat, skal jeg udtale det som min og mine Collegers Overbevisning, at han er den at de yngste Kunstnere, som paa Grund et sjeldent Koloris- tisk Anlæg og Kunstnerisk Opfat- ning samt Originalitet giver mest Haab og fortjener mest Op- muntring.» 

  Christian Krohg er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 17.   Brev fra Johan Anker. Datert 20.11.1911. Se s. 1
  «Nu spør jeg paa vegne av Vigeland. Vil De være med? De maa være med og spenne bena under Krogh»
  Munchmuseet, MM K 141.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert [??].12.1934. Se s. 2
  «Hvad hjelper  …  det, forståelse og lignende, når  … min selvkritik sagde mig at det jeg søgte og vilde ved og i mit arbeide – det – just det magtet jeg.  … . Nuvel, ingen kann lægge en alen til sin væg\s/t – og så det være det samme – c’est ca. Men – et spørgsmål – hvad siger Du til Dine talentløse ef- terabere. Du, jeg synes de er idioter – idioter og tarvelige spekulanter i det – fremdeles – ubegribende publikum. Munter var Åmodts historie \(sidste Statens)/ med «Løkka» – jo! det kaller man at gå i vannet! «PROFESSOR». Rævold og Kris- tians søn – Per – o.d.a. Det hænder da at jeg endnu engang mig en god latter i min ensomhed – og den fik jeg da. Jaha – dette er jo et julebrev – en juleprat med en gammel og kjær ven – Å ja «det var engang» 80årene og udover – og de fleste af de medagerende er borte.»
  Munchmuseet, MM K 143.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 20.09.1938. Se s. 1
  «Tja – Det blir forbasket tommt i geledene! nu er også Dr Thomas Bodum strøket af listen. Du husker ham nok lange Bodum, vi kalte ham, samtidig med Hans JægerCalle Løken o. s .v. Nuvel jeg er meget tilfreds med snart at rusle bort. Jeg er træt, jeg forstaar ikke denne tiden, med funkis og drit og lort! jeg synes det er tøv. En dum upersonlighed, det er en tid af copister og ikke caractairer i person og i arbeide. Jeg har så ofte tænkt på Dig, og jeg har ved Gud ventet at se Dig her, Du som kjører, har bil og er rask og rørig! og bra er det. Seer Du også jeg lever helt tilbagetruken og i femten år har intet menske seet mig på Soon’s gader. Ofte går mine tanker tilbage, og da jeg så nogen illus- trationer af Dine siste billeder med motiver fra Aasgårdstrand «Faust» o.s.v. se da gik den herlige tid, med all dens indhåld klart frem i erindrin- gen. Ja såmend Fru v Hano, Dritten eller v Ditten og det hele Kristian og Oda – Hans J. Kristians tak til Dig for den gule båten, motiv Jappe ved stranden og svært meget andet – ja ja de minner! «våre beste venner og våre verste fiender» som Jappe sagde»
  Munchmuseet, MM K 360.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 22.05.1934. Se s. 3
  «Jeg talte idag med en mann som sitter sterkt optatt med å skrive litteraturhistorie om Hans Jæger. Slik går det, oprøreren innrammes i «utviklingen» og får penner til å rasle. Mannen hadde aldri talt med Jæger, og jeg måtte – for den gamle Führers skyld – gi ham noen tips. Husker du at Krohg forkynte: «Hans Jæger er Nordens Manet»!»
  Munchmuseet, MM K 431.   Brev fra Ludvig Karsten. Datert 20.01.1904. Se s. 4
  «Af norske er der iaar ikke mange. Heyerdahl er til og med udeblevet. Forresten lever jeg stille og rolig og er ikke mer paa Mont-Parnasse. Krohg’s og Dirik’s er her selvfølgelig og underholder hver sine klikke med smaa anekdoter om hinanden hører jeg.»
  Munchmuseet, MM K 523.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
  «Jeg hører at dette ikke kan komme afsted før imorgen eftermiddag – saa jeg aabnet det. – Fru Krogh med 2 barn kom iaften – hun sier at Krohg har sendt 100 kr. til Hauge – saa jeg synes han maa kunne vente lidt ialfald\med møblerne/. Men hvad skal det bety, naar du sier, at Hauge har faat dig til og beholde atelieret – har han skrevet til dig efter at jeg reiste da? hvis han har gjort det maa jeg si han er rar – for han var jo saa bestemt paa at dere skulde si det op. Dette vil jeg gjerne vide – Men du – er det ikke bedst at du skriver til fru Soot og sier hvad du vil om møblerne – for selv om døren staar oppe til dig – vil og tør fru Soot ikke gaa ind der. Vær saa snil og gjør det da – men saa snart du kan, for hun venter saa paa svar. Hendes adresse er St. Halvardts gd. Oslo.»
  Munchmuseet, MM K 707.   Brev fra Ludvig Meyer. Datert 10.01.1893. Se s. 2
  «talt med Krohg. Han sagde, der var korresponderet om sagen mellem herr Bergh og Erik Werenskjold, og at det havde været tanken, at Gerh. Munthe ogsaa skul- de slaa følge. Han mente imidlertid, at for hans vedk. skulde en  …  tidli- gere arrangeret udstilling i Kjø- benhavn til væsentlig samme tid stille sig hinderlig. – Imid- lertid har jeg ikke villet und- lade at tilskrive Dem nærvæ- rende, forat De selv kan, om De saa maatte synes, træffe Deres arrange- ments.»
  Munchmuseet, MM K 707.   Brev fra Ludvig Meyer. Datert 10.01.1893. Se s. 2
  «Dernæst modtog jeg i midten af f.M. et brev fra frk. Eva Bonnier, hvori hun bl. a. skriver: «Jeg har talt med Richard Bergh der- om (om en udstilling af Deres og muligens Krohgs billeder i Stockholm), som var «för- tjust åt projektet.» Lokalet, skriver hun videre, hvor udstil- lingen burde gjøres (det samme som benyttedes af Thaulow og We- renskjold) blir antagelig ledig medio januar. I tilfælde bør herr Munch direkte korre- spondere med herr Richard Bergh,   Engelbrechtsgatan 43b»
  Munchmuseet, MM K 749.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 31.03.1909. Se s. 2
  «Jeg sender dig samtidig Verdens Gang med Thiis’ redegjørelse; den er nokså tilintetgjørende for de herrer Krohg & Heyerdahl, synes jeg. Telefonen var høist utydelig idag og igår, jeg håber, du hørte mig bedre end jeg dig. Wasteson bad mig idag skrive, at der endnu mangler 3–4 raderinger og litografier og at du må sende dem straks. Du må også svare på, hvor ud- stillingen skal expederes hen, om til Bergen eller Trondhjem og i tilfælde hvor- mange af billederne og raderingerne skal did. Jeg håber, at du ikke tar dig nær af disse sjoflerier, det var jo ikke andet at vente af så skidne sjæle. Le bare af dem og vær sikker på, at al sympathien er på din side i denne sag, det garanterer jeg – jeg har talt med hundreder af mennesker og alle er på din side. – Kommer du herhjem, svar mig på det, og når? Jeg tror ikke, du vil have ondt af at ånde lidt ramnorsk luft nu efter så mange års udlændighed.»
  Munchmuseet, MM K 750.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 01.04.1909. Se s. 2
  «Departementet har nu approbert indkjøbet af de 5 billeder til galleriet for kr. 10000. Gratulerer! Som du ser, er Krohg allerede på tilbagetog i Verdens Gang\for/ idag, som jeg sendte dig. Heyerdahl ligeså. Jeg kommer fra udstillingen, hvor der var ufremkommelig for folk. Men hvor skal billederne sendes hen. Nogle få til Trondhjem ikke sandt? Men hvilke? Og resten? Til Bergen?»
  Munchmuseet, MM K 827.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 12.02.1915. Se s. 1
  «Jeg har idag fra Chr. Krohg mottat et brev hvori han fortæller at han Oda med hans assistanse har utført en ypperlig «gjentagelse» av «Sommernat», som han tilbyr mig til utbytning med «Sykt barn». Jeg har svaret ham at jeg ikke anser mig forpligtet til, og av høiesteret er frifundet for at utbytte dit bilde mot en kopi av «Sommernat», og at en «gjentagelse», utar- beidet bare for at skaffe vederlag for et andet bilde, og utført under assi- stance av en anden maler, aldrig kan faa samme kunstneriske verdi som originalen.»
  Munchmuseet, MM K 834.   Brev fra Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 1
  «De vil erindre at De i sin tid kjøbte \for 1000 kr./ «Sykt barn», som jeg tidligere hadde foræret Chr. Krohg. Da fru Krohg nødig vilde undvære det, bestilte De i stedet en kopi, hvorfor jeg fik yderligere 500 kr.»
  Munchmuseet, MM K 839.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1899. Se s. 1
  « I morgen skal vi ha dem til middag sammen med Krohg og Bødtker. – Dumt De ikke er i byen. Apropos, Krohg. Vil De være saa snil at give mig adressen til kunsthandlere eller kunstutstillere i Dresden, Krohg havde noen bilder han vilde sende did, men havde glemt adressen, og saa tilbød jeg mig at spørge Dem, da jeg aligevel skulde skrive. –»
  Munchmuseet, MM K 842.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].07.1889. Se s. 4
  «– –      Jeg holder paa at male en liten morsom gut, som ligner i den grad Krogh at det rent er latterlig. Og nu vil jeg male ham, aa sende ham ind til høstudstillingen under tittel af «da Kristian Krogh var liden» Han vil vel bli lidt forbauset Krogh kanske, men det faar ikke hjælpe. Det er altfor fristende. –»
  Munchmuseet, MM K 864.   Brev fra Haakon Nyhuus. Ikke datert. Se s. 1
  «Jeg snakket med Chr. Krohg forleden dag. Han sa at du godt kunde udstille sammen med ham. Han vilde dog snakke med dig selv og se de billeder du skulde udstille. –»
  Munchmuseet, MM K 913.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 30.03.1909. Se s. 2
  «Thiis, som fører en stor Campagne mod C.K., som er ude i verdens gang idag, bad mig at maatte offentliggjøre i avisen at stjernehimmel ogsaa var solgt, hvilket jeg har indvilget ved at fæste rød lap derpaa, saa mit anmodningen i mit brev bortfalder, vi er omgiven af misundelige fiender heroppe, saa det er bedst at være fuldt corekte i vor optræden. Det er jo kjedelig al den provision som gaar til Wasteson, men hermed er intet at gjøre.»
  Munchmuseet, MM K 1065.   Brev fra Maggie Skredsvig. Datert 05.12.1892. Se s. 2
  «allevegne, men blandt de levendes tal var de ikke! De skal faa se Kunstner- festens Avis etc. & Krohgs «Kunstnere» –»
  Munchmuseet, MM K 1076.   Brev fra Klemens Stang. Datert 13.08.1891. Se s. 1
  «Jeg har modtaget din skrivelse og sender Dig hermed 50 kr. Du må undskylde, at jeg ialfald ikke nu kan sende mer; det er dårlige tider for sagførere nu og jeg står i gæld til forretningen. Det er skammelig af Krogh at han ikke betaler ind; og billedet er så vakkert, at det for- såvidt vistnok er værdt mindst 2 gange 30 kr.; men at betale det efter dets virkelige værd, har jeg ikke råd til. Havde Krogh imidlertid ikke ret til at sælge billedet for Dig; så kan Du kræve det tilbage af mig og så får jeg forsøge at få pengene af Krogh. At det skulde gå så, ser jeg imidlertid nødig, og skriver jeg til Krogh idag for at presse ham.»
  Munchmuseet, MM K 1136.   Brev fra Jens Thiis. Datert 02.11.1907. Se s. 2
  «Derimod modarbeides jeg af Krohg, som selv vil bli direktør, og af hele»
  Munchmuseet, MM K 1137.   Brev fra Jens Thiis. Datert 24.09.1908. Se s. 2
  «ærbødighet for dig. – Endskjønt jeg altså vet, at ingen vil dig tillivs og ingen mere motarbeider dig, har jeg dog alt idag – straks jeg fik dit brev – sat mig i forbindelse med Nørregaard og som bedt ham under- søke saken så nøie som mulig. Du vil sikkert høre fra ham med det aller første. – Ingen skal få ret eller lov til at lægge noget personligt bånd på dig, som du ikke selv vil underkaste dig. – Og Krohg må da visselig være en så  …  voksen mand nu, at han ikke»
  Munchmuseet, MM K 1144.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
  «Fortæl lidt fra din barndom og studieår. Når malte du på Krohgs atelier? Har du malt med Heyerdahl? Når var du første gang i Paris? Var ikke\du ikke på/Bonnats atelier en tid? og hvorlænge? Fra hvilket år er Det syge barn? «Vår» i Galleriet? Hans Jæger? Dit selvportræt? Måneskin (hos Nørregård)? Maurers billede? Mand og kvinde ved stranden? Jalousi? Din søsters portræt i Galleriet do. hos Hammer Billedet fra som Sandberg eiet? Tittel på dette?»
  Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
  «kunstverker av Paul Gauguin, av Willumsen, Chr. Krohg, Harriet Backer, Erichsen og Torne og tilmed en \tidlig/ tegning av Matisse, som jeg til å begynne med trodde var av dig. Men først og sisst er det Edv. Munchs kunst som præger huset. Jeg merket mig fire malerier og en vrimmel av grafiske arbeider i begge etager.1) Jeg kan godt si at der drives en Munch-kultus i det huset, ikke minst av de charmante fire døttre og særlig «tvillingene», som jeg kommer tilbake til siden.»
  Munchmuseet, MM K 1167.   Brev fra Jens Thiis. Datert 31.12.1935. Se s. 1
  «Når jeg ser tilbake på disse to år synes jeg nesten ikke jeg har fått gjort stort annet end å gå i begravelser og holde taler over avdøde venner. Det er uhyggelig, hvorledes de alle rives bort, de som var din og derefter de som var min generasjon og mine nær- meste venner. Efter Christian Krohgs død i 1928 har der vært et svært mandefall i norsk kunst. Min kjære venn … Nils Kjær, det vidunderlige menneske og den store kunstner, var den første av min generasjon som blev revet bort, allerede i 1924, to år efter var det Karsten og så følger det slag i slag, Eilif Peterssen i 1928 og Gerhard Munthe i 1929, Sigurd Bødtker i 1928 og Gun- nar Heiberg i 1929, \Frj. Nansen i 1930/, Nærup og Jappe i 1931, Harriet Backer i 1932, Olaf Bull og Folkestad i 1933, Sven Elvestad, \Holmboe/ og Oda Krohg i 1935. Og nu Henrik Lund, som vi betraktet som kjem- pen blandt dem alle, med sin glupske kjærlighet til livet og sitt»
  Munchmuseet, MM K 1175.   Brev fra Jens Thiis, Ragna Thiis. Datert 13.09.1939. Se s. 1
  «Men dernest takk for litografiet av «Døde-doktoren» som jeg synes er noet av det beste du har gjort: psyko-fysjologi – jeg vet ikke hvad det heter ellers ‹skrives›\kalles/. – Jeg takker bare for en stor og monu- mental menneskeskildring, som har nådd sitt tydelige mål og \i klarhet og pregnans/ derfor har nådd mesterskapet. Jeg anser dette lithografi av Schreiner for å være et av de ypperste av dine karakter- portretter i din kunst og jeg takker dig meget for det. – Men nu har jeg bare en ting å tenke på, at bombene kan være over oss, og vi redder i all hast fra vort Nasjonalgalleri, det som vi kaller vore nasjonal-klenodier, J.C. Dahl, Fearnley, Krogh\Krohg/, Munch, De vek De større billeder, bl.a. «Vår», evakueres fra museet \straks/. Nærmere senere.»
  Munchmuseet, MM K 1182.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 2
  «Anderledes med malerisamlingen. Til indkjøp der skal jeg ha et indkjøpsråd av kunstnere, og det er endnu ikke opnævnt. Kunstnerstyret skal opnævne mindst halvdelen og departem. utnævner. I kunstnerstyret er Krogh formand; han vil sikkerlig gjøre alt det vrøvl han kan for\og/ at motarbeide mig. Hvorvidt det vil lykkes ham får vi nu se. Styret vil få saken til behandling en av dagene. Blir rådet straks opnævnt uten nølen og vanskeligheter»
  Munchmuseet, MM K 1226.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 05.06.1893. Se s. 3
  «Er lykken god, skal det blive et ordentligt værk, når jeg engang – om et år eller to, – blir færdig.      Fra Krohg fik jeg et brev, men han er jo i Kjøbenhavn, og jeg har ikke hans adresse.»
  Munchmuseet, MM K 1227.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 04.06.1895. Se s. 1
  «Her ser nærmest ud til krig. At Douglas er blit udenrigsminister er et slemt tegn. Det kommer an på om Sverige har de hensigter, man tillegger det. Du læste Krohgs artikler. Lagde du mærke til den udtalelse, at krigen mod Norge skulde være general- prøve, som krigenTysklands i sin tid mod Danmark. Jeg har ikke talt med Krohg; men et rygte siger, at Sverige som bundet til Tremagtsforbundet først skal undertrykke Norge, og således styrket være beredt til, når krigen mellem Tyskland og Rusland udbryder, at gjenerobre Finland og dele Danmark med Tyskland. Da Svenskene er en eventyrernation og Keiseren af Tysk- land er den han er, og hans optræden smitter  …  andre, f.ex. på vor Kronprinds, så finder jeg denne plan nok så sandsynlig. Den stemmer fo\desuden/ med Tysklands interesse.»
  Munchmuseet, MM K 1230.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 28.04.1904. Se s. 1
  «Vi danner nu en fast gruppe, fordi samlede udstillinger fører til fiasko. Krohg\Chr/Krohg er svært ivrig for det, og det er den eneste udvei nu.»
  Munchmuseet, MM K 1231.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 14.06.1904. Se s. 1
  «Læs igjennem dette fra Krohg og send mig det så snarest mulig tilbage. Lad mig så vide hvordan Du stiller Dig. Gerh. Munthe er imod. Harriet Backer, Kitty Kielland, Gustav Vigeland er i tvil, den sidste dog væsentlig på grund af fragt- omkostningerne. ‹Thv›Thv. Erichsen, Nord- hagen og Holmboe er ivrige for. Jeg har skrevet til Collett og vil skriver nu til Eilif. Gad vide om Fritz Thaulow er med; ne …  navnet vilde ialfald gavne.  … . Sig om Du tror det er fornuftig – jeg er ukjendt med forholdene; spørgsmålet for mig er om vi kan underholde en årlig udst. uden at gjøre fjasco. Teppeindustri har vi jo og lidt andet kan vel bli.»
  Munchmuseet, MM K 1240.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 31.10.1910. Se s. 2
  «Professoren ved «akademiet»regner jeg selvfølgelig er imot.»
  Munchmuseet, MM K 1243.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 23.02.1913. Se s. 1
  «Endel yngre kunstnere og jeg vil ikke i 1914 være med i Chr. Krohgs og Haugs suppe og laver utstilling for os selv. {Vil}\Går/ Du være med? De mest fræmtredende navne er Wold-Torne, Thv Erichsen, Henrik Sørensen, Jean Heiberg o.s.v. Jeg har længe syntes at det er en skam for norsk kunst at vi styres som vi gjør; et brud må før eller senere komme. Helst straks. Du kan tale med Sørensen om arrangementet.»
  Munchmuseet, MM K 1250.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 18.06.1917. Se s. 1
  «Som jeg skrev til Dig, skylder jeg Dig 1000 kr fordi jeg solgte billedet Dit til Rasmus Meyer. Jeg fik 4500. Selvfølgelig solgte jeg det bare nødtvungent, fordi jeg fik vont i den høire armen og trodde det var slutt. Krohg har fåt sin del av \kjøpesummen for/ det billede, jeg hadde av ham.»
  Munchmuseet, MM K 1412.   Brev fra Julius Middelthun, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 25.04.1884. Se s. 2
  «samtidigt med Indstil- lingen til Statens Stipen- dier, hvilket først kan ske naar den dertilhørende Bevilgning er skeet i Thinget, vil det rime- ligvis endnu vare flere Uger inden Sagen kom- mer til Afgjørelse og skulde De imidlertid kunne indhente en Anbefaling fra en af vore Figurmalere, f Ex. Eilif Petersen, Werenskjold eller Krogh, saa vil Sagen kun der- ved gaa desto glattere.»
  Munchmuseet, MM K 3439.   Brev fra Karl Wieck. Ikke datert. Se s. 2
  «Ihr altes Stammcaffée (Lila?) existiert nicht mehr. Aber die Stammgäste scheinen zusammengeblieben zu sein. Denn an den anderen Tischen in unserem Caffé saßen noch Krogh mit Frau, Gunnar Heiberg, an einem anderen ‹Guérin›, Heyerdahl und eine ganze Menge norwegischer, schwedischer Litteraten, Bildhauer und Maler. Sehen Sie meinen Bruder? Malen Sie ihn und Mrs. Archinard? Ich werde bald ein Atelier nehmen. Es ist sehr schön hier.»
  Munchmuseet, MM K 3442.   Brev fra Karl Wieck, Otto Hettner. Ikke datert. Se s. 2
  «bittet Sie, ihm seine Schreibfaul- heit nicht zu verübeln. Dauthendey ist in München. Herrman (Henri Héran) habe ich nicht gesehen, er scheint sich nicht viel sehen zu lassen und ich habe nach Beschreibungen keine Lust ihn kennen zu lernen. ‹Dirix› geht es auch gut. Heyerdahl und Krogh sieht man oft im . Heiberg ebenso aber ohne Frau Krogh. Frau Krogh geht mit einem Dr.??. Sonst sieht man viele Norweger hier. Sonst wüßte ich Ihnen nichts von Ihren Freunden zu erzählen, da ich die anderen nicht kenne. ‹De Grousi› kennen Sie nicht?»
  Munchmuseet, MM K 4137.   Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm. Datert 15.06.1893. Se s. 1
  «Hälsa Krohg om Ni ser honom –»
  Munchmuseet, MM K 4363.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.06.1882. Se s. 4
  «Klouman beder at hilse – Hvor det var hyggeligt at Du traf Gerhard Munthe – har Du seet, hvor de gjør Lykke de unge norske Malere Krohg og Heyerdahl – –»
  Munchmuseet, MM K 4370.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.11.1889. Se s. 2
  «fra Høstudstillingen, – det er godt Du ingen Malerier har der, – det er kjedelig med de Auctioner. – Chr. Krohg kommer med en ny Bog «En Duel». –»
  Munchmuseet, MM K 4379.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1890. Se s. 3
  «bliver færdig om to Aar – han holder sig mager – det har nok været svert for ham denne Vinter, Dog er han frisk – I dag er han hos Bjølstads, han skulle være med Alfred paa Sambruget Alfred mente da han var, \her/ at Du skulle gjøre sver Vei som Maler. – Han havde seet Krags Udstilling, det var ikke et eneste Stykke, som kunne lignes med dit Aasgardsstrandsstykke (Baaden som sættes ud af Kjerringen) – Han er snil Alfred, men det er Synd paa ham, at han saa gjerne ville høre op at fare – uden, at han seer nogen Udsigt til det. –»
  Munchmuseet, MM K 4401.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1891. Se s. 2
  «igaar, for at see anden Ophængning, dit Billede «Aften», har faaet en bedre Plads, – ialfald tager det sig anderledes ud. – Det er daglig Skriverier nu om dette, – og Krogh, som siger, Du Burde have Komponistgage! – – –»
  Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 1
  «Mandag 28de – Igaar havde vi Besøg af Fru Grønvold, Ludvig og Sofie – Ludvig bad saameget at hilse, han har begyndt hos Krogh. – hvor han blier stor og nu begyn- der han først at blive voxen at Væsen. –      Laura, der reiste Lørdag Eftermiddag bad at hilse Dig saameget, hun fik med Noder, da hun tænkte at begynde saa smaat at spille deroppe, lære af en Fru Kjerulf, der tager sig meget af hende. –»
  Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 3
  «– Jeg har intet af Interesse at fortælle Dig; det skal blive morsomt at faa see Krogh Kunstner- album til Jul, Du kommer»
  Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 4
  «– Jeg troede, der havde været Brev fra Dig idag. – Det skal blive morsomt at see det Billede og hvad Krogh skriver, – det er alt kom met ud. Andreas holder Verdens Gang og Dagbladet, alle \Blade/ er røde hos os nu!»
  Munchmuseet, MM K 4418.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1892. Se s. 1
  «Mandag 28de – Igaar havde vi Besøg af Fru Grønvold, Ludvig og Sofie – Ludvig bad saameget at hilse, han har begyndt hos Krogh. – hvor han blier stor og nu begyn- der han først at blive voxen at Væsen. –      Laura, der reiste Lørdag Eftermiddag bad at hilse Dig saameget, hun fik med Noder, da hun tænkte at begynde saa smaat at spille deroppe, lære af en Fru Kjerulf, der tager sig meget af hende. –»
  Munchmuseet, MM K 4418.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1892. Se s. 3
  «– Jeg har intet af Interesse at fortælle Dig; det skal blive morsomt at faa see Krogh Kunstner- Album til Jul, Du kommer»
  Munchmuseet, MM K 4419.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 3
  «Eftermiddag Inger har været i Byen idag, hun traf paa Gaden Kristian Krog, – han synes Du havde gjort glimrende Lykke ønskede sig i dit Sted, han synes det er var storartet af en ung Kunstner at faa Millionbyen paa Benene. – – Han skulde skrive \om Dig/, men Tiden er saa optaget for ham, saa det er usikkert, om han kan faa gjort det. –»
  Munchmuseet, MM K 4475.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.04.1909. Se s. 1
  «Jeg skriver bare disse faa Linier, jeg tænker mig til at Du faaer mange Brever i denne Tid. – Inger skal til ‹Nør› Munchs iaften. – Krogh var saa skamfuld»
  Munchmuseet, MM K 4477.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.06.1909. Se s. 2
  «– – Sørgelig at Krog og Heyer- er blevne saadanne Skumlere, og Krog som engang saa begeistret sagde til Inger. «Han skal bare male for Gallerier han». – Det er vel hans Kvindemenne- ske, som har gjort ham til det han nu er. –»
  Munchmuseet, MM K 4482.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.03.1910. Se s. 2
  «deiligt at Du sidder der i Ro i det vakkre Logi i Kragerø, mens der \her/ holdes Kvalm og Spetakkel, just som om et Kobel Hunde var slupne løs. – – At Kunst nere skal være saa mis- undelige. – Det saa ud som om Schibssted og Krogh arbeider sammen. –»
  Munchmuseet, MM K 4829.   Brev fra Inger Munch. Datert 14.11.1890. Se s. 3
  «Komiteen har sendt til bergen det ene af de to smaa søbilleder. Jeg talte med Krog om det. Tante og jeg tog os en fjeldtur op i Ekeberg. Her er forresten en frygtelig søle. Tveten faar vi ikke, da doktoren siger han ikke maa reise ud saa tidlig om morgenen. Naar sneen kommer og det bliver pent her, kanske vi kan faa nogen. Andreas er saa blid, naar vi snakker om hans komme hertil. Han synes det er saa uhyggeligt hjemme hos sig. Frøknerne Gaarder var her en dag. Til Julen vil de hente os i slæde op til sig til middag. Frk. Gaarder maler nu et portræt af fru beaurachef Bjørnson i legemsstørrelse, som skal være godt, efter hendes sigende da. Det er en fordring fra hende, fordi Bjørnsons er saa snille med dem. Baaden er nu trukket op.»
  Munchmuseet, MM K 5057.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 15.12.1892. Se s. 2
  «Da Krogh nylig spurgte om din Adresse opgav jeg Hotel Wusst\zu der Stadt Köln/ – formodentlig vilde han sende den udkomne «Kunstner» – har du ikke faaet den – saa er den vel paa Hotellet.»
  Munchmuseet, MM K 5106.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1904. Se s. 2
  «Det er da svert hvilken Lykke Thiis har gjort i Stokholm med sine Foredrag, Du har vel fulgt dem i Bladene, « rene Ovationer da han kom til Thaulow, Krogh og Munch.» staar der.– And Aubert kommer vel til at trække sig undda, i Storthinget»
  Munchmuseet, MM N 37.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
  «Det billede jeg malte af Torgersen og som var udstilt på hans udstilling for kort tid siden var gj malt før Krohg meldte sig ind på vort atelier (Jeg meldte mig ikke ind hos ham Dette billede{r}t blev betragtet da det sidst var udstilt som et af mine bedste billeder –»
  Munchmuseet, MM N 37.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
  «Jeg har malte osså flere udmærkede studier før fraKrohg kom – Billedet Fahlstrøm har lignet vel Krohg – Det var jo en af de studiehoveder han jeg malte under hans ledelse – { … }Guderne skal vide det var ikke med glæde jeg malte disse små ophuggede hoder – Jeg sluttet jo osså snart – Men selvfølgeli havde Krohg inflydelse på mig – Vi var jo alle gla i ham og hans Kunst – Men jeg lærte jo osså af de andre malere der kom hjem selvfølgeli – Jeg var følte mer for d  …  mange»
  Munchmuseet, MM N 37.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
  «Jeg har malte osså flere udmærkede studier før fraKrohg kom – Billedet Fahlstrøm har lignet vel Krohg – Det var jo en af de studiehoveder han jeg malte under hans ledelse – { … }Guderne skal vide det var ikke med glæde jeg malte disse små ophuggede hoder – Jeg sluttet jo osså snart – Men selvfølgeli havde Krohg inflydelse på mig – Vi var jo alle gla i ham og hans Kunst – Men jeg lærte jo osså af de andre malere der kom hjem selvfølgeli – Jeg var følte mer for d  …  mange»
  Munchmuseet, MM N 37.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
  «Jeg har malte osså flere udmærkede studier før fraKrohg kom – Billedet Fahlstrøm har lignet vel Krohg – Det var jo en af de studiehoveder han jeg malte under hans ledelse – { … }Guderne skal vide det var ikke med glæde jeg malte disse små ophuggede hoder – Jeg sluttet jo osså snart – Men selvfølgeli havde Krohg inflydelse på mig – Vi var jo alle gla i ham og hans Kunst – Men jeg lærte jo osså af de andre malere der kom hjem selvfølgeli – Jeg var følte mer for d  …  mange»
  Munchmuseet, MM N 37.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
  «Krohg var jo en ypperli lærer og bare hans umådelige interesse var jo virkende – og i den korte tid korte tid lærte jeg jo adskilligt af ham – Dette vil ser man naturligvis på billedet Fahlstrøm – Stykkevis osså i Vår – men hva jeg altid har havt og Krohg ikke – og som gjør mig modsat Krohg er den nervøse – opløsende farvebehandling  … »
  Munchmuseet, MM N 37.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
  «Krohg var jo en ypperli lærer og bare hans umådelige interesse var jo virkende – og i den korte tid korte tid lærte jeg jo adskilligt af ham – Dette vil ser man naturligvis på billedet Fahlstrøm – Stykkevis osså i Vår – men hva jeg altid har havt og Krohg ikke – og som gjør mig modsat Krohg er den nervøse – opløsende farvebehandling  … »
  Munchmuseet, MM N 37.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
  «Krohg var jo en ypperli lærer og bare hans umådelige interesse var jo virkende – og i den korte tid korte tid lærte jeg jo adskilligt af ham – Dette vil ser man naturligvis på billedet Fahlstrøm – Stykkevis osså i Vår – men hva jeg altid har havt og Krohg ikke – og som gjør mig modsat Krohg er den nervøse – opløsende farvebehandling  … »
  Munchmuseet, MM N 37.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933–1934. Se bl. 1v
  «af Heyerdahls billeder. Jeg fandt at Krohg ikke eiet komposition og at stykkerne faldt ut af rammen –»
  Munchmuseet, MM N 45.   Notat av Edvard Munch. Datert 1931–1934. Se s. 1
  «Krohg var altid den der sad på en trone og var medlidende så på sine modeller –»
  Munchmuseet, MM N 45.   Notat av Edvard Munch. Datert 1931–1934. Se s. 2
  «(I vår kunde der v kan der vel påvises enkelte faste penselstrøk og farve i moren der kunde viser hen på Krohg – Men i sin helhed sin følelse sit nervøse komponerende farvepåsætning er motsat)»
  Munchmuseet, MM N 56.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
  «Krohg skrev mot Aulabillederne Kommentar – Historien kan ikke fortælles af en fisker sa han (Det er forresten en sømand gammel sømand der sidder der og som har været ute i mangt et eventyr slag på sjøen. Forresten: Blev ikke evangelierne fortalt af fiskere? – Krohg fandt at ‹fødderne› var for store – Det er vel ik næppe noen der sier det nu – Forresten var det gjort med hensigt – og fortegningen som Krohgsa{ … }snakket om var gjort med hensigt – På grund af det svære fødder og ben fik Manden sin vælde og høide –»
  Munchmuseet, MM N 56.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
  «Krohg skrev mot Aulabillederne Kommentar – Historien kan ikke fortælles af en fisker sa han (Det er forresten en sømand gammel sømand der sidder der og som har været ute i mangt et eventyr slag på sjøen. Forresten: Blev ikke evangelierne fortalt af fiskere? – Krohg fandt at ‹fødderne› var for store – Det er vel ik næppe noen der sier det nu – Forresten var det gjort med hensigt – og fortegningen som Krohgsa{ … }snakket om var gjort med hensigt – På grund af det svære fødder og ben fik Manden sin vælde og høide –»
  Munchmuseet, MM N 56.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
  «Krohg skrev mot Aulabillederne Kommentar – Historien kan ikke fortælles af en fisker sa han (Det er forresten en sømand gammel sømand der sidder der og som har været ute i mangt et eventyr slag på sjøen. Forresten: Blev ikke evangelierne fortalt af fiskere? – Krohg fandt at ‹fødderne› var for store – Det er vel ik næppe noen der sier det nu – Forresten var det gjort med hensigt – og fortegningen som Krohgsa{ … }snakket om var gjort med hensigt – På grund af det svære fødder og ben fik Manden sin vælde og høide –»
  Munchmuseet, MM N 56.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
  «Jeg tror det var Krohg{ … }der {sa}osså sa at Alma Mater h var ikke havde høihed nok – Ligeledes var det underli at hun sad påklædt mens barna var nøkne – Hun havde osså formange barn – Krohg vilde vist ha skjønne Helena med mange togaer – Så vilde han vist at Alma Mater skulde bade mens hun diet sit barn – Med hensyn til antallet så var det jo ikke nødvendi at alle barna var hennes Hun kunne ha tat noen til sig – Hvis alt skulde være så græsk og togaerne skulde falde så gjævnt så måtte osså publi- kum gå med togaer og ellers være nøkne»
  Munchmuseet, MM N 56.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
  «Jeg tror det var Krohg{ … }der {sa}osså sa at Alma Mater h var ikke havde høihed nok – Ligeledes var det underli at hun sad påklædt mens barna var nøkne – Hun havde osså formange barn – Krohg vilde vist ha skjønne Helena med mange togaer – Så vilde han vist at Alma Mater skulde bade mens hun diet sit barn – Med hensyn til antallet så var det jo ikke nødvendi at alle barna var hennes Hun kunne ha tat noen til sig – Hvis alt skulde være så græsk og togaerne skulde falde så gjævnt så måtte osså publi- kum gå med togaer og ellers være nøkne»
  Munchmuseet, MM N 78.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927. Se s. 3
  «Jonas Rask blev sparket ud af ThoulowKristian Krohg og andre – Det var jo osså kraftkarler – og Thoulow hadde jo osså ord forat være fin – da han var søn af en rik apot{ … }heker – Aftenposten frygtet ham»
  Munchmuseet, MM N 85.   Notat av Edvard Munch. Datert 1904. Se s. 1
  «Jeg for min Del har mere at beklage mig over den Norske Presse – Specielt { … }Ch. Krog i Verdens Gang og Hamsun i Forposten – Ligeledes vil det endnu være i Erindring at for 2 Maander siden da jeg blev overfaldt af 6–7 Kristianiapøbel om Natten mens jeg var i færd med at male blev tar Pressen strax parti for Rampen mod mig»
  Munchmuseet, MM N 101.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 4
  «Hun både  … Jæger og Krohghun holdtDet\De/ er ikke { … }kjevidere kje a { … }hverandre Krohg og frue nu da –»
  Munchmuseet, MM N 101.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 4
  «Hun både  … Jæger og Krohghun holdtDet\De/ er ikke { … }kjevidere kje a { … }hverandre Krohg og frue nu da –»
  Munchmuseet, MM N 112.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
  «Brandt Kommentar har fåt noe i øinene sier så Brandt Kommentar Krohg en dag på Grand – til en af sine venner – han { … }har nok fåt fruntimmer –»
  Munchmuseet, MM N 142.   Notat av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 1v
  «Nu vil hele Krohgs Bekjendtskabskreds 100 Personer»
  Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
  «C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gangpludseli bleven aktuel og denne står{ … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en{ … }for circa 8 år siden sammen med Thiisen slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af{s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
  Munchmuseet, MM N 169.   Notat av Edvard Munch. Datert 1909. Se s. 1
  «Jeg ‹tror› ikke på Krohgs Skole – Krohg meldte sig selv som Lærer { … }på et Atelie som jeg og nogle andre Malere havde leiet sammen – Krohg kun halv Tid – nogle Måneder –»
  Munchmuseet, MM N 169.   Notat av Edvard Munch. Datert 1909. Se s. 1
  «Jeg ‹tror› ikke på Krohgs Skole – Krohg meldte sig selv som Lærer { … }på et Atelie som jeg og nogle andre Malere havde leiet sammen – Krohg kun halv Tid – nogle Måneder –»
  Munchmuseet, MM N 169.   Notat av Edvard Munch. Datert 1909. Se s. 1
  «Jeg ‹tror› ikke på Krohgs Skole – Krohg meldte sig selv som Lærer { … }på et Atelie som jeg og nogle andre Malere havde leiet sammen – Krohg kun halv Tid – nogle Måneder –»
  Munchmuseet, MM N 169.   Notat av Edvard Munch. Datert 1909. Se s. 2
  «Det er vanskeli å male store Billeder – så man ser Dem – Krohgs Billeder sees ikke – Albertines Kommentar store Feil er at ‹Hovedpigen› er så mislykket – Sentimental Hore –»
  Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 1
  «Det er 10 år siden det f{ … }ørste gjennembrud i {det} den n{ … }orske Kunst. De første gjennembruddets { … }Mænd var først Krohg og Thaulow og så Werenskjold. De øvrige tog dels n ikke nogen aktiv del dels drog de flere og flere hidop eftersom gj jorden blev pløiet op eftersom de værste hindringer var ryddet afveien. Dog var de fleste bes{k}jælet af den samme tanke fremskridtet i kunsten den tanke som da var oppe: {V}Bort med det brune atelier-»
  Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 2
  «maleri { … }og frem med  …  det direkte naturstudi{ … }erne Og kampen var hård enhver hårsbred blev gjort dem stridig. Krohg og Thaulow tog den stadig mod den værste stød de blev først leet af og derpå utskjældt. Den nye retnings tilhængere refuceredes og om de antoges hængt bort i Krogerne Men de stred og holdt ud og vandt. Thaulow blev modemaler og Krohg anerkjendt For de øvrige indflyttede Male malere såsom Eilif Petersen EriErig WerenskjoldSkredsvig der allerede havde et navn ‹ud›{s}var det nu let at bo og bygge heroppe»
  Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 2
  «maleri { … }og frem med  …  det direkte naturstudi{ … }erne Og kampen var hård enhver hårsbred blev gjort dem stridig. Krohg og Thaulow tog den stadig mod den værste stød de blev først leet af og derpå utskjældt. Den nye retnings tilhængere refuceredes og om de antoges hængt bort i Krogerne Men de stred og holdt ud og vandt. Thaulow blev modemaler og Krohg anerkjendt For de øvrige indflyttede Male malere såsom Eilif Petersen EriErig WerenskjoldSkredsvig der allerede havde et navn ‹ud›{s}var det nu let at bo og bygge heroppe»
  Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 4
  «i friskhed og liv nåede de endnu meget længere end. Og de seirende malere som i for de representeredes af … {i}af Frits Thaulow    Krohg og Werenskjold optog deres billeder i de { … }årlige { … }Høstudstillinger.»
  Munchmuseet, MM N 179.   Notat av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 2
  «Det var Bødtker (Gunnar Heibergs jagthund) – og så Krohg hele Resten af Kvinfolk og Mandfolk omkring Krohg»
  Munchmuseet, MM N 182.   Notat av Edvard Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
  «Krohg var glemsk! Det har jeg havt erfaring for –»
  Munchmuseet, MM N 182.   Notat av Edvard Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
  «Jeg husker dagen jeg var oppe hos Krohg på hans Atelier i Hausmannsgaten»
  Munchmuseet, MM N 182.   Notat av Edvard Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
  «Nu må man huske at Krohg meget brugte at la sine elever male på sine billeder – men det var visstnok på en annen måte – Det var  …  underm forat slippe undermalingen –»
  Munchmuseet, MM N 228.   Notat av Edvard Munch. Datert 1901–1904. Se bl. 1r
  «{E … }For { … }omtrent 20 år siden syntes den at blomstre – men det var fordi Frits Thaulow var rig og smuk og Kristian Krohg havde langt Skjæg og kunde reise i Landauer udover Drammensveien –»
  Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se s. 1
  «Jeg {ha}blev for circa 8 år siden opnævnt til komite {sa}for udstilling sammen med Thiis – Jeg anbefalte dengang { … }den franske Raadgiver og direktør for  …  Eu de Europæiske lande Krohg blandt an Chr. Krohgat vi udstilleidet jeg vidste at mange andre bl.a. Solberg tidligere havde udstillet KarstenPer Krohg og flere andre af Kunstnerforbunnet – og osså Henrik LundDe fleste av disse har udstillet– Jeg havde ikke noget større intresse af udstilling og gik først med for 3 år siden efter manges påtryk – Jeg udstillet 2 år itræk – For tre år siden blev der bestemt at {5}Malere skulde udstille 5 billeder à 2 gange – Jeg blev den første – så blev det vis Revold og Per Krohg og så Lund»
  Munchmuseet, MM N 285.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1r
  «Krohg fand benene for store. Desuten kunde ikke en fisker sømand fortælde historien.»
  Munchmuseet, MM N 412.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
  «HeibergKrohg ler ironisk – jeg synes den ikke er gul jeg – { … }jeg syns»
  Munchmuseet, MM N 413.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
  «Hauge så dårlig ud – han sov omtrent ikke hans få Penge var vel snart færdig – Her ved D …  Der var Christensen ude forat spille Penge af Folk sier jeg – og der var den tykke Advokat Dybwad med sin Frue – Han var en Art Garantist for hendes vilde Liv – – Champagneproppene smaldt – Efterhånden var alle der Gunnar Heiberg og Fru Krohg Kristian Krohg og et Par Herrer ved et annet Bord – Bødtkers gnældrende Stemme hørtes snart»
  Munchmuseet, MM N 427.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
  «Adressen Verdens Gang blev givet da Her Krohg i en Artikel i Anledning Hauklands umotiverede Overfald på mig overfalder mig»
  Munchmuseet, MM N 429.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933. Se bl. 1r
  «lyst til krangel med mine landsmænd – Jeg syns det var godt gjort af mig med min ene hånd at jage denne slotskjæmpe på flugt og jeg havde heldigvis Drewsen til vidne så Krohg kunde ikke komme med sit lave forsøg på at lyve det hele { … }sammen –»
  Munchmuseet, MM N 466.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 2v
  «De talte om et lag de havde havt sammen med Jæger og Krohg.»
  Munchmuseet, MM N 495.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 1
  «Det gir jo Anledning til Betraktninger – {H … }Jeg paastår jo at { … }Kohg ikke har Ret til det eller ikke at bytte det med Dig – Og hvis Krohg havde hat det kunde han ikke ha undslået sig for en Overenskomst med mig – Hvis det sælges til Galleriet for en stor Sum vil det gå pecuniært»
  Munchmuseet, MM N 495.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 1
  «Det gir jo Anledning til Betraktninger – {H … }Jeg paastår jo at { … }Kohg ikke har Ret til det eller ikke at bytte det med Dig – Og hvis Krohg havde hat det kunde han ikke ha undslået sig for en Overenskomst med mig – Hvis det sælges til Galleriet for en stor Sum vil det gå pecuniært»
  Munchmuseet, MM N 511.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se s. 1
  «Ellers var de der alle – både maler KrohgJæger – og de alle andre stamgjæster –»
  Munchmuseet, MM N 524.   Blandet (notat, utkast) av Edvard Munch. Datert 1890. Se s. 3
  «– Han var opp hos KrohgHambro og Michelsen Han vilde fortælle ham det Det er»
  Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
  «Jonas Rask blev sparket ut av Thaulow, Kri- stian Krohg og andre. – Det var jo ogsaa kraft- karer – og Thaulow hadde jo ogsaa ord for at være fin – da han var søn av en rik apoteker – saa «Aftenposten» frygtet ham.»
  Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s. 12
  «Løgn sa KrohgHaukland vandt – Drewsen protesterer i avisen – Jeg havde jaget ham med stokken»
  Munchmuseet, MM N 777.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892. Se s. 3
  «– Det er sandt – dere har kanske ikke fået det brev hvor jeg ber Andreas skrive til Krohg efter Tusind og {e}En Nat – det vilde være kjedelig at miste den – Skr{ … }Skriver han ikke nu blir den borte – han kan osså henvend s{ … }ig til Diriks der er ofte sammen med KrohgKrohgsho adresse er enten Grand Cafè eller osså simpelthen maleren Krohg Maleren Christian Krohg, Kunstforeningen»
  Munchmuseet, MM N 777.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892. Se s. 3
  «– Det er sandt – dere har kanske ikke fået det brev hvor jeg ber Andreas skrive til Krohg efter Tusind og {e}En Nat – det vilde være kjedelig at miste den – Skr{ … }Skriver han ikke nu blir den borte – han kan osså henvend s{ … }ig til Diriks der er ofte sammen med KrohgKrohgsho adresse er enten Grand Cafè eller osså simpelthen maleren Krohg Maleren Christian Krohg, Kunstforeningen»
  Munchmuseet, MM N 777.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892. Se s. 3
  «– Det er sandt – dere har kanske ikke fået det brev hvor jeg ber Andreas skrive til Krohg efter Tusind og {e}En Nat – det vilde være kjedelig at miste den – Skr{ … }Skriver han ikke nu blir den borte – han kan osså henvend s{ … }ig til Diriks der er ofte sammen med KrohgKrohgsho adresse er enten Grand Cafè eller osså simpelthen maleren Krohg Maleren Christian Krohg, Kunstforeningen»
  Munchmuseet, MM N 777.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892. Se s. 3
  «– Det er sandt – dere har kanske ikke fået det brev hvor jeg ber Andreas skrive til Krohg efter Tusind og {e}En Nat – det vilde være kjedelig at miste den – Skr{ … }Skriver han ikke nu blir den borte – han kan osså henvend s{ … }ig til Diriks der er ofte sammen med KrohgKrohgsho adresse er enten Grand Cafè eller osså simpelthen maleren Krohg Maleren Christian Krohg, Kunstforeningen»
  Munchmuseet, MM N 840.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 28.11.1901. Se s. 2
  «no{ … }rdiske Udstilling i Wien udstiller jeg et Par Billeder – såvidt jeg ved er det bare 4, Werenskiold Eilif Petersen og Krogh foruden der repræsenterer Norge – Det er jo forsåvidt nokså morsomt – De to jeg har der er { … }af mine slemmeste Billeder – Jeg håber jeg snart får høre fra Eder ellers tror jeg I er syge –»
  Munchmuseet, MM N 866.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 22.12.1903. Se bl. 1v
  «Den fatale T. historien { … }der har plaget omtrent Livet af mig og mange andre – kan jeg naturligvis ikke så let glemme – især da jeg stadig træffer Tydske{ … }re, hu{ … }n dd har turet med i de to Vintre jeg lå syg – Hun har ihvertfald været enestående – Meningen var vel at lave Kristian Krohg No 2 af mig – heller vil jeg dog da miste en Finger – Jeg er sund og frisk – håber detsamme med Eder –»
  Munchmuseet, MM N 878.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904. Se s. 1
  « Det er let at at forstå at I blev forskrækket over disse gjentagende «Slagsmaals- historier» der jo simpelthen ikke er annet end at jeg blev overfaldt – Det er nu da heldigvis gaa{ … }et bra af – Haukland har ihvertfald fået sin tilstrækkelige Straf –  … Krohgs artikkel i Verdens Gang var for mig ækel men det er fordi jeg med Grund har udskjældt Krohgs Bohemkreds der»
  Munchmuseet, MM N 878.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904. Se s. 1
  « Det er let at at forstå at I blev forskrækket over disse gjentagende «Slagsmaals- historier» der jo simpelthen ikke er annet end at jeg blev overfaldt – Det er nu da heldigvis gaa{ … }et bra af – Haukland har ihvertfald fået sin tilstrækkelige Straf –  … Krohgs artikkel i Verdens Gang var for mig ækel men det er fordi jeg med Grund har udskjældt Krohgs Bohemkreds der»
  Munchmuseet, MM N 1049.   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se bl. 1r
  «Men Krohg – på Grund af et lidet gr endel grovt Brevkort – griber Krohg til det pøbel{ … }agtige Middel at p han med Lovens Hånd – der Brevkortet havde kostet mig 20 Kroners Mulkt – men slig så i f …  min sygelige Tilstand viste jeg at jeg ikke tålte en Process.»
  Munchmuseet, MM N 1049.   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se bl. 1r
  «Men Krohg – på Grund af et lidet gr endel grovt Brevkort – griber Krohg til det pøbel{ … }agtige Middel at p han med Lovens Hånd – der Brevkortet havde kostet mig 20 Kroners Mulkt – men slig så i f …  min sygelige Tilstand viste jeg at jeg ikke tålte en Process.»
  Munchmuseet, MM N 1049.   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se bl. 1v
  «og Krohg der ikke undro sig forat i Avisen for Betaling – f i en betalt {Notis}Artikel at udsprede den gemene Løgne om mig – får mig bragt nær ind i Døden for et lidet dumt Brevkort skrevet i { … }Ophidselse – efter de årevis på hinanden følgende Overfald og Bagvaskelser»
  Munchmuseet, MM N 1399.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1v
  «Jeg kan få gode priser sålænge jeg ikke maler salgsbilleder Selv Krohg ødelagde sig ved at male tilsalgs og der er nu stadig billeder af ham f at få for 200 kr –»
  Munchmuseet, MM N 1662.   Brevutkast fra Edvard Munch til Vilhelm Dybwad. Datert 14.8.1908. Se s. 1
  «I Anledning af Deres to Breve skal jeg meddele Dem at jeg er af den Formening at bemeldte Brevkort ikke indeholder de af Dem nævnte Beskyldninger mod Hr Krohg»
  Munchmuseet, MM N 1663.   Brevutkast fra Edvard Munch til Vilhelm Dybwad. Datert 16.8.1908. Se bl. 1r
  «Jeg har modtaget Deres Brev af 14 Juli 1908. Deres Beskrivelse af et Brevkort fra mig til Hr. Kristian Krohg fra i våres forekommer mig en Smule uforstålig»
  Munchmuseet, MM N 1663.   Brevutkast fra Edvard Munch til Vilhelm Dybwad. Datert 16.8.1908. Se bl. 1r
  «Jeg skal imidlertid gjerne med engang erklære at jeg ikke har villet sigte Hr Krohg for Delagtighed i en mod mig 1902 udført Kjæltringstreg – som det skal være antydet i samme Kort –»
  Munchmuseet, MM N 1910.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 3
  «– Jeg kan nok fortælle Dig med hvilken Sluhed Advokats Dybwads Retterg{ … }ang mod mig var lavet – men jeg fik da gjennemskuet den – Jeg hører Bødtkerg …  har stået bag Krohgs Sagsanlæg mod mig – og at han fortæller jeg har bedt om Undskyldning – Det viser disse Menneskers {K}Frækhed – Dette har de ikke opnået mere ved at sætte kronen på Værket og få lamslået mig – fordi de fik mig ødelagt mit Sommerophold i Warne- münde hvor jeg endeli kom til Kræfter og vist var bleven helbredet»
  Munchmuseet, MM N 1912.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen, Aase Nørregaard. Datert 22.4.1922. Se
  «Nu skal jeg si dere hvem der bor her af berømte mænd og kvinder. Det er Heyerdahl, Krohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fået navn fruen be- finder sig efter omstændigheterne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så havde jeg nær glemt en stor digter Bødtker den store ditto Michelsen samt Dedichen, disse tre sidste holder et hus der nærmest må siges at være ugudeligt og er til forargel- se for mange kristelige og brave borgere.»
  Munchmuseet, MM N 1926.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 2
  «{be}udtale for Dig følgende i Anledning National- galleriets{ … }Direktørpost – Jeg finder det meget uheldigt at sætte Krohg til denne Post – mest på Grund af hans Omgangskreds der består af snobbete Rigmands f børn – eller»
  Munchmuseet, MM N 1926.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 3
  «Jeg synes derimod at man burde – på Grund af Krohgs Fortjenester som Maler foreslå en årlig Stats understøttelse – Det får jo enhver afdanket Oficer eller Statsraad –»
  Munchmuseet, MM N 1926.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 4
  «Hr Krohg som forøvrigt alle f{ … }ra d{ … }en Tid { … }har jo jo in{ … }dhavt alle { … }Æresposter og Dekorationer som over- hovedet skal kan uddeles – Mine Dekorationer i de 20 År jeg har arbeidet – er visselig af problmatisk Natur – i alfald i Moder landet –»
  Munchmuseet, MM N 2036.   Brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou. Datert 1909. Se s. 4
  «{ … }Jeg gav Krohg det uten at jeg helt forstod hva jeg gjorde – Jeg skulde have et Billede igjen – for det – Dette sælger Krohg lige efter at have givet mig det – Krohg – forærer Billedet til sin Kone – der atter gir det til Gunnar Heiberg – der atter lar det gå til sin Mor – 1000 Kroner for sygt Barn anså jeg for meget lidet for Billedet – som jeg havde malt på i 1½ år daglig – Copien deraf var selvfølgeli osså et svært Arbeide – og da det blev et nyt Arbeide {faldt}for mig faldt { … }det mig ikke ind at jeg blot skulde have 500 Kr. for dette – Jeg trodde sygt B det første Billede gik tilbage»
  Munchmuseet, MM N 2036.   Brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou. Datert 1909. Se s. 4
  «{ … }Jeg gav Krohg det uten at jeg helt forstod hva jeg gjorde – Jeg skulde have et Billede igjen – for det – Dette sælger Krohg lige efter at have givet mig det – Krohg – forærer Billedet til sin Kone – der atter gir det til Gunnar Heiberg – der atter lar det gå til sin Mor – 1000 Kroner for sygt Barn anså jeg for meget lidet for Billedet – som jeg havde malt på i 1½ år daglig – Copien deraf var selvfølgeli osså et svært Arbeide – og da det blev et nyt Arbeide {faldt}for mig faldt { … }det mig ikke ind at jeg blot skulde have 500 Kr. for dette – Jeg trodde sygt B det første Billede gik tilbage»
  Munchmuseet, MM N 2036.   Brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou. Datert 1909. Se s. 4
  «{ … }Jeg gav Krohg det uten at jeg helt forstod hva jeg gjorde – Jeg skulde have et Billede igjen – for det – Dette sælger Krohg lige efter at have givet mig det – Krohg – forærer Billedet til sin Kone – der atter gir det til Gunnar Heiberg – der atter lar det gå til sin Mor – 1000 Kroner for sygt Barn anså jeg for meget lidet for Billedet – som jeg havde malt på i 1½ år daglig – Copien deraf var selvfølgeli osså et svært Arbeide – og da det blev et nyt Arbeide {faldt}for mig faldt { … }det mig ikke ind at jeg blot skulde have 500 Kr. for dette – Jeg trodde sygt B det første Billede gik tilbage»
  Munchmuseet, MM N 2061.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
  «Desuten havde jeg jo osså hele livsfrisen allerede for lang tid siden færdi\g/ i lit dikt{erisk form}\erisk form/ så det var nok alt færdig forberedt langtlane mange år før jeg kom til Berlin– Ja jeg skal jeg at jeg er blit maset på min tid! De lunkne V venner som de ledende malere og Aubert gjorde værre end fienderne – Når venner kunde si sligt – Ja Krohg kunde være lumpen – og det var han da han skrev artikelen i Taarnet – Jeg havde udstilt i Kjøbenhavn Søsterportrættet (hos Mustad) Bohemer og det lille portræt af min far i sofaen – { … }Mine billeder gjorde opsigt der og de var vel»
  Munchmuseet, MM N 2079.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1909. Se s. 3
  «Ubestemthed ind i Sagen det vil \vel/Krohg – som mer og mer nu afdækker sine små- lige og ofte ret hæstlige Sider – vel sørger for.  … ‹væk› …  – Denne Kres {er}har ikke { … }mer at kjæmpe for og er blit impotent – så blander den sig op i alt muli – og er { … }snakkesalig som gamle Kjærringer –»
  Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908. Se bl. 2r
  «Jeg er ikke som Kristian Krohg forpliktet til at gifte mig til et Horehus – og som ham som e{t}n slimet horns blødhornet snegl bære samme Horehus på min Ryg –»
  Munchmuseet, MM N 2126.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1908. Se bl. 1r
  «– {I … }Samme År som Kunst og Industriudstillingen i Kristiania leide jeg sammen med Strøm B HansenTorgersen og Sørensen atelier i PultostenKrohg kom da ned og tilbød sin Undervisning der varede 2–‹a› 3 Måneder Måneder»
  Munchmuseet, MM N 2827.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.2.1905. Se s. 2
  «somHaukland får { … }Forsvar i Norske Aviser mod mig – af Chr. Krohg – når jeg tænker på at ‹Frøkener› Dit og Dat ikke gir mig { … }Logi – og meget annet – har jeg funnet for godt at udsende følgende Seiersbulletin: (Jeg har allerede bedet Nøregaard herom – { … }Du må altså iagtage at dette blir udført)»
  Munchmuseet, MM N 2855.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.5.1908. Se s. 5
  «slå mig ned hjemme – så gjerne jeg vilde – Det var et frygteligt Slag de fik givet mig Dydens ærbare Horer og Koblere i C K’s Bordel –»
  Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908. Se s. 3
  «Jeg tror Kjæltringerne CK, GH og SB er i fald nu –»
  Munchmuseet, MM N 2868.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 2.4.1909. Se bl. 3r
  «– På Grund af sine Misgjærninger og ‹uhæderli› Krigsforset – erklærer jeg herved at den gamle Kriger Krohgs Skjæg blir { … }at betragte som fredløst – således at det kan opbrændes eller kan afrives – hvor det træffes – I Kirken – eller på Slottet – eller i Styret eller på Do Under mit Segl»
  Munchmuseet, MM N 2870.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.4.1909. Se bl. 3r
  «Jeg har lavet nogle fortrinlige Bombe-karikaturer der slynges de trædske Fiender Worm-Müller – og Krohg og andre i Ansiktet – jeg sender Dig et Par deraf»
  Munchmuseet, MM N 2870.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.4.1909. Se s. 3
  «sine Fiender der er enestående – og den slu gamle Ræv Krohg er sku ikke let at overliste –»
  Munchmuseet, MM N 2876.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.9.1909. Se s. 2
  «Hvordan går det i Fiendens By? Skal DynastietDynastiet Krogh lave sig et Pal‹a›ds i Stortingsgaden – Det blir herlig for Krogh at trone midt i Palaiset – med Akademiet – Kunstnerstyret og naturligvis Høstudstillingen under sig –»
  Munchmuseet, MM N 2876.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.9.1909. Se s. 2
  «Hvordan går det i Fiendens By? Skal DynastietDynastiet Krogh lave sig et Pal‹a›ds i Stortingsgaden – Det blir herlig for Krogh at trone midt i Palaiset – med Akademiet – Kunstnerstyret og naturligvis Høstudstillingen under sig –»
  Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908. Se s. 2
  «– Da jeg havde afsendt Johannes den Døbers Hoved greb ‹Kolleren› mig og Brevkortene for ud af mig – Jeg skjældte jo CK, GH og SB så ud at Thommesen kunde tro han var Chef for { … }den største Røverbande –»
  Munchmuseet, MM N 3030.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908–1909. Se s. 4
  «Sjøen har jeg Håb om at jeg kunde blive som før 1900–1902 – Rigtignok først som en aldrende Gentleman – med Sølv i Håret – Til Skræk for Venner og Fiender dumpet vel mine Brevkort-granater ned i den skjønne Kristianiavår – Nu det er gjort glæder jeg mig over at jeg fik sagt de Herrer Sandhed S.B.CKGH – Måden – brevkort – smager mig ikke – men hvis man ikke vil slå Dem alle fordærvet og sidde på Tugt- huset – ved man ingen Raad»
  Munchmuseet, MM N 3095.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 14.2.1912. Se s. 3
  «Jeg synes det er tarvelig at benytte en Mands Fr{ … }avær til sligt som Krohg har gjort – Han skal vel lave en 80 Års Kunstudstilling –»
  Munchmuseet, MM N 3110.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 1
  «Jeg skal læse hæftet nøiere Jeg syns så vidt jeg har læst at Du er kommet godt fra det Det er jo enkelte ting som jeg havde kunnet forandret hvis Du havde sendt mig prøvetryk som Gaugin gjorde – Jeg gav ham da flere udmærkede oplysninger han sat meget høit – – Det om Krohg havde jeg stilet lidt annerledes – Vi var jo alle gla i Krohg og syntes han var en udmærket maler – Som lærer var han ypperli og den stærke interesse han viste for hva vi gjorde spændte jo vor vilie»
  Munchmuseet, MM N 3110.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 1
  «Jeg skal læse hæftet nøiere Jeg syns så vidt jeg har læst at Du er kommet godt fra det Det er jo enkelte ting som jeg havde kunnet forandret hvis Du havde sendt mig prøvetryk som Gaugin gjorde – Jeg gav ham da flere udmærkede oplysninger han sat meget høit – – Det om Krohg havde jeg stilet lidt annerledes – Vi var jo alle gla i Krohg og syntes han var en udmærket maler – Som lærer var han ypperli og den stærke interesse han viste for hva vi gjorde spændte jo vor vilie»
  Munchmuseet, MM N 3110.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 2
  «Krohg påvirket – Det var jo malt efter hans opskrift som maler Jeg tror osså den hode som er indtat i boken –»
  Munchmuseet, MM N 3110.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 2
  «Portrættet af Torgersen der var udstillet på hans udstilling for kort tid siden var malt før Krohg meldte sig ind hos os (Jeg meldte mig ikke til ham) Det skal være et af mine bedste billeder – Det rostes høit af { … }Langaard – Jeg malte flere af mine bedste hoder før han korrigerte –»
  Munchmuseet, MM N 3110.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 2
  «Det syge barn syns jeg er diamentralt modsat Krohg – Det er jo et helt igjennem nervøst opkonstrueret (kubistisk) og farveopløst billede –»
  Munchmuseet, MM N 3110.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 3
  «Men naturligvis – Vi beundret Krohg og det er vel kanske Krohg og Heyerdahl jeg har lært mest af – Forresten var det naturli at vi lærte af de tilbagevendende malere med den nye kunst på sine vinger –»
  Munchmuseet, MM N 3110.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 3
  «Men naturligvis – Vi beundret Krohg og det er vel kanske Krohg og Heyerdahl jeg har lært mest af – Forresten var det naturli at vi lærte af de tilbagevendende malere med den nye kunst på sine vinger –»
  Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 1
  «Det er altid ting der kan rettes D Kvinnestudien (Dedichen) er malt efter at Krohg havde korigeret mig. Det er dog ganske uligt Krohg    Da heller HeyerdahlU …  Du burde gjengivet portrættet af Torgersen der hang på hans sidste udstilling Det blev af alle erkjendt som et af mine bedste billeder (Langård og Gauguin) Dette var malt før Krohg meldte sig ind på skolen og er et af mine bedste billeder Du kan få fotograferet billedet hos Torgersenhvis det nu lar sig gjøre»
  Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 1
  «Det er altid ting der kan rettes D Kvinnestudien (Dedichen) er malt efter at Krohg havde korigeret mig. Det er dog ganske uligt Krohg    Da heller HeyerdahlU …  Du burde gjengivet portrættet af Torgersen der hang på hans sidste udstilling Det blev af alle erkjendt som et af mine bedste billeder (Langård og Gauguin) Dette var malt før Krohg meldte sig ind på skolen og er et af mine bedste billeder Du kan få fotograferet billedet hos Torgersenhvis det nu lar sig gjøre»
  Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 1
  «Det er altid ting der kan rettes D Kvinnestudien (Dedichen) er malt efter at Krohg havde korigeret mig. Det er dog ganske uligt Krohg    Da heller HeyerdahlU …  Du burde gjengivet portrættet af Torgersen der hang på hans sidste udstilling Det blev af alle erkjendt som et af mine bedste billeder (Langård og Gauguin) Dette var malt før Krohg meldte sig ind på skolen og er et af mine bedste billeder Du kan få fotograferet billedet hos Torgersenhvis det nu lar sig gjøre»
  Munchmuseet, MM N 3120.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 1
  «Det er dog no hist og her enkelte ting jeg helst vilde ha forandret lidt på – Det havde kunnet været gjort hvis Grieg som han og Du havde lovet mig i lighed med Gaugin, Schiefler og Glaser havde sendt mig prøvetryk som kunde rettes – Det er ikke helt som det skal dette Du skriver om mig og Krohg»
  Munchmuseet, MM N 3120.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 1
  «Det virker lidt for afvisende det jeg sier om Krohg – Vi var jo alle gla i ham og han var en ypperlig lærer forsåvidt som han viste den største interesse for undervisningen – Jeg fandt dog han den måte han lærte os at hugge hovederne op i småbiter ikke var { … }heldig og efter 3 måneder sa jeg farvel – Fahlstrøms studiehoved er ganske»
  Munchmuseet, MM N 3120.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 2
  «rigtig  …  under Krohgs påvirkning som ligesom det hoved der osså er indtat i boken    Selvfølgelig var de hoveder jeg malte og tegnede efter hans læremethode påvirket af ham –»
  Munchmuseet, MM N 3120.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 4
  «Jeg er ikke enig med Dig i at {d}Det {s}Syge {b}Barn har nogetsomhelst med Krohgs af sam at gjøre – Diametralt motsat Det var sygt hode med hvid pude  …  men det var i «pudetiden» og det var ligeså almindeligt som det var at male æbler på en duk – men ingen har malt mit «{s}Sygt Barn» –»
  Munchmuseet, MM N 3510.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1882. Se s. 2
  «anskuelser. Interieuret som han holdt på med er har han ferd malt op om igjen, lagt mere lys deri; det skal nu være meget godt Wentzel har for fortalt det at i Paris han  …  på salonen ialmindelig- hed ikke kunde afgjøre enten e{ … }t billede var malt af en figurmaler eller landskabsmaler. En figurmaler malte ligeså gode landskaber som en landskabsmaler og omvendt. Egent- lige historiemalere representeredes kun {af}ved få og mindre heldige billeder. Figurer Billeder  …  med figurer i fri luft helst i knagende solskin og med lyse kraftige skygger var de hyppigste at se. Krohgs «Lods» tog sig meget godt ud; skulde være et af de kraftigste billeder på salonen. Heyerdahl skulde have været overordentlig flittig; han gik tidlig op om morgenen og tog skitser i Boulogneskoven før a …  han begyndte at arbeide i sit atelier. Det er noget»
  Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 1
  «Du har vel ventet på brev;  … ja jeg skulde have svaret før men jeg du kan tro jeg har havt det travelt. Først var det da denne udstillingen som du vel har læst en del om i bladene. Den har da sandelig gjort spektakkel nok men fred er jo heller ikke godt. Jeg for min del har jo al grund til at være tilfreds. Billedet mit, pigen som lægger i ovnen som du ved har gjort kan jeg sige lykke blandt kunstnerne. De syntes alle sam- men udmærket godt om det, Nei det er ikke nu begynKrohg som er kom- men hjem fandt det aldeles «superbe» «duperende» o.s.v. Ja j …  du vil gjerne høre lidt om udstillingen i sin almindelig- he{ … }d. Efter en del {v}sammenkomster og møder kom der endelig istand i Handels-»
  Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 4
  «Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og etHeyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
  Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 4
  «Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og etHeyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
  Munchmuseet, MM N 3644.   Brevutkast fra Edvard Munch til Den kongelige Tegne- og kunstskole. Datert 4.10.1886. Se s. 1
  «Undertegnede tillader sig herved at ansøge om at erholde en Portion af det Finneske Legat for indeværende Aar. Da jeg ellers ingen pecuniær Hjælp har til min { … }fortsatte kunstneriske Udvikling er det af megen Vigtighed for mig at erholde nævnte Legat. Jeg vedlægger fra Ma- lerne Krohg og Eilif Petersen Attester, som jeg modtog til det Schäfferske Legat»
  Munchmuseet, MM N 3678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1889. Se bl. 1v
  «Nu skal jeg si dem hvem der bor her af berømte mænd og kvinder Det er Heyer{ … }dahlKrohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fornavn. Fruen befinder sig efter omstændighederne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så hadde jeg nær glemt den store digter Bødtker den store dito Michelsen samt Dedichen.»
  Munchmuseet, MM N 3716.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Datert 7.1908. Se s. 1
  «Jeg har vel villet erindre Krohg og hans Bekjendtskabskreds om dette Theaterstykke som blev gjort under Selskabets Øine 1902»
  Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932. Se bl. 32r
  «Krohg fandt at det til ‹helvete› at en fisker fortalte historier – Apostlerne var jo fiskere – Desuten var jo det hele symbolsk Brøgger videnskabsmand erklærte at der ikke fandtes egetræer ved kysten En{ … }hver kan reise til Kragerø og fin se de Eger jeg har brugt til model»
  Munchmuseet, MM T 2724.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 2r
  «Da det viser sig at det i ophidset Tilstand skrevne Brevkort er overskredet de{t}\n/ tilsigtede Virkning og giver et af mig { … }\i/kke tilsigtet Indtryk af Beskyldninger – beklager jeg herved dette og glæder det mig meget at Hr Krohg så overbevist på sig og sin Bekjendtskabskres Vegne er om sin og sin Bekjendtskabskres’s Uskyldighed og i Uvidenhed om i de{n}\t/ år i 1902 antyded Begivenhed »
  Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 16v
  «Her samledes nu efterhånden alle Bohemerne – det vil sige Resterne af den tigli tidligere Bohe Bohemklik – Mest nu udlevede forranglede Væsener der intet havde at bestile – { … }Hovedledere kunne vel siges at være Krohg Fru Krohg – og Gunnar Heiberg»
  Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 18v
  «– Gode Gud – Han ler og sætter sig ved mit Bord – Ved Du idag traf jeg Krohg»
  Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 42r
  «{T}Krohgs‹Inferno› Først N ved Hjælp af Fæ{d}lder Regninger og Vin –»
  Munchmuseet, MM T 2734.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1909–1911. Se s. 6
  «Det skal { … }stor Kunst til at male store Billeder så man lægger Mærke til dem – Mange bilder er gjort så store at de ikke sees – som flere af Krohgs bilder i Galleriet»
  Munchmuseet, MM T 2734.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1909–1911. Se s.
  «Krohg og Petersen som  … »
  Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 25v
  «Kristian Krohg var tidligere en stout Kar – noget lapset –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32r
  «Vi sad hos KrohgsKrohg sat i Sofaen – Jappe lidt bag Rundt bordet vi andre – { … }Jappe ved siden a Fru Krohg»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32r
  «{ … }Vil du svare – eller ikke – Kristian»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32r
  «Krohg så på hende med et udtryk jeg ikke før hadde set –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32r
  «Nei jeg har ikke set {k}Kristian før slig – se { … }hvilken mine – han har vist læstlånt læst Monte Christo – – Ska vi være go venner – da – aldri –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32r
  «Aldri Ikke govenner mer – Hva? du vil ikke – du vet mig –  … Kristian – – hun Jeg sa Nei jeg vil ikke – han var allerede lidt usikker i  …  stemmen – men han tok sig igjen –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32r
  «Slik en  …  som Jappesir jatter me»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32v
  «U{ … }f – Som ikke sier annet end ja og ammen – Hva    ja se – er Kristian hyggeli – Lille Jappe»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32v
  «Syns du ikke jeg er pen da Kristian nei – Å –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 35r
  «Jeg gik temmelig snart – hun ful{t}gte mig ut – Be Kristian sende lærredet sa hun – og si til lille lilJappe at han kommer imorgen –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 35r
  «Det første jeg gjore da jeg kom til byen { … }iforgårs var at gå inom GrandKrohg så alene – jeg gik derbort og satte mig – Strax efter ser jeg Jappe – komme – han { … }så dårlig ut – { … }forgråt – oss»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 35v
  «GraKrohg og Jappe sat i det …  e{ … }t G Hjørne af»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 35v
  «Ja udmærket – Krohg er nu så sløv imbe{s}cil – han kan vist ikke præstere andet en venskab –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 36r
  «s …  … ef etter en pike en kvinne – Jeg skulde ha morro af at vite hva de to har snakket sammen om – det kunne ligne – Krohg at omfavne Jappe – i røre{s}lse –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 37r
  «Jeg traf i går formiddag Krohg indpå Grand – Jeg  … { … }trodde han hadde været nede hos Oda – Hva syns de om billedet –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 38r
  «Oda spurte efter Krohg – hadde let efter ham alle{ … }steds –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 38r
  «Er du gla i Oda»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 38v
  «SenereDa Så skulle vi reise ned – Vi hadde lite penger da det kom til stykket så ble Krohg igjen –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
  «den 1ste September traf jeg fru Holmboe …  og var sammen med hende i bod bodegaen { … }med Krogh …  og Oda og NilsenOda sad i mellem begge – Krohg var  …  nokså tilfreds – Jappe meget nervøs –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
  «den 1ste September traf jeg fru Holmboe …  og var sammen med hende i bod bodegaen { … }med Krogh …  og Oda og NilsenOda sad i mellem begge – Krohg var  …  nokså tilfreds – Jappe meget nervøs –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
  «Fru Holmboe og Oda var forsonede – reis I Molde – var der så ma{g}nge fine Mennesker – sier hun – en { … }baron Grosh – en engelskmand –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
  «Krohg nævnte ordet Discretion –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 40v
  «KrohgOda og Jappe længer borte ved indgangen –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 41r
  «Ja man blir vakcineret – Jappe kom siden bort – mens efter at Krohg og Oda var gåt forat spise – Jeg var{ … }Jeg var f{ … }uld igår fortalte han – – nærmestog mest nervøs forresten – kom i fyllearresten – hadde hånet noen»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 43r
  «Jo – Jeg gjør det osså med Kristian – hun hadde en {og}dag iforveien spurt mig – tror { … }du jeg gjørdette mer omfavner Kristian slig – så { … }hadde jeg svaret: N{ … }ei –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 43r
  «Jo – Jeg gjør det osså med Kristian – hun hadde en {og}dag iforveien spurt mig – tror { … }du jeg gjørdette mer omfavner Kristian slig – så { … }hadde jeg svaret: N{ … }ei –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
  «{ … }OdaKrohg, JappeMichelsen og { … }jeg på Grand»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
  «Jappe er stille – Oda og Krohg er hyggelie mot { … }hverandre – Krohg ser strålende ut –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
  «Jappe er stille – Oda og Krohg er hyggelie mot { … }hverandre – Krohg ser strålende ut –»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
  «Altså kjærlighed – sa Krohg – Er hun bedre spør Oda – { … }Hun har fåt det igjen – må opereres igjen – Er hun blit styg – spør Krohg»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
  «Altså kjærlighed – sa Krohg – Er hun bedre spør Oda – { … }Hun har fåt det igjen – må opereres igjen – Er hun blit styg – spør Krohg»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47r
  «Der var Oda og Krohg og Jappef …  og fru Holmboe og Stang»
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 49r
  «hun er aldeles gal – hv jeg er nu  …  ikke så meget sammen med m hende – hun skjælder mig altid ut – En dag nat vilde hun løpe ut at a vindue i linnedet – Krohg grep hende – han skulde gå efter vand ber hende først love ham ikke at gå ut – hun lover h – da han ko‹mm›er in – sidder hun naken { … }udenfor på et gjære – hun roper mit navn og gråter – Krohg holdt på at gå efter mig »
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 49r
  «hun er aldeles gal – hv jeg er nu  …  ikke så meget sammen med m hende – hun skjælder mig altid ut – En dag nat vilde hun løpe ut at a vindue i linnedet – Krohg grep hende – han skulde gå efter vand ber hende først love ham ikke at gå ut – hun lover h – da han ko‹mm›er in – sidder hun naken { … }udenfor på et gjære – hun roper mit navn og gråter – Krohg holdt på at gå efter mig »
  Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51v
  «‹T›ræffer efterpå Oda og Krohg og ‹n›oen andre på {g}Grand – blir siddende til kl. 2 i et værelse hos Colin»
  Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 32
  «Grunden hvorfor Brevkortet er skrevet er for det første Resultatet af en Række Forfølgelser – hvoraf hvoraf Hr { … }Krogh i en Artikel i Verdens Gang har dette Knytenæveartikelen»
  Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s.
  «Brevkortet er en sygeligt Resultat af en Masseforfø{g}lgelse hvor Hr Krohg selv har deltat – Det forekommer mig temmeli ubesinet at forlange Undskyldning e{t}n Følge af dem –»
  Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 84
  «bedes det ærede Selskab er‹inneret› om – Kortet {til}var en ‹Erinnung› til Hr Krohg om den Artikel i Verdens Gang hvor løgnagtig udspredes at jeg»
  Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 88
  «{De}Jeg erklærer at det af mig skrevne Brevkort er en Reaktion ({og}En stærk Nervelidelse) efter de i samme antydede Begivenheder – Forstærket efter Rækkefølge af Overfald af forskjellig Natur – af den såkaldte Bohemkreds – Til disse Overfald kommer osså Knytnæveartikkelen til KrohgHamsuns Artikkel Hvor Usandheder bringes tiltorvs»
  Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 118
  «Jeg skal på på følgende mindelige Forlig – Kristian Krohg tar med i samme Udtryk tilbage de om meg i Verdens Gang knæsatte Usandheder – og forskjellige de Løgne Løgne at jeg har overfaldt så mange –  … »
  Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 118
  «Kristian Krohgs Artikkel var ‹sleben› og ikke politi‹fähig› – mi{n}t Brevkort i er skrevet i syglig Ophidselse»
  Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 126
  «Begivenhed – der blev sat i Scene af Medlemmer af hans Kreds en Del af hans Bekjendte – Derved har jeg ikke villet antyde at Krohghar eller hele hans Bekjendtskadskred selv har deltaget i The{t}aterstykket –»
  Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 127
  «Sandsy Såvidt jeg forstår har jeg villet erindre Hr Krohg og { … }hans Bekjendtskabskreds om denne»
  Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 128
  «Krohgs Siddekunst – og Brødmaleri)»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 29v
  «Kristian vilde ikke la mig gå. Jeg tror han følger mig – Han så sig om – Se dig ikke om – gå hurtig –»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 31r
  «Krohg sad i et hjørne i baggrunden rund i ryggen og mørk – der gik nervøse trækninger i hans ansigt – når Jægers latter rigtig skar i –»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 32r
  «{ … }Aa ja sa jeg la og det går vel Du sa han jeg { … }synes virkelig synd på Krohg i aften – hun er ‹lei› mod ham.»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 32r
  «Krohg hadde gåt ind i sideværelset sadvedsa nær døren.»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 32v
  «Nu Krohg hvad maler de – Ah sa Krohgmed gravrøst og skulte bag hende ind i sideværelset.»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 32v
  «Nu Krohg hvad maler de – Ah sa Krohgmed gravrøst og skulte bag hende ind i sideværelset.»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 33r
  «Krohgholdt kom gik bort fra studentene i sideværelset – de plagetham skulde  …  trøste ham – men generte ham»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 33v
  «{H}Skal jeg skjænke vin til dig – han var skjælvende i målet – Nei tak    hun begyndte igjen at snakke med Jæger – Skjøv næsten Krohg væk. Hun vilde ikke tale med Krohg iaften – Krohg satte sig tilbage i halvmørket»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 33v
  «{H}Skal jeg skjænke vin til dig – han var skjælvende i målet – Nei tak    hun begyndte igjen at snakke med Jæger – Skjøv næsten Krohg væk. Hun vilde ikke tale med Krohg iaften – Krohg satte sig tilbage i halvmørket»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 33v
  «{H}Skal jeg skjænke vin til dig – han var skjælvende i målet – Nei tak    hun begyndte igjen at snakke med Jæger – Skjøv næsten Krohg væk. Hun vilde ikke tale med Krohg iaften – Krohg satte sig tilbage i halvmørket»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 34r
  «Indimellem hørtes noen lattersalver fra sideværelset. Det var de unge bohemer. De var ærgerlige over at Krohg ikke vilde ha noget me dem at gjøre – og de kastede sig nu over Rosenkrantz som flu spyfluer over et ådsel.»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 35r
  «Jeg synes Jægers Latter er klam jeg sa Krohg– han med lav grøtet stemme – han sad bøiet borte i e{n}t kro hjørne – Brandt Kommentar stod ved siden og ville trøste –»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 35v
  «Krohg der har vært sån med ham –»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 35v
  «Mon{N}Krohg led {s}nu – som han så mange før med fru Heiberg Kommentar – Å han som {h}altid hadde set op til det forholde –»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 36r
  «– Han så på fru Vera Kommentar hvor væmmeli at hun sån pinte kroKrohg»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 36r
  «K Fru Vera Kommentar hadde nu reist sig – giKrohg gik osså mod henne –»
  Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 36r
  «Vil du eller vil du ikke hørte han Krohgsi hviske skjælvende – Jeg går –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 188).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901. Se s. 4
  «Munthe og Andre har jo ønsket at Galleriet skal { … }have med Tiden en af disse Billeder i Art med «Skrig» – Jeg skal gjerne bestemme mig til i Løbet af et År ikke at sælge {h … }d «Skrig» eller det lignende «Angest» som har været i München og nu repræ- senterer Norge i Wiener- Sessesionen sammen med Werenskiold og Krohg»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 94 (PN 193).   Brev fra Edvard Munch til Karl Konow. Datert 15.7.1895. Se s. 2
  «Besteg Skjæggedalstinderne i strålende {s}Solskin. Traf Kristian Krohg på Toppen – han havde heldigvis Pjolter med. – Bestiger i dag de øvrige Tinder –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 303).   Brev fra Edvard Munch til Olav Paulsen. Datert 14.12.1884. Se s. 3
  «Du kan ikke med at male hoder sier du. Sludder Hvor brilliant var ikke «Jensen» i anlægget og hvor vagte det ikke Krohgs begeistring. Hvad der ligger for Dig er store Kompositioner  …  Tror Du ikke det også selv i grunden. Men det»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 708).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1908. Se s. 2
  «den hele Nederdrægtigheder af den Forfølgelse som den fru Kjærligheds Dyr{ … }kere den Klikken om den blødhornede Snegl C K fik { … }leve m{ … }ed mig for g Regnigers Klarering – Ja de kunde kaste Stene!»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 708).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1908. Se s. 2
  «– Jeg glæder mig ved at Hans Jæger er ‹hjemme› jeg tror han ikke er bange forat sige disse { … }Halvbohemer af rå og { … }Oprindelse sin {Mening}Mening – Lad ham kaste { … }Bomber i det Horehus { … }Sneglen C K (den blødhornede) bærer på»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 7
  «– Nu ifjor vaares br{ … }ød alle disse Forsmædelser ud i nogle grove Brevkort { … }til Hr Krohg … ikke han undså sig ikke forat gribe til den pøbelagtige Maade Maner at på{ … }kalde Loven – Han som ikke har undseet sig for i en betalt Artikel at kolportere de gemeneste Løgne og Bagvaskelser om mig der skadede»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 3
  «– Hjemkommen til Norge modtoges jeg af den pøbelagtige Knytnæveartikel af Krohg – der serverer den Løgn at jeg have hånet»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 3
  «og den nederdrægtige { … }Knytnæve { … }\artikel/ af Krohg – hvilket ble { … }bekjent i Tydskland – blev mine bedste Venner kjølige – og en stor Bestilling på 5000 Kr af Doctor Linde blev tilbagetaget –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 718).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.2.1909. Se s. 4
  « Ligeså frækt var Krohgs og Hamsuns Løgnaktige Overfald i Aviser efterpå –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 718).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.2.1909. Se s. 4
  «Jeg må si det er noget helt uhæderli i Krohgs Maade at dep debattere på –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 1
  « Du kan nok tro at jeg passer mig – Jeg har mer og mer opdaget Menneskerne og da jeg ser hvilke { … }hæslige Sider Krohg og selvfølgelig Heyerdahl har –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 2
  «at frygte fra visse Hold (at jeg har rodet med min Stok op i den ‹indfulhede› Myretue som harKrohg og hans ‹Kres› har bygget op vil nok ha sin V{ … }irkning –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 2
  «– Hvor ækkelt er det ikke at se på Kroghs{ … }Magt- begjær – Og hvordan h{ … }ar ikke Krohg ved at skaffe sig Magtstillinger overalt fået placeret sine Billeder»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 2
  «– Hvor ækkelt er det ikke at se på Kroghs{ … }Magt- begjær – Og hvordan h{ … }ar ikke Krohg ved at skaffe sig Magtstillinger overalt fået placeret sine Billeder»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 3
  «Når KrohgKrogh er fremforalt en slu gammel Kjærring der intet er impotent og ik og skal rode op i alt – – { … }Den gamle Provocatør vil nok kun{ … }de med { … }sine andre Kvindfolk skaffe Material»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 4
  «Det var jo en herlig gefundenes Fressen fra Krohg – da jeg ifjor efter e{t}n voldsom Rangel gjorde den Dumhed at sende åpne Brevkort og give mig s blotte mig for Stød – Det gjælder at lære disse Herrer at Tiden er ikke den samme som for 20 år tilbage – Det blir vel at være på sin Post når jeg engang»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 5
  «Det er vel sjelden at se en Mand så åpent lægge for Dagen sit Magtbegjær som Krogh»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 6
  «{ … }Du husker Kroghs Knyt- næveartikkel – hvor han lyver på mig at jeg har hånet Hauklands Far samt at jeg har overfaldt så mange – Du vil vel selv huske hva Du selv fortalte»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 7
  «mig at for mange År Siden jeg tror 10 år – sad Du og Krohg og drak Champagne med Grand Hotels Direktør – Du husker den Jøden – han breder sig da ut over mig og fortæller at jeg havde over- faldt Nils Gude mens han sad fuld på en Stol og { … }at jeg havde holdt på at kvæle ham –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 725).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.3.1909. Se s. 2
  «Bagaf( Artikelen er e{n}t Sammensurium af ‹utringer› af Krohg, Heyerdahl og Schibsted?»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 1238).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 1
  « jeg skal se om jeg kan sende «Jomsvikingerne» Badebilledet – Det er forøvrigt Midtbilledet til e{n}t stor Dekorativt Billede på 8 Meter i Længde – Nu må Du tale fornuftigt med Nørregaard om Gravurerne – At lade være at udstille alle Gravurer hvis der findes Mænd med langt Skjæg fordi Krohg har det – eller fordi der { … }finnes end på Wampyrer eller Kvinden med Skjøgesmil eller store Hatte det er jo ikke»