Andreas Munch

Peter Andreas Munch (1865–1895)
Norsk lege. Edvard Munchs bror. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Andreas Munch

I det digitale arkivet finnes det 7 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 723.    Brev. Datert 20.8.1878.
«Jeg har kun af de Bøger du kommerskal bruge Forklaringen, den tydske Stileøvelser tog jeg ikke de med; Resten er nogle naturhisto- riske og engelske Bøger og en fransk Bog. Pap Pakken er kommen hid for to Dage si- den. Vi ere endnu ikke flyttet ind paa Sy- gehuse{n}t, hvortil Papp Pakken og dit Brev er adress Kommentareret; vi bor i Intendanterboligen og og skal først komme paa Sygehuset den 22de. Vi spiser Middag hos Thronsen sammen med Storjohan med Familie og en Neveu fra England samt Leutnant Broch og Kone. Veiret er surt, skyet og med stærk Vind o ialfald i den sidste Tid og lig- ner meget ifjor; jeg holder mig derfor mest inde og læser. Doctor Lie har sagt at jeg kan laane hans Hest saameget jeg vil; men jeg har ikke benyttet mig af Tilladel- sen mer enn to Gange; sidste Gang red jeg og Lies Oppasser til Nannestad Kirke, der ligger en halv Mil fra Gardemoen – of- te i stry stærkeste Gallop og da der Hesten er svært snil er der ingen Fare. Du vil vel gjerne høre noget om Trofast tænker jeg;»
Munchmuseet, MM N 724.    Brev. Datert 6.7.1879.
« Til P. Andreas Munch E.M.»
Munchmuseet, MM N 725.    Brev. Datert 2.1.1891.
«Jeg ventet længe på brev – så tænkte jeg som så – Du får telegrafere så får Du brev – Jeg fik da idag –»
Munchmuseet, MM N 726.    Brev. Datert 1892.
« Hvordan har Du det! – Du er vel ordentlig lei av hospitalet nu – Ser du noget til mine venner – Jeg begynder at længte så småt efter Karl Johansgade – Jeg begynder er nu svært optat med { … }at male – de to udstillinger jeg har – i Frankfurt og Hamburg skaffer mig lidt mynt – I Hamburg { … }var folk så rasende over mine billeder at jeg måtte reise over hals og hoved fra byen – i udstillingen turde jeg ikke komme så regnet det med skjældsord –»
Munchmuseet, MM N 727.    Brev. Datert 1894.
« Jeg opholder mi{ … }g som Du ser for Tiden i Stockholm – og reiser antagelig i denne Uge til Berlin – vi vil da være temmelig mange mil fra hinanden. Udstillingen jeg har her er jeg vel fornøiet med – det er det bedste Lokale i Stockholm – en svær stor Sal. Jeg har solgt et Billede og Ud der er mange Mennesker. Svenskerne er rigtig hyggelige når jeg ikke kommer ind på Politik – Her har jeg været sammen med Grev Snoilsky, bekjendt svensk Lyriker (Modellen til Rosmersholms Rosmer) – Geierstam med fler – Ligeledes Grev Prozor – den bekjendte»
Munchmuseet, MM N 3772.    Brev. Datert 30.6.1879.
«Gratulerer!»
Munchmuseet, MM T 2923.    Brev. Datert 28.12.1889.
«Vil du være så snil at gå op til {k}Kirkedepartemen{et}tet med indlagte skrivelse så får du udbetalt mit stipendium Kommentar»

Brev fra Andreas Munch til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 12 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4377.   Brev. Datert 16.01.1890. 
«Kjære Edv. Der findes hverken ikke franske  …  Penge og heller ikke Anvisninger hos nogen Bankier her i Byen – maeske faar de saadanne snart. Bankene vil ikke udstede Anvsninger for en saa liden Sum som Kr 200 Fr – saa jeg maa \ … / sende Penge – hvis du ikke kan vente længer – faar du skrive, saa kan jeg maaske  … Kreditbanken. Af dine Bekjendte har jeg blot seet Torgersen og Strøm – Stang er frendeles usynlig. Din P. A. M.» 
Munchmuseet, MM K 4378.   Brev. Datert 27.01.1890. 
«26/1 Jeg kunne ikke opdrive mer end 300 Fr. her i Byen – Det er den yderste Mangel paa franske Penge –Din P. A. M.» 
Munchmuseet, MM K 5053.   Brev. Datert 12.07.1876. 
«Til Edvard Fra Andreas» 
Munchmuseet, MM K 5054.   Brev. Datert 19.08.1878. 
«Vil du være saa snil at sige mig Navnene paa de Bøger, som du har deroppe, forat jeg ikke skulde kjøbe de Bøger, … \som vi/ har. Anna har reist hjem paa 10 Dage. Vi har laant 3 Bøger paa Leiebibliotheket; deriblant Christie Red- ferns Prøvelser, Thomas Rosz og nu holder vi paa at læse: «En Fortælling om to Byer», af Charles Dickens. Tante har kjøbt en Katalog hos Tr. Berg. Igaar kom Olaf Abildgaard og Rolf hjem, og du har faaet 3die Hefte af Tusinde og en Nat. Paa mine Agurkplanter er det kommet 2 Agurker. Tante tænker paa at gjøre en Tur til Bryn, for at møde dere, hvis di Papa reiser på en Søn- dag. Paa Skolen sidder jeg ved Siden af Botten- Hansen; jeg skal have to latinske Bøger som jeg kanske kan faa kjøbt gamle hos Belsheim. Vil du være saa snil at skrive saa hurtigt som muligt.» 
Munchmuseet, MM K 5055.   Brev. Datert 06.01.1890. 
« formodentlig er han i Xsand – hos Faderen – nogen Examen har han ikke taget – Frøken Dørnberger sees hvert Øieblik paa Fart fra Nordstrand til Byen. – Husk nu paa, at skrive snart. –» 
Munchmuseet, MM K 5056.   Brev. Datert 11.01.1891. 
«daarlig Cognac bragte Lidelsens Bæger til at flyde over – men mit Forsøg paa at absentere mig mislykkedes – den kop- arrede Frk. M.bøe holdt mig tilbage – og jeg sank atter tilbage i min Lænne- stol – først Kl. 2 om Natten slap jeg fri fra denne.» 
Munchmuseet, MM K 5057.   Brev. Datert 15.12.1892. 
«ødelagde Sæterstrandens Landhandleri, og hvor Kvistfolkene kun med Nød reddede sig.» 
Munchmuseet, MM K 5058.   Brev. Datert 09.01.1894. 
«været hjemme og er det fremdeles. Jeg synes, at det er umuligt at mærke noget abnormt ved hende; – vi har tænkt at lade hende faa en Væverstol, saa hun ialfald kan arbeide noget. Inger er fremdeles hos Onkel Edvard. Jeg bor fra 1ste d.M. paa Rigshospita- let – jeg maatte ta Ansettelse der, for at have noget at leve af – da der ingen Post var at faa; – nu søger jeg da alle Distriktslægeembeder, som blir le- dige. –» 
Munchmuseet, MM K 5059.   Brev. Datert 02.02.1894. 
«Hvis Dr. Finn kunne faa det Hoved af vor Far – som du har malet – billigt, vilde han kjøbe det. Du erindrer det Hoved, hvorpaa man ser lidt af Piben – og som er brudt paa krydsog tvers. Det er leit at blive af med det – da det er det bedste Portræt, af vi har – men Finn vil svært gjerne ha det – Han er imidlertid ræd for Prisen – saa du maa være billig \hvis du vil sælge det/ – Send svar snarest – alt vel her –.» 
Munchmuseet, MM K 5060.   Brev. Datert 12.04.1894. 
«usikkert, om det bliver noget af –» 
Munchmuseet, MM K 5061.   Brev. Datert 01.12.1894. 
«Det skulde være morsomt, om Du kunne tilbringe Sommer neste Sommer heroppe hos mig – du burde dog engang se Nordland med alle dens Undere – Reisen langs Kysten er underskjøn – intetsteds ser man saa ætherklar Luft og saa skarpt tegnede Tinder. Hadseløen ligner mer en Ø sydpaa – den er fladere og mer smilende. – Storartede Ture kan gjør- es om Sommeren med Lokaldamp- skibene, som fra herværende stoppe- sted reiser rundt i hele Vester- aalen og tilbage – en Tur paa 1½ Døgn. Du skal faa god Forpleining og godt Hus – Reisen er ikke  …  saa dyr – (meget billig er den med Fragt- dampskibene – dog tager Opturen alene da 4 Dögn – med Hurtigbaade 1½ Døgn – – imidlertid kommer man med Fragtbaaden indom mange steder, som kan være in- teressante at se – Hurtigbaaden gaar mer direkte) Jeg haaber du tilbringer Sommeren hos mig –» 
Munchmuseet, MM K 5062.   Brev. Datert 20.02.1895. 
«Jeg har i den sidste Tid c correspon- deret med Edvard Roll – han har indstendig bedet mig om at besøge sig. – men det er næsten ikke mulig at gjøre en Reise til et saa afsides Sted som hans Bopæl – ved Vintertid – Idetheletatt er Reiser om Vinteren i Nordland nær sagt umulige. Jeg har bedt ham besøge mig til Sommeren, og jeg haaber, at ogsaa du faar Anledning til at komme heropp – Midnatssolen burde du dog have seet.» 

Andreas Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 930.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 14.12.1943. Se s. 2
«Du og jeg er vel nu \af slægten/ de eneste igjen levende samt Din søster, som forhaabentlig endnu lever, som har kjendt hinanden og omgaaes med hinanden helt fra den første tid, onkel Christian, Grünerløkken. Du som demonstrerte et lidet leketøis tog paa  … gulvet, Andreas, den gode og ædle Andreas, som skulde gaa saa altfor tidligt bort, og pindespillet jeg lekte med Inger og Laura, ja, alle disse minder stormer ind over mig, det var en lykkelig og ureflekteret tid, man forstod bare ikke hvor godt man havde det, og disse minder er altid forbundet med julen og den hvite vinter, da var det ogsaa dobbelt lunt indendørs.»
Munchmuseet, MM K 4362.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.06.1882. Se s. 3
«Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal adres sere dette Brev, – da Du kanske nu ikke er i Hamar – jeg faaer sende det til Wangs. – Smaapigerne hilser, Andreas læser stærkt til Examen om Dagen.»
Munchmuseet, MM K 4363.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.06.1882. Se s. 3
«– Varmen har været forskrækkelig her, – ialfald har jeg lidt meget derunder – nu er det bedre, og vi have jo godt med Værelser til 2 Kanter. – Andreas læser stærkt til Examen. – Smaapigerne ere idag i Maridalen, de vare i Storthingen Opløsningsdagen – fik Biletter fra Hansen (Politi) det var en egen Stemning over Byen den Dag – Kongen vandt gruelig i Popula- ritet ved sin bestemte alvorlige Tale, hele Aftenen igjennem blev Kongesangen sjunget i Tivoli. –»
Munchmuseet, MM K 4365.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.01.1889. Se s. 2
«Her gaar alt i sin regelmæssige Tur, Andreas har holdt sig hjemme for en Kvise paa Mund en Dags Tid – ellers frisk, ligeledes Papa og Smaapigerne. Iaften var Lisbeth Møller her, det er en gammel Erindring fra Mamas Tid – det er godt at de dog er noget af det Gamle tilbage. – Jeg savner ofte Bedstefar, – hvor han dog holdt rørende meget af os. –»
Munchmuseet, MM K 4366.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1886. Se s. 1
«Jeg faar fortsætte paa et andet Ark, uagtet det er så kjedeligt, at jeg ikke ved, om det naar Dig – jeg skulde ønske jeg kunde kige ind i dit Værelse, hvor det end er, på Tromøen Hisøen eller kanske i selve Byen. Andreas spør ger mig om Navnene paa Studenterne, Du reiste med, men Haraldsen, som var her igaar, sagde, han saa Dig reise alene, – han troede det, – (det var fire som fulgte Dig ombord, men som gik iland igjen. – Du lever vel meget paa Fisk – Lax er det ikke ondt for på de Kanter. –»
Munchmuseet, MM K 4368.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.10.1889. Se s. 2
«Brevet dit, jeg havde endda ikke staaet op, vi, – Smaapigerne og jeg, ligger for Tiden paa Qvisten, et stille deilig Værelse, helt for- skjællig fra Bytummelen. – Her er ingenlunde trist, – tverimod livligt, da der krydser Veier over- alt, nydelige Spadserveie, – lige klods ved Huset kommer vi ind i deilig Granskov. – Folkene her paa Gaarden ere troskyldige og saa forekomne, ikke som om det skulde være høit oppe i Landet, reent Bondefolk. – Papa liker sig saa svert godt, Andreas og; – han generes ikke af Veiens Længde, igaar gik han til Byen over Ekeberg – Hvor jeg er fornøit over at Du er kommen til Paris, – idag da jeg havde læst dit Brev, synes jeg, alt var saa lyst og let, – det er greiet saa godt altsamen. –»
Munchmuseet, MM K 4369.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.11.1889. Se s. 1
« For Øieblikket sidder vi i vort nye Logi ved Lampen omkring bordet, – Andreas plager Katten ved at binde Bid- sel paa den – Papa skriver og Smaapigerne læser. – Vi har nettop flyttet op – Spisestuen, hvori vi nu sidder, er et svert hyggeligt solrigt Værelse, den store Stue bliver vist pen naar Billederne ere komne op – Trækket synes jeg er noget mørkt – Værelserne ere lune. – Andreas spadserer ofte til Byen over Egeberg om Morgenen, han synes det er en deilig Tur,»
Munchmuseet, MM K 4370.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.11.1889. Se s. 2
«Du faaer snart skrive Lidt, – Smaapigerne var idag, efterat vi kom fra Kirken (Munkerud Kapel) paa Stationen, da vi tænkte at der skulde komme noget fra Dig, – – men der kom altsaa intet. – Vi lever her Hauketou i al Stilhed og Ro, – men jeg hører ingen yttre noget Savn af Byen, – Inger har begyndt hver 14de Dag at spille med Frk Goplen. – Andreas gaar sin vanlige Tur hver Morgen til Byen, 3 Gange om Ugen over Egeberg, – han har Morro af det siger, skjønt vi andre synes det er en over- dreven Spadseren, han bliver mager under det; – men ellers er han frisk. – Papa er deri- mod en Indesidder, spadserer paa Verandaen til Motion. – x»
Munchmuseet, MM K 4371.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1889. Se s. 2
«Andreas og Smaapigene ere noksaa rolige idag, – Gud har styrket dem; – ellers ved Du, at Papa har groet sig fast i os alle, saa Sorgen er sver. Andreas har været saa meget for os, han tror paa Gud og en Evighed, at Papa er salig og dette trøster ham og os Alle. –»
Munchmuseet, MM K 4372.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.12.1889. Se s. 1
«Iaften fik vi dit Telegram – saa – nu ved Du det alt. – – Andreas telegraferede igjen til Dig, at Begravelsen allerede er over – men og vi haaber dette Telegram naaer Dig, skjønt det stod intet Nummer i din Adresse.»
Munchmuseet, MM K 4373.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.12.1889. Se s. 3
«– Kunde Du skrive om bare nogle Ord hver Uge, i denne Tid trænger vi hinanden. – Det var snilt af Schoou at han sendte Dig Penge. – Gud aabner Hjerter og Pung – Papa havde en urokkelig Tillid dertil især naaer det gjaldt Faderløse. – Nei nu Godnat – Inger gnaaler saa, at vi skal lægge os, – Andreas ligger i Spisestuen. –»
Munchmuseet, MM K 4375.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.1890. Se s. 1
«Carl Bjølstad har været paa nogle Dages Besøg, reiste igaar, saa skulde Andreas følge med ham til Byen og være der nogle Dage, men kom igjen fra Station, havde ombestemt sig. – Jeg havde intet derimod for min Person, da jeg synes bedst om at være samlet; – men jeg havde haabet en Bytour kunde bringe Sindet hans bort fra det vemo- dige i Erindringer. – Og Du er alene saameget – det er nok»
Munchmuseet, MM K 4376.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890. Se s. 1
«Andreas siger nok, at jeg nu ingenting har at skrive, og det er jo sandt – men tænker jeg, at Du alligevel gjerne seer nogle Linier. –      Nu kan jeg sige Dig, at jeg har været forfærdelig ræd for Influencaen i Paris – Gud, ske Lov fordi Du har havt den mildt, – – nu læser vi af Bladene at Attelierene regnes blant de Ste- de den griber om sig. – Papa har blevet sparet for den Angst – – Du veed – hvorledes han tog saadanne Ting. – Han»
Munchmuseet, MM K 4377.   Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch. Datert 16.01.1890. Se s. 1
«Kjære Edv. Der findes hverken ikke franske  …  Penge og heller ikke Anvisninger hos nogen Bankier her i Byen – maeske faar de saadanne snart. Bankene vil ikke udstede Anvsninger for en saa liden Sum som Kr 200 Fr – saa jeg maa \ … / sende Penge – hvis du ikke kan vente længer – faar du skrive, saa kan jeg maaske  … Kreditbanken. Af dine Bekjendte har jeg blot seet Torgersen og Strøm – Stang er frendeles usynlig. Din P. A. M.»
Munchmuseet, MM K 4378.   Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch. Datert 27.01.1890. Se s. 1
«26/1 Jeg kunne ikke opdrive mer end 300 Fr. her i Byen – Det er den yderste Mangel paa franske Penge –Din P. A. M.»
Munchmuseet, MM K 4379.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1890. Se s. 2
«Andreas, tror jeg glæder sig til Vaaren, han sad i hele Gaar og læste i Botanikken, han skal saae Blomster og plante ud, jeg tror, han ogsaa gjerne seer, at vi bliver her. – skjønt han engang ivred svert, for at vi skulle leie ud hele Beqvæmmeligheden.»
Munchmuseet, MM K 4380.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.03.1890. Se s. 4
«With var her idag med den lovede Logerende, han leiede, – jeg skal betale 45 – Morgen og Aften – Manden saa snil og paalidelig ud. – hedder Christenen, er i en Forretningsmand. – han kommer til at blive her længer Tid. –      Skriv snart, fortæl os Alt, – Gud styrke Dig, – og hjælpe os alle gjennem al denne Trængsel! –      Inger er varm og sætter afsted,– naar det gjælder – Lyder Brun, spurgte deltagende efter Dig, – han trøstede os med, at Du altsaa inden et Par Timer var beroliget. – –Vi har altsaa sendt 650 – taget 100 af som var Lauras Stipendium,»
Munchmuseet, MM K 4381.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.03.1890. Se s. 2
«I Kreditkassen spurgte Lyder Brun efter din Adresse – men da Du dengang ikke havde opgivet nogen sagde jeg, at Du altsaa havde givet din Adresse til Banqieren i Nissa, – og dette var nok, mente de dernede. – Jeg skrev ikke til Dig med Pengene, fordi jeg 2 Dage iforveien havde skrevet Brev hvori jeg siger «Idag (Løverdag er Andreas i Departementet hever Sti- pendiet, der blir sendt Dig første Dage i Ugen. – Mandag 23 blev det sendt.      – Saa synes jeg ikke, vi kunde tenke os andet end alt skulle gaa glat.      – Du har vist ikke faaet dette Brev. – – Naturligvis – havde vi tænkt os nogen Vanskelighed – saa havde jeg skrevet samme Dag; – – Det var ikke hygeligt kan Du tro, at faa høre, –»
Munchmuseet, MM K 4382.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.02.1891. Se s. 1
« Nogle ord iaften for at sige Dig, at Stipendiet er hævet, – og at vi sender det i de første Dage i Ugen, – jeg tænker gjennem Kreditkassen, – hvis den vil sende saamange Penge poste restante. – Du ved, vi har nu ingen Adresse. – Altsaa faaer du høre efter paa Post- huset. – Idagmorges fik vi dit Brevkort, – ja det er vist kjedeligt dette, at du har faaet Penger i Smaapluk. – Stipendiet havde hu faaet før – dersom Ansøgningen din havde været fuldstendigere – sagde Andreas. –»
Munchmuseet, MM K 4383.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.04.1890. Se s. 1
«Jeg maa skrive lidt idag, ikke fordi jeg egentlig har noget at skrive om, men fordi jeg har saadan Trang dertil. Andreas reiste igaar til Byen, for at være over de to Helligdage hos Bjølstads. – Han skulde ogsaa sende Dig Brev – han fortæller om de sidste Dages Begivenheder på Hauketo, – Andreas er noksaa hyggelig nu om Dagen; Du kan tro, det ikke har veret greit for ham den- ne Barselhistorie – noksaa ondt for os Alle, dertil kostbart. – Og saa kommer dertil, at Pigen ikke vil afsted – da Forældrene nægter hende at komme hjem, men desværre maa jeg, – skjønt det er»
Munchmuseet, MM K 4384.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.08.1890. Se s. 1
« At Du ikke lader høre fra Dig noget, saa vi kunne vide, om Du er frisk og for- resten om Du har det bra. – – Skulde der være noget Du vil have, saa skriv! – Jeg skal da gjøre Udvei. –      Laura er reist – Torsdag, hun fik følge med Hedvig, som har været i Byen, – Du faaer vel ikke see hende paa Lenge – Andreas reiser til Byen imorgen, har leiet hos Myhrebø – jeg ved ikke om Du husker Navnet. – Vi have nu leiet – hos Norby – 250 for Vinteren, senere bliver det vist 600 Kr Aaret, der er Flere som har seet paa Leiligheden. – Det var ondt at tage Bestemmelsen, Strøget er godt, – baade for Forretning og til at leie bort,»
Munchmuseet, MM K 4385.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.11.1890. Se s. 4
«– Intet Nyt forresten, – vi vare til Middag hos Mor paa hendes Fødsels dag sammen med A Bjølstad og Andreas, jeg synes det bliver godt at Andre as kommer herud igjen. – han læser vist altfor meget. – Det er vist kjedeligt Brevet mit, – men Du ved, jeg har ikke meget at skrive om, – Dr. Kocks Opfindelse interesser vel hele Paris og, – jeg synes bare det er underligt, at en saadan Nyhed ikke frembringer mere glæde hos enhver enkelt, som den vedrører – fr Ex hver af os. –»
Munchmuseet, MM K 4387.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1890. Se s. 4
«endnu ikke taget Forretningsværelset ibrug, vi have lidt Gru for Kulden der, – men kanske det ikke er værst, – naar vi begynder at fyre. – Vi ere friske. – Andreas var tyk i Kinderne af Tandebyld, – om fjorten Dage kommer han til os, – jeg synes dette nu er svert hyggeligt og af den Grund, at jeg ved, han selv gjerne seer det. – Han kommer til at faa dette Værelse nærmest Kjøkkenet, – her er roligst, og saa blier han undda Trafik- ken. Du ler vel af Trafikken men det er sandt her bliver en Trafik, – Du kan tro det, – og saa skal vi faa det hyggeligt og godt. –      Verdens Gang og Intelligenssedlerne henter Inger hver Morgen, og saa naar der kommer Breve, saa er det vor Formiddagsfornøielse – Skriv om bare nogle faa Linier. –»
Munchmuseet, MM K 4390.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1890. Se s. 2
«Jeg har igjen været ængstelig for Dig, at Du ikke er saa bra igjen, «har der været Julerengjøring», «var der Uforsigtighed med Luftning; – det er noksaa ondt at tænke paa,– jeg synes Du drøiet saa med at skrive, – vi ventet imange Dage sikkert paa Brev, – og saa kom det da, – men jeg synes at forstaae, – at Du igjen har havt en Raptus, – gid jeg tog feil. – Det Andre, Inger og Andreas vil ikke høre derom. –»
Munchmuseet, MM K 4392.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.02.1891. Se s. 1
«Det er nok ikke mange Dage siden jeg sendte Dig Brev, – men jeg kan dog begynde på B et, uagtet jeg har saare lidet at skrive om. – Vi sidde nu som sædvanlig Søndag Aften om Lampen, Inger skriver, Andreas læser; – vi have havt fremme endel af dine ældste Tegninger fra 48 og Fosveien. I Formiddag var Skom. With her og forespurgte om Dig,– Rammemageren havde været inde \ham/ ham og fortalt, at Du havde skrevet til ham,– derfor vidste han om Dig. –»
Munchmuseet, MM K 4393.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.01.1891. Se s. 1
«Idag fik vi dit Brevkort, dateret Nissa, – – jeg haaber Du har faaet vore Breve, – et Brevkort og et Brev fra AndreasInger og mig som blev sendt til Haver. – Derpaa et Pengebrev 60 Kr som blev addresseret til Jonas Lie efter din Øndske. – Kanske Du har faaet dem allesammen nu, det var at ønske – for at være i Forlegenhed i et fremmed Land og vel uden Bekjendtskab er»
Munchmuseet, MM K 4394.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.1891. Se s. 2
«vi Besked om Assurancen, som Du allerede har hørt gjennem Telegrammet. – Hvorfor det gaaer i Langdrag er at det er i Bergen Selskabet hører hjemme – og det gaaer sent med Forhørene; – men Du er sikker paa dit. – Det er en noksaa underlig Styrelse dette. –      Vi ere friske, – Andreas har aldeles mistet sin langvarige Hoste, og seer godt ud. – Inger er rent frisk i Vinter og er i godt Hold, jeg er ogsaa frisk – i Julen var jeg noget medtaget efter noget formeget Stræv – men nu er dette ogsaa over. – Du fik vist mit Brev, samme Dag, Du sendte Tellegrammet? – Luzi ligger paa Brevet og seer paa Skrivningen, den er som sædvanlig til Hygge for os. – Intet Nyt. – Nydeligt»
Munchmuseet, MM K 4396.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.01.1891. Se s. 3
«Klokken er mange, jeg faaer slutte imorgen, Lisbeth Møller har været her et Par Dage, – hun er trofast Veninde. – Idag kom, der Brevkort fra Dig, igaar havde Andreas Brev fra Dig, med Stipendieordren, – tak! – vi haaber om, et tar Dage igjen at faa høre om de sidste Penge har naaet Dig, – de 126 Frank. –»
Munchmuseet, MM K 4397.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.03.1891. Se s. 2
«Andreas strider med sin Examen, er i godt Humør og er underholdende med»
Munchmuseet, MM K 4398.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.04.1891. Se s. 4
«Andreas skal op i det Skriftlige imorgen. –»
Munchmuseet, MM K 4399.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.07.1876. Se s. 1
«Tak skal Du have for Brevet Dit, Du var snil Gut som skrev mig til. – Jeg venter Heggelund iaften, men jeg har desværre intet arbeidet, da jeg vanskeligt har havt Tid, jeg ved ei, hvad han vil sige dertil. – Andreas steller saa pent med Smaapigerne om Dagen. Idag fik jeg Papas Brev og seer jeg deraf, at Pakken er kommen vel op. – Det var saa godt for mig, at Papa synes bedst om at Sophies Reise blev udsat. – Desuden er Sophie selv saa glad derover. – Nu troer jeg det er bedst jeg taler med Valstad (Mælke- manden) – Vel er han dyr – men saa faaer vi Ved og saa ere vi jo 5 Personer, er det et svert stort Værelse kan vi nok for 3 Ugers Tid klare os – og saa bliver Prisen vel om- kring 8 a 9 Spd. – Skulde vi reise til Garde- moen kom Touren frem og tilbage for os paa 5 Spd –      Jeg spurgte Valstad i Løverdags»
Munchmuseet, MM K 4400.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.05.1891. Se s. 2
«Baaden har vi averteret, men intet Bud. – Der har været koldt og stormfuldt en 8 Dages Tid – men hvor der er bleven vakkert alligevel efter det sidste Regn. – Carl var her igaar hos Andreas, og Andreas er hos ham idag x»
Munchmuseet, MM K 4401.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1891. Se s. 1
«Vi lever som sædvanlig, – Andre as sidder ved Kakkelovnskrogen og læser flittig, seer godt ud i sine nye Klæder, og noksaa mægtig ud i sin nye Yderfrakke. – Inger og jeg var paa Udstillingen»
Munchmuseet, MM K 4402.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.12.1891. Se s. 1
«– Du kan tro! det var en glædelig Tidende for os, jeg saa det først i Avisen, – efterat Smaa pigerne havde først tygget den igjennem, og gik da strax ind til Andreas med Efterretningen. –»
Munchmuseet, MM K 4403.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.12.1891. Se s. 1
«Andreas er saagodtsom færdig med sin Examen, – han er meget fornøiet – han faaer \sikkert/ Loud, han har klaret det værste Fag godt, det var i Fredags. Nu har han et Fag tilbage, der er mindre vigtigt. – Han er nu meget hyggelig, – det maa jo»
Munchmuseet, MM K 4405.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 1
«Andreas kom ikke til Rendalen han søgte en Post i Sørum, som han trodede var bedre; det var hos en Dr Asker, han faaer 200 k og skal holde sig selv. – Han troede tænkte at kunne lægge op mere, for Du ved han kan spare,– men nu viser det sig, at hans Udgifter alligevel bliver noksaa store han maa betale 70 k og enda holder sig Ved og Lys. Det er noksaa skammelig Pris paa Landet. Bonden Det er fordi han er Doctor.»
Munchmuseet, MM K 4405.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 2
«Inger har fortalt om Huset ved Strandkanten, at vi maa leie for et Aar – 300 Kr – men vi har alligevel Fiskerens isigte, – da de har lovet, hvis den nuværende Leier reiser til Høsten, kan Leiligheten blive staaende i Vinter, da de alligevel ville oppudse den,– – Gid det nu ville ordne sig paa det bedste. – helst vilde jeg nok havt det paa en mere letvindt Maade. – men vi haver nu været vant til at have det lidt knudret. – Det var felt uhyggelig i Sommer,»
Munchmuseet, MM K 4406.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.03.1890. Se s. 1
«Jeg har tænkt mig Muligheden af at kunde faa af (Mogens Thoresens Legat for gamle Damer) i Fremtiden, dette er jo en Beroligelse for Andreas – han troer ogsaa det. Da faaer jeg et Værelse og kanske ‹Lidt› best om Maanederne. – Det er jo noksaa godt for mig at have Haab om. – Her kan kanske Mebyes Anb hjælpe»
Munchmuseet, MM K 4408.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1891. Se s. 2
«– Jeg ved ikke, om jeg har været uforsigtig, kan hende, jeg ikke har taget nok paa mig, naar jeg har gaaet ud og ind paa Verandaen; den har vi brugt som et Slax Madbod. – Andreas siger»
Munchmuseet, MM K 4409.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.01.1891. Se s. 2
«Idag fik vi dit Brev; vi synes det er saa trygt og godt, at Du drager sydover. – I Paris skal det være saa felt koldt i Vinter, og saa uudhodelig i de daarlige Værelser – jeg hørte en Beskrivelse derom pa Jer\n/banen forleden og har saa frygtet for din Helse. – See kun til at komme et Sted \hvor/ der er mildt – for der kan jo og være koldt i Italien og. – –  …  –      Skjønsmændene var i Ramme- mag.. Inger og jeg.. Assu... var meget moderat og snil og interesserede sig meget for at tilfredsstille Dig. – – Vi leve vel, I og Andreas skriver Søndag.»
Munchmuseet, MM K 4410.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1892. Se s. 3
«– Vi have havt det noksaa stille i Julen, har været hos Grønvolds, hvor der var grundigt kjedeligt især deleshed for Andreas, – der ogsaa fandt Traktementet slet. – vi havde et lidet Lag paamed Gaasen og Andreas skaffet Vin og Confect- turer Nytaarsdag. – Han er i felt godt Humør efter sine overstaaede Examener, han staaer i Underhand ling med Dr. Muller i Rendalen – der skal forflyttes nedover i Aas, troer jeg – det var da for Andreas at bestride Embedet i Begyndelsen altsaa hernede. – Han er tilbudt 1200 om Aaret frit Ophold. –»
Munchmuseet, MM K 4411.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.11.1892. Se s. 3
«Andreas synes det var bra dette med Kunsthandleren, – og ventet sig intet andet end Modstand af de Gamle. –»
Munchmuseet, MM K 4413.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1903. Se s. 3
«Inger har været hos Gartneren Olsen og skrevet til Gjermund sen om Stiklingerne. – Laura beder at hilse, hun er ved det samme, holder paa med Vævarbeide. – Alt ved det samme her. Inger hilser»
Munchmuseet, MM K 4414.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.10.1892. Se s. 1
«Her er alt som før, – Andreas begyndte idag paa Hospitalet, – Guldkurposten gik glip for ham, – jeg tror han gjerne vilde havt den, – men denne Post passede vistnok ikke for ham. –»
Munchmuseet, MM K 4416.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.12.1892. Se s. 1
«Tak skal Du have for Brevet og Kritikkerne; – Du maa ikke tro vi bryr os om Aftenposten, den er jo til alle Tider sig selv. – Det er morsomt at høre, at Du har det godt, det var jo en ypperlig Kritik Andreas oversatte den og Ludvig har expederet den videre til Indtagelse i Dag- bladet. – A. Aubert har allerede forud sendt ind fra tydske Aviser, – nu skulde Rosen Ludvig faa Rosenkrantz Johnsen til at faa denne ind. –»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 2
«paa, Andreas har ogsaa været derborte, men har lagt sig igjen – men det er ikke godt at lægge sig! – saa jeg foretrækker at skrive lidt. – Det gaaer\brænder/ forfærdelig hurtigt ned disse Træhuse; – vi havde Tanke paa at leie ovenpaa her i Schjøths Leilighed, da denne bliver ledig til Vaaren og er fordelagtig, at faa leiet bort til Værelser om Sommeren, nu er det vanskeligt at vove det, – en Trappe – saa høit i Veiret. –»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 1
«Mandag 28de – Igaar havde vi Besøg af Fru Grønvold, Ludvig og Sofie – Ludvig bad saameget at hilse, han har begyndt hos Krogh. – hvor han blier stor og nu begyn- der han først at blive voxen at Væsen. –      Laura, der reiste Lørdag Eftermiddag bad at hilse Dig saameget, hun fik med Noder, da hun tænkte at begynde saa smaat at spille deroppe, lære af en Fru Kjerulf, der tager sig meget af hende. –»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 2
«paa, Andreas har ogsaa været derborte, men har lagt sig igjen – men det er ikke godt at lægge sig! – saa jeg foretrækker at skrive lidt. – Det gaaer\brænder/ forfærdelig hurtigt ned disse Træhuse; – vi havde Tanke paa at leie ovenpaa her i Schjøths Leilighed, da denne bliver ledig til Vaaren og er fordelagtig, at faa leiet bort til Værelser om Sommeren, nu er det vanskeligt at vove det, – en Trappe – saa høit i Veiret. –»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 4
«– Jeg troede, der havde været Brev fra Dig idag. – Det skal blive morsomt at see det Billede og hvad Krogh skriver, – det er alt kom met ud. Andreas holder Verdens Gang og Dagbladet, alle \Blade/ er røde hos os nu!»
Munchmuseet, MM K 4418.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1892. Se s. 1
«Mandag 28de – Igaar havde vi Besøg af Fru Grønvold, Ludvig og Sofie – Ludvig bad saameget at hilse, han har begyndt hos Krogh. – hvor han blier stor og nu begyn- der han først at blive voxen at Væsen. –      Laura, der reiste Lørdag Eftermiddag bad at hilse Dig saameget, hun fik med Noder, da hun tænkte at begynde saa smaat at spille deroppe, lære af en Fru Kjerulf, der tager sig meget af hende. –»
Munchmuseet, MM K 4419.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 4
«
I. og A. hilser»
Munchmuseet, MM K 4420.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.01.1891. Se s. 2
«Der har været Snestorm som har forsinket Postgangen; – mit sidste Brev har altsaa været længe underveis. – Du har vel faaet de 60 Kr som blev adresseret til Jonas Lie? – Andreas beder Dig svare ogsaa paa, om Du vil vi skal assurere dine Billeder. Assuransen er Du sikker paa; – men det drager altid noget ud. –»
Munchmuseet, MM K 4421.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 1
«Der er nu kommen Brev fra Andreas, – det var d d. 4de saa han allere de tidlig havde begynt at skrive. Han liker sig fortræffe lig, føler sig som hjemme, – – kom snart udover til os, – saa Du kan faa læse Brevet, – jeg er saa beroliget – i den Henseende, – han blier vel der en Tid, og kanske opgier sine Reiseplaner. – Der er kommet et Lærred herud fra W. Krogh Akersgaden, forresten intet.»
Munchmuseet, MM K 4422.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.01.1893. Se s. 2
«Inger var hos Dr. Arentz forleden, han var uhyre interesseret for Dig, drog frem en Skuffe, hvor han havde samlet Notitser om Dig, og hvilke han skulde vise Aubert sagde han. – Andreas var her i Søndags, vi havde sendt invitation saa han kom med Carl og var her hele Dagen, – han fortalte at der paa Rigshospitalet er 20 unge Doctorer, der ere saa begeistret for din Sag. –      Dersom Du havde Anledning, saa burde Du see at faa malt i Pastel samlet flere af de berømte mere fremragende personligheder, sammen, altsaa – saasom Drackmann, Strindberg Sinding, Heiberg om mange flere, Du kjender, – det ville vist gjøre Lykke, – Andreas talte om det i Søndags, han ønskede Du havde gjort det‹!› –»
Munchmuseet, MM K 4424.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1893. Se s. 2
«Andreas er nu i Ringebu, Gudbrandsdalen, – men det blier nok ikke af lang Varighed, – han skriver igaar, at han muligens»
Munchmuseet, MM K 4425.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.12.1893. Se s. 1
«Det var en særlig glædelig Overraskelse igaaraftes at faa Brev, jeg har nemlig ven- tet svert. – Og saa maa jeg ogsaa takke Dig for den meget behagelige Over raskelse med Pengesendelsen, men det er bare formeget, tak skal Du have, jeg skal anvende den til at gjøre det hyggeligt og julagtigt, det ved jeg er Bestemmelsen, – nu kommer Du til at traktere ogsaa paa Andreas, han tilbringer»
Munchmuseet, MM K 4427.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se s. 2
«Andreas ser vi lidet til, han har vel travelt. – Det er vist svert nyttigt for ham; det er den Chirugiske Afdeling; han har nyttig naar han skal drage ud; – jeg synes det er noksaa godt, han slap i denne kolde Vinter at ligge i Landeveien, som han gjorde ifjor og fandt sig ilde ved, – endda ifjor var det en mild Vinter, det passer ikke Strabadser for ham. –»
Munchmuseet, MM K 4428.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.02.1894. Se s. 1
«Om Du skulde være i øieblikke- lig Forlegenhed kunde kanske disse 10 Kr være til Nytte foreløbig. – Dr Finne har igjen talt med Andreas om Billedet, – saa det nu vel blier Alvor med Kjøbet. –»
Munchmuseet, MM K 4429.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.04.1894. Se s. 2
«Hvor det var en god Kritik denne fra Frankfurt om M, – den er allerede kommen i Verdens Gang, vi læste den igaar, den tog sig godt ud. – Nørregaard besørget den for os, – den var saa betegnende, Andreas søger at faa en \Lære/post med Heimdal, Orlagsfartøi, der skal gaa til Spidsbergen. – Forresten skal han vikariere for Dr. Grønstad i Lillehammer i Sommer, –»
Munchmuseet, MM K 4430.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1894. Se s. 1
«Jeg takker Dig for Pengene, gid Du bare ikke sætter Dig selv i Forlegenheder, jeg er ofte saa bange derfor. – I Søndags var Ludvig Grøn vold herude med sin Moder og Tante Jette; – han havde været sammen med Dig, – fortalte han. Andreas var her ogsaa, Mathilde Myhre kom om Formiddagen og blev til Middag, derefter Oline, – saa det var folk somt den Dag. –»
Munchmuseet, MM K 4431.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.09.1894. Se s. 2
«Igaar havde vi Obligationen Andreas hos os, jeg kan hilse Dig fra ham. – han havde ogsaa sendt Holmbo en Obligation, at saa han er da bombardert. Det er noksaa rart at saadant kan glemmes. – Andreas er meget forandret i sit Væsen, jeg liker ham an- derledes godt nu; – han»
Munchmuseet, MM K 4432.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.11.1894. Se s. 1
«Skjønt jeg sidst skrev, fik jeg alligevel Lyst til at skrive nogle Ord iaften. – Inger ligger allerede i Søv- nens Arme, – Andreas ligger og læser Engelsk, – han har Tanke paa Amerika, averterer i Skan dinavisk amerikansk Blad – (Apothekere \der nedsætter sig,/ søger ofte Læger,) – det er vanskeligt at faa noget nu, som er er antageligt her i Landet. – Altsaa har vi isålfald Andreas en Stund hjemme hos os, og det er jo hyggeligt for os, – der»
Munchmuseet, MM K 4433.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.12.1894. Se s. 2
«Fra Andreas har jeg nylig havt Brev, han tjener nok bra deroppe, jeg kan forstaae at 5 Kroner er hans Kontorpris, han sendte 40 i den Mynt, – han fortæller at enkelte Dage holder han paa fra Morgen til Aften – Det er jo bra han tjener godt, – og trives vist og; – han taler om til Vaaren at sætte Bo. –»
Munchmuseet, MM K 4434.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se s. 1
«her i Landet, Dr. Bidenkap skal reise til Afrika, Kongo, – muligens skulde han derfra skrive efter An- dreas; – men nu maa vel Andreas see at faa noget strax. – Ærgeligt var det jo, at han slap Dr Askers Post fra sig, uden at betinge sig den aaben for sig; – – det var denne Reisen da som stod ham i Hovedet, og som stakkels lille Johanne skulde forpurre, – og nu skal hun erstatte ham alt! det blier vel en noksaa vanskelig Opgave for hende. – – Andreas maa nu see at faa sig noget; og det blier vel foreløbig ikke saa rart. – – Johanne skriver flittig til ham, – og han finder sig resigneret i Skjæbnen synes det; – og vil nok opfylde sine Pligter; –;»
Munchmuseet, MM K 4435.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se s. 1
«Du drøjer længe med at skrive, jeg venter hver Dag paa nogle Linier – og blier slukøret naar Inger kommer med bare Avisen. Andreas var her i Søndags, – han venter nu paa at faa et Distrikts lægeembede, vi haaber det ikke blier det i Finmarken, – han søger altsaa flere. – Andreas fortalte i Søndags at han havde hørt af en Bekjendt, – der var i Nansenselskabet i Høst at Kongen havde ved Bordet ud- talt sig sig meget rosende»
Munchmuseet, MM K 4436.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.03.1894. Se s. 1
«Dit Brev fik jeg idagmorges, og sætter jeg mig alle- rede til at besvare det, – Inger sidder ved Pianoet i Stuen, – der er ingen Forstyrrelse, og fik jeg Lyst til at skrive. –      Igaar fik var Andreas hos os, det var Søndag; – han er nu saa hyggelig; – han kommer gaaende fra Byen om Formiddagen reiser med 10 Toget om Aftenen tilbage Desværre bliver det vel ikke saamange Gange; da han søger Plads, kommer muligens allerede i Mai til at reise til Lillehammer, for at overtage en Vikarpost hos Dr. Grønstad. – Saa reiser han derfra til Høsten til Amerika. – Det er jo noksaa trist, men alle siger, at han gjør ret, – hans Kammerater der ere kommet derover, har gjort det udmærket»
Munchmuseet, MM K 4438.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.01.1906. Se s. 2
«– Alt er ved det gamle, vi ere friske. Du seer af Aviserne, hvor me- gen Strid, der er og Bjørnsen blander sig i alt. Professorsagen, som han ikke skjønner en Døit af. –      Naar det kommer til Resultatet kan intet forklares, alt maa troes, Videnskaben strækker ikke til. – Jeg kan bare huske, hvorledes Andreas engang, ligeover for Karl holdt paa at ville bortforklare Opstand- elsen, som naturlovstridende; – men paa sit Sygeleie fik han Pleiersken (en Fru Drejer) til at tage Biblen frem og læse for ham Paaskeevangeliet, nettopp dette om Opstandelsen ville han have. –»
Munchmuseet, MM K 4521.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.03.1895. Se s. 2
«ikke blotte Dig, saa Du blier i Forlegenhed. – Vi har Penge, og der i Vinter der er ikke nogen Synd paa Andreas, at han betaler, ‹for Laura›, han tjener saa svert godt, men vil altid blive af dem som klynker. – Nu saa vi igaar i Avisen at Fisket er brilliant, det er han avhængig af, – saa Du skal ikke generes ved det;– naar Du kommer oven paa, saa ved vi jo, at Du «hjælper gjerne». – – Nu er det som sagt ikke noget paafærde. – –»
Munchmuseet, MM K 4523.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.06.1895. Se s. 2
«vi har ikke leier endnu – vi kommer heller ikke afsted for Midten av Juli. – Idag stod der et Avertisement fra Tjømø, mange smaa og større Leiligheder, – saa der bliver nok at faa, saa vi ikke behøver at leie før vi nærmere faaer tale med Dig. – Vor Beqvæmmelighed her faaer vi ikke afsæt før den Tid, altsaa bare for en 5 Ugers Tid. – Andreas Adresse er Steilo, Hadsel Vesteraalen, Lauras. Gaardbruger Østby, Strømmens Station»
Munchmuseet, MM K 4525.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.03.1896. Se s. 4
«i Søndags, hans gamle Fader er noksaa klein efter Influenca, saa det gaaer vel ned ad Bakke med ham. – – Edvard og Ragnvald Munch vilde overtage AndreassStam Arbeide med Munchs Stamtavle og faa dette udgivet, Indtægterne, der vel ikke kan blive saa store, – vil de skal blive til Fordel for Laura og Inger. – Det er jo noksaa snilt; – det er jo en udstrakt stor Familie, saa kjøber hver sit Exemplar blier det alligevel noget.»
Munchmuseet, MM K 4530.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.08.1896. Se s. 4
«tilovers for. – Johanne leve saa rent for Barnet, til det, har hun stærke Følelser,– og Lag til at stelle det. – Laura siger i sit sidste Brev, – at den Lille ligner paa A. i Øinene og Udtrykket. – –»
Munchmuseet, MM K 4531.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.08.1896. Se s. 1
«Tak for det sidste Brevkort, – det er snilt at Du skriver til os oftere, – det er saa ondt, naar vi intet hører, – men nu hvor kort Tid du har til at opfriske Dig. – Skulde det være knapt for Dig med Penge, saa send mig mig nogle Ord, jeg faaer nu mange Penge om nogle Dage, saa Du godt kan faa laant, – desuden har Du sendt saameget i Vaar, – saa det kunde bare være lidt Tilbage- betaling, – Jeg har havt det svert godt i Sommer og kommet mig i Kræfter. – Karl og Laura, der er kommen ned fra Nord- land var her i Lørdags, – jeg spurgte da ud om As Helbredstilstand. – Der var intet Brysttilfælde: han var nervøs, var skuffet med sit Ægteskab,– J. passede ikke for ham, han følte Lænken svert, derfor al denne Klage over andre Ting; – han blev derfor medtaget, saa Øbeboerne mærkede Forandringen,»
Munchmuseet, MM K 4532.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.09.1896. Se s. 2
«Ja er hun ikke sød, den lille Tulla til A og Smaapigerne siger hun er endda deiligere i sig selv, hun ligner jo A i Øinene, det syns vi og. – Det blir hyggeligt med hende,– hun skal see saa forstandig ud; – men Fru Kinck har intet at sige, for Johanne saa ogsaa saadan ud, da hun var liden. – – Johanne er saa glad i den Lille og har hun udmærket Paa af Moderen og Bestemoderen, De ere alle saa forgabet i hende, – og saa trives hun saa godt. – –»
Munchmuseet, MM K 4532.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.09.1896. Se s. 4
«Idag fik jeg Brev fra den \Fru Dreyer/ som havde pleiet A i hans Sygdom. Det var godt, at han havde hende, hun har stelt saa godt for ham; han havde bedt hende læse for sig i Guds Ord Bjergprædikenen, og senere bad han hende læse Paaskeevangeliet om Opstandel- sen. – Han havde i sine Phantasier talt om Reiser og talt om Nordstrand. – Hun beklagede, at Johanne havde saa liden Forstand paa Sygdom og likte ikke den Ro, hun havde ved hans Død, kaldte det Barnagtighet og lidet Skjøn paa hvad hun havde i ham; – – hun forstod ham ikke siger hun. –»
Munchmuseet, MM K 4537.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].07.1896. Se s. 1
«Nettop i dette Øieblik fik jeg dit Brevkort; – \naar/naar Du tale om at reise om et Par Dage, – saa faaer jeg svare med det samme, skal Brevet naa Dig. Dit Tøi er kommet, det vil sige Sækken – Kufferten har Du antagelig med Dig. Sækken kom fra Vestbanen til ikke liden Forundring – iforgaars; jeg tænkte Du havde fulgt Hansten til Modum, og har ventet Dig hver Dag. – Fra Andreas havde jeg Brev idag, han har havt det koldt, han kommer paa Tirsdag. – Her i Byen have vi havt et behageligt Veir, Omvexling af Sol og Regn, vi have ikke været generet af Varme, snarere kjølig. – Vi forespørge os i Filtvedt efter Logi, der skal det vere biliigt og der skal det ikke være vanskeligt at faa noget. Først i næste Uge skal vi faa»
Munchmuseet, MM K 4538.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1896. Se s. 1
«I Søndags kom der en rød Seddel med 35 Kroner med din kjendte Haandskrift, hvorfor Du hjertelig takkes; – jeg er dog noget bange for at Du taer Dig for nær – Du har selv saameget Brug for dine Penge. – Jeg skal sige Dig, at nu har vi det bra i Penge- veien, – Andreas har sendt, og vi har faaet ind ved Leien af Værelserne, Inger tjener som sædvanlig, og desforuden har jeg ogsaa jevnlig lidt Fortjeneste. – – Inger er meget flink – som Bedstefar altid sagde, jeg mener frisk og ud-»
Munchmuseet, MM K 4539.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.05.1895. Se s. 3
«Værelse, der før brugtes som Gjæsteværelse og saa skriver hun, at hun faaer Kaffe paa Sengen med hjemmebagte Kager. Hun trængte nu Forandring, og naar hun er blandt Frem mede behærsker hun sig anderledes. 35 Kr om Maaneden. Andreas tjener saa godt, at han faaer tage dette paa sig alene. – Nu har jeg taget af dine Penge, Du sendte til hendes Klædedragt, for hun vil gjerne være pent klædt, og det er jo ogsaa saa godt dette. – Vi haaber hun vil fremdeles trives der, for der er jo ogsaa ordentligt Land og Bondestel, det er Folk med Interesse for Læsning, holder mange»
Munchmuseet, MM K 4541.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1897. Se s. 2
«Andreas lille Pige er alt over 1 Aar og skal være saa flink, saa hun rent bryder Johanne med sin Livlighed. Iforgaars vare vi paa Konsert (Rum- mel) det er en meget stor Pianist, – men Publikum var ikke stort desuagtet vi fik Billet af Fru Hafstad (Lian). I Søndags vare vi i Selskab oven- paa. – Vi har havt fuldstændigt Vaarveir – igaar saa jeg en Blaaveis. Idag er der meget Snee kommet, saa det seer ud som Vinter, men mildt er det jo, saa vi faaer vel den samme Søle. –»
Munchmuseet, MM K 4557.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1911. Se s. 4
«mange Erindringer: – Julebagsten, naar alle dere vore optagne., Sofie, Andreas …       Naa jeg faaer nok slutte,»
Munchmuseet, MM K 4561.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1912. Se s. 3
«Du fik hilse paa Andrea i Bergen, det maatte jo være underlig at see saadan Lighed,n\N/u som voxen, for det er hun jo næsten, træder vel denne ogsaa mere frem, vi synes hun som liten ogsaa mindet stærkt om Sofie og Andreas.»
Munchmuseet, MM K 4595.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1915. Se s. 1
«Mange Tak for Brevet, som jeg fik idag, og saa Tak igjen for de mange Penge, Du atter igjen har sendt os. De ere ganske rigtig kommen os ihænde. Det var jo hyggeligt Du kom sammen med Andrea. og Du sy- nes, hun lignede Sofie og , mange synes hun ligner Inger og. – Hendes Legeme er godt og kraftigt udviklet»
Munchmuseet, MM K 4595.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1915. Se s. 3
«Da Andreasblev forlovet med Johanne eller \rettere/ da han skulle gifte sig, søgte han Kommunelægepost paa Skjærvø, \Nordland/ dette Sted viste jeg var svert veirhaardt, og jeg var saa red, at han skulle faa dette. – Saa skrev jeg til Fru Kaarbø og spurgte om hun kjendte dette Sted. – Hun skrev øieblikkelig tilbake og fra raadet paa det stærkeste dette, men raadet Andreas at nedsætte sig i Hadsel, der var kjendt som «Vesteraalens Perle». – Han fulgte dette Raad. – Og Saaledes kom Andreas til Norland.»
Munchmuseet, MM K 4608.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.09.1915. Se s. 2
«Hvor underligt efter 40 Aar at have Brug for Hegglunds Sagindretning; hvor jeg husker godt den Tid, og kan jeg drømme om vore Gjøremaal fra den Tid. – Andreas»
Munchmuseet, MM K 4618.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.07.1916. Se s. 4
«Det var ved Tanken paa Andreas, at jeg sendte min Præsent, jeg fik saa dan Trang til det. –»
Munchmuseet, MM K 4681.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.03.1928. Se s. 4
«i Paasken ud til os, vi skal da som i gamle Dager have om Eftermiddagen en Æggedosis stund. Kan Du huske Andreas, hvilken flink Slaaer han var, altid fik han mere af sine Æg end Os andre. –»
Munchmuseet, MM K 4768.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.03.1902. Se s. 1
«– Der var bleven Tale om Andreas Giftermaal \igaar hos Tante J./, alle var enige i, at det var en stor Lykke for Dig at Du blev løsreven, – Ludvig ud- talte sig stærkt imod T.L. hun er vel forstaat for sin Mani blandt hans Bekjendte.»
Munchmuseet, MM K 4774.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].06.1913. Se s. 2
«Det er vist, Andrea har stor Lighed med Sophie og Andreas, – men opdraget i sin Bestemor «Nannas» Principper og ligner meget paa Moren. – Hun er noksaa ja meget lynsnar i Tanke saa der mangler ikke Evne til Udvikling. – Nu kommer den gamle ind til Kristiania fra den 24 til den 28de og da skal disse to farte omkring. Andrea gleder sig saa Beste- morens Komme. – Vi er fornøiet fordi A skal til Nord- land og haaber paa Fru \Dr./ Kincks Indvirkning. –»
Munchmuseet, MM K 4827.   Brev fra Inger Munch. Datert 10.02.1890. Se s. 2
«nedenunder. Andreas maatte ind og sprøite hende. Det har sikkert vært eftersygdom af influenzaen. En dag kom Mellbye og frue her, de var saa hyggelige. Fru M. stak til tante 50 kr. Sofie M. er i Paris, har været der siden october og bor hos maleren Grimelund. Sofie Gram er ogsaa i Paris. I julen var Johan Gram og Sofie G’s kjæreste, Justus Borth, i Paris. Fotografer dig og send os et billede. Bjølstads er hyggeligere end den andre familien. I søndags kom Andrea og Karl herud og igaar tante Sofie. Tante fik 2 flasker rødvin og vi æbler og choko- lade og løfte om markedssukkertøi til- sendt. Alfred og Koren er i byen; vi ser dem vel her. Det er saa hyggeligt at faa besøg, vi har savnet meget det –. Ingen af den andre familien har været her, undtagen Mellbys, siden et par maaneder. Katta er saa grulig sød. Selv kattehaderen tante Sofie siger, den er den peneste kat, hun har seet. Den er endnu legen, gaar ud smaature og kommer bestandig igjen opad trapperne. Nogle gange er den bleven udestengt om natten og kommer da om morgenen jamrende ind og har saa ondt »
Munchmuseet, MM K 4828.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 1
«Igaar havde vi fremmede. Onkel Alfred, Karen, kona, tante Andrea og Kaja. De kom til kaffe om formiddagen, vi havde afsilte erter med kjødboller, fiskepudding og bondepiger. Alfred, Kaja og Andrea var her for nogle dage siden og havde med sig: et snes nye æg til tante, en julekage, en stor gjedost, honningkage og markedssukkertøi. De bad at hilse dig. Kaja og jeg tog os en aketur i den bratte bakken ligeoverfor os; og langt bort i skoven ovenfor huset vort, kan vi ake helt ned til os. Nu har jeg averteret efter elever, frk. Goplen tilbød mig anbefaling, uden at jeg bad om det. Paa tirsdag skal L og jeg til Vækkerø, der skal være smaapige- selskab; vi skal ligge hos bedstemor. Tante bliver bedre og bedre for hver dag. Katta ligger nu og sover i Andreases arm. Lindbo vilde intet have, han er saa grulig snil og vi maatte endelig henvende os til ham, naar»
Munchmuseet, MM K 4829.   Brev fra Inger Munch. Datert 14.11.1890. Se s. 2
«Vi kommer nok til at faa saa meget arbeide, vi kan overkomnme. Sofie skriver, at fru Arvesen ligte dig saa frygtelig godt. Tante har malt 4 glasskuter i vinduerne saa nydeligt, at ingen kunde gjøre det bedre. Nu holder hun paa med mosestykkene til Andreas. Vi faar snart regnskab fra bergen; saalænge fik tante 25 kr. fra Bennet. Det er vist ikke mange stykker igjen. Vi var hos bedstemor alle tre paa hendes geburtsdag. Tante mødte fru Aaser en dag i byen. Hun var saa straalende bli, vi skulde faa alt fra hende, guttedragter og andet. Lucy er svært fornøiet om dagen undtagen naar Andreas er her, da er hun aldeles nommen. Den er grulig forbauset naar der kommer fremmede. Da fru Norman var her, stod den paa to ben og lugtede paa hende. »
Munchmuseet, MM K 4830.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 3
«at kjende noget andet sted. Da vi kom til Liabro mølle, ser jeg en liden skikkelse, som sidder i gaarden paa trappen og soler sig. Jeg sagde bare «pus,pus, og saa kommer graapus farende over stok og sten ned til os skrigende og kjælende for os. Han vilde absolut være med til Hauketo, saa jeg maatte tage den med op til huset og stænge den inde. Lucy trives godt, den begynder at blive altfor næsevis. Naar jeg vaagner om natten, ligger den side om side paa puden med mig. Andreas har havt en Tandbyld, der ikke har gjort nogen ondt, men som han holdt sig inde for, paa grund af sit misserable ydre. Han spiste ikke middag paa 3 dage, saa han saa lidt tynd ud, da han var her i søndags. Tante skrev til Hedvig at Laura skulde faa en elev her og sendte 5 kr. til reisen, men idag skriver Hedvig, at de vil beholde Laura til Jul. De har baade»
Munchmuseet, MM K 4831.   Brev fra Inger Munch. Datert 18.03.1891. Se s. 3
«for vi kunde jo tænke, at det kunde naa til os. Luzy stængte jeg ind i kurven og satte den i beredskab. Alle her i huset for bort for at se paa, men jeg turde ikke gaa ifra. Kristensen var saa flink til at sprøite vand. Havde vinden været anderledes, kunde nok branden være kommen til Os. 3 smaa huse nedbrændte. Tantes mosestykker gjør saadan lykke i Amerika, saa Andreas skriver efter en ny forsyning. Vi har fremdeles intet besøg af familien. Kun Lisbet og Oline ser til os. Bjølstads er her imellem. Jeg faar ikke gjort andet end at spille om dagen. 3 timer øver jeg mig.»
Munchmuseet, MM K 4831.   Brev fra Inger Munch. Datert 18.03.1891. Se s. 4
«Frøken Goplen er saa snil. I april blir vel assuransen ordnet. Det er politiets skyld at det drager saa ud. Pengene ligger færdig til utbetaling, men kan ikke betales før alt er ordnet. Om end ilden er paasat, faar enhver sin erstatning, sagde Kock. Andreas er forfærdelig til at læse. Han er saa tynd og tør. Examenen er vist i April. Jeg tænker det bliver deiligt for ham til sommeren, naar han vel faar overstaaet examenen. Det er svært hyggeligt med logerende, der bliver litt mere liv.»
Munchmuseet, MM K 4863.   Brev fra Inger Munch. Datert 21.09.1928. Se s. 1
«Det hadde vært hyggeligt om vi hadde kjendt mere til mamas familie. Tante sat en dag sammen med Jørgen Sørensen nede paa østbanestationen, de hadde ingen anelse om noet slæktskap. Sørensen talte da med begeist- ring om dit stjernebilde, og tante sa da hun kom hjem, at hans øine lyste som stjerner. Det var altfor stas med Munchfamilien. Andreas brukte mange aar av sit ungdomsliv til forgjæves at søke ahner i de adelige rækker, saa var vi kun Rasmussen. Andreas foraktet saa den ringe oprindelse til mamas familie, han gjorde aldrig noe for at opspore dem og skrive slæktsregister over dem. Det var heller ikke noen ringe oprindelse; gaardbruker i vore dage er da ikke ringaktet. Ossa har familien»
Munchmuseet, MM K 4879.   Brev fra Inger Munch. Datert 13.09.1932. Se s. 2
«Jeg hadde en umåtelig arbeidskraft, først kjempet jeg med mine umulige spillefingre inntil jeg fikk for en stor del bukt med dem, og så satt jeg i 36 år ihærdig med elever; på samme tid fikk vi de hyggeligste breve fra dig, de var full av omhu for os alle, tante og jeg var henrykt når de kom. Andreas har osså hat mange hyggelige stunne med sine mange interesser. Og det endte så bra med Laura, hun blev som et lam, og søster Cecilie sa til mig: når enden er god er alting bra. Andreas fikk osså en god ende. Det er nok en masse familier som har det elendigt, og hvis medlemmer kan skeie ut og ende ynkeligt, tross ingen nervøsitet i familien. Tante sa så ofte at der var»
Munchmuseet, MM K 4899.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.02.1937. Se s. 2
«Det er meget rart at du den hele tid av Kinckfamilien har vært ansett som A’s og families forsørger. Andreas hadde ikke giftet sig med J. hvis ikke moren hadde trumfet det igjennem. Hans Kincks far fikk brev fra Johannes far, hvori han sier at han er så betenkelig for konens idelige skynnen på»
Munchmuseet, MM K 4906.   Brev fra Inger Munch. Datert 16.12.1937. Se s. 1
«Det er godt jeg sitter inne med alle aktstykker i Andreas’es ekteskapsulykke. Det har vært efter hans død en skrikende uretfærdighet mot dig fra gamle fru K.s side, den som hun innpoder de unge sønner så de kom med bemærkninger som tante og jeg glødende protesterte imot. Denne uretfærdig- het går fremdeles videre. Så mange uriktig- heter som gamlefruen spredte ut: f.e. at Andreas i de første vanskelige år understøttet os, så han ikke kunne legge sig noe opp, og derved kom J. som enke i en så ynke- lig forfatning. For det første gjorde fru K. sig skyldig i det grusomme at hun maset på Andreas. Hvor gamle Kinck var riktig tenkende da han klaget til»
Munchmuseet, MM K 4910.   Brev fra Inger Munch. Datert 01.03.1939. Se s. 3
«Det var ikke heldigt at Andreas kom inn i en sånn svag familie; på vor side nervøsitet og på den annen, som osså var en gammel slekt, var der megen sinn- sygdom. Og så da den unormale Johanne; og så var det de snille bra gamle mennesker på Rosendal som Andrea gikk imellem og utøvet små kunstgrep i forstilleise, og så hadde hun moren til å holde med sig, og så den foretagsomme, begjærlige og ufine bestemor til å blåse inn alle disse forlangender. At hun ikke har forstann nu til å forbedre sig! Godt at barna får å forstå bedre stillingen, får jeg håbe da!»
Munchmuseet, MM K 4921.   Brev fra Inger Munch. Datert 08.08.1941. Se s. 1
«Tak for brevet. Ja, det er utrolig hvad tante og jeg, og senere du har døiet av Andreas’es giftermål. Det umulige ekteskap kunne han ikke tåle. Men det var osså umuligt at han ikke gjorde det forbi. Han sa til oss: “jeg burde jo slå opp, og Johanne vilde fort glemme mig; Det er stillingen som er eftertraktet.” Men så var det sørgelige at Bjølstads sammen med gamle fru Kinck stadig pusset ham opp til å holde ved. Sofie og Laura Bjølstad har hovedskylden. Laura bodde i nærheten av Rosendal, og hadde stærk føling med Johanne og Andrea. «Husk på, sa hun til tante og mig, da vi skulde ha Andrea hos oss, «at hun er eneste arving.» Hvad det brakte oss av ubehageligheter var grensesløs. Så roser Laura sig av at hun og Karl var alt mulig for Andreas i hans syg- dom. Vi har brev fra fru Dreier som pleiet Andreas, hvor hun skriver at Laura kom på slutten, så fru Dreier fikk litt hjelp, men fru Dreier var den egentlige pleierske. Men Bjølstads har fått gå igjennem. Først blev de to Antonner, onkel og nevø, som var sammen om vor arv, liggende i flere år, imbesille. Så blev Sofie nesten sindsyk. Laura, som er eneindehaver av vore penge, har det bra, men er ikke avholdt av familien. Sånn tortur du har gjennemgået for dette ækteskaps skyld er hårreisende.»
Munchmuseet, MM K 4932.   Brev fra Inger Munch. Datert 02.09.1942. Se s. 1
«En veninne av min logerende, fru lektor Böhn var her igår. Hun er fra Sortland, bor her i Oslo. Hun var en vinter hos Andrea, da Peter Andreas blev født. Hun sa at tragedien med Andreas var kjent viden om, og Andrea var berømt viden om. Hun vilde spille den store dame og slog om sig med den rike Munchefamilie hun kunne øse penge av. Hun strødde ut, med flotte drakter, selskaper og reiser. Så lenge gamle Ellingsen stod for styret, var det stor vel- stand, men da han døde, begynte de unge å skalte og valte så der snart blev kaos. Så kunne der gjøres kostbare reiser til folks forundring, det var når de hadde tynt penge av dig. Så da det blev dårlige omstendigheter der, likte hun sig ikke, og fikk da denne idè, at hun skulde gå på jormorskole, kun for å komme ut og more sig. – Alt dette er kommen av den egoistiske gjerning av Andreas, å forlate den syke dr. Asker som så innstendig bad ham om å være. Andreas hadde et glimrende vikariat hos dr. Asker i Kløften. Asker vilde at Andreas skulde overta helt hans praxis. Som vikar hadde han 6000. Det var svært fortvilet for tante og mig da Andreas skrev: «Det er sørgeligt å forlate en så god stilling, men jeg kan ikke annet, jeg må til syden.» Vi var dengang i en vanskelig stilling med Laura. Men så blev det ikke anledning til noen reise, og så tok han vikarposten i Lillehamar. Dette blev for Andreas en lidelse til døden, og for oss en seigpining. Det var pinefuldt for tante og mig å høre Andreas si: «Jeg»
Munchmuseet, MM K 4934.   Brev fra Inger Munch. Datert 05.11.1942. Se s. 1
«Takk for brevet. Vi har intet annet å gjøre enn å vebne oss med avstann- tagen fra henne og hennes slekt. Vi må huske på hvad den avdøde doktor sa til mig. Hun vil forsøke å vinne seier over oss, som bestemoren vant over Andreas. Bestemoren var ganske sikkert abnorm, det er vist osså Andrea, sånn som hun har tatt det. Det er det gode at vi ingen anker har ved å ta det sånn. Vi må forsvare oss mot henne og hennes hjelpere. – Med hensyn til sendingen til mig kom pakkene frem, men mitt brev som jeg sendte dagen efter, blev altså borte på veien. Disse budene er nok sikre. Jeg var ikke hjemme, men han leverte posene til min nabo.»
Munchmuseet, MM K 4936.   Brev fra Inger Munch. Datert 27.12.1942. Se s. 2
«kurv, men den blev aldeles sjev, jeg hadde ikke håndlag. Og da ropte enten Du eller Andreas: «Nei, se Ingers kurv.» Det blev den siste kurv jeg har lavet. Det er godt vi har mildt vær. Du har det vel ikke så greit med ved, du heller. Jeg håber Du slipper forkjølelse, jeg har hittil vært svært bra. Så vil jeg ønske dig alt godt for det nye år, at vi må få ha det fredeligt og roligt. Tusinne takk for alt i det forløbne år.»
Munchmuseet, MM K 4941.   Brev fra Inger Munch. Datert 16.03.1943. Se s. 2
«godt, jeg fikk Tonipan med lever av Regine Stang. – Da Andrea var hos oss de tre ukene, skjønte vi ulla. Hushjelpen sa: «Er hun ikke vel bevaret, hun!» Den slags unormalitet med en sånn grusom vilje er nok farligt å komme ut for. Andreas faldt for bestemorens samme men- talitet, men Du greier dig for den likesinnede datterdatter, selv om du har vært fryktelig plaget. – Det skal bli godt for oss begge når det varme vær kommer.»
Munchmuseet, MM K 4976.   Brev fra Christian Munch. Datert 21.05.1878. Se s. 2
«
Hils Andreas saa meget fra mig.»
Munchmuseet, MM K 4978.   Brev fra Christian Munch. Datert 30.05.1879. Se s. 3
«der skal være frosset Is i gaar Nat. Jeg fyrer i baade Morgen og Aften og lider ingen Nød. Jeg har befundet mig bedre til Sinds end jeg havde tænkt – Gud være lovet! Vær endelig for- sigtig! Hils Smaa- pigerne og Andreas, – jeg vilde gjerne høre lidt om hans Examen. Jeg syntes, at den latinske Opgave var svært lang og ikke af de letteste.»
Munchmuseet, MM K 5053.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.07.1876. Se s. 1
«Til Edvard Fra Andreas»
Munchmuseet, MM K 5109.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.05.1894. Se s. 2
«Andreas er nu i Høland som Vikar for 3 Uger, skal for den Tid have 150 Kr, derefter til Lille- hammer. –      Her har vi havt det felt koldt, uagtet det staaer grønt og vakkert omkring, Frugttræerne begynder at blomstre, pludselig kanske igjen vi faaer Snefald, ja jeg tænker i Efter- middag.– Vi har alle havt Forkjølelse eller kanske Influensa, Inger havde Feber i to Dage, og det tog svert paa hende, det er fult i saadanne Bratte Overgange.– Hun maatte derfor sløife Aftenunderholdning, det havde jo vært morsomt for hende at være med. – Bokken Lassen sang, hun optræder nu som Sangerinde. –»
Munchmuseet, MM K 5110.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.03.1894. Se s. 2
«Vi lever her som før, ere friske, Andreas var her i Søndags, – han blier April ud paa Hospitalet, men har endnu intet faaet. – – det synes jo, som om han har stelt sig rent upraktisk, – – havde han endda været tilfreds med sin Forlovelse, – men Johanne stakkels, er saa lidet for sig,– og vil ikke i nogen Henseende svare til hans Fordringer,– det er ilde at han løb saa hurtig afsted i det,– han, som skulde være en saa stø Mand; – – – Han skulde vel hindres fra sin Vestindiske Reise – – for det var jo en umulig Plan, med 300 Kroner i Lommen. – –Dette trøster jeg meg ved, naar jeg synes det seer broget ud med»
Munchmuseet, MM K 5126.   Brev fra Inger Munch. Datert 25.10.1942. Se s. 2
«der. Det er et deiligt sted for de unge syke. Der var også Ella Emanuelsen; det blev kjempet for henne, med operationer og alt som gjøres kunne, men forgjeves. Hun døde nylig. Jeg er oftere sammen med Marie Engebretsen Ståttum. Hun har en forkjærlighet for dig. Hun husker at hun var med dig og Andreasnational galleriet. Jeg gjør imellem ture med henne, da hun ikke tørr gå alene på grunn av svimmelhet. Jeg håper Du er frisk og ikke har for mange vanskeligheter.»
Munchmuseet, MM K 5136.   Brev fra Inger Munch. Datert 02.04.1930. Se s. 2
«tid. Du fik en del av mig, blant andre noen breve til papa fra mig. Naar du faar tid vil du da finde ut noe til mig. Jeg har netop skrevet noe morsomt om «Røverborgen» på Gardermoen. Det store loft var et Eldorado for Andreas, Deroppe var han stadig og undersøkte de mange mystiske ting. Som 5 aaring samlet Andreas paa alle mulige døde smaadyr, og fylte fyrstikasker med disse og lagret i skuffen. Efter en tid blev der en mistænkelig duft fra skuffen, og ved undersøkelse fant man aarsaken. – Du og Andreas bygget en morsom handelsbod paa Wolds eiendom, og denne bod var til stor moro for gaardens barnebefolkning.»
Munchmuseet, MM K 5138.   Brev fra Inger Munch. Datert 01.04.1891. Se s. 2
«Tirsdag 8 dage i dag siden (sidste Martz) om aftenen efter spisetid satte hun sig ned og skrev til dig. Brevet sendtes dagen efter. Da hun var færdig med brevet og lagt det sammen overfaldtes hun af en frygtelig skjelven og frysning. Hun gjorde sig saa sikker som muligt og skrev adressen paa dit brev. Saa lagde hun sig. Udpaa natten fik hun feber og hold. Saa blev det værre og værre. Fantaserte og fløi ud af sengen i vildelse, Lindbo kom da og sagde det var stærk lungebetændelse, hele den ene lungen fra øverst til nederst. En dag vilde der intræde en krise, sagde han, men visste ikke naar. 2 paaskedagsnat var hun rent elendig, men aldeles klar. Andreas og jeg var hos hende og ventede hvert øieblik døden.»
Munchmuseet, MM K 5139.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].02.1892. Se s. 2
«Nu tjener jeg 51 kr. 40 øre. Efter sommerferiene faar jeg 4 a 5 til. En hel del af elevene har udmæket for det, og de er bleven saa flinke. Alle forældrene siger, de er rent forbauset over dem. Vi har faaet brev af Andreas, han har meget at gjøre, han vil vist fordre mer om maaneden eller reise. Han faar naturligvis paalæg. Dr. Asker vil vel nødig slippe ham. Der nede paa dampsikeskontoret sagde de, at dersom jeg kunde faa nummeret paa billedet, skulde de skaffe»
Munchmuseet, MM N 356.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Når hun fortæller om hvor godt de der er kommet i det er det forat gjøre os trygge så hun kan begynne igjen    Du skal atter være springbret. Det er mig hun vil ha has på som bestemoren fik has på Andreas»
Munchmuseet, MM N 716.   Brev fra Edvard Munch til Christian Munch. Datert 18.6.1874. Se s. 1
«D Tante er frisk og det staar godt og vel til hjemme, Alfred Kyhn var saa snil at han laante mig to morsomme Eventyrbøger som Sofie læser i for mig. Tante har paa Regning faa sig nyt Kjoletøi som en Sypige skal sy. En Gut paa Gjertsens Skole i tredi{ … }e Klasse ved navn Kristjan Smit en Søn af Kjøbman Smit er død og Andreas slap Kl. 1½ da han skulde følge med til Begravelsen.»
Munchmuseet, MM N 718.   Brev fra Edvard Munch til Christian Munch. Datert 18.5.1878. Se s. 1
«Det er meget ustadigt Veir hernede. Igaar var det et rigtigt Dagsregn, og idag er det deilig Veir. Søndagen, da du reiste, gik jeg og Andre- as om Eftermiddagen isammen med Abildgaard til Troldvandet, da var det som du ved deilig Solskins- veir. Ved Grefsen kom vi sammen med nogle Folk, som var i Familie med Abildgaard, saa vi nu blev et Følge paa 11 Personer. Paa Veien spurgte Abildgaard mig, om jeg var træt og saa sagde han: «Din onkel arbeidede Dag og Nat uden at blive træt, derfor blev han ogsaa den største Mand i Verden.» Ved Troldvandet i Hytten ligeved fik vi Melk af en gammel Kone, men vi fik ikke hvi-»
Munchmuseet, MM N 728.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.6.1876. Se bl. 1r
«Jeg skulde bede dig fra Papa om du vilde sænde op hans hvide Sommerbuxer og saa kan Sofie paa samme Tid faa sendt op Cigarerne, jeg betaler 6 Skill. naar jeg kommer ned igjen dertil. Det er svært pent herop- pe, vi faar Mad fra Madame Tronsen der bor ligeved. ogEr En Lund eller Skov er ligeudenfor. Pladsen er O omringet af Skov og det er flere Saml‹i›nger af Trær der ser ud som Sa Oaser midt paa Pladsen. {d}Den første Dag laae jeg i Papas Telt. Faae Andreas til at kjøbe en Øx fordier det er umuligt at gjøre Blomsterbord uden\Øx/ Pengene ligger i den lille Daasen Chi\f/fonieren. sig til til Andreas at han maa tage Buen sin me{g}d sig og Snoren til min Bue.»
Munchmuseet, MM N 728.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.6.1876. Se bl. 1r
«Jeg skulde bede dig fra Papa om du vilde sænde op hans hvide Sommerbuxer og saa kan Sofie paa samme Tid faa sendt op Cigarerne, jeg betaler 6 Skill. naar jeg kommer ned igjen dertil. Det er svært pent herop- pe, vi faar Mad fra Madame Tronsen der bor ligeved. ogEr En Lund eller Skov er ligeudenfor. Pladsen er O omringet af Skov og det er flere Saml‹i›nger af Trær der ser ud som Sa Oaser midt paa Pladsen. {d}Den første Dag laae jeg i Papas Telt. Faae Andreas til at kjøbe en Øx fordier det er umuligt at gjøre Blomsterbord uden\Øx/ Pengene ligger i den lille Daasen Chi\f/fonieren. sig til til Andreas at han maa tage Buen sin me{g}d sig og Snoren til min Bue.»
Munchmuseet, MM N 728.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.6.1876. Se bl. 1v
«Hils Andreas, Sofie og Smaapigerne og Emilie fra mig»
Munchmuseet, MM N 729.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 21.6.1879. Se s. 3
«vilde jeg gjerne have en hvid farve, så vidt jeg husker ligger en saadan eller ialfald stum- per i mit farveskrin. Tuschen kan nok An- dreas finde; den ligger i min øverste skuffe i { … }Rummet længst til venstre. Jeg skulde hilse Dig såmange gange fra papa. Hils Andreas og småpigerne {fra mig Din heng.}og Anna fra mig»
Munchmuseet, MM N 729.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 21.6.1879. Se s. 3
«vilde jeg gjerne have en hvid farve, så vidt jeg husker ligger en saadan eller ialfald stum- per i mit farveskrin. Tuschen kan nok An- dreas finde; den ligger i min øverste skuffe i { … }Rummet længst til venstre. Jeg skulde hilse Dig såmange gange fra papa. Hils Andreas og småpigerne {fra mig Din heng.}og Anna fra mig»
Munchmuseet, MM N 732.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1884. Se s. 1
«Buxerne er ikke ankomne Har du givet skrædderen ordentlig adresse?  …  …  Pakken med malersagerne var  …  ikke adresseret til Helgelandsmoen men blot til Skjær{l}dalen hvilket ikke er tilstrækkelig. Fiskesagerne kan vente til {a}Andreaska kommer op bl bed ham dersom han ønsker at fiske heroppe at anskaffe sig»
Munchmuseet, MM N 732.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1884. Se s. 2
«Jeg vilde gjerne få op med Andreas nogle flere malersager. Jeg mangler et par mindre ramm { … }blindrammer af størrelse den ene omtrent 1 alen bredhøi og ½ alen bred, den anden en del mindre. Desuden skulde jeg have 3 tuber u brændt umbra, {1}2 tuber guldoker samt 1 tube ultramarin Desforuden mangler vilde jeg gjerne du skulde»
Munchmuseet, MM N 732.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1884. Se s. 4
«Det ser slemt ud med Koleraen, er I rædde for den i byen. – Du kan tage en flaske malaga ma på min regning,  …  vi holder os heroppe med godt med vin. Papa er meget fornøiet med Andreasog fortæl- ler oficererne med og det er ikke frit for at han skryter lidt for ofi{ … }cererne af re hans karakterer –»
Munchmuseet, MM N 738.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1889. Se s. 2
«Inger og Andreas må komme snarest det er s den deiligste luft hernede.»
Munchmuseet, MM N 743.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1889. Se s. 1
«Jeg Dere må hæve over { … }Nytår resten af mit stipendium Kommentar. Jeg skal sende bemyndigelse fra mig så {kanske}kan Andreas hæve pengene»
Munchmuseet, MM N 743.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1889. Se s. 4
«Bed Andreas gå indom Brandt i Skulpturmuseet og s{ … }pørge hvordan det er med det billede jeg havde i Paris. Det er det billede som Fritz Thaulow eier – han har ‹vist› muligvis hentet det. Men for sikkerheds skyld var det bedst at forhøre sig – da det kunde ligge på toldboden og det vilde da blive dyrt at få koste meget     at få det ud.»
Munchmuseet, MM N 745.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.1.1890. Se s. 1
«Jeg har fået dine { … }og Andreases breve. – Du er ræd for influenzaen her – den har jo været slem her men jeg har sluppet godt fra den – haer har heller ikke fåt noget efterpå.»
Munchmuseet, MM N 747.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1890. Se s. 1
«Jeg har fåt dit brev og pengene fra Andreas – Jeg blir her sålænge de strækker til de penge jeg har – det blir vel en måneds tid eller halvanden – Så får jeg se at komme hjem – jeg { … }vilde helst reise med det samme – men det er noen billeder jeg gjerne vilde ha færdige og jeg burde vel se salonen. jeg er kjed af opholdet her – Det blir nokså underligt at komme hjem – Her er»
Munchmuseet, MM N 751.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.11.1890. Se bl. 1r
« Med hilsen til dig og Inger og Andreas»
Munchmuseet, MM N 752.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.12.1890. Se bl. 1r
«Jeg har nu begyndt { … }at gå lidt ud – Blir her forresten sålænge til jeg blir aldeles bra – Dette med Laura var jo en skuffelse – Kanske hun { … }aligevel har havt godt af at { … }opholdet hos fremmede folk – Jeg Det lader ikke til forretningen går noe videre endnu men kanske det kommer lidt efter lidt. – En forretning skal jo arbeides ind – Nu hører jeg «Jean» i trappene Han kommer med {D}dejeuneren Kl er snart 12. Jeg har det som en prins her – Lie har skrevet to gange til g generalkonsulen hersteds forat høre efter mig – Denne kommer stadig op med blomster og aviser og passer så på at jeg får mad og sånt så godt som muligt – { … }Med hilsen til Inger og Andreas *Lucy samt husets folk»
Munchmuseet, MM N 753.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.12.1890. Se bl. 1v
«Jeg håber dette træffer dere friske allesammen med hilsen til Andreas og Inger»
Munchmuseet, MM N 755.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1890. Se s. 2
«et billede. Jeg har penger endnu for en fjorten dage men Andreas kan jo gjerne sende en 300 fr til – så håber jeg ikke at behøve mer – og endnu ha lidt igjen»
Munchmuseet, MM N 761.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 20.1.1891. Se s. 3
«Det er forbausende hvor lang tid brevene tar 14 dage – tour reto{ … }ur – Alle eders breve har jeg fået, Ingers og Andreas»
Munchmuseet, MM N 762.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 9.2.1891. Se bl. 1r
«Jeg må atter presse på efter penger – Andreas må da ha fået stipendiepengene Kommentar nu – Dere må naturligvis sende dem hvis ikke assurancepengene kommer –»
Munchmuseet, MM N 768.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.3.1891. Se s. 3
«Jeg må be en af dere – kanske helst Andreas – at forhøre sig hos Bureauchef Grundt i Kirkedepartementet om en ansøgning fra mig om Houens legat er ankommen – Det haster da indleveringstiden er udløben om 3 uger. Isåf De måtte skrive mig til derom –»
Munchmuseet, MM N 777.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892. Se s. 3
«– Det er sandt – dere har kanske ikke fået det brev hvor jeg ber Andreas skrive til Krohg efter Tusind og {e}En Nat – det vilde være kjedelig at miste den – Skr{ … }Skriver han ikke nu blir den borte – han kan osså henvend s{ … }ig til Diriks der er ofte sammen med KrohgKrohgsho adresse er enten Grand Cafè eller osså simpelthen maleren Krohg Maleren Christian Krohg, Kunstforeningen»
Munchmuseet, MM N 777.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892. Se s. 4
«– {B}Andreas gratuleres ianledning laudet»
Munchmuseet, MM N 778.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1892. Se s. 2
«Jeg kommer vel til at reise hjem igjen om ikke så længe – det{s}Stipendiet Kommentar var jo så lite dennegangen – muligens alt i midten af Marts. Hvordan er det med  …  varekasserne til mine Münchenerbilleder – de har jeg brug for ved leilighed – Det var vel bedst de bleve opbevaret hos  …  min forgylder i Karl Johansgade til brug senere – Det var jo udmærket om Andreas fik den pos{ … }ten på 1200 Kr – Mine la værtsfolk er svært hyggelige – det er en overkonstabel – som er mi{ … }n gode ven –»
Munchmuseet, MM N 778.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1892. Se s. 4
«det bedste bare at ta en ganske liden bekveæmmelighed – h helst blot om det bare var 2 værelser eller tre små – nu { … }Andreas ikke blir hjemme – og det går vel ikke noe videre med logerende –»
Munchmuseet, MM N 779.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 1
«Tak for dine og Ingers breve – Det er morsomt at det går så vidt godt – at det slog så godt til dette med Ingers informationer – hun kom did i rette tid – Hils Andreas når du skriver – Jeg sender ham snart et brev –»
Munchmuseet, MM N 780.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.2.1892. Se s. 2
«Si mig Andreass adresse»
Munchmuseet, MM N 783.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.10.1892. Se bl. 1v
«
– Hilsen til Inger og Andreas {–}og Laura når du ser hende –»
Munchmuseet, MM N 788.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 12.1892. Se s. 2
«Det er slemt at Andreas ikke får noget fast – men det kommer vel – send mig hans adresse –»
Munchmuseet, MM N 790.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.1.1893. Se s. 3
«
Hils Andreas og tante –»
Munchmuseet, MM N 798.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1893. Se bl. 1v
«{i}hjemme – Det er slemt at Andreas ikke får noget fast men det kommer vel –»
Munchmuseet, MM N 798.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1893. Se bl. 1v
«Send mig Andreass adresse –»
Munchmuseet, MM N 804.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.4.1894. Se bl. 1r
« Tak for brevet – det er ganske forbausende hvordan Du får ordnet det så pengene strækker til. – Rigtig kjedeligt er det med Andreas – han har da stilt sig forkjært – – hvordan det { … }går med ham og pigen begriber jeg ikke – ja der blir vel ordnet til høsten – Er han ikke mer gla i hende skjønner jeg ikke hvorfor han skal gifte sig med hende»
Munchmuseet, MM N 805.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.10.1894. Se s. 2
«Jeg sendte iforgårs 40 Kroner – Jeg tænker snart at kunne sende mer. – Har Du hørt fra Andreas – Jeg traf igår Louise Munthes Mand han bad mig besøge sig –»
Munchmuseet, MM N 807.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 14.11.1894. Se s. 2
«
Hils allesammen – osså Andreas jeg skriver snart til ham»
Munchmuseet, MM N 810.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.1895. Se s. 2
«Fra Andreas har jeg havt brev – alt tyder jo på at han har det godt – eller { … }ialfald får det godt – Her har  …  været megen Influenza – jeg havde en at smag de{ … }raf for en måned siden – men jeg greiet den godt – Jeg tænker nu på at reise fra Berlin muligens reiser jeg til Kjøbenhavn –»
Munchmuseet, MM N 811.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1895. Se bl. 1v
«D … ks Vær så snil at sende mig Andreas’s{A}adresse –»
Munchmuseet, MM N 819.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1.7.1896. Se s. 3
«– Når Inger og Laura reiser op til Lillehammar må de hilse Andreas’s familie – og fortælle mig hvordan pigen ser ud – det er jo hans fødselsdag idag –»
Munchmuseet, MM N 820.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1896. Se s. 1
«Det glæder mig at I har det bra allesammen – – Tak for fotografiet – pigen ligner Andreas over øinene»
Munchmuseet, MM N 869.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se bl. 1v
«
Med hilsen til LauraInger og Andreas»
Munchmuseet, MM N 937.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 18.5.1908. Se s. 1
« Jeg skylder Dig egentlig et Brev – Andreas beklaget sig over at jeg et så lid{ … }t for- talte om hvad jeg så og hvem jeg traf på mine mange Reiser – Det havde han nok Ret i – men jeg er en elendig Brevskriver –»
Munchmuseet, MM N 1002.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 12.1924. Se s. 2
«værelse hvor vi sov – og { … }dengang Andreas var Kadet – Eller var det et annet steds – Jeg huser heller ikke om vi boede på to steder på vestre side?»
Munchmuseet, MM N 1042.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«– Jeg vilde gjerne Du skulde forære til de vanlige og en god Present til Andreas Datter –»
Munchmuseet, MM N 1052.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«hun staar.  …  Hun ligner i høi Grad Andreas og kanske ennu mer Sofie – Hendes Mor er blit så pudsig {og}hun sat sitter og gaber høit –»
Munchmuseet, MM N 1063.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1890–1895. Se bl. 1r
«Tak for brevet – det er bra at Dere greier Dere såvidt – ikke forstår jeg hvordan Du {greier}ordner med penger – Med Andreas er det da slemt – så uheldigt som muligt – han blir jo nu snart ældre mand – Nu det greier sig vel osså –»
Munchmuseet, MM N 1092.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Laura Munch. Datert 7.12.1889. Se s. 2
«hadde læst avertissementet i Morgenbladet og så fik jeg vide det på atelieret. Jeg tænkte Tantes breve ti og Andreasses breve til Kjelland hadde jeg modtaget dagen i forveien, forsinket på grund af flytningen Jeg gik med brevene i lommen for at levere Kjelland dem uden at ane hvilken efterretning de bragte.»
Munchmuseet, MM N 1092.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Laura Munch. Datert 7.12.1889. Se s. 4
«
Hils tante og Andreas så meget.»
Munchmuseet, MM N 1095.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 31.1.1891. Se s. 4
«
Hilsen til {t}Tante og Andreas og osså Laura når dere skriver»
Munchmuseet, MM N 1099.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Karen Bjølstad. Datert 17.12.1894. Se s. 2
«Fra Andreas fik jeg også brev dag han har det godt og vil gifte sig i april»
Munchmuseet, MM N 1139.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1929. Se s. 4
«så ilde stelt som få – Vi havde på mor side 1{4}2 onkler i gode stillinger og 4 tanter der havde sit på det tørre –) ? På fars side var der 4 meget velsituerede Kusiner – Der var liten hjælp – De 300 kr til Andreas var næsten intet at snakke om –»
Munchmuseet, MM N 1166.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 11.10.1934. Se s. 1
«Det gjør mig ondt for det er Andreas’s datter –»
Munchmuseet, MM N 1199.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Andrea har brugt list. Det liker jeg ikke. Men vi skal tænke på at hun er Andreases datter –»
Munchmuseet, MM N 1265.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.2.1943. Se bl. 1r
«Jeg har funnet noen interesante kladder til brev angående Andreas på Hadsel og Andrea»
Munchmuseet, MM N 1265.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.2.1943. Se bl. 1r
«Tante skriver i et brev jeg fandt at Andreas blev plaget om Søndagene da han skulde have hvile med at Johanne drog ham ut på visiter»
Munchmuseet, MM N 1456.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1r
«De Når jeg kan så vil jeg naturligvis gjerne se Andreas’s barnebarn – Det kan bli en stund til – Det er bra for det må være klart fra f tidlig af at her er intet at påregne af støtte – Jeg { … }har intet – Når i det blir senere blir noget»
Munchmuseet, MM N 1456.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 2r
«Jeg vil nok gjerne når det er mig muligt  … { … }hilse på Andreas’s barnebarn – Men jeg er jo blit lidt aflg afkjølet ved uafladeli { … }pengesnak og de har jo klart lagt for dagen ønsket om at jeg skulde overta de 2 gutter – Senere blev det da hele familien. Først den 3de gut så datteren o.s.v.»
Munchmuseet, MM N 1457.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Hun er blevet påvirket af overgivelser På bunden er der aligevel noget af Andreas»
Munchmuseet, MM N 1546.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er absolut nødvendigt ikke for atter slippe Andrea løs på os – Det er der min selvopholdesespligt – Hun har vist hun ingen skånsel har og er helt bs besat af milionene så hun nu da tilslu vil få helt ende på mig og mit livsværk – Det vilde jo være vemod at lade hende få de gjort helt detsamme med mig som bedstemoren fik gjort med Andreas»
Munchmuseet, MM N 1546.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg husker ved Andreas’s begravelse Hun stod ret overfor mig og målte mig kaldt og granskende med øinene – Nu skal han til – Hva mon han duer til –»
Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg håber det hjælper at jeg holder mig i ro – Så kan vel den tid komme at jeg med tilid kan være s ta mot Andreas’s slægt.»
Munchmuseet, MM N 1583.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«{ … }Hvis det fortsætter ennu noen måneder med sl{ … }igt dårli salg så er jeg nødt til at sælge et par af mine gode obligationer som jeg havde tænkt ikke at røre da de skulle være en sikkerhed for mig og osså for Dig. Jeg vidste hva jeg gjorde da jeg fik Dig til at ta livrente Slig folk går på en kan bringes til betlerstaven – Jo ældre man blir jo og jo svagere jo mer pågående blir man behandlet. Nu må vi altid tænke på at Andrea nok har et bedre jeg og at hun er Andreas’s datter – Vi får håbe det blir bedre for dem og at de får en god jul –»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«De troet nok deroppe at de havde fåt en stortorsk sikkert og fast på kroken – Som det gik Andreas»
Munchmuseet, MM N 1587.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937–1938. Se bl. 1r
«Da Andrea sendte guttene på Eidsvold var de 17 og 18 år. De skulde ha kunnet ta middelskolen ut for 5 år siden og den de skulde i den alder 17 og 18 ha forlængst kunnet ta artium deroppe. Hvis det var nødvendigt – Andreas var færdig med middelskolen d i 12 års alderen og tog vel artium i 16 års alderen – Ellingsens havde i denne tid penge nok. Han var disponent»
Munchmuseet, MM N 1626.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kinckene har vist { … }hele tiden stået i den tro at vi var kommet til verden for deres skyld og at jeg og Andreas skulde fiskes – Det var vel b større fik end silda i Lofoten –»
Munchmuseet, MM N 3493.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 22.12.1890. Se bl. 1v
«Hils Inger og Andreas så meget.»
Munchmuseet, MM T 19.   Notat av Edvard Munch. Datert 1876. Se s. 1
«Papa fik af mig Andreas Laura og Inger og Sofie 14 Cigarer til 3 Skilling Stykket af Tante et Par broderede Tøfler.»
Munchmuseet, MM T 2570.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Andreas og Laura og Inger en Flaske ‹Aadikabaanic›, ett Papir en skodsk Pen af Papa et Skjørt.»
Munchmuseet, MM T 2570.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Andreas fik af Papa en Fugl og et Farveskrin af Tante to Ark  …  til at klippe ud af Sofie en Lakstang af mig e{n}t Blyant-Viskelær,af»
Munchmuseet, MM T 2706.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s. 6
«7 Juli 1steMAndreas Munch»
Munchmuseet, MM T 2706.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s. 58
«Inger Andreas Inger Edvard»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 7
«

Søndag den 7de.    Igår var det ganske morsomt i Samfundet. Schoug redaktøren for denne uge læste opp a{h}visen der var både mor- som og righoldig hvorfor Schoug lønnedes med velfortjent applaus. Lyche holdt et foredrag om Ca- mille Desmoulins. I formid- dag var jeg og Andreas i vor frelsers kirke og gik fra denne til kunstforeningen. Ragnvald Munch var her til middag; tante Roll kom senere udpå eftermiddagen. Idag godt veir.

»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 32
«

Onsdag den 18de    Igår kom jeg hjem til byen efter et tre ugers ophold på Gardermoen. I de Under den første halvpart af opholdet var der stadig regnveir; i de øvrige dage skyfri himmel med en tropisk varme. Jeg var derfor ikke under så heldige betingelser; dog fik jeg gjort flere nokså hyggelige ture i omegnen; i de første otte dage af August gjorde jeg således næsten hver dag større eller mindre fodture f.ex. til Lerelven, Herseøen og Tranbotten. – Andreas var ligeledes deroppe indtil for en uge siden. Vi spiste og boede hos madam Thronsen, hvor det var tålelig hyggelig, og hvor vi hav- de tålelig god mad. Vi sad ved bord sammen med pastor Sørensen og frue.

»
Munchmuseet, MM T 2914.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1876–1878. Se s. 1
«Onsdag den 17de. Idag fulgte Andreas Flagtoget under Latinskolens Fane.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3v
«

Fredag ‹den› 2{1}2de. Idag sp læste med Edv. Roll. Jeg og Andreas spildte Kroqueret med Lars Sundt i Eftermiddag.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 4v
«

Søndag den 7de. Idag var jeg, Papa, An- dreas i KirkenGamle Akers Kirke. Inger gik med en Krans p til Mam- mas og Sofies Grav. Det er et ny- delig Veir ude. Temperat{ … }\uren/ sik-

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 6r
«

Søndag den 21 I Formiddag gik jeg og Andreas i Byen forat  …  hente Edv. Roll. Vi gjor- de idag Forsøg med en sSlags Telefon, som jeg, da detdet er en simpel Indretning, kan få sat

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 6v
«

Søndag den 12te. Idag Eftermiddag gik vi jeg og Andreas en Fodtur til Trold- vandet isammen med Kass Kommentarerer Abild- gaard og Rolf Lunderby. Det var et nydelig Veir aldeles skikket til Fod- tur. Varmen generte os ikke da sagte

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 7v
«

Lødag den 1{ … }8de. Idag var jeg og Andreas i Byen og saa paa Skibet «Broderfol- ke{ … }t» gaa af stabelen.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 9r
«

Mandag den {anden}1ste. Idag, MAndreas’s Fødselsdag, gik vi en Tur til St. Hanshauen og til Løkeberg; hvor { … }Lynilden havde slaaet ned i et Træ Deropover var der saa meget Hø at der ikke var Rum i Laderne.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 9v
«

{T … rs}Onsdag den 10de. Jeg og Andreas fulgte i- dag med Papa til Tante Elise paa T{ … }ydskestrand. Tante Elise er noksaa bra og ser godt ud men klager svært over sine Øine. Vi spiste Middag der, og fik{‹I›}jeg og Andreas fik hver en Deel af Tusi{ … }nde og en Nat Kommentar.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 9v
«

{T … rs}Onsdag den 10de. Jeg og Andreas fulgte i- dag med Papa til Tante Elise paa T{ … }ydskestrand. Tante Elise er noksaa bra og ser godt ud men klager svært over sine Øine. Vi spiste Middag der, og fik{‹I›}jeg og Andreas fik hver en Deel af Tusi{ … }nde og en Nat Kommentar.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 10r
«

{ … }Lørdag den 20de Idag I Nat laa Be{s}dste- far hos os. Vi fik Jeg og Andreas fik 1 Krone sammen.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 10v
«

Søndag den 21de. I Eftermiddag gjorde ‹{vi}›jeg, {en Fodtur til  …  … }Papa og Andreas en Fodtur til F Begyndelsen, af Frognersæteren. Vi kom til bage Kl. 10.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 10v
«

Onsdag den 24de. Idag gik jeg og Andreas en Fodtur til Grorud.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 10v
«

Søndag den 28de Idag gjorde Jeg, Andreas og Gisur Belsheim en Fodtur til Frognersæteren. Vi gik op paa Stiladse{n}t «Udsikten» hvor vi, skjønt { … }Veiret {Veiret}var noe ikke var rigtig klart, kunde se en liden Stribe af Mjøsen,

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 11r
«

Onsdag den 31de. Idag gik, jeg, An- dreas og Belsheim til Boksavan- det. Vi so … vd stod op Kl. 4, ogik hjemmefra Kl. 6 over Kl. 6, blev der hele Dagen og kom Hjem Kl. 10

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 11r
«

Lørdag den 3die { … }gik jeg, Andreas og Gisur op til Skjertsøelven, hvor vi bade{t}de os. Senere saa jeg og Andreas paa Ruinerne af deMaridalens gamle Kier Kirke; den skal være omtrent 600 Aar. Veiret har nu i længere

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 11r
«

Lørdag den 3die { … }gik jeg, Andreas og Gisur op til Skjertsøelven, hvor vi bade{t}de os. Senere saa jeg og Andreas paa Ruinerne af deMaridalens gamle Kier Kirke; den skal være omtrent 600 Aar. Veiret har nu i længere

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 11v
«

Mandag den 12te gik jeg og Andreas til Bokstadvandet, hvor vi badede os.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12r
«

Onsdag den 14de. I Eftermidag fulgte jeg og AndreasPap med Pa- pa til Byen.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12v
«

Tirsdag den 20. Idag fik jeg Brev fra Andreas

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12v
«

Torsdag den 22de re flyttede vi ind paa Sygehuset. Idag sendte jeg Brev til Andreas.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 14v
«

Mandag den 16de. Idag er det Papas Fødselsdag {og}. I { …  … }Eftermiddag { …  …  …  … }reiste vi til Byen, hvor Tante og Andreas mødte os paa Stationen.  … 

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 19r
«

Fredag den 25de. Idag er de{n}t Tantes Fødselsdag; af mig og Andreas fik hun en Vase. I Aften spillede vi Gnav med Para- nødder.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 19v
«

Søndag den 10de. I Formiddag var {J}jeg og An- dreas i Trefoldighedskirken, gik der- fra til Universitetet og saa paa den Zoologiske Samling, derefter var vi paa Nationalgalleriet. – Jeg fik idag laan{e}te { … }Papas Sølvuhr { … }til Brug. Dette Aars Grøde sees af Aviserne at blive meget godt – ‹T›Vi spillede i Aften Gnav.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 20v
«

Mandag den 2den. I Aften gik jeg og Andreas

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 21r
«

{ … }Onsdag den 11te. I { … }Aften gik jeg og An- dreas i Byen; hvor jeg byttede Bøger paa det Deicmandske Bib- lotek, jeg fik igjen en andre Aar- gange af samme Bøger.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 21r
«

Thorsdag den 12te. Idag fylder jeg mit femtende Aar. Jeg fik af Papa 2 Kr., af Tante et Par Fingervanter og af An-

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 21v
«

Fredag den 20de. I Aften var { … }jeg og Andreas i Byen forat ordne noget med en Lampe. Det er meget koldt ude.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22r
«

Mandag den 23de. I Aften var jeg { … }og Andreas i Byen og kjøbte { … }forskjellige Sager ind til Julen. Jeg og Andreas kjøbte for 80 Øre sammen Cigarer til Papa o{f}g for 80 Øre Eau de colgne til Tante.  … 

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22r
«

Mandag den 23de. I Aften var jeg { … }og Andreas i Byen og kjøbte { … }forskjellige Sager ind til Julen. Jeg og Andreas kjøbte for 80 Øre sammen Cigarer til Papa o{f}g for 80 Øre Eau de colgne til Tante.  … 

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 23r
«

{Ons}Tirsdag den 30te. I Formiddag gik jeg, Andreas{ … }og Smaapigerne i Byen. Jeg var paa Kunstforeningen og kjøbte en Bog som jeg skal bruge til Dagbog fra begyndelsen af det nye Aar. I Aften spillede vi halv tolv med om Peper- nødder. Senere fik vi Mjød og Bakkels. Dette er den sidste Dag af dette Aar og derfor en- der nu ogsaa denne Dagbog.

»
Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879. Se bl. 6r
«Mandag den 9de Igår gjorde jeg og Andreas en fodtur til Bokstadvandet. Vi gik hjemmefra kl. 8 og kom tilbage kl. 11½ om Aftenen. Jeg fiskede nogle åborrer»
Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879. Se bl. 11r
«Jeg skrev idag til Andreasog Inger og mod- tog brev fra tante.»
Munchmuseet, MM T 2927.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1880. Se s. 1
«

Torsdag den 29de      Gardermoen. Her har jeg nu været 3 dage. Jeg, Papa og Andreash spiser og bor hos ma- dam Thronsen. Papa er nu korpslæge ved Numedals bataljon.

»
Riksarkivet, PN 1069.   Brev fra Edvard Munch til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 27.12.1889. Se s. 1
«Undertegnede der siden i Høst for den ene Halvpart af Statens Stipendium har arbeidet i Paris ud\n/der v\V/eiledning af Bonnat anmoder herved ærbødigst om at få udbetalt den resterende Halvpart af Statens Stipendium. Pengene bedes leveret til Student Peter Andreas Munch.»