Christian Munch

(1817–1889)
Norsk militærlege. Edvard Munchs far. Portrettert av Munch.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Christian Munch

I det digitale arkivet finnes det 7 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 716.    Brev. Datert 18.6.1874.
«D Tante er frisk og det staar godt og vel til hjemme, Alfred Kyhn var saa snil at han laante mig to morsomme Eventyrbøger som Sofie læser i for mig. Tante har paa Regning faa sig nyt Kjoletøi som en Sypige skal sy. En Gut paa Gjertsens Skole i tredi{ … }e Klasse ved navn Kristjan Smit en Søn af Kjøbman Smit er død og Andreas slap Kl. 1½ da han skulde følge med til Begravelsen.»
Munchmuseet, MM N 717.    Brev. Datert 2.8.1875.
«Vi er friske og morrero os godt heroppe da vi gik af i Hammar var der en Mand paa Bryggen som sagde at han kjendte dig han ba{ … }d os til sig og der fick fik vi Jordbær og Mælk. Da vi kom paa Statiesjonen var Thingstad der og han fulgte vi paa Trenne til Engel- hau. Vi faar h{ … }oppe i Høet saameget vi vil og vi  …  fisker Aakjyter her i  …  Elven der er næsten saa store som Smaasild og vi kaafaar omkring en 30 afdem for hver Gang vi gaar ned ‹og fisker. Alle Kjørerne er paa Sæteren og der er bare 3 kjøer gjemme. Vi ligger› i samme  …  Værelse som Karl Laa‹fso›, og ox Vi faar om Morgenen Melk med Kage til. Idag er det Tordenvær her, det erD meget B …  her omkring men forresten har der været pent Vær … Veir»
Munchmuseet, MM N 718.    Brev. Datert 18.5.1878.
«Det er meget ustadigt Veir hernede. Igaar var det et rigtigt Dagsregn, og idag er det deilig Veir. Søndagen, da du reiste, gik jeg og Andre- as om Eftermiddagen isammen med Abildgaard til Troldvandet, da var det som du ved deilig Solskins- veir. Ved Grefsen kom vi sammen med nogle Folk, som var i Familie med Abildgaard, saa vi nu blev et Følge paa 11 Personer. Paa Veien spurgte Abildgaard mig, om jeg var træt og saa sagde han: «Din onkel arbeidede Dag og Nat uden at blive træt, derfor blev han ogsaa den største Mand i Verden.» Ved Troldvandet i Hytten ligeved fik vi Melk af en gammel Kone, men vi fik ikke hvi-»
Munchmuseet, MM N 719.    Brev. Datert 1.5.1885.
« Monsieur Dr. Chr. Munch Schous Plads 1 Kristiania. Norwége.»
Munchmuseet, MM N 720.    Brev. Datert 1.2.1889.
«Hils tante og tak for brevet og det tilsendte. Hvorfor jeg ikke før{ … }oftere har skrevet kommer deraf at jeg har været temmelig dårlig og Nu er jeg meget bedre og kan være oppe o{g}m formiddagen Det har været samme tilfælde som de for to år siden. { … }Mave katarh og nervøs hjerteklap.»
Munchmuseet, MM N 721.    Brev. Datert 9.10.1889.
«Min adresse er «Hotel de Champagne, Rue La Condamnie 62.» Jeg befinder mig udmærket vel her, luften er deilig; det er som i September. Jeg Kjelland og Løchen bor i samme hus og har det meget hyggeligt. Imorgen begynder vi antagelig på atelieret hos Bonn{ … }at. Det er en ud umådelig trafik i gaderne man blir rent gal i hodet.»
Munchmuseet, MM N 722.    Brev. Datert 11.1889.
«{V}Jeg bar nu flyttet Min adresse er Neuilly Rue de Chartres 37. Neuily\Paris

Brev fra Christian Munch til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 12 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4364.   Brev. Datert 29.08.1884. 
«Herved sendes Dig Kr. 35. – Jeg var saa lei over, at Du ikke fik mer end 5 Kr med Dig; jeg troede du ogsaa havde faaet noget af Tante. Jeg og de andre har ventet saa paa efterretning fra Dig – har været en Del ængstelig for Dig, men haaber, at Alt er vel. Vær endelig forsigtig. Igaar kom en udmærket statelig og pæn Mand ind til os, som jeg ikke accurat \med det samme/ men dog snart gjenkjendte, men» 
Munchmuseet, MM K 4975.   Brev. Datert 17.09.1885. Filologisk kommentar: Sykeattest i brevs form fra Christian Munch til det militære.
«Min Søn Edvard har fra sin spæde barn- dom af aldrig været stærk af Konstitution. I Vinte- ren 1875 og 76 led han af Bronchit med stærk Fe- ber og ikke ubetydelig Blodspytning. Rekonvale- scensen herefter var særdeles langvarig. I 1880 blev han atter angrebet af en heftig Bronchit af lig- nende Beskaffenhed som den første; ligeledes med Blodspytning og med en Rekonvalescens, der trak sig ud i 2 a 3 Maaneder. I Januar 1884 begyndte han at kjende til gigtsmerter, og i Marts s. Aar angrebes han igjen af en slem Bronchit, der efterfulgtes af en fuldstændig Gigtfeber, hvorefter han i lang Tid var overmaade debil. Han har senere af og til sporet Mindelser af Sygdommen og har været behandlet med Salicyl – –» 
Munchmuseet, MM K 4976.   Brev. Datert 21.05.1878. 
«Jeg var hele Tiden i Løiten hos de snille Thingstads; der ikke vidste hvad godt de skulde gjøre mig. Jeg maatte ligge hele Thors- dagen hos dem af min slemmeste Hovedpine. Jeg har havt en ikke ringe Forkjølelse, men er Gud- ske Lov nu næsten aldeles brav igjen. I Eftermid- dag reiser jeg til Stange og reiser op igjen om Gud vil paa Thorsdag for at gaa herfra med Dampskibet Kommentar.» 
Munchmuseet, MM K 4977.   Brev. Datert 23.05.1878. 
«Jeg vil bare sige Dig at Trænet fra Eidsvold om Aftenen ikke kommer til Kristiania før \over/ 8½ saa det bliver noget sent. Koldt og rus- ket er det ogsaa, saa jeg tænker det vil være bedst ikke at møde mig.» 
Munchmuseet, MM K 4978.   Brev. Datert 30.05.1879. 
«der skal være frosset Is i gaar Nat. Jeg fyrer i baade Morgen og Aften og lider ingen Nød. Jeg har befundet mig bedre til Sinds end jeg havde tænkt – Gud være lovet! Vær endelig for- sigtig! Hils Smaa- pigerne og Andreas, – jeg vilde gjerne høre lidt om hans Examen. Jeg syntes, at den latinske Opgave var svært lang og ikke af de letteste.» 
Munchmuseet, MM K 4979.   Brev. Datert 12.06.1879. 
«NB. Tag med en skorem og Tand … » 
Munchmuseet, MM K 4980.   Brev. Datert 16.06.1879. 
«for Brevene og» 
Munchmuseet, MM K 4981.   Brev. Datert 21.06.1879. 
«skulde være meget varmt og gunstigt – da er den aabne Vogn bedst. Vil Du bede Tante at sende ned til Koren de Pakker, der maatte være komne og ved Laura bede ham at sende dem til mig ureviderede, da jeg har god Tid for mig.» 
Munchmuseet, MM K 4982.   Brev. Datert 05.06.1884. 
«Gerhard Munthe var her- nede og spillede Croquet med nogle Damer og Officerer 2 Pintsedag. Han boer nær ved Norderhovs Kirke, men reiser nu hjem, da hans Fader desværre er daarlig og venter ikke andet end at vandre herfra. Hans Moder er ogsaa daarlig; har havt Slag. Jeg har skrevet til min gamle Ven, som jeg er glad for jeg har gjort.» 
Munchmuseet, MM K 4983.   Brev. Datert 06.02.18[89]. 
«Forklæde og en Taske. Er det noget Du trænger til saa skriv endelig – og i al Fald ønskede meget snarest at faa et Brev- kort fra Dig – Husk nu paa med 1ste Plads Jernbane; det skal nok jeg klare –» 
Munchmuseet, MM K 4984.   Brev. Datert 10.11.1889. 
« Neuilly – Rue de Chartres No 37 Paris» 
Munchmuseet, MM K 4985.   Brev. Datert 02.08.18[82]. 
«somt, har været i Strøm- stad i Sverige og i Sarps- borg og skulde ud paa en stor Fisketur. Jeg skal ikke reise til Gardermoen førend den 23de August, saa jeg blot kommer til at blive der i 12 Dage; jeg kan saaledes komme til, om vor kjære Gud vil, at møde Eder et lidet Stykke paa Hjemveien, saasom paa Grorud eller Lille- strømmen.» 

Christian Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 930.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 14.12.1943. Se s. 2
«Du og jeg er vel nu \af slægten/ de eneste igjen levende samt Din søster, som forhaabentlig endnu lever, som har kjendt hinanden og omgaaes med hinanden helt fra den første tid, onkel Christian, Grünerløkken. Du som demonstrerte et lidet leketøis tog paa  … gulvet, Andreas, den gode og ædle Andreas, som skulde gaa saa altfor tidligt bort, og pindespillet jeg lekte med Inger og Laura, ja, alle disse minder stormer ind over mig, det var en lykkelig og ureflekteret tid, man forstod bare ikke hvor godt man havde det, og disse minder er altid forbundet med julen og den hvite vinter, da var det ogsaa dobbelt lunt indendørs.»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 4
«Imorgen er det altsaa din Fødselsdag, 29 Aars,– vi gratulerer Dig og ønsker Dig alt godt, – jeg husker vel godt den Dag paa Engelhoug, hvilken Glæde: og jeg husker ogsaa godt ditlille\Hvor/ledes Du saa ud;– da Christian bar Dig om kring i lyserød Kjole. –»
Munchmuseet, MM K 4912.   Brev fra Inger Munch. Datert 30.03.1939. Se s. 3
«og fikk den ut, så gikk jeg til sofaen og besvimte litt. I Fossveien 7 bodde den hyggelige familie, Gundersen. Den eldste datter var 6 år, en liten veslevoksen pike. En dag så jeg fra gårdsrummet papa i vinduet med en mann som hadde fått en øks i ryggen. For å benytte lyset stod de ved vinduet, og papa sydde igjen ryggsåret. Dette så osså lille Sara. Hun blev så redd papa så hun flyktet når hun så ham. Moren skjente på henne og sa hun måtte ikke være redd den snille dr. Munch, og neste gang hun mødte ham, måtte hun hilse og svare pent. Papa hadde morro av henne,»
Munchmuseet, MM K 5038.   Brev fra Laura Munch. Datert 12.08.1924. Se s. 1
«1000 tak for de 60 kroner, jeg fik av dig gjennem tante og Inger! \vend!/»
Munchmuseet, MM N 723.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 20.8.1878. Se s. 2
«Papa og jeg traf den ikke langt fra Kavaleri- lig leieren, men den var saa fos som mulig, trods alle vore Venskabsytringer gik den bort med Halen mellom Benene. Første Nat her blev jeg saaledes plaget af nogle viss Kommentare Dyr fra Væggen, at jeg næsten ikke sove den hele Nat; tilsidst gik jeg op og lagde mig paa Gulvet. Forresten er alting godt og vel. Hils Tante saa meget fra mig; ligeledes fra Papa som siger at hun aldeles ikke maa anstrænge sig»
Munchmuseet, MM N 724.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 6.7.1879. Se s. 4
«En mand har nu sat op en carusell i nærheden og tjener mange penger. Jeg selv red en gang på en af hestene (træhester); {og}men om det end går nokså fort, er det dog ikke { … }videre morsomt. Jeg øver mig næsten hver dag med at klatre i nogle touger og stænger, som er lige i nærheden. Fortæl tante at papa først igår for første gang læste i det brev tante skrev i mai måned, uden nogensinde før at have havt den ringeste idé om dette brevs excistence. Han må have taget det op op småpigernes breve uden at bemærke tantes. Dette lå endnu i kon- volutten. Tak tante fra mig for jakken og brevet, som jeg modtog netop nu for et par { … }minutter siden, medens jeg holdt på at skrive. { … }Af dette brev ser jeg, Du har fået en af dine sædvanlige griller i hovedet. Papa ser meget godt ud og er ganske brun; kun en gang har han havt den rigtige stærke hovedpinen sin. Idag havde vi beef, øl og vin til Middag. For nogle dage siden foranstal- tede vi et blodba{ … }d på myggene. 200,– to hundrede – bleve nedlagte.»
Munchmuseet, MM N 728.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.6.1876. Se bl. 1r
«Jeg skulde bede dig fra Papa om du vilde sænde op hans hvide Sommerbuxer og saa kan Sofie paa samme Tid faa sendt op Cigarerne, jeg betaler 6 Skill. naar jeg kommer ned igjen dertil. Det er svært pent herop- pe, vi faar Mad fra Madame Tronsen der bor ligeved. ogEr En Lund eller Skov er ligeudenfor. Pladsen er O omringet af Skov og det er flere Saml‹i›nger af Trær der ser ud som Sa Oaser midt paa Pladsen. {d}Den første Dag laae jeg i Papas Telt. Faae Andreas til at kjøbe en Øx fordier det er umuligt at gjøre Blomsterbord uden\Øx/ Pengene ligger i den lille Daasen Chi\f/fonieren. sig til til Andreas at han maa tage Buen sin me{g}d sig og Snoren til min Bue.»
Munchmuseet, MM N 728.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.6.1876. Se bl. 1v
«Det er et Taterfølge heroppe jeg har bare seet d en Mulat som som spiste Ild og dansed Halling di andre er inde i et stort Telt os og dem fik jeg ikke se da jeg kom for sent men kommer vist til at gjøre Kunster til Batatali- ons-exesisen. Papa har snakket med en Madame Vold som har et Hus staa- ende ligeved Pladsen hvor dere mulig- vis kan faae {s}Sengklæder og andet saa dere ikke behøver flytte med noget. Det har noget Torden m i de sidste Dagene. Papa har tjent 9 eller 10 Daler    Jeg skal hilse dig fra Papa som er frisk»
Munchmuseet, MM N 729.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 21.6.1879. Se s. 2
«over med båd. Jeg spiste til middag i messen da jeg kom; men nu har vi egen hus- holdning. Igår havde papa sin værste ho- vedpine og kunde følgelig ikke nyde noget før om aftenen. Om morgenen har vi kaffe og om aftenen melk, idag skal vi have beef og øl til middag. Fra en slags altan oven- på har man en deilig udsigt, dog ikke til tyrifjorden. { … }Men du kan tro det er fuldt af myg her. I forgårs { …  … }da jeg kom, lod papa s{ … }ygekorporalene røge med brisk inde i værelsene for dog at faa sove om natten. Hænderne mine er ganske hovne af my{s}gstik. Papa vil aldeles ikke have nogen vest op, fordi han har så … mange meget alligevel. Derimod er der noget, som du endelig må sende op, dersom det var muligt. Det er farveskålerne og tuschen. Uden dem kan jeg ikke faa tegnet noget og her hvor der er såmange nydelige landskaber at tegne. Også, dersom der findes nogen,»
Munchmuseet, MM N 729.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 21.6.1879. Se s. 3
«vilde jeg gjerne have en hvid farve, så vidt jeg husker ligger en saadan eller ialfald stum- per i mit farveskrin. Tuschen kan nok An- dreas finde; den ligger i min øverste skuffe i { … }Rummet længst til venstre. Jeg skulde hilse Dig såmange gange fra papa. Hils Andreas og småpigerne {fra mig Din heng.}og Anna fra mig»
Munchmuseet, MM N 730.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1882. Se s. 4
«begynde på et nyt. Ja det er sandt jeg havde nær glemt at fortæle dig om min visit hos Wang. Jeg traf fru Wang i kjøkke{ … }net; naturligvis holdende på noget vask eller hvad det var. Du kan tro hun blev bli da hun hørte at det var søn af doctor Munch; jeg vil nu slet ikke tale om { … }Wang selv. Nei  …  …  jeg  …  …  …  jeg  …  …  …  …  …  …  har jeg  …  dette øieblik  …  på dig  …  Da jeg spurgte hvordan det stod til gjorde han en spræt bortover gulvet. Fru Wang ser ikke dårlig ud enda, og at det er let at se at forholdet mellem dem er blevet godt. Wang fortæller at doctorerne nu spørger ham tilråds og vilde strax curere Bjarne da jeg fortalte ham om hans døvhed. Jeg skulde hilse så meget fra ham han kommer nok til byen til Someren. Ja nu får det være nok for denne gang mere siden. Hil»
Munchmuseet, MM N 730.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1882. Se s. 4
«
Hils { … }papa og alle andre så meget fra mig»
Munchmuseet, MM N 731.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889. Se s. 1
«Papa pålægger dig at tage hostepulver os samt 40 annisdråber 3 gange daglig.»
Munchmuseet, MM N 731.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889. Se s. 2
«(Papa) er bra men og ser godt ud men har havt utallige ængstelser for patienter.»
Munchmuseet, MM N 732.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1884. Se s. 4
«bånd til hatten. Anette kan sy det på. Hvordan er det med min { … }gamle stråhat? Jeg har kommet mig endel heroppe skjøndt ikke overvættes meget. Papa har havt en liden kolerine Kommentar men er ellers bra.»
Munchmuseet, MM N 742.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 4.12.1889. Se s. 3
«Skriv såmeget du kan om papa hvordan han havde det ogde i de sidste dage før og efter han blev syg.»
Munchmuseet, MM N 743.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1889. Se s. 3
«Skulde det ikke være passende at give doctor Grøn det {P}portræt af {P}papa som jeg malte efter Ingers.»
Munchmuseet, MM N 1092.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Laura Munch. Datert 7.12.1889. Se s. 1
«Jeg tænker så på hvor forfærdelig denne tid har været for eder allesammen. Så v{ … }ondt det var for mig at få efterretningen og om {P}papas død  …  så forstår jeg dog at det må ha været endnu værre for eder. Jeg fik ikke vide det før onsdag den 4de altså en dag efter begravelsen. Hertzberg»
Munchmuseet, MM N 1092.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Laura Munch. Datert 7.12.1889. Se s. 3
«Jeg venter svært på brev for at få nærmere underretning. Jeg erfo Håbe Jeg håber så på at papa ikke følte noget ondt under sin sidste sygdom og at han om han end hadde megen kamp i livet fik en fredelig død. I grunden var det jo bedst for ham for han var jo li ligesom uskikket til at leve. Jeg er så glad fordi jeg skrev til ham og at jeg fik brev fra ham. Han var da i godt humør og lod til at trives godt derude i Lian.»
Munchmuseet, MM N 1092.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Laura Munch. Datert 7.12.1889. Se s. 4
«Det forundrer mig at dere har ventet så på brev fra mig. Fik dere tante ikke et brevfor …  brevkort omkring den 15de eller 14deNovember hvor jeg fortæller at jeg har det godt. Jeg vil nødig at Papa skulde ha været i uro for min skyld. –»
Munchmuseet, MM N 3103.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 1v
«Familien ellers var dybt bekymret – De syns de havde nok med Diriks De  … 4 velsituerede og vakre og søte døtre af P.A Munch var fyldt med medlidenhed mot onkel Kristian som de elskede over alt og stadig bedyret sin kjærlighed – Stakkels onkel Kristian\!/ nu fik han dette med Edvard –»
Munchmuseet, MM N 3103.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 1v
«Familien ellers var dybt bekymret – De syns de havde nok med Diriks De  … 4 velsituerede og vakre og søte døtre af P.A Munch var fyldt med medlidenhed mot onkel Kristian som de elskede over alt og stadig bedyret sin kjærlighed – Stakkels onkel Kristian\!/ nu fik han dette med Edvard –»
Munchmuseet, MM T 19.   Notat av Edvard Munch. Datert 1876. Se s. 1
«Julaften den 1876 fik jeg af Papa en Almanak og et Ark Tonepapir. Af Tante et Ark Tonepapir af Sofie en Lakstang af Andreas 4 Skilling til at kjøbe en Blyant»
Munchmuseet, MM T 2570.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Andreas og Laura og Inger en Flaske ‹Aadikabaanic›, ett Papir en skodsk Pen af Papa et Skjørt.»
Munchmuseet, MM T 2570.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Andreas fik af Papa en Fugl og et Farveskrin af Tante to Ark  …  til at klippe ud af Sofie en Lakstang af mig e{n}t Blyant-Viskelær,af»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3r
«

Mandag den 11te. Edvard Roll kom hid i Eftermiddag, medhavende tre Aarganger af Ilustreret Ny- hedsblad, hvilke Gravør Gar- man har været { … }snil at laa- ne os. I Aften spildte vi Gnav. Det blev arangeret med Edvard Roll, at han skulde læse Ma- thematik med mig, { … }saaledes, { … }at han kommer hid 2 Gan- { … }ger om Ugen og læser fra 12–1½ og  … ; hvorefter han { … }bliver til Middag. Rimeligvis kommer jeg ogsaa til at læse Fransk eller Latin med ham; de øvrige Fag læser jeg med Papa. Betalingen bliver vel 50 øre pr. Ti- me. Inger blev idag buden til Grønvol{d}, { … }da det er Ludvigs Fød- selsdag

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3v
«

Torsdag den 2{0}1de Idag var jeg i Byen med Papa.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 4r
«

Tirsdag den 2den. Som følge af det nu ind- traadte temmelig milde Veir er det en forfærdelig Bløde ude Papa har idag Hovedpine.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 4v
«

Lørdag den 6te Idag Formiddag var jeg i Byen med Papa. Der er et beha- gelig Veir ude, men i Skyggen er det noget skarpt.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 7v
«

Fredag den 24de. Idag kom Papa tilbage fra Sesionen; vi mødte ham paa Stationen.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 9v
«

{T … rs}Onsdag den 10de. Jeg og Andreas fulgte i- dag med Papa til Tante Elise paa T{ … }ydskestrand. Tante Elise er noksaa bra og ser godt ud men klager svært over sine Øine. Vi spiste Middag der, og fik{‹I›}jeg og Andreas fik hver en Deel af Tusi{ … }nde og en Nat Kommentar.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 10r
«

Tirsdag den 16de Idag var jeg i Byen med Papa; idag kunde Papa ikke høre mig

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 10v
«

Søndag den 21de. I Eftermiddag gjorde ‹{vi}›jeg, {en Fodtur til  …  … }Papa og Andreas en Fodtur til F Begyndelsen, af Frognersæteren. Vi kom til bage Kl. 10.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12v
«

Fredag den 23de. Doctor Lie, Doctor Backer og Doctor Ring var idag paa Visit hos Papa. I Eftermiddag red jeg op- over mod den vakre Hersøen til Riese- bro Gaard, der ligger omtrent tre Fjer- dinger fra Gardemoen. I begy … 

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 13v
«

Onsdag den 4de. Idag var den fran- ske Attac{‹sc›}hé i Stockholm, Grev Dd’Ormesont her paa Sygehu-  … set forat  … besigtige dets Indretning. Han fulgte med Kongen og blev tilbage her paa Gardemoen for at se paa gamle Skjorter blive kaserede. I aften spiste jeg og Papa i Mess Kommentaren til Akershus, hvor jeg hilste paa Grev d’Or-

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 14r
«

Lørdag den { … }7de reiste jeg to Gange {T}til Trøgstad forat h{æ}ente Smaapigerne. Første Gang { … }med Papa forgjeves, da vi fik Telegram at de ikke kommer før i Eftermiddag. Smaapiger- n{ … }e var bleven buden af Fru Vold og skal være der saa i de 8 Dage, som er igjen af Pa- pa har igjen her paa Gardemoen.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 14v
«

Mandag den 16de. Idag er det Papas Fødselsdag {og}. I { …  … }Eftermiddag { …  …  …  … }reiste vi til Byen, hvor Tante og Andreas mødte os paa Stationen.  … 

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17v
«

Søndag den 29de. I Formiddag var Jeg og Papa i Gamle Akers Kir- ke. Tante Roll, K Fætter Ragn- vald Munch og Kousine Elise

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 18r
«

Lørdag den 5te. I Formiddag var jeg Byen hvor jeg trafDoctor Lie hilste paa Doctor Lie. Jeg s traf senere Toralf Ly Lyng, som, da hans Fader er bleven Overtoldbetjent i Kris- tiansand, sa skal reise om tre Uger til Molde. Vi skal sende hinanden vore Fotogra- fier af os. Jeg læser idag «Peter Simple» da jeg intet egentlig har at gjøre, medens viPapa søger efter { … }Lærer for mig.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 20r
«

Onsdag den 20de G …  Jeg gik idag For- middag til Byen efterat have læst med Bull; jeg bragte en Pakke for Papa til General- chirurgen. Fik i Aften nye Hel- støvler. Idag surt Veir med Taage.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 21r
«

Mandag den {8}9de I Formiddag var {J}jeg i Byen med nogle Breve paa Post- kontoret for Papa; Jeg var paa Kunstforeningen hvor jeg traf min forrige Lærer, Storm. I Aften er Jensen her; vi holder nu paa at spille Firkort.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22r
«

Mandag den 23de. I Aften var jeg { … }og Andreas i Byen og kjøbte { … }forskjellige Sager ind til Julen. Jeg og Andreas kjøbte for 80 Øre sammen Cigarer til Papa o{f}g for 80 Øre Eau de colgne til Tante.  … 

»