Fredrik Grønvold

Fredrik Johan Grønvold (1837–1929)
Norsk kongelig fullmektig. Gift med Caroline Wilhelmine Diriks (Edvard Munchs kusine). Far til Ludvig Ravensberg.

Fredrik Grønvold er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 94.   Brev fra Dyre Diriks. Datert 20.04.1929. Se s. 2
«I gaar fik jeg et langt brev fra Drøbak og jeg glæder mig over at det gaar forholdsvis bra med baade far og mor – Derimot hører jeg at min onkel Grønvold døde straks før Paaske – Men han havde levet i 89 aar og det var jo allikevel ikke saa daarlig!»
Munchmuseet, MM K 4462.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.12.1907. Se s. 3
«Nu sidder jeg ganske alene, – Inger er hos gamle Tante Jette, jeg tør ikke komme til Byen i det skarpe Veir. – Grønvold seer daarlig ud, og klager svert, ellers er alt ved det gamle der, – han er vist- nok svert nervøs; – han har nu mistet sin bedste Ven Skoleb. Paus. –»
Munchmuseet, MM K 5101.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.01.1897. Se s. 1
«ymte om, at der var Haab om at faa det, men saa gik det saa lang Tid hen, før vi fik Meddelse derom, saa vi troede en anden havde faaet det. – Inger tog en af dine Mapper og forærede gamle Grønvold i den Anledning for- di han har været virksom her. – Han havde nok lidt Betænkelighed ved at tage imod den\Mappen/, da hun gjorde det paa egen Haand, – men vi vidste, Du ikke havde imod det. – Nu er jeg ogsaa saa glad for din Skyld. – det har været saa ondt, at Du som har saameget at kjæmpe med, ogsaa skulde have dette paa Dig med Penger at sende til os –      Jeg seer Du udstiller her af Bladene, Rosenkrands-Johnsen udtaler sig forstaaende, vi har endnu ikke været paa Udstillingen.»
Munchmuseet, MM K 5147.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 1
«Vi ere friske– Inger er plaget af Cardialgi, men det er jo en Sygdom som ikke er farlig, men slemt, at hun maa holde Diæt.– Hun var nylig i Geburtsdagsgilde hos Tante Jette, der nød hun alslax farlige Sager for en Cardialgi. – Der i dette Selskab var adskilligt Tale om Dig da dine Axsier er naturligvis steget, – et fuldt Omslag fra før. Grønvold bad at hilse Dig og sige at det Billede Doctor Arentz har faaet kjøbt, er noget af det deiligste han har seet. – Nu er dette kommen fra Berlin og sendt ham (Dr A) Varekassen har vi faaet tilbage og er her.»
Munchmuseet, MM T 207.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 48r
«– Havde jeg vist at den stakkels Slægtning som jo har vanket hos os som liden var så lidet likt kunde jeg gjerne have lad være at ta ham ud – Men hvorfor besøgte Inger Grønvolds?»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3r
«

Mandag den 11te. Edvard Roll kom hid i Eftermiddag, medhavende tre Aarganger af Ilustreret Ny- hedsblad, hvilke Gravør Gar- man har været { … }snil at laa- ne os. I Aften spildte vi Gnav. Det blev arangeret med Edvard Roll, at han skulde læse Ma- thematik med mig, { … }saaledes, { … }at han kommer hid 2 Gan- { … }ger om Ugen og læser fra 12–1½ og  … ; hvorefter han { … }bliver til Middag. Rimeligvis kommer jeg ogsaa til at læse Fransk eller Latin med ham; de øvrige Fag læser jeg med Papa. Betalingen bliver vel 50 øre pr. Ti- me. Inger blev idag buden til Grønvol{d}, { … }da det er Ludvigs Fød- selsdag

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17r
«Gardemoen, af Trondhjems Halse- syge, w var død forrige Man- dag. I Aften var Tante Jette, Tante Kousine Karoline Grøn- vold og Grønvold med Ludvig og Ragnvald Munch hos os»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22v
«og mildt Veir. Tante Roll, Tante Jette, Sofie Diriks, \og/ Grønvold med Karoline og Ludvig {var}er her { … }idag. Jeg fik af Tante Jette en Bog med Kopier efter de større { … }nordiske Malerier»