Morgenbladet

Avis. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3660.    Brevutkast. Ikke datert. «Jeg har fået mig tilsendt Deres lille notis i Morgenbladet i anledning et interview i Politikken { … }(Jeg er stadig på reisefod og har ikke ro til at nærmere at komme in på sagen. Jeg havde nok lyst til at udtale mig lidt overhovedet om disse interviewer der ikke kan la en i fred –) Jeg har sendt 2) en kort forklaring til forfatter{ … }en Jappe Nilssen – og håber det er indtaget i dagbladet. (Hvis De havde læst interviewet helt ud så vilde de seet at jeg»

Brev fra Morgenbladet til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1444.   Brev. Datert 17.10.1940 .  
Munchmuseet, MM K 5385.   Brev. Ikke datert.  

Morgenbladet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 327.   Brev fra Sigurd Høst.
«som en begjærlig havørn ved de ytterste skjær. Det er sandt: den morgen du reiste fra Bergen, stod der en artikel om dig i «Morgenavisen»; jeg sendte den ikke, fordi jeg trodde du hadde faat den før avreisen. Skriv hvis du mangler den.    Godveiret tok du altsaa med dig, for siden har her været regn og sur vind. Iovermorgen reiser jeg en tur til Nordfjord og kommer saa tilbake til Bergen i den første uke av August – antar jeg. Glæder mig til at se Meyers galleri med de nye billeder, høre hans henrykkelse og godtfolks stigende forbauselse, naar det siver ut i løpet av høsten, i at han som Nikodemus har sneget sig til mesteren i nattens mulm. Kommentar»
Munchmuseet, MM K 333.   Brev fra Sigurd Høst.
«Jeg har været gigtsvak i længere tid, men har det forøvrig godt. Glæder mig meget til at du skal komme i næste maaned. Skal du ha billeder med? Utstillingen i Kr.ia har jo været en stor succes efter hvad jeg leilighedsvis har set og hørt. Jeg læste Morgenbladets kritik med selvportrættet en tête; hvem er det som skriver der? Det interesserte mig at se at han nævnte portrættet av Jappe med saa stor ros, for det slog mig svært i julen og staar meget levende for min erindring.»
Munchmuseet, MM K 858.   Brev fra Aase Nørregaard.
«aften. Har De læst det. Hvis ikke skal jeg sende Dem bogen øieblikkelig. Den er udmerket, jeg har læst den 4 gange. Skriv bare et brevkort. I aften har Ragna Nilsen skrevet en anmeldelse som mærkelig nok er udmerket. Læser Du Morgenbladet? – der er den nemlig. Ligeledes havde Nils Kjær en udmærket artikkel om den i «Verdens Gang».      – I Morgenbladet stod artiklen om Dig ogsaa. Hvis Du ikke har seet den. –      Af Ravensberg hørte jeg det ikke blev noget af senator malingen. Du kommer kanske snart hjem da. Eller hvordan? Skriv lidt om Dine planer, og om forøvrigt hvordan Du har det. – Thorsteinson optraadte for for noen uger siden atter paa skuepladsen»
Munchmuseet, MM K 1314.   Brev fra Aker Kommune.
«Jeg har lest Deres uttalelser i Morgenbladet for idag og forstår Dem slik at De ikke motsetter Dem at samlingen blir anbragt i en museumsbygning på Nordre Skøien i Østre Aker slik som foreslått av komiteen og formannskapet.»
Munchmuseet, MM K 1507.   Brev fra Emanuel Goldstein.
«       Jeg længes efter at høre, hvordan du har det; af Bladene – jeg læser her kun norsk Morgenblad – synes jeg det fremgaar, at der er Gry i den norske Litteratur. – Har du læst Munken Vendt Kinck? Du kan tro, det er drøyt at være syg naar man gerne selv vil være med. I litterær Henseende synes jeg, at Tyskland staar langt, langt tilbake for Norden. Til Malerne kender jeg intet. Skriv nu for Satan.»
Munchmuseet, MM K 4424.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Imorgen er det din Geburts dag, kanske Du selv ikke erindrer den, – da Du er midt oppe i din Udstilling. – Vi vil erindre den paa bedste Maade, idet vi ønsker Dig alt det bed- ste for Dig for Legeme og Sjæl. – – Foreløbig et godt Resultat af \din/ Udstilling. Vi ved jo der kommer Skraal – de fleste forstaaer vel ikke dine Billeder. – Der skal vel have staaet en længer Kritik i Morgenbladet, men vi har ikke havt Anledning til at»
Munchmuseet, MM K 4438.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Her holder man paa med Gave- indsamlinger fremdeles til Kongeparet, som selv ikke skal like det, – det bruges ikke engang ved saa- dan Anledning; – men her i dette fattige Land skal man være saa storartede… Det er altsaa Kroning- gave, som nu skal frem, – det skal være Nationalindsamling heder det. – Præstefruen (Moe) skulde ud med Liste og var rent begeistret, men da hun igaar havde talt med Inger, – slappet det af, og hun undskyldte sig med, at hun havde ikke fundet paa det, – hun var lei af, at hun havde paatat sig at samle. – – Aftenposten og Morgenbladet er naturligvis Skyld i alt dette Snobberi. – Det er jo godt, at mange som før har været conservative har faaet Øiene op, – vi hørte nylig en sagde om Aftenposten «det er et Kloakblad». og det var \aldrig/ en Høiremand.. Han havde taget Dagbladet ved Siden af Morgenbladet, saa»
Munchmuseet, MM K 4439.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Du seer, at det nu er forbi med Enigheder i Politikken her, det var da bare over for Sverige denne holdt, – men det er vel bra, det kunne vel ellers blive Stillestaaen. – jeg synes Venstrepartiet har Ret, – Morgenbladet er et kjedeligt konservativt Blad, som det jo altid har været, Aftenposten er jo rent Smudsblad – Og saa gjør dag- Blade sig skyldige i saamange Dum heder f. Ex dette med Kroningsgaven som de absolut vilde have til en personlig Gave til Kongens Trone – men heldigvis er de et Modparti, som vil have det indsamlende til et Nationfond og vil at Kongen skal bestemme det. – Og det er vist, at Norge kan trænge dette, men da der tales om \at/ lægge Skatter paa Gjældsobligationer for at faa noget»
Munchmuseet, MM K 4442.   Brev fra Karen Bjølstad.
«ligeoverfor sine Elever. – Men saa blev det da heldigvis stanset, da Frk Dr. Regine Stang raadet Inger til øieblikkelig at holde op. – Nu sparer hun Stemmen sin, saameget som mulig holder hun sig taus; – og derved blander hun sig ikke med Folk her. Vi holder os derfor udenfor Badetrafikken. – Fra Kjøkkenvinduerne seer vi flagrende Damer farende forbi. – Vi har det deiligt med Grønsager; – og lever meget paa Fisk. –      Nu har vi læst Tor Hedbergs Artikel, SamlagetLarsen sendte os den svenske Avis, hvor den staar. – Den er storartet, – hvor det maatte være godt for Dig – og at nettop at det Svenska Dagbladet, bragte Morgenbladet til at tage det op om ikke i sin Helhed, saa dog det vigtigste. –»
Munchmuseet, MM K 4449.   Brev fra Karen Bjølstad.
«nu i denne Anledning, – de giver jo 5000 her endag 10,000, – og Morgenbladet \har/ udtalt sig, som om det forargelige ved at støde den store ægte Kunst fra sig; glemmer alt forbegangent, ak- kurat som i Poletikken. –»
Munchmuseet, MM K 4477.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Nettop læste jeg om Kunstmuseet i Morgen- bladet, og fik jeg saa dan Lyst til at skrive til Dig. – Nu er der Liv og Rørelse i Museet, det aabnet jo nettopp nu – det skulle have været morsomt at see dette blandede Publicum., – (sat ubemærket i en Krog) –»
Munchmuseet, MM K 4497.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Tak for Kortet, det var hyggeligt at see nogle Ord fra Dig igjen – Og hvor godt at høre, at Du har faaet solgt et Par Bille- der. – Du seer vel, at H. Dedekam er kommen i Morgen bladet med Kunstanmeldelser– idag om «Hennig» og for et Par Dage siden Erik Wærenskjold. – Skulde Du ikke have seet disse Nummere, vilde»
Munchmuseet, MM K 4499.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Du har vel læst «Spred te Indtryk, dansk Kunst». – i Morgenbladet. – Der staaer igjen meget om din Kunst.»
Munchmuseet, MM K 4505.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Du kan tro vi har glædet os over den storartede Modtagelse din Udstilling har faaet i Wien, – og det er jo en Anmelder, der er den største kritikker Skjønner i Tydskland. Der har vist aldrig været udtalt noget saa stærkt og bestemt om din Kunst før, – Det var forfærdeligt godt, at det kom \i/  …  Morgenbladet.»
Munchmuseet, MM K 4508.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Hvor det var godt at høre at det gik bra med Udstillingen i Kjøbenhavn, – skammeligt at Morgenbladet taer op bare det som daarligt, – men det er det samme, – Du kan jo saa godt være uden dets Gunst. Tænk, at Du er kommet saa vel frem i Tydskland, havde ikke dette været …  – – og»
Munchmuseet, MM K 4509.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Vi har glædet os over Omslaget i Morgenbladet og forresten alle gode \Anmeldelser/ Kritikker; – hvorledes har Du havt det under Jordskjælvet; – tænk, vi vare uberørte, mærkede intet. –»
Munchmuseet, MM K 4511.   Brev fra Karen Bjølstad.
« Mange, mange Tak for dit Brev, Du kan ikke tro, hvor det glædede os. – Tænk at Du nu kan have Arbeidsro, og har det godt i Lübeck, saa Du endog har faaet malt et Selvportrat for dertil skal der vel særskilt Ro. – Vi har seet af Morgenbladet at Du skal have Portraitud- stilling i Berlin og der stod og om Udstillingen i Prag, om den ærefulde Udmærkelse. – – Hvor det er godt og styrkende. Det er utroligt, hvorledes»
Munchmuseet, MM K 4517.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Tak for Brevet, det var morsomt og godt at høre at Du har det saa deiligt, og dertil fredeligt. – Det er jo alt anderledes her, men vi faaer haabe, det snart lægger sig, for man maa jo have Arbeids ro. – Karlstadsvilkaarene bruges til Agitation, for at styrte Regjeringen. –      I «vort Land» staaer der noget, som hen- tyder til, at Nedrasningen blier ikke helt, – Storsvenskene er misfornøiet. Du finder det i Morgen- bladet, en liden Opsats. fra Sver»
Munchmuseet, MM K 4538.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Vi har hørt, at der har staaet i Morgenbladet, at Prindsen besøgte din Udstilling og Kongen ligeledes, – Du bryder Dig ikke stort derom, men det er noget for Publikum og har megen Virkning. –»
Munchmuseet, MM K 4543.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Verdens \Gang/ og Morgenbladet – I Verdens Gang var der fra Gunnar Heiberg forleden et Brev fra Paris om Udstill- lingen. Han beklagede saa meget at man ikke havde faaet Dig overtalt til at være med, da det var saa høist beklageligt, at ikke Du var representeret – rigtignok glimrer Du ved din Fraværelse siger han, men sannelig ‹nedover› vilde d Ja Du skal faa læse det selv, det er altsaa meget godt og storartet. –»
Munchmuseet, MM K 4561.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Al den Splidagtighed ved Universitetet afdækker sine Folk, – Rektor maa vel gaa af, Professor Hagbart Strøm fik da sagt ham sit Alvorsord før sin Død. – Du har vel læst hans Indlæg i Morgenbladet, hvor han raader ham til at kjæmpe med blanke Vaaben.»
Munchmuseet, MM K 4747.   Brev fra Karen Bjølstad.
«det var jo morsomt, at nettop et franskt Orlogsfartøi, der ‹skjulde› gjæste Norge og Kongen laa her, – og Franskmændene vare saa begeistrede, – de var paa Holmenkollen, – Morgenbladet fortæller at Officererne laa i Sneen og tumlet sig, – «de kyssede Sneen,» fortæller Morgenbladet, – der nu ved at berette alle mulige Ting, – alt naturligvis hvad «de Kongelige» gjør, «hilser venlig paa de agende». o s v – Nu er det bleven en Modesag at age, – efter Kongen, – saa endog Præsident Berner saaes paa Kjælke styret af en Dame. – –      Nei nu maa jeg nok slutte.      »
Munchmuseet, MM K 5082.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Jo, det er sant, Ordenen! jeg havde jo nær glemt at gratulere Dig; det var synes Folk er storartet, det har nok Indflydelse endog. paa Morgenbladet, Vogt er jo mere end nogensinde Snob, og ofte saa umoralsk. –»
Munchmuseet, MM K 5103.   Brev fra Karen Bjølstad.
«I Fstad saa vi af Aviserne at dit Billede «Vaar» havde faaet en saadan fordelagtig Plads. Du har kanske selv læst det i Morgenbladet, – altsaa i den saa kaldte Æressal for nyere Kunst havde Du faaet Hæderspladsen for dit monumentale Billede som virker de gribende vakkert; saa omtrent lyder det. –      Du skulde havde mere for det, det dobbelte.»
Munchmuseet, MM K 5109.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Du er da rent for flot, som igjen sender os Penge, mange Tak fra os Allesammen; – Og saa tak for Brevet og Photografiet;– jeg behøver ikke fortælle Dig, hvormeget det glædede os. – Laura har været rent oplivet, og dertil kom Korrespondansen i Morgenbladet med store Typer «Fra Munchs Atelié i Berlin» Du har naturligvis læst den.»
Munchmuseet, MM K 5114.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Morgenbladet er som ventelig sen timental, der er ikke Maade paa Henrivende Udtryk. Dagbladet»
Munchmuseet, MM K 5360.   Brev fra Laura Munch.
«Vær saa snil og bed Inger, at hun sender mig de resterende 30 kroner af mit gratiale. Jeg har havt saamange udgifter og skal ud med kr. 11,90 for garn til «Husfliden». Jeg skal halvsaale sommer- støvlerne, kjøbe galoger o.s.v. Desuden har jeg «Morgen- bladet.» Jeg havde bare faat solgt for 50 øre for \i/ baand i «Husfliden». Samme dag jeg var der, havde Inger været der, fortalte frk. Kroxrud. Jeg trænger pengene sna- rest muligt.»
Munchmuseet, MM N 6.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890 . Se s. 1
«Han {s}Ja – det er nok så Du har læst det morgenbladet sa jeg roligt – står det Korpslæge ja – Men { … }er det med ch ja    Det står Jian H{ … }auketo Ja det er ham da sa jeg koldt. Hvor han var ubønhørlig – jeg hadet ham – Nå så er brevet til {k}Kjelland i anledning deraf – jeg b{ … }revet jeg tog mod – jeg  …  jeg tog det op jeg ser det er min brors»
Munchmuseet, MM N 7.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890 . Se s. 1
«Jeg måtte ud – Jeg { … }bestemte mig til at gå ud og ned til Cafe Regence og finde avertis- sementet i m Morgenbladet – Jeg gik nedover { … }St. Honore – Ned ved Madeleine Kirken – begyndte det at myldre af Men mennesker – det va og uafladelig tykt af uafladelig kjørende {i}– hvor lydløst hjulene gled rullede – man hørte blot noen smæld af h de regelmæssige klap af hovene mod asfalten.»
Munchmuseet, MM N 84.   Notat av Edvard Munch. Datert 1904 . Se s. 1
«Jeg skal herved supplere Maleren Holmboes vil  … udmærkede Artikel i Morgenbladet.»
Munchmuseet, MM N 84.   Notat av Edvard Munch. Datert 1904 . Se s. 3
«Da Aftenposten { … }der ironisk nok er prisbelønnet med S Olavs orden for Kunst og bilder (Det må vel være som Kunstens gjødselsbærer) Morgenbladet (andre {b}Blad har ikke giddet at referere nogen for Maler er ikke det samme som Sangerinde Skuespiller og Forfater) {s}har ladet {det  … }bestræbt sig for at la det {fo}Folk til at tro min Udstilling i Kjøbenhavn var ren Fiasko idet { … }der { … }er fremhævet en ubetydelig dansk Malers Galde der udgyedes efter Udstillingens Lukning { … }skal jeg be»
Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937 . Se bl. 1r
«Da vi gik nedover Karl Johans gade efter at have seet på Osebergskibet – udtalte han sin glæde over at føle det folks sjæl der havde født Ibsen Og vistnok ikke ba som det står i Morgenbladet for Lørdag væsentli ‹for› ta ut billeder af Lund»
Munchmuseet, MM N 237.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det viste sig at Morgenbladet havde først lavet e{n}t langt nummer her af at jeg nedsatte Norge i utlannet – Siden er denne»
Munchmuseet, MM N 274.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fået tilsendt en liden notids i Morgenbladet i anledning et interview i Kjøbenhavn – Jeg har Dagbladet  …  anmodet Jappe Nilssen om at  …  en sætte inn i Dagbladet en liten redegjø{ … }relse og hvor af de som jeg ber Dem indtage i bladet Deres blad –»
Munchmuseet, MM N 742.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 4.12.1889 . Se s. 1
«Jeg har først idag fået efterretningen om dødsfaldet Jeg telegraferte med detsamme om for at få vide om jeg kunde komme tidsnok til begravelsen. Først {e}Efterpå så jeg i Morgenbladet at det er for sent at den allerede skal foregaa idag.»
Munchmuseet, MM N 788.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 12.1892 . Se s. 2
«at skaffe mig korespondancen til Morgenbladet    det var vist for den 6 eller mellem den 6te { … }og den 10de»
Munchmuseet, MM N 878.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904 . Se s. 2
«Udstillingen i Kjøbenhavn har været meget vellykket den eneste slette Kritik er af Morgenbladet optagen – samtlige øvrige var mer eller mindre rosende»
Munchmuseet, MM N 1092.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Laura Munch. Datert 7.12.1889 . Se s. 2
«hadde læst avertissementet i Morgenbladet og så fik jeg vide det på atelieret. Jeg tænkte Tantes breve ti og Andreasses breve til Kjelland hadde jeg modtaget dagen i forveien, forsinket på grund af flytningen Jeg gik med brevene i lommen for at levere Kjelland dem uden at ane hvilken efterretning de bragte.»
Munchmuseet, MM N 1715.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1907–1908 . Se bl. 1r
« Vil Du være så snil at skaffe mig Beskjed om hvem den «schwung- voll poetiske» Lyriker, Løgnhals og Kjæltring der for nogle Dage siden sendte en Artikel «Edvard Munch» fra Hamburg til Morgenbladet det er en af disse tusind Nordmænd der frydefuldt har stukket mig i Ryggen i løbet af en {1}20 år som glæder sig (det var forfriskende) når de kan finde en klandrende Artikel – om mig i Udlandet – De hundredevis af op brilliante Artikler fryder Nordmanden ikke sig ved»
Munchmuseet, MM N 1784.   Brevutkast fra Edvard Munch til Erik Lie. Datert 1891 . Se bl. 2v
«Billigt lever man her – kan leve billigere end i {p}Paris – Jeg betaler 1,50 fr. for et værelse i et af de flotteste hoteller – Så skal Du ha tak for bogen din – den var mig en over- rals raskelse – Tre af skitserne er { … }brilliante – Ella { … }synes jeg er et lidet mesterværk – Jeg har læst den om igjen og om igjen – Tror Du de langbente kopisterne i morgenblade skjønner en så fin kunst. –»
Munchmuseet, MM N 2012.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Datert 1932 . Se bl. 1v
«Jeg tror forresten at en vis Oslo herre som skriver i Morgenbladet og som vi kom til at nævne har bidraget meget til at gjøre alt floket –»
Munchmuseet, MM N 2032.   Brevutkast fra Edvard Munch til Fredrik Stang. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg har vistnok læst et lidet Uddrag i Morgenbladet af den – Men det var { … }efter  …  jeg havde begyndt med Ideerne til Dekorationerne – {S}De vilde finde mange flere Berøringspunkter med Bjørnsons Digt { … }hvis De havde seet de forskjellige Udkast jeg har gjort under Forberedelserne – Ideen var jo først Menneskenes Gang mod Lyset – og den oprindelige»
Munchmuseet, MM N 2169.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karl Wefring. Ikke datert. Se s. 2
«{ … }I tilslutning til Deres udtalelse i Verdensgang spør jeg om noen kan tænke sig mulige for en kunst væxt – sålænge { … }det i kunstens mest læste blade Morgenblade og Aftenposten i årrækker fra første tid blot har havt til mål at dukke og tilsmudse hvor de ‹forsøgte› at dukke hodet en smule op  …   …  »
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904 . Se s. 3
«Vil Du være så snil at { … }bringe indlagte Brev og Notits op til Morgenbladet – jeg synes Morgenbladets Pligt er at ta den ind – Morgenbladet indtog den eneste nedrakkende Kritik jeg fik – Men Uds Jeg har aldrig bleven så udmærket behandlet i Pressen –»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904 . Se s. 3
«Vil Du være så snil at { … }bringe indlagte Brev og Notits op til Morgenbladet – jeg synes Morgenbladets Pligt er at ta den ind – Morgenbladet indtog den eneste nedrakkende Kritik jeg fik – Men Uds Jeg har aldrig bleven så udmærket behandlet i Pressen –»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904 . Se s. 3
«Vil Du være så snil at { … }bringe indlagte Brev og Notits op til Morgenbladet – jeg synes Morgenbladets Pligt er at ta den ind – Morgenbladet indtog den eneste nedrakkende Kritik jeg fik – Men Uds Jeg har aldrig bleven så udmærket behandlet i Pressen –»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904 . Se s. 3
«Jeg kommer vel ind om en kort Tid – Hvis ikke Morgenbladet tar Art Notitsen ind la da Nørregaard få den til Verdens Gang»
Munchmuseet, MM N 2824.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 15.1.1905 . Se bl. 2r
« Mulm og Mørke har indhyllet mine Veie men atter lyser Dagen gjennem Krudtrøgen – Mine tre Kolonner har allerede gjort seierrige Fremryk – Kjøbenhavn er beseieret ved { … }hjælp af et lettere Skyds – Be{ … }rlin er totalt slagen ved Hjælp af en Portræt- udstilling og nu samles { … }de samtlige Armekorpser sig til et { … }Hovedslag mod Prag – Den sidste Kolonne sendes pr Iltog til Prag fra Berlin ‹–› I Hamburgeravisen stod det (da det var indtaget i Morgenblade)»
Munchmuseet, MM N 2835.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.9.1905 . Se bl. 2r
«Jeg har bedet G{j}ierløff sørge for Aviser – Vil du betale Verdens Gang Dagbladet Ørebladet og Morgenbladet for 3 månder for mig af de 100 –»
Munchmuseet, MM N 2913.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 25.6.1922 . Se s. 2
«Dig la Verdens {g}Gang, Morgenbladet og Dagbladet få den nøkterne beskjed at den er åbent til 2 August – og at den består af 4 store maleri- sale og jeg har 8 a 9 større sale med grafik – { … }Man har ladet flere sale af Mussæet rømme for sine egne billeder for at skaffe plads –»
Munchmuseet, MM N 3014.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 19.3.1908 . Se s. 1
«Vil Du være så snil at sende mig Dagbladet og Morgenbladet fra 15 Marts til 1ste April – Jeg er Abonnent på begge Blade men får først tilsendt den 1ste April – Jeg kan jo ikke bryde af al Forbindelse med mit Fødeland – Jeg føler jo Savnet af som Maler af den hjemlige Natur men»
Munchmuseet, MM N 3236.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909 . Se s. 3
«Tak for Brevet jeg netop fik – Sku Jeg gav Thiis en 6 a {8}7 avisudklip – der alle sier noe lignende {–}som R. W. Zeitung – Der var Deutsche Reichsanzeiger (Regieringsbladet) Borsen Courier Berlin – { … }Dresdener Journal Hamburger Zeitung – o.s.v Thiis sætter det vist i Morgenbladet»
Munchmuseet, MM N 3290.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg tror forresten at en vis f Osloherre som skriver i Morgenbladet og som vi sidst ‹nævne› har bidraget meget til at gjøre alt floket – Vedkommende herre der har været svoger og meget i forbindelse med dem deroppe holdt for noen år siden et høilydt foredrag i Palmehaven på Grand om hvor nødlidende de var – At de ikke eiet stol at sidde på (eller eiet stoler) og at han sente dem af og til noget – Der sad jeg som en synder – Fangen og mange andre hørte på Da jeg sendte dem 3000 kr kjøbte de en fjeldhytte til børnene –»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883 . Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og et Heyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Munchmuseet, MM N 3774.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 28.9.1904 . Se s. 1
«Vil Du være så snil at { … }bringe indlagte Brev og Notits op til Morgenbladet – jeg synes Morgenbladets Pligt er at ta den ind – Morgenbladet indtog den eneste nedrakkende Kritik jeg fik – Men Uds Jeg har aldrig bleven så udmærket behandlet i Pressen –»
Munchmuseet, MM N 3774.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 28.9.1904 . Se s. 1
«Vil Du være så snil at { … }bringe indlagte Brev og Notits op til Morgenbladet – jeg synes Morgenbladets Pligt er at ta den ind – Morgenbladet indtog den eneste nedrakkende Kritik jeg fik – Men Uds Jeg har aldrig bleven så udmærket behandlet i Pressen –»
Munchmuseet, MM N 3774.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 28.9.1904 . Se s. 1
«Vil Du være så snil at { … }bringe indlagte Brev og Notits op til Morgenbladet – jeg synes Morgenbladets Pligt er at ta den ind – Morgenbladet indtog den eneste nedrakkende Kritik jeg fik – Men Uds Jeg har aldrig bleven så udmærket behandlet i Pressen –»
Munchmuseet, MM N 3774.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 28.9.1904 . Se s. 3
«Jeg kommer vel ind om en kort Tid – Hvis ikke Morgenbladet tar Art Notitsen ind la da Nørregaard få den til Verdens Gang»
Munchmuseet, MM T 157.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 46r
«{‹To›}\Af/ {de}\Fo/rfatteren {‹de›}\til/ { … }\to/ Artikel Morgenbl. og Tidens Tegn – kjende jeg blot {af}\‹til›/ en 5 Minutters Samtale på min Udstillin i Dioramalokale – At mine Udkast i Festsalen blir seet af flere kan jeg siden næppe forhindre – og selv må jeg jo ha {l}\L/ov a{f}\t/ vise frem mit Arbeide »
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 254).   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1909. Se s. 1
« Vil Du være så snil at la et uddrag af medsendte Nor avisudklip komme i et Blad – helst Morgenbladet – – Jeg må gjøre noget forat få Alfa og Omega  …  solgt – den har kostet mig 3000 Kr. – Du ser atter må Tyskland til forat hjælpe på Forstaaelsen af mine Sager – D …  vil «Alfa og Omega» vil vel gå sin Seiersgang i Tydskland men i Kristiania blir det ikke begrebet – Du ser den gjør Opsigt – På Scecssionen har jeg blot udstillet «Alfa og Omega» og Succeen bør konstateres i Kristiania –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se s. 1
«Tak for brevet! Det var vistnok det beste ikke at svare på Aftenpostens interviewet – Det var egentli Aftenposten der kom med sine gamle streger og gjorde det ond mer ondsindet end det var – Men at det har virket viser en grædeferdig  …  notis i Morgenbladet – det ymtes om at skade landet i utlandet – Ja kan ikke Norge tåle dette? – Morgenbladet nævner de  …  store bestillinger jeg har fået, som Universitetet – Men havde Morgenbladet læst int{ … }erviewet i Politikken og ikke i Aftenposten så havde han seet at hovedmotivet i interviewet var at»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se s. 1
«Tak for brevet! Det var vistnok det beste ikke at svare på Aftenpostens interviewet – Det var egentli Aftenposten der kom med sine gamle streger og gjorde det ond mer ondsindet end det var – Men at det har virket viser en grædeferdig  …  notis i Morgenbladet – det ymtes om at skade landet i utlandet – Ja kan ikke Norge tåle dette? – Morgenbladet nævner de  …  store bestillinger jeg har fået, som Universitetet – Men havde Morgenbladet læst int{ … }erviewet i Politikken og ikke i Aftenposten så havde han seet at hovedmotivet i interviewet var at»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se s. 1
«Tak for brevet! Det var vistnok det beste ikke at svare på Aftenpostens interviewet – Det var egentli Aftenposten der kom med sine gamle streger og gjorde det ond mer ondsindet end det var – Men at det har virket viser en grædeferdig  …  notis i Morgenbladet – det ymtes om at skade landet i utlandet – Ja kan ikke Norge tåle dette? – Morgenbladet nævner de  …  store bestillinger jeg har fået, som Universitetet – Men havde Morgenbladet læst int{ … }erviewet i Politikken og ikke i Aftenposten så havde han seet at hovedmotivet i interviewet var at»