Andreas Aubert

Andreas Frederik Ludvig Vibe Aubert (1851–1913)
Norsk kunsthistoriker og kunstkritiker. Regnet som en av Norges fremste kunstkritikere. Han ble en viktig støttespiller for Munch ved å bidra til at flere av Munchs sentrale arbeider kom i Nasjonalgalleriets eie.

Tilknyttet

  Les mer

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Andreas Aubert

  I det digitale arkivet finnes det 8 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 182).    Brev. Datert 1901–1902.
  « Tak for Telegrammet! –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 183).    Brev. Datert 1901–1902.
  «Jeg har netop læst at et af mine Billeder er ødelagt – det er vistnok det syge Barn – tilhørende Schou – Det er {s}jo leit – da han var svært glad i Billedet – men vil De kanske si ham snarest at { … }jeg er overbevist om at jeg skal kunne gjøre Kopien om – og den vil blive fuldt så god om ikke bedre –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 184).    Brev. Datert 12.1901.
  «De kan jo foreslå Olaf Schou efter eget Tykke hvad angår Billedet «Skrig»»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 185).    Brev. Datert 20.12.1901.
  «Tak for Brevet! Jeg ser heraf at det ikke er den syge Pige men det annet Schou tilhørende der er ødelagt – Jeg havde heller seet det var det første Billede – da dette var jeg hvis på at kunne få malt om igjen – medens dette er tabt – og  …  Med sine Mangler anså jeg det for noget af det bedste»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 186).    Brev. Datert 7.2.1902.
  «Menzel sidder foran mig og Maleren jeg kan ikke undlade at notere det da når han jeg skriver til en Kunsthistoriker. Jeg{ … }han skal netop betale Opvarteren –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 187).    Brev. Datert 18.3.1902.
  «Da De er «indviklet» i Sagen må jeg be Dem om at telefonere til Brandt at «Skrig» overlades Aas’s Transportkompagni
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 188).    Brev. Datert 1901.
  «Jeg vil gjerne få Greie på om Schou er villig til at erklære «Skrig» for værd 600 Kr. eller at han i Tilfælde af Auktion vil tage det for denne Pris – Dette blir jo selvfølgeligt ikke Tale om nogen Auktion men denne Erklæring vil kunne skaffe mig  …  nogle Penger, jeg høilig tiltrænger.»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 189).    Brev. Datert 2.12.1905.
  «Jeg har havt i de sidste Aar så bevægede Dage – og har heller ikke været ganske frisk – derfor har jeg forsømt at ta{ … }kke Dem for  … { … }Bogen om Dahl som De var så elskværdig at sende mig – Hermed altså min Tak – jeg har endnu tilgode at læse den helt igjennem – { … }og glæder mig hertil – Her i Thüringerwald»

  Brev fra Andreas Aubert til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 26.   Brev. Datert 07.03.1902. Filologisk kommentar: Brevet er feildatert av Andreas Aubert. Årstall skal være 1902, hvilket fremgår av både innhold, som refererer til ulykken på DS Kong Alf ved utgangen av 1901, og av at brevet er svar på PN 186, datert 07.02.1902.
  «først en sen tak for brevet med tegningen av gam- le Mentzel.» 
  Munchmuseet, MM K 27.   Brev. Datert 15.12.1901. 
  «Straks jeg fik Deres brev igaar, telegraferte jeg til Dem. De fik det vel straks.» 
  Munchmuseet, MM K 28.   Brev. Datert 25.03.1902. 
  « Maleren hr. Edvard Munch Lützowstr. 82Berlin. Charlottenburg» 

  Andreas Aubert er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 848.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1901. Se s. 1
  « Tak for brevet idag, og godt nyt aar. – Jeg havde tænkt at ringe op til Strømdal igjen, men saa fortalte Harald at Aubert havde skrevet til Dem og da trodde jeg De af ham havde faat underetning om bilde og assurancen og alt sammen. – – Nu har jeg atter idag ringt op til Strømdal, der træffer jeg altid noen sinna mennesker i telefonen som aldrig vil si, hvor han er at træffe. Men efter at ha sagt mit fulde navn og været engleblid fik jeg da ud at hvis jeg ringte op kl. 3 vilde jeg muligens træffe ham. Saa faar jeg da atter forsøge.»
  Munchmuseet, MM K 1421.   Brev fra Kristiania Folkebank. Datert 28.12.1901. Se s. 1
  «Ifølge Anmodning fra Hr. Dr. Andreas Aubert har vi de 24de Ds. belaant Deres Maleri med Kr. 550,00 hvilket Beløb er anvendt saaledes:»
  Munchmuseet, MM K 4385.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.11.1890. Se s. 2
  «– Nu har jeg malt Skildter paa mat Glas, de seer anstændige ud. –      Jeg var i Kunst- Høstudstilling sidste Aften Løverdag – jeg synes dit Billede (Bekjendelse) saa mærkeligt ud, og der var og en stor Flok omkring det. – Derimod synes jeg Sot’s Billede ikke var saa godt, som det var skreget om. – – I Dagbladetskriver roser Aubert Stenersens Billede, – han siger at det endog taaler at staa»
  Munchmuseet, MM K 4388.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.12.1890. Se s. 1
  «Nu har Du faaet Auberts Kritik, og hvad synes Du om den? enkelte Udtryk kunne været anderledes bedre, «Selvoptagenhed» havde jo været saa meget bedre \end Selvtilbedelse/, og der er ogsaa protesteret deri- mod disse Udtryk: – Ellers er den hele Opsats saa vel- ment og saa fuld af kjærlig Interesse; –»
  Munchmuseet, MM K 4416.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.12.1892. Se s. 1
  «Tak skal Du have for Brevet og Kritikkerne; – Du maa ikke tro vi bryr os om Aftenposten, den er jo til alle Tider sig selv. – Det er morsomt at høre, at Du har det godt, det var jo en ypperlig Kritik Andreas oversatte den og Ludvig har expederet den videre til Indtagelse i Dag- bladet. – A. Aubert har allerede forud sendt ind fra tydske Aviser, – nu skulde Rosen Ludvig faa Rosenkrantz Johnsen til at faa denne ind. –»
  Munchmuseet, MM K 4422.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.01.1893. Se s. 2
  «Inger var hos Dr. Arentz forleden, han var uhyre interesseret for Dig, drog frem en Skuffe, hvor han havde samlet Notitser om Dig, og hvilke han skulde vise Aubert sagde han. – Andreas var her i Søndags, vi havde sendt invitation saa han kom med Carl og var her hele Dagen, – han fortalte at der paa Rigshospitalet er 20 unge Doctorer, der ere saa begeistret for din Sag. –      Dersom Du havde Anledning, saa burde Du see at faa malt i Pastel samlet flere af de berømte mere fremragende personligheder, sammen, altsaa – saasom Drackmann, Strindberg Sinding, Heiberg om mange flere, Du kjender, – det ville vist gjøre Lykke, – Andreas talte om det i Søndags, han ønskede Du havde gjort det‹!› –»
  Munchmuseet, MM K 4830.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 4
  «nytte og hygge af hende. Laura skriver fremdeles ikke. Paulsen var her en dag, det var ham som talte til os om kritikken. Han sagde at Auberts uttalelser stemte aldeles med hans mening om dig fra først af. Han er en umaadelig beundrer af dig. Tante kommer vist til at sy nydeligt. Et udmærket snit. Frk. Johannesen er en hyggelig dame, svært flink, anbefalet af Maurtvedt. Jeg beskyldte nok den damen for uret, som vi var sammen med paa konserten til Borg- strøm. Fru Kaarbø skriver idag, at hun har talt med frk. Halling, som netop er kommen fra Kristiania, og som fortalte om vor sammenkomst der. Nu har vi faat Karljohansbilledet hid. Det er et nydelig billede. Fru Kaarbø fortæller, hun overvar nogle feltmanøvrer opover et sted. Hun var meget lei over, at hun glemte at spørge om «hr Andreas» var deriblandt. Nu er det isende koldt ude.»
  Munchmuseet, MM K 5106.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1904. Se s. 2
  «Det er da svert hvilken Lykke Thiis har gjort i Stokholm med sine Foredrag, Du har vel fulgt dem i Bladene, « rene Ovationer da han kom til Thaulow, Krogh og Munch.» staar der.– And Aubert kommer vel til at trække sig undda, i Storthinget»
  Munchmuseet, MM N 159.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1940. Se s. 2
  «af den meget gode begynnelse der blev gjort af otti årenes malere og m Det er  …  jo ikke Thiis der har grundlagt mussæet – De bedste  …  …  Det gode og …  Et meget stort og u{ … }dmærket grundlag blev gjort af { … }otti årenes malere og Andreas Aubert – – Vi er enig om den gode at den moderne franske kunst skal have en  …  fremskudt plads i vor Nationalmusæeum – – Men den skal ikke knægte os –»
  Munchmuseet, MM N 2037.   Brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou. Ikke datert. Se s. 1
  «{ … }Andreas Aubert skrev til mig forleden at han troede De vilde lade mig komme tilgode hvad Assurancesummen indbringer for det ødelagte Billede – Jeg kan fortælle Dem at min pecuniære Stilling er den slemmeste – – Får jeg nu { … }en Del Penger»
  Munchmuseet, MM N 2043.   Brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou. Datert 1901–1902. Se s. 1
  «Aubert har skrevet til mig at han troede de vilde la mig få det tilgode – som mit ødelagte Billede skaffet ind ved assurance –»
  Munchmuseet, MM N 2058.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1908. Se bl. 1v
  «{ … }Aubert traf jeg nylig – pibende, sorgfuld og glad – Nu ja, det er jo en bra Mand p{ … }å en Måde – og ganske flink –»
  Munchmuseet, MM N 2061.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
  «Desuten havde jeg jo osså hele livsfrisen allerede for lang tid siden færdi\g/ i lit dikt{erisk form}\erisk form/ så det var nok alt færdig forberedt langtlane mange år før jeg kom til Berlin– Ja jeg skal jeg at jeg er blit maset på min tid! De lunkne V venner som de ledende malere og Aubert gjorde værre end fienderne – Når venner kunde si sligt – Ja Krohg kunde være lumpen – og det var han da han skrev artikelen i Taarnet – Jeg havde udstilt i Kjøbenhavn Søsterportrættet (hos Mustad) Bohemer og det lille portræt af min far i sofaen – { … }Mine billeder gjorde opsigt der og de var vel»
  Munchmuseet, MM N 2818.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 5.12.1904. Se bl. 2r
  « Jeg har et Par Ting til at be Dig om. I Logens Cafe har jeg ved Buffeen { … }lagt til Opbevaring et Par Bøger som jeg har fået af A. Aubert. { … }Ligeledes har jeg sandsynligvis på Grand sat { … }ladet opbevare mit Kodakapparat – Mulig det var i en anden Restaur Café. Vil Du være så snil at opbevare disse Sager for mig – Du skjønner jeg må have { … }Penger af nu da jeg her skal «gjøre» Penger Nu må jeg låne af Jøder – det koster – Penger – { … }Ei heller får jeg gjort mine Sager – { … }Senere vil jeg forhåbentlig få nok – At Kvindemennesket  …  vifter»
  Munchmuseet, MM N 2819.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 9.12.1904. Se bl. 2r
  «Jeg glemte at si Dig at når Du må ruste Dig på Togt efter Kodaksapparater og Andreas Auberts Bøger { … }og guderne ved hvad må Du trøste Dig med Middager og Zigarer –  …  selv om det er på de af Fienden mest truede Stillinger –»
  Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 4
  «Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og etHeyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»