Dagbladet

Avis. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 3 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3663.    Brevutkast. Datert 1892–1893 . «Vinhandler Türke abonnerer herved på «Dagbladet» fra årets begyndelse.  Adr. { … }Unter den Linden 76. Berlin.»
Munchmuseet, MM N 3664.    Brevutkast. Datert 2.1.1892 . «Jeg beder om at få indtat så snart som muligt efterfølgende skrivelse til Bjørnson –»
Nasjonalbiblioteket, PN 1240.    Brev. Datert 1.1892 . «Følgende svar til Bjørnson i anledning hans artikkel, om «Kunstnerstipendierne Kommentar på afveie» bedes indtat snarest muligt –»

Brev fra Dagbladet til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 36.   Brev. Datert 16.09.1935 .  
Munchmuseet, MM K 194.   Brev. Datert 11.09.1909 .  
Munchmuseet, MM K 1062.   Brev. Datert 12.08.1[???] . «Mange takk for lånet av avis- utklippet. De husker kanskje at De gav mig lov å bruke Hamsun- raderingen i den nye utgaven av min biografi, hvis jeg kunde finde den – og nu står den der på side 182. Det er vist i min bok, den tyske avisen har hentet både billedet og stoffet. Er det ubeskjedent av mig å be om lov til å sende Dem boken? Så ser De ialfall billedet.» 

Dagbladet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 401.   Brev fra Valentin Kielland.
«om du er enig i ovenstaaende, bede dig skrive en kort redegjø- relse til Dagbladet, at forut- sætningen for din underskrift er forrykket, efterat min an- søkning er indgaaet \og at du/ for sakens skyld ikke med god samvittighet kan undlate at uttale, at du anser mig bedst kvalificeret til stillingen.  … »
Munchmuseet, MM K 778.   Brev fra Jappe Nilssen.
«Heldigvis synes faren for Thiis denne- gang foreløbig at være glid forbi; det er ingen tvil om, at stortingskomitéen havde til hensigt at komme ham til- livs, men nu er den ialfald på fuldt tilbagetog, takket være Dagbladets hur- tige og energiske aktion. Det er den eneste avis, som har gjort noget for ham, alle de andre har holdt sig dels fiendtlige, dels tause og afventende. Dit opsæt satte vi ind lørdag, og det»
Munchmuseet, MM K 1159.   Brev fra Jens Thiis.
«Men andre og yngre virkelystne kræfter, med hr. Bugge-Marth og journalist Borgen i «Dagbladet» har blandet sig i saken og efter sigende med tilsagn fra dig tatt saken i sin egen hånd og gjort den til en «Dagblads»-affære. Til min største forbauselse læste jeg i «Dagbl.» at utstillingen skulde finde sted til våren og at en komité var blitt oppnævnt, hvor man også hadde gjort mig den ære å plasere mig. Uten et skriftlig ord, uten et møte, uten noen art av over- veielser om hvordan utstillingen skulde lægges an og uten noet»
Munchmuseet, MM K 4367.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Tak skal Du have fordi Du skriver saa ofte til os, hvor er det godt, at Du er kommen vel frem og er frisk og har det godt, idag fik vi det sidste Brevkort, Aftenpostens Kritik og Dagbladets sendes Dig – forresten har der endnu ingen Kritik kom- men i Verdens Gang – Aftenposten er opsagt i denne Anledning. Thoresen lader intet høre fra sig –Vi er midt oppe i Flytningen. – Vår første Bestemmelse at vente en Stund er hævet ved at Hansen har leiet Carls, dette fik vi bestemt vide for nogle Dage siden – saa var Reise altsaa bliver i al Hast – under megen Gjenvordighed – idet \er/ Flytning»
Munchmuseet, MM K 4385.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Nu har jeg malt Skildter paa mat Glas, de seer anstændige ud. –      Jeg var i Kunst- Høstudstilling sidste Aften Løverdag – jeg synes dit Billede (Bekjendelse) saa mærkeligt ud, og der var og en stor Flok omkring det. – Derimod synes jeg Sot’s Billede ikke var saa godt, som det var skreget om. – – I Dagbladet skriver roser Aubert Stenersens Billede, – han siger at det endog taaler at staa»
Munchmuseet, MM K 4401.   Brev fra Karen Bjølstad.
«(Kroghs Insats er ogsaa kommet i Dagbladet) –»
Munchmuseet, MM K 4410.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Han Bjørnsen var vel kjedelig, det er naturligvis Misundelse, hans Datter skal have søgt saa længe – men det er ogsaa troligt, at Strøm er misundelig. –      Men det Onde vendte sig til det Gode, kan man sige her, – for det var overordentlig godt for Dig at Thaulow, traadte frem. – Han er jo en mægtig Mand, som man har fuld Tillid til; – hans Artikel er sammendraget kommet ind i Ørebladet. – Vi have jo nu ogsaa læst Bjørnsons Gjensvar – han er saa vemmelig; – Strøm har havt meget Omgang med Bjørnsons i Gudbrandsdalen. – Det var rigtig godt og overlegent skrevet dit Svar til Bjørnson. – Det var noksaa pudsig, at vi skulle faa høre fra Dig gjennem Dagbladet. – Forresten har vi faaet dit Kort, som Du taler om «Tusind og en Nat».»
Munchmuseet, MM K 4416.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Tak skal Du have for Brevet og Kritikkerne; – Du maa ikke tro vi bryr os om Aftenposten, den er jo til alle Tider sig selv. – Det er morsomt at høre, at Du har det godt, det var jo en ypperlig Kritik Andreas oversatte den og Ludvig har expederet den videre til Indtagelse i Dag- bladet. – A. Aubert har allerede forud sendt ind fra tydske Aviser, – nu skulde Rosen Ludvig faa Rosenkrantz Johnsen til at faa denne ind. –»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Jeg troede, der havde været Brev fra Dig idag. – Det skal blive morsomt at see det Billede og hvad Krogh skriver, – det er alt kom met ud. Andreas holder Verdens Gang og Dagbladet, alle \Blade/ er røde hos os nu!»
Munchmuseet, MM K 4438.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Her holder man paa med Gave- indsamlinger fremdeles til Kongeparet, som selv ikke skal like det, – det bruges ikke engang ved saa- dan Anledning; – men her i dette fattige Land skal man være saa storartede… Det er altsaa Kroning- gave, som nu skal frem, – det skal være Nationalindsamling heder det. – Præstefruen (Moe) skulde ud med Liste og var rent begeistret, men da hun igaar havde talt med Inger, – slappet det af, og hun undskyldte sig med, at hun havde ikke fundet paa det, – hun var lei af, at hun havde paatat sig at samle. – – Aftenposten og Morgenbladet er naturligvis Skyld i alt dette Snobberi. – Det er jo godt, at mange som før har været conservative har faaet Øiene op, – vi hørte nylig en sagde om Aftenposten «det er et Kloakblad». og det var \aldrig/ en Høiremand.. Han havde taget Dagbladet ved Siden af Morgenbladet, saa»
Munchmuseet, MM K 4439.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Du seer, at det nu er forbi med Enigheder i Politikken her, det var da bare over for Sverige denne holdt, – men det er vel bra, det kunne vel ellers blive Stillestaaen. – jeg synes Venstrepartiet har Ret, – Morgenbladet er et kjedeligt konservativt Blad, som det jo altid har været, Aftenposten er jo rent Smudsblad – Og saa gjør dag- Blade sig skyldige i saamange Dum heder f. Ex dette med Kroningsgaven som de absolut vilde have til en personlig Gave til Kongens Trone – men heldigvis er de et Modparti, som vil have det indsamlende til et Nationfond og vil at Kongen skal bestemme det. – Og det er vist, at Norge kan trænge dette, men da der tales om \at/ lægge Skatter paa Gjældsobligationer for at faa noget»
Munchmuseet, MM K 4528.   Brev fra Karen Bjølstad.
«saa svert Pris paa den. – De synes vort Logi var saa nydeligt, de gamle Møbler taer sig saa ud. – Igaaraftes fik vi see noget om din Udstilling i Verdens Gang, vi har ogsaa læst Dagbladet om dit Billede i Berlin. Det var morsomt om Du havde nogle Kritikker at sende os, men det er vel Bryderi for Dig – det er jo storartet Omtale. –      Jeg tænker saa meget paa Dig – –      det har været stride Tider.»
Munchmuseet, MM K 4535.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Vi har ventet saa frygtelig paa Brev fra Dig, at det næsten var en Skuffelse da Seddelen kom med Penge fra Dig uden videre Besked. – Men jeg maa takke Dig meget, meget, fordi Du er saa snil – noget \er/ jeg bestandig er frygtsom for at Du har taget Dig for nær. – Nu har vi da faaet høre fra Dig gjennem Bladene, – igaaraftes kom Fru H op med Dagbladet, og læste vi E Lie’s Korrespondanceartikel. – Det glædede os meget – det var saa frygtelig morsomt. Aftenposten blier bestandig den samme. –»
Munchmuseet, MM K 5114.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Morgenbladet er som ventelig sen timental, der er ikke Maade paa Henrivende Udtryk. Dagbladet»
Munchmuseet, MM N 84.   Notat av Edvard Munch. Datert 1904 . Se s. 2
«skulde kjede – sig – Nu  …  be om at Dagbladet indtar disse Udrag af danske Blade – Det kan være morsomt at se hva Bourgesiets Presse bruger som ‹Vater› – Er muligens Pressen ræd at {Rigmænd}Byens Rigmænd»
Munchmuseet, MM N 259.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940 . Se bl. 1r
«Dagbladet bedes oplyse at Direktør Rolf Stenersens  …  vakre gave intet har med de{n}t mussæum af mig der har været påtænkt men hvortil jeg ennu  …  s intet standpunkt har tat –»
Munchmuseet, MM N 274.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fået tilsendt en liden notids i Morgenbladet i anledning et interview i Kjøbenhavn – Jeg har Dagbladet  …  anmodet Jappe Nilssen om at  …  en sætte inn i Dagbladet en liten redegjø{ … }relse og hvor af de som jeg ber Dem indtage i bladet Deres blad –»
Munchmuseet, MM N 274.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«– Dette vilde være ønskeli at oplyse herom i forbindelse med min udtalelse i Dagbladet»
Munchmuseet, MM N 788.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 12.1892 . Se s. 1
«Jeg har sendt noget kritikker ind – der kommer vist en korespondance til Dagbladet snart – Derimod vilde jeg gjerne at Inger skulde forsøge»
Munchmuseet, MM N 1907.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].3.1909 . Se bl. 1r
« Jeg har netop sendt Dig et Brev, men kan ikke la være at snakke om de{n}t evige Snak om {S}syg Kunst – Hvem er den komiske Herre Th. i Dagbladet»
Munchmuseet, MM N 2076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1r
«Jeg har pådrat mig en svær forkjølelse og ligget i feber og søvnløshed – Jeg har måttet lægge alle brevskaber tilside – Jeg har sendt {d}Dagblades indsamling til Tzechoslovakiske flygninge to gange hundrede kroner og vilde nok gjerne hjælpe disse mine gode venner –»
Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908 . Se bl. 1r
« Tak for det interesante Hæfte af Samtiden og Hilsener – Jeg så nylig G H skrev i Dagbladet – Selvfølgelig suser Bloet i mine Årer når jeg ser hans Navn –»
Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908 . Se bl. 3r
«Jeg har måttet skrive dette når jeg ser G H i Dagbladet fælder Tårer med sine «vittige» Øine over denne Maler der stred og blev gal – {–}( …  Aftenposten og Sult drev mig ikke fra Norge – men den lumpne Venneflok der dolket mig i Ryggen – over ‹Kristiania› { … }By bør have G Hs – tykke Legeme til Mindesmærke?»
Munchmuseet, MM N 2142.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«En dame i Dagbladet fik endelig aftvunget mig noen udtalelser – Ja jeg skal si kvinnerne forstår sine kneb – Det er selvfølgelig for kommet med noget der får stå for hendes egen regning men der er dog væsentlige ting der er rigtige.»
Munchmuseet, MM N 2835.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.9.1905 . Se bl. 2r
«Jeg har bedet G{j}ierløff sørge for Aviser – Vil du betale Verdens Gang Dagbladet Ørebladet og Morgenbladet for 3 månder for mig af de 100 –»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908 . Se bl. 4r
«En Bombe sendtes i Kunstforeningen to fordækte til Gierløff Dagbladet 10 frygtelige Granater til Verdens Gang og så J{ … }ohannes den Døber og Grossererfrøkenen i Blomquists Lokale –»
Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909 . Se bl. 2r
«Apropos – hva er det for en ildjo skidden jordrotte der med ildelugtende raadne Tænder gnaver på de Rødder af mit Ygdrasil der stikker ned i Dagbladets Kjælder – Rotten kalder sig ‹Thurmann›.»
Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909 . Se s. 4
«Men sig mig hva er det for en lumsk skiddengrå {G}Jordrotte der med orm- stukne lu ildeluktende Tænder i Dagbladets Kjælder gnaver på mit Ygdrasil – Passer ikke den ædle Feltherre Gierløf på at { … }Svig ikke sniger sig ind –»
Munchmuseet, MM N 2913.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 25.6.1922 . Se s. 2
«Dig la Verdens {g}Gang, Morgenbladet og Dagbladet få den nøkterne beskjed at den er åbent til 2 August – og at den består af 4 store maleri- sale og jeg har 8 a 9 større sale med grafik – { … }Man har ladet flere sale af Mussæet rømme for sine egne billeder for at skaffe plads –»
Munchmuseet, MM N 2975.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«{ … }Det var ikke godt for mig at studere den lange udredning fra angående Sudetertyskerne – fra Nansen hjælpen når jeg var havde feber og var søvnløs – Jeg underskriver aldrig noget når jeg ikke er istand til overtænke hva jeg underskriver – Jeg har to gange sendt 100 kr til Dagbladets insamling og har sendt to gravurer der har måttet kunnet indbringe 600 kr –»
Munchmuseet, MM N 3014.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 19.3.1908 . Se s. 1
«Vil Du være så snil at sende mig Dagbladet og Morgenbladet fra 15 Marts til 1ste April – Jeg er Abonnent på begge Blade men får først tilsendt den 1ste April – Jeg kan jo ikke bryde af al Forbindelse med mit Fødeland – Jeg føler jo Savnet af som Maler af den hjemlige Natur men»
Munchmuseet, MM N 3024.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 22.11.1908 . Se s. 2
«Jeg har da bestemt mig for Udstilling i Kristiania – Netop nu har jeg jo ikke Lyst på en Stridsudstilling – Som det står i Dagbladet er det nok ‹heldi› at ta først en grafisk Udstilling og så et Udvalg af alle mine Malerier –»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883 . Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og et Heyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Munchmuseet, MM N 3663.   Brevutkast fra Edvard Munch til Dagbladet. Datert 1892–1893 . Se bl. 1r
«Vinhandler Türke abonnerer herved på «Dagbladet» fra årets begyndelse.  Adr. { … }Unter den Linden 76. Berlin.»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932 . Se bl. 14v
«Det havde været al grund til at vente at hvis jeg i rette tid havde fået opgaven og efter erfaringen med Aulabilledene Kommentar havde det blevet mit  …  sto bedste værk – Det var jeg det mest gjennemarbeidede i 30 år gjennemtængte og gjennemlevede arbeider. Nu godt var at jeg ingen bestilling fik på arbeider – Man kan komme til formeget at la folk tråkke op i ens hjerte  …  nyrer og indvolde. Og Michelanchelo var ikke så lysten på at modtage bestillingen – Det var ‹lidelse› – Med hensyn til de i Dagbladets artikkel foreslåede planer om at samle  …  mine billeder vil jeg si at jeg ikke finder det heldigt at lave en stor samling af mine billeder (et slags musæum i Nationalgalleriet) – Galleriet er for norsk og udenlands kunst og det passer sig ikke at dominere det slig – Der vil desuten blot aligevel måtte blive et ganske litet musæum –»
Munchmuseet, MM T 2916.   Brevutkast fra Edvard Munch til Eyolf Soot. Ikke datert. Se bl. 1r
«»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 734).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 21.3.1910 . Se s. 1
«Det du skrev i Dagbladet»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1926 . Se s. 2
«– Jeg havde kanske strax skrevet en protest i Dagbladet – Men jeg er så uheldi når jeg skal skrive i avisen og har jo ikke tid ro  …  på mine reiser –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1926 . Se s. 2
«Så har jeg tænkt – hvis Du finder det nødvendi – at bede Dig sætte sammen en liden forklaring – efter det jeg har sagt Dig – eller { … }meddele {d}Dagbladet at { … }jeg når jeg får tid vil korigere protestere.»