Verdens Gang

Avis. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1972.    Brevutkast. Datert 22.3.1895 . «Undertegnede bevidner herved at Overbringeren er Forfatteren Sigbjørn Obstfelder»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 100 (PN 795).    Brev. Datert 24.11.1891 . « «Verdens Gangs» Expedition  Kristiania»

Brev fra Verdens Gang til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 261.   Brev. Datert 17.07.1896 . «Ved vor Hjemkomst fra en seks Ugers Om- flakken mellem Berlin, Buda-Pest – Venedig og München finder jeg Deres brev af 29/6. Jeg benytter første Anledning til at sende Dem de resterende Kr. 140.– omsat i Veksel paa Paris; erindrer jeg ikke feil, har De før erholdt Kr 60.–, som De bemærker. Alt vel her. Portrættet af Fru Bechstein har vi ikke seet noget til. Det kommer vel omgaaende Baad? Hils Natanson og Frue, hvis De faar se dem.» 
Munchmuseet, MM K 262.   Brev. Datert 02.02.1905 . «Det er det ulykkelige Papir igjen. Der resterer nu som forfaldent allerede i Sommer Kr 140.– paaløbne Renter & Omkostn. Til idag var der i den Anledning be- rammet Exekution hos mig. Den fik jeg med mange Konster forhalet indtil Udgangen af næste Uge for at varskue Dem. Hvis det er Dem muligt maa De sende mig til Papirets Indfrielse M 170.– = Kr 153.– der vil slaa nogenlund til; eventuelt skal jeg da lægge til det resterende for at blive Papiret kvit. – Hvis dette ikke er Dem muligt, maa De godheds- fuldt sende saameget, som ‹muligt› De er istand til at afse, samt en Fuldmagt for mig til at tegne Deres Navn, Den» 

Verdens Gang er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 11.   Brev fra Tryggve Andersen.
«Men her er ingen malere. Og folk mænd i uldne kofter og næren- de sig af fårets melk er komne til mig og har spurgt: Hvem er hin Edvard Munch, om hvem vi har læst så meget i «Verdens Gang»?»
Munchmuseet, MM K 332.   Brev fra Sigurd Høst.
«Jeg har latt indrykke i avisen her en uttalelse av en dansk kritiker om din grafik som jeg fandt i «V.G.»; jeg befriet notisen for en hale – som jeg ikke syntes passet til anledningen – og fik den indrykket. Jeg har kopiert Hannovers artikel og skal bruke litt av den ved leilighet; den returneres herved. Desværre fandtes ikke kunstskriftet «Berlin» i Bergen. Det skulde være rart at se hvad der blev skrevet.»
Munchmuseet, MM K 749.   Brev fra Jappe Nilssen.
«Jeg sender dig samtidig Verdens Gang med Thiis’ redegjørelse; den er nokså tilintetgjørende for de herrer Krohg & Heyerdahl, synes jeg. Telefonen var høist utydelig idag og igår, jeg håber, du hørte mig bedre end jeg dig. Wasteson bad mig idag skrive, at der endnu mangler 3–4 raderinger og litografier og at du må sende dem straks. Du må også svare på, hvor ud- stillingen skal expederes hen, om til Bergen eller Trondhjem og i tilfælde hvor- mange af billederne og raderingerne skal did. Jeg håber, at du ikke tar dig nær af disse sjoflerier, det var jo ikke andet at vente af så skidne sjæle. Le bare af dem og vær sikker på, at al sympathien er på din side i denne sag, det garanterer jeg – jeg har talt med hundreder af mennesker og alle er på din side. – Kommer du herhjem, svar mig på det, og når? Jeg tror ikke, du vil have ondt af at ånde lidt ramnorsk luft nu efter så mange års udlændighed.»
Munchmuseet, MM K 750.   Brev fra Jappe Nilssen.
«Departementet har nu approbert indkjøbet af de 5 billeder til galleriet for kr. 10000. Gratulerer! Som du ser, er Krohg allerede på tilbagetog i Verdens Gang \for/ idag, som jeg sendte dig. Heyerdahl ligeså. Jeg kommer fra udstillingen, hvor der var ufremkommelig for folk. Men hvor skal billederne sendes hen. Nogle få til Trondhjem ikke sandt? Men hvilke? Og resten? Til Bergen?»
Munchmuseet, MM K 835.   Brev fra Aase Nørregaard.
«– – Næste aar kaster kommer Nørregaard aa jeg til Paris. Jeg skal ligge dernede aa tegne. Det glæder jeg mig fært til. Det skulde være morsomt om vi kunne træffes. Men da er vel De i Kristiania igjen. Naa holder jeg paa aa male et morsomt bilde, kan De tro, Nørregaard som sitter og læser «Verdens gang» med et toddyglas ved siden af sig paa bordet, og en stor grøn lampeskærm over. Stenersen synes det var et stort fremskridt; men for Deres strenge dom staar det vel ikke. Mendens jeg husker det, har De noget imod at jeg ud- stiller detres selvportræt Deres, som jeg har, her i Kunstforeningen? Jeg synes det er saa vakkert at jeg gerne vil alle skal ha den fornøielse, og Stavangerne har saa godt af aa se lidt god kunst. Naar De skriver saa husk paa og svar mig paa det da. –»
Munchmuseet, MM K 856.   Brev fra Aase Nørregaard.
«sende Dem.      – Tak for julebrevet det var saa hyggeligt at høre fra Dem. Noticen om Deres bestilling stod dagen efter i Verdens Gang. Sånne smaa noticer gjør udmerket godt, jeg ser ofte ærgerlige lidt flaue fjæs, naar vi i selskab snak- ker om Dem og en passant gjentar Verdens gang, om den eller \den/ bestilling i udlandet. De blir ikke fuldt saa høi- røstet længer og jeg godter mig. – – Harald taler virkelig lidt om at»
Munchmuseet, MM K 857.   Brev fra Aase Nørregaard.
« Af «Verdens Gang» ser Du Dit Pragerophold beskrevet. Alle mennesker har seet det og taler om det, saa jeg tror nok det gjør godt. Ja, det maatte være morsomt for Dig at være dernede og møde forstaaelse og respekt paa alle kanter. Her er jo de udvalgte faa – men dog tror jeg der er flere end Du mener. Jeg træffer ofte ganske unge mennesker som med begeistring lægger ud om Dig, ikke anende at vi er gode venner, og som viser sig at være i besiddelse af megen forstaaelse og dyb kjærlighed til Dine værker. Jeg tror Du lægger formeget i hvad noen sjofle redaktører og forkomne Journalister mener og skriver. Selvfølgelig har Du ret»
Munchmuseet, MM K 858.   Brev fra Aase Nørregaard.
«aften. Har De læst det. Hvis ikke skal jeg sende Dem bogen øieblikkelig. Den er udmerket, jeg har læst den 4 gange. Skriv bare et brevkort. I aften har Ragna Nilsen skrevet en anmeldelse som mærkelig nok er udmerket. Læser Du Morgenbladet? – der er den nemlig. Ligeledes havde Nils Kjær en udmærket artikkel om den i «Verdens Gang».      – I Morgenbladet stod artiklen om Dig ogsaa. Hvis Du ikke har seet den. –      Af Ravensberg hørte jeg det ikke blev noget af senator malingen. Du kommer kanske snart hjem da. Eller hvordan? Skriv lidt om Dine planer, og om forøvrigt hvordan Du har det. – Thorsteinson optraadte for for noen uger siden atter paa skuepladsen»
Munchmuseet, MM K 1067.   Brev fra Christian Skredsvig.
«Men da jeg fik Bokøl blev Være vakkert – Huff! Hvor i Verden udstiller Du Dig henne i personli Størrelse? Jeg skal gi en Pjolter for at se Dig! + en til mig. Herredugoeogmilde Skaper hvor det er længe siden jeg saa Din Energifyldte-ladede akumulerte Profil. V.G. sa at Du var i Kragerø. Skaal for Øen – og dens belle Fammar!»
Munchmuseet, MM K 1136.   Brev fra Jens Thiis.
«Alt fordi de ynkelig rædde for «Verdens Gang» og dets drengebarn R.T.»
Munchmuseet, MM K 4367.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Tak skal Du have fordi Du skriver saa ofte til os, hvor er det godt, at Du er kommen vel frem og er frisk og har det godt, idag fik vi det sidste Brevkort, Aftenpostens Kritik og Dagbladets sendes Dig – forresten har der endnu ingen Kritik kom- men i Verdens Gang – Aftenposten er opsagt i denne Anledning. Thoresen lader intet høre fra sig –Vi er midt oppe i Flytningen. – Vår første Bestemmelse at vente en Stund er hævet ved at Hansen har leiet Carls, dette fik vi bestemt vide for nogle Dage siden – saa var Reise altsaa bliver i al Hast – under megen Gjenvordighed – idet \er/ Flytning»
Munchmuseet, MM K 4368.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– I Verdens Gang har der ingen Kritik staaet endnu, Andreas og Laura har hørt efter, saasnart der kommer skal den blive Dig sendt. –»
Munchmuseet, MM K 4387.   Brev fra Karen Bjølstad.
«endnu ikke taget Forretningsværelset ibrug, vi have lidt Gru for Kulden der, – men kanske det ikke er værst, – naar vi begynder at fyre. – Vi ere friske. – Andreas var tyk i Kinderne af Tandebyld, – om fjorten Dage kommer han til os, – jeg synes dette nu er svert hyggeligt og af den Grund, at jeg ved, han selv gjerne seer det. – Han kommer til at faa dette Værelse nærmest Kjøkkenet, – her er roligst, og saa blier han undda Trafik- ken. Du ler vel af Trafikken men det er sandt her bliver en Trafik, – Du kan tro det, – og saa skal vi faa det hyggeligt og godt. –      Verdens Gang og Intelligenssedlerne henter Inger hver Morgen, og saa naar der kommer Breve, saa er det vor Formiddagsfornøielse – Skriv om bare nogle faa Linier. –»
Munchmuseet, MM K 4403.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Du har formodentlig «Verdens Gang, – saa Du har seet at Scheibrok har været betænkelig syg – nu i Bedring. –»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Jeg troede, der havde været Brev fra Dig idag. – Det skal blive morsomt at see det Billede og hvad Krogh skriver, – det er alt kom met ud. Andreas holder Verdens Gang og Dagbladet, alle \Blade/ er røde hos os nu!»
Munchmuseet, MM K 4419.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Seier uden Kamp; det faer ikke hjælpe, om end Udstillingen lukkes. – Jeg bare tænker paa Helsen din, al denne Spænding er ikke bra, – og Pengeforlegenhed heller ikke. –      Det er saa smaa Summer vi kan skaffe op, – disse 30K ere altsaa – Bonjourens Gebyr Salg. – – – Al denne Opstok eller Oprør, som Verdens Gang kalder det, – kan vist virker godt tilslut for Dig alligevel, – det har jo altid før havt god Udgang, – naar Folk har brugt sig mest –»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Du har vel læst Kritikken over Heyerdals Udstilling i «Verdens Gang» – det var jo slemt for ham at blive mindet saa om sin Tilbage gang; – medens Du igjen blev frem trukket. – Bare han ikke bliver dyglig skinsyg på Dig –»
Munchmuseet, MM K 4429.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Hvor det var en god Kritik denne fra Frankfurt om M, – den er allerede kommen i Verdens Gang, vi læste den igaar, den tog sig godt ud. – Nørregaard besørget den for os, – den var saa betegnende, Andreas søger at faa en \Lære/post med Heimdal, Orlagsfartøi, der skal gaa til Spidsbergen. – Forresten skal han vikariere for Dr. Grønstad i Lillehammer i Sommer, –»
Munchmuseet, MM K 4466.   Brev fra Karen Bjølstad.
«om alt dette. – Men det var vist paa Tide, at der blev reddet noget af Herlighedene med Vandfald, der skal have været saa meget, som allerede er gaaet til Udlandet; og der kunde jo bli noget lignende som i Transvaal her ogsaa. – Der har altsaa været almindelig Skræk og Opskrigen; – og det er naturlig Bladenes Skyld, – Verdens Gang skal være næsten det værste. –»
Munchmuseet, MM K 4467.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Du har vel allerede af Aviserne erfaret dette sørgelige som har rammet Nørregaards. –      Det var en otte Dages Lungebetændel se. –      Inger stod nettop i Begreb med at telefonere til hende, da hun fik see hendes Nekrolog i Verdens Gang, og strax efter ‹fik»
Munchmuseet, MM K 4498.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Vi har læst nylig i Verdens Gang om de Tilbud Du faaer af Forlæggere, – hvor det er betryggende den Anerkjendelse, – ogsaa mo»
Munchmuseet, MM K 4504.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Jeg behøver nok ikke at sige Dig, hvilken Glæde det er at erfare Den Fremgang og Seier i Tydskland. – Af Verdens Gang har vi seet, at Du var indbudt til Weimar for at male et Portrait af Directøren for det Storhertugelige Museum Grev Kessler, – tænk hvilket ærefuldt Tilbud, og det er altsaa en Mand, som spiller en større Rolle i den tydske Kunst. – Det maa jo»
Munchmuseet, MM K 4512.   Brev fra Karen Bjølstad.
«ventet paa at faa din Adres- se, jeg tænkte da nærmest paa Prag, jeg troede nemlig Du kunde have et Arbeide der. – Nu hører jeg Du er i Hamburg. – Det var hyggeligt at høre om din Modtagelse i Prag, det var rigtig en Glæde for os. Inger havde jo ogsaa fra Verdens Gang faaet høre derom. – Jeg veed det gjør Dig saa godt saadanne Triumfer, og\det/ gjør saa godt. –      Om der ikke med det samme bliver saameget Mynt, – saa kommer der siden; – der er jo store Vanskeligheder for Dig med alle de store Udgifter. – Du skal ikke tænke paa at sende Penge hertil, – der er mange Penge i Banken, – og jeg har ogsaa faaet sat ind»
Munchmuseet, MM K 4528.   Brev fra Karen Bjølstad.
«saa svert Pris paa den. – De synes vort Logi var saa nydeligt, de gamle Møbler taer sig saa ud. – Igaaraftes fik vi see noget om din Udstilling i Verdens Gang, vi har ogsaa læst Dagbladet om dit Billede i Berlin. Det var morsomt om Du havde nogle Kritikker at sende os, men det er vel Bryderi for Dig – det er jo storartet Omtale. –      Jeg tænker saa meget paa Dig – –      det har været stride Tider.»
Munchmuseet, MM K 4533.   Brev fra Karen Bjølstad.
« Tak skal Du have fordi Du skrev; vi fik Brevkortet idag, Mandag. Inger var borte paa Stationen for at see i Verdens Gang, om der skulde staa noget udførligere om Ulykken – vi maatte jage Frygten bort fra os, – og tænk! den var altsaa ikke ugrundet. Det var jo et Under at Du slap derfra, efter saa kort i forveien at have passeret de frygtelige Strøg; – det er noget at være taknemmelig for, – jeg synes, næsten ikke jeg kan tro det; – at Du var Døden saa nær, – tænk det var jo bare et Minuts Værk, – denne forfærdelige Ødelæggelse. –»
Munchmuseet, MM K 4543.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Verdens \Gang/ og Morgenbladet – I Verdens Gang var der fra Gunnar Heiberg forleden et Brev fra Paris om Udstill- lingen. Han beklagede saa meget at man ikke havde faaet Dig overtalt til at være med, da det var saa høist beklageligt, at ikke Du var representeret – rigtignok glimrer Du ved din Fraværelse siger han, men sannelig ‹nedover› vilde d Ja Du skal faa læse det selv, det er altsaa meget godt og storartet. –»
Munchmuseet, MM K 5367.   Brev fra A. E. Norheim, A. E. Norheim Landeiendomskomissionær.
«I Verdens Gang ser jeg de ønsker kjøbet Hus med udhus. Et 1ste Kl. Hus pent og solid har jeg at sælge ved Nykirke ‹flest.› det indholder 3 stuer 2 Kjøkkener og 1 Kammer i 1ste etage. Varandastue saavel i 2den som 1ste etage samt er der i 2den etage 2 mindre og 2 Kjøkkener. Dobbelt varanda hvorfra der er pen udsigt over sjø og land.»
Munchmuseet, MM N 32.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919 . Se s. 1
«Kunde man ikke ihvertfald tænke sig disse vilde kunne dekore- re et værelse holdt i duse farver i samklang med billederne, og kunde man ikke tænke sig – – specielt for «Verdens Gangs» kritiker og det»
Munchmuseet, MM N 85.   Notat av Edvard Munch. Datert 1904 . Se s. 1
«Jeg for min Del har mere at beklage mig over den Norske Presse – Specielt { … }Ch. Krog i Verdens Gang og Hamsun i Forposten – Ligeledes vil det endnu være i Erindring at for 2 Maander siden da jeg blev overfaldt af 6–7 Kristianiapøbel om Natten mens jeg var i færd med at male blev tar Pressen strax parti for Rampen mod mig»
Munchmuseet, MM N 427.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Adressen Verdens Gang blev givet da Her Krohg i en Artikel i Anledning Hauklands umotiverede Overfald på mig overfalder mig»
Munchmuseet, MM N 427.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«i Verdens Gang med Krænkende Beskyldninger hvilke jeg erklærer usande»
Munchmuseet, MM N 776.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.12.1891 . Se bl. 1v
«Jeg vilde gjerne ha avisartikelen fra Nizza i fra i fjor – den var skrevet tror jeg i Januar eller Februar – dersom det var muli at få tag i den – { … }oppe i verdens gangs expedition»
Munchmuseet, MM N 861.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.4.1903 . Se s. 1
«Jeg har solgt et Billede her for 500 Frs – – Efter Verde{ … }ns Gang må{ … }tte man tro jeg var en Krøsus    sidst stod at jeg havde solgt for 4000 Mk i Berlin –»
Munchmuseet, MM N 878.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904 . Se s. 1
« Det er let at at forstå at I blev forskrækket over disse gjentagende «Slagsmaals- historier» der jo simpelthen ikke er annet end at jeg blev overfaldt – Det er nu da heldigvis gaa{ … }et bra af – Haukland har ihvertfald fået sin tilstrækkelige Straf –  …  Krohgs artikkel i Verdens Gang var for mig ækel men det er fordi jeg med Grund har udskjældt Krohgs Bohemkreds der»
Munchmuseet, MM N 1056.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«I nødsfald har jeg sendt med indlagte kort { … }som { … }dere kan sende til Kandidat Sigurd Høst {hvis}når d{ … }ere er i slem knibe. Hans adresse ved jeg ikke men { … }når { … }du enten sætter Grand Hotel eller «Hammer i {v}Verdens Gang kommer det altid frem –»
Munchmuseet, MM N 1952.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1905 . Se s. 2
«Notis i helst Verdens Gang – At { … }Reklame ikke har sin Grund kan jeg forsikre – men det er jo flere andre og stærke Grunde – Kampgrunde delvis – – Altså Notisen vilde jeg have omtrendt slig –»
Munchmuseet, MM N 1967.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1905 . Se s. 1
«Jeg reiser { … }vel s{ … }nart for lang Tid væk – Af Grunde, for mig vigtige Grunde, – hvilket ikke er Reklamens – vilde jeg, så u{ … }behagelig s{ … }ånt er selv at foreslå {at}lade sætte ind i Verdens Gang helst at jeg reiser til Chemnitz og Weimar forat udføre en Række»
Munchmuseet, MM N 1997.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1905 . Se s. 1
«Jeg vil bede Dig at lade Verdens Gang få Beskjed om { … }følgende al al{ … }tså en Notis: {Jeg}Munch afreiser til Weimar forat male flere Portrætbestillinger – blandt andet en Bestilling fra den»
Munchmuseet, MM N 2028.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Skredsvig . Datert 1909 . Se bl. 1v
«Du skrev noe som gjore så godt – som jeg ikke huser – i Verdens Gang – Det var vist om en Sak –»
Munchmuseet, MM N 2169.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karl Wefring. Ikke datert. Se s. 2
«{ … }I tilslutning til Deres udtalelse i Verdensgang spør jeg om noen kan tænke sig mulige for en kunst væxt – sålænge { … }det i kunstens mest læste blade Morgenblade og Aftenposten i årrækker fra første tid blot har havt til mål at dukke og tilsmudse hvor de ‹forsøgte› at dukke hodet en smule op  …   …  »
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904 . Se s. 3
«Jeg kommer vel ind om en kort Tid – Hvis ikke Morgenbladet tar Art Notitsen ind la da Nørregaard få den til Verdens Gang»
Munchmuseet, MM N 2828.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.2.1905 . Se s. 3
«Altså forlanger jeg at Du, min tro Feltherre, sætter igjennem at en liden Notits i Verdens Gang – der er vel nærmest er Fiendens {a}Avis – sålydende – (omtrent)»
Munchmuseet, MM N 2835.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.9.1905 . Se bl. 2r
«Jeg har bedet G{j}ierløff sørge for Aviser – Vil du betale Verdens Gang Dagbladet Ørebladet og Morgenbladet for 3 månder for mig af de 100 –»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908 . Se bl. 4r
«En Bombe sendtes i Kunstforeningen to fordækte til Gierløff Dagbladet 10 frygtelige Granater til Verdens Gang og så J{ … }ohannes den Døber og Grossererfrøkenen i Blomquists Lokale –»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908 . Se bl. 4r
«Virkningen i Verdens Gang maa have været forfærdelige – Hvis ikke SB har gådt ud i Hovedporten og lagt ‹Våt› ‹Mod› – ‹Våt› –»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908 . Se s. 3
«Salve Fæstningen Verdens Gang fik?»
Munchmuseet, MM N 2913.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 25.6.1922 . Se s. 2
«Dig la Verdens {g}Gang, Morgenbladet og Dagbladet få den nøkterne beskjed at den er åbent til 2 August – og at den består af 4 store maleri- sale og jeg har 8 a 9 større sale med grafik – { … }Man har ladet flere sale af Mussæet rømme for sine egne billeder for at skaffe plads –»
Munchmuseet, MM N 2987.   Brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou, Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Der har gjentagende Gange i de gamle Lokaler Verdens Gang og Aften{s}posten været Spøgelser G{a}jengangere og  …  – Der er nævnt ofte Red – Verdens Gang»
Munchmuseet, MM N 2987.   Brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou, Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Der har gjentagende Gange i de gamle Lokaler Verdens Gang og Aften{s}posten været Spøgelser G{a}jengangere og  …  – Der er nævnt ofte Red – Verdens Gang»
Munchmuseet, MM N 3774.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 28.9.1904 . Se s. 3
«Jeg kommer vel ind om en kort Tid – Hvis ikke Morgenbladet tar Art Notitsen ind la da Nørregaard få den til Verdens Gang»
Munchmuseet, MM T 157.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 45v
«Jeg skal oplyse den uhøflige Forfatter at jeg når som agter at holde Udstillinge uten at spørge gå bag Forhænget og spørge den ‹dunkele› Herre i Verdens Gang om Lov»
Munchmuseet, MM T 2724.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908 . Se bl. 7r
«Jeg beklager at jeg i den Ophidsede Tilstand – ikke udtrykte mig rigtig – det var egentlig beregnet på Hovedsagelig tiltænkt den Hr Krohg som Winkelskriver og Journalist – den tarvelige Knytnæveartikel hvor forsøges i Verdens Gang forsøges knæsat Løgne og udbredt andre Løgne med flere 1904 to»
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891 . Se bl. 47r
«Jeg læste i verdens Gang»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908 . Se s. 32
«Grunden hvorfor Brevkortet er skrevet er for det første Resultatet af en Række Forfølgelser – hvoraf hvoraf Hr { … }Krogh i en Artikel i Verdens Gang har dette Knytenæveartikelen»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908 . Se s. 84
«bedes det ærede Selskab er‹inneret› om – Kortet {til}var en ‹Erinnung› til Hr Krohg om den Artikel i Verdens Gang hvor løgnagtig udspredes at jeg»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908 . Se s. 118
«Jeg skal på på følgende mindelige Forlig – Kristian Krohg tar med i samme Udtryk tilbage de om meg i Verdens Gang knæsatte Usandheder – og forskjellige de Løgne Løgne at jeg har overfaldt så mange –  … »
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 260).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1891. Se s. 1
«Vil De være så snil at sende mig Verdens Gang hid til Nice, poste restante.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 265).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 16.11.1892 . Se s. 1
«Jeg vilde gjerne ha vedlagte artikkel in i «Verdens Gang» så snart som muligt og sender jeg dem {en}siden \en/ lid artikkel der gir dem en ide om den situation som min udstilling har skabt hernede – Jeg venter jo ikke annet end at bladene»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 269).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 19.3.1906 . Se s. 2
«Forskjellige Medarbeidere i Deres Blad Verdens Gang vil nok kunne forklare for hvorfor jeg ikke kan nyttiggjøre den gode Position jeg har her – men må ligge i Kur»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 100 (PN 795).   Brev fra Edvard Munch til Verdens Gang. Datert 24.11.1891 . Se s. 2
«Vil De være så snil at sende min «Verdens Gang» til  Nizza poste restante,»