Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement

Departement. Oslo, Norge

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 13 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 120.    Datert 22.3.1890 . «Bare h{a}un vilde syns om ham i eftermiddag osså –»
Munchmuseet, MM N 524.    Brevutkast. Datert 1890 . «Maler Edvard Munch anmoder om at»
Munchmuseet, MM N 576.    Brevutkast. Datert 1887 . «Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høie departement»
Munchmuseet, MM N 3665.    Brevutkast. Datert 30.9.1887 . «Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høie { … }departement om e{n}t stipen- dium af det Johan Finnes legat»
Munchmuseet, MM N 3666.    Brevutkast. Ikke datert. «Ansøgning om Houens legat»
Munchmuseet, MM N 3667.    Brevutkast. Datert 3.2.1891 . «Ansøgning fra Maler Edvard Munch om Houens Legat»
Munchmuseet, MM N 3673.    Brev. Datert 1889. «Vi undertegnede Malere ville herved udtale vort enstemmige Ønske om at Statens Stipendium Kommentar i aar maa blive givet til Edvard Munch som den der utvivlsomt hidtil blandt de yngste norske Kunstnere har vist det ubetinget største umiddelbare Talent og som i Forhold til sin Produktion uden sammenligning har nydt mindst opmuntring. Vi støtter denne vor Udtalelse foruden til hans øvrige Arbeider specielt til hans nuværende Udstilling i Studentersamfundets sal, der end mere har aabnet vore Øine for hans store eiendommelige Begavelse. Vi vilde finde det stor {s}Synd om der ikke kunde gives ham Anledning til i den for hans Fremtid betydningsfulde Alder hvori han nu befinder sig, at gjennemgå et alvorligt og g{j}rundigt Stu- dium ved en udenlan{ … }dsk Læreanstalt, en {a}Anledning som de fleste andre norske Kunstnere af større Betydning ikke har savnet.»
Riksarkivet, PN 1069.    Brev. Datert 27.12.1889 . «Undertegnede der siden i Høst for den ene Halvpart af Statens Stipendium har arbeidet i Paris ud\n/der v\V/eiledning af Bonnat anmoder herved ærbødigst om at få udbetalt den resterende Halvpart af Statens Stipendium. Pengene bedes leveret til Student Peter Andreas Munch
Riksarkivet, PN 1070.    Brev. Datert 15.4.1884 . «Idet jeg herved ærbødigst ansøger det høie Departement om en Portion paa 400 kroner af det Schjæfferske Legat, skal jeg tillade mig at anføre, at min Faders Omstændigheder er saa indskrænkede, at det Lidet, han formaar at afse til min Uddannelse som Maler, er aldeles utilstrækkeligt. Det vilde derfor være til væsent- ligt Gavn for min kunstneriske Udvikling at erholde det Ansøgte. Jeg har nu i omtrent 3 Aar freqventeret den Kongelige Tegneskole og ved Siden deraf arbeidet paa egen Haand – dog i den seneste Tid under Velvillig Veiledning af en ældre Kunstner. –»
Riksarkivet, PN 1071.    Brev. Datert 24.3.1891 . «Undertegnede tillader seg herved ærbødigst at ansøge Departementet om at\og/saa iaar at komme i Betragtning ved Uddelingen af Statens Stipendier for bildende Kunstnere.»
Riksarkivet, PN 1073.    Brev. Datert 21.10.1890 . «Undertegnede ansøger herved ærbødigst om at få udbetalt Halvparten af det mig til- ståede Stipendium. Jeg agter at reise til Paris den 28de dennes forat fortsætte mine s\S/tudier.»
Riksarkivet, PN 1074.    Brev. Datert 22.1.1891 . [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Riksarkivet, PN 1116.    Brev. Datert 24.5.1888 . [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 734.   Brev fra Paul Ingebretsen.
«Jeg blev derfor meget forbauset, da jeg fik vide, at Direktør Thiis – trods denne vor loyale Optræden – gik hen og kjøbte «Dagen derpaa», og da Kunstmuseet jo havde Departementets Bevilling til at kjøbe for Kr. 10,000.– gik De paa denne Maade tabt af at sælge et Billede til. –»
Munchmuseet, MM K 750.   Brev fra Jappe Nilssen.
«Departementet har nu approbert indkjøbet af de 5 billeder til galleriet for kr. 10000. Gratulerer! Som du ser, er Krohg allerede på tilbagetog i Verdens Gang \for/ idag, som jeg sendte dig. Heyerdahl ligeså. Jeg kommer fra udstillingen, hvor der var ufremkommelig for folk. Men hvor skal billederne sendes hen. Nogle få til Trondhjem ikke sandt? Men hvilke? Og resten? Til Bergen?»
Munchmuseet, MM K 1182.   Brev fra Jens Thiis.
«Anderledes med malerisamlingen. Til indkjøp der skal jeg ha et indkjøpsråd av kunstnere, og det er endnu ikke opnævnt. Kunstnerstyret skal opnævne mindst halvdelen og departem. utnævner. I kunstnerstyret er Krogh formand; han vil sikkerlig gjøre alt det vrøvl han kan for\og/ at motarbeide mig. Hvorvidt det vil lykkes ham får vi nu se. Styret vil få saken til behandling en av dagene. Blir rådet straks opnævnt uten nølen og vanskeligheter»
Munchmuseet, MM K 1414.   Brev fra Julius Middelthun, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier).
«Da Skjefte igaar spurgte mig naar Legatet kunde ventes ud- betalt, raadede jeg ham til derom at forespørge i Kirkede- partementets Skolekontor, hvorefter han har bragt mig Indlagte.»
Munchmuseet, MM K 4376.   Brev fra Karen Bjølstad.
«11 om Aftenen Andreas var i Departementet idag – men fik den Besked at han først på Thorsdag faaer Penger, altsaa kommer de vel ikke til Dig før Søndag.»
Munchmuseet, MM K 4397.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Bare nogle Ord iaften jeg har holdt på med Madlavning til Paasken,– saa det nu er sent, Inger var i Byen, var i Kirkedepartementet. An- søgningen din er altsaa kom men. – Hun vil nu søge for sig til Organistpost, som hun vistnok faaer. – Vor Logerende er en lige- frem dannet Mand, som»
Munchmuseet, MM N 524.   Blandet (notat, utkast) av Edvard Munch. Datert 1890 . Se s. 1
«Til Det Kongelige Norske Departement for Kirke og Undervisningsvæsenet»
Munchmuseet, MM N 576.   Blandet (notat, utkast) av Edvard Munch. Datert 1887 . Se s. 1
«Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høie departement»
Munchmuseet, MM N 768.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.3.1891 . Se s. 3
«Jeg må be en af dere – kanske helst Andreas – at forhøre sig hos Bureauchef Grundt i Kirkedepartementet om en ansøgning fra mig om Houens legat er ankommen – Det haster da indleveringstiden er udløben om 3 uger. Isåf De måtte skrive mig til derom –»
Munchmuseet, MM N 3666.   Brevutkast fra Edvard Munch til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Ikke datert. Se s. 1
«Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge { … }departementet om at komme i betragtning ved uddelingen af Houens legat for bildende kunstnere.»
Munchmuseet, MM N 3667.   Brevutkast fra Edvard Munch til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 3.2.1891 . Se s. 1
«Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge Departementet om at komme i Betragtning ved Uddelingen af Houens Legat for bildende Kunstnere»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 67r
«A. C Houens Legat for K og  …  Bureauchef Grundt Kirkedepartementet»
Munchmuseet, MM T 2923.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 28.12.1889 . Se bl. 1r
«Vil du være så snil at gå op til {k}Kirkedepartemen{et}tet med indlagte skrivelse så får du udbetalt mit stipendium Kommentar»