Schäffers legat

Legat. Norge

Schäffers legat er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1223.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Jo jeg synes det er rimeligt at du får stipendium et år til eller iallefald en mindre portion, thi du kan jo ikke for at du ikke har fået benytte det som du havde ønsket det; søg allesammen, statens, Schaefferske og Houens legat.»
Munchmuseet, MM K 1406.   Brev fra S. Berg, E. BlixDepartement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier).
«Herved meddeles, at Departementet af Renterne af Toldkasserer Schäffers Legat for Tidsrummet fra 1ste Juli d. A. til 1ste Juli 1885 har tilstaaet Dem Kr. 500 til videre kunstnerisk Uddannelse.»
Munchmuseet, MM K 1407.   Brev fra Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier).
«Herved meddeles, at Departementet af Renterne af Told- kasserer Schäffers Legat for Tidsrummet fra 1ste Juli d.A. til 1ste Juli 1886 har tilstaaet Dem Kr. 500.00 til videre kunstnerisk Uddannelse.»
Munchmuseet, MM K 1411.   Brev fra Christian Krohg, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier).
«Idet jeg herved tillader mig at anbefale Hr. Edv. Munch til at komme i Betragtning ved Ud- delingen af Renterne af det Schäfferske Legat, skal jeg udtale det som min og mine Collegers Overbevisning, at han er den at de yngste Kunstnere, som paa Grund et sjeldent Koloris- tisk Anlæg og Kunstnerisk Opfat- ning samt Originalitet giver mest Haab og fortjener mest Op- muntring.»
Munchmuseet, MM K 1413.   Brev fra Julius Middelthun, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier).
«Det glæder mig at kunne underette Dem om, at De i Nationalgalleriets Bestyrelse igaaraftes, er bleven indstillet som N 1 til 400 Kroner af Toldkasserer Schæffers Legat.»
Munchmuseet, MM N 496.   Notat av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se s. 21
«{ … }Frk Duborg Kommentar lo mest – la os få mer vin – Brandt Kommentar tog op en seddel og betalte – det var resterne Schäffers legat»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890 . Se bl. 37r
«Det var Schäffers legat»
Riksarkivet, PN 1070.   Brev fra Edvard Munch til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 15.4.1884 . Se s. 1
«Idet jeg herved ærbødigst ansøger det høie Departement om en Portion paa 400 kroner af det Schjæfferske Legat, skal jeg tillade mig at anføre, at min Faders Omstændigheder er saa indskrænkede, at det Lidet, han formaar at afse til min Uddannelse som Maler, er aldeles utilstrækkeligt. Det vilde derfor være til væsent- ligt Gavn for min kunstneriske Udvikling at erholde det Ansøgte. Jeg har nu i omtrent 3 Aar freqventeret den Kongelige Tegneskole og ved Siden deraf arbeidet paa egen Haand – dog i den seneste Tid under Velvillig Veiledning af en ældre Kunstner. –»