Den kongelige Tegne- og kunstskole

Utdanningsanstalt. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

  • Store Norske Leksikon (http://www.snl.no/Statens_h%C3%A5ndverks-_og_kunstindustriskole)
  • wikipedia.no (http://no.wikipedia.org/wiki/Statens_h%C3%A5ndverks-_og_kunstindustriskole)

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3644.    Brevutkast. Datert 4.10.1886 . «Undertegnede tillader sig herved at ansøge om at erholde en Portion af det Finneske Legat for indeværende Aar. Da jeg ellers ingen pecuniær Hjælp har til min { … }fortsatte kunstneriske Udvikling er det af megen Vigtighed for mig at erholde nævnte Legat. Jeg vedlægger fra Ma- lerne Krohg og Eilif Petersen Attester, som jeg modtog til det Schäfferske Legat»

Brev fra Den kongelige Tegne- og kunstskole til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 787.   Brev. Datert 18.04.1914 . «I Tilfælde De bestem- mer Dem til at deltage i den gra- fiske Afdeling paa Jubilæums- udstillingen – hvad jeg inderlig haaber – saa kan vi stille til Deres Disposition et særskildt Rum (med Overlys). Thi den grafiske Afdeling udgjør en Ræk- ke mindre Saler (ialt 5).» 
Munchmuseet, MM K 5238.   Brev. Datert 12.12.1943 .  

Den kongelige Tegne- og kunstskole er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1253.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Vil Du være med på at bestille papir ): klutepapir til trykning av lithografier – på Alvøen? Jeg har talt med forretnings- føreren, og jeg antar hvis vi fik Kunst- og Håndverksskolen med at vi kunde ta hele oplaget, som kommer på en 3000 kr eller kanske 3500. Jeg har konferert med lith. Nielsen, Halvorsen & Larsen, som sier at den sorten, jeg taler om, er udmerket og der er ikke andet papir at få nu. Jeg har rigtignok Japan endda, men man kan jo ikke bruke bare det. Går Du med f.ex. for 1000 kr eller»
Munchmuseet, MM N 3510.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1882 . Se s. 4
«skulde bare se { … }hvilken mærkelig klarhed der er over hele billedet. Middelthun som jeg for en stund siden traf på gaden vilde gjerne få det kjøbt til galleriet men pengene rak nok ikke til – Ja nu fåer jeg vel fortælle dig hvad jeg bestiller om dagen; Af {d}Din billett som jeg modtog kom mig først i hænde for nogle dage siden da jeg nemlig har været på en fodtur til Ringerike. Men kjære Bjarne! elsk men forelsk dig ikke hvilket du gjør når du af sam- me årsag bliver doven. Ellers er nok frøken H. { … }K en som kan fordreie hovedet på unge herrer. – Jeg er nu såmen ganske flittig om dagen. Jeg har flere  …  mindre stykker under arbeide Om formiddagen holder jeg på at male et studiehoved og om eftermiddagen maler er jeg beskjæftiget med at tage et partie fra Akerselven sammen med Strøm og Hansen nok de eneste jeg har truffet af bekjendte fra tegneskolen. Vi har det imidlertid meget hyggeligt sammen. Vi sidder nok s{ … }å koseligt alle tre i en båd midt i Akerselven og arbeider en 4 timer i træk. Derefter kan vi når det»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883 . Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og et Heyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Riksarkivet, PN 1070.   Brev fra Edvard Munch til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 15.4.1884 . Se s. 1
«Idet jeg herved ærbødigst ansøger det høie Departement om en Portion paa 400 kroner af det Schjæfferske Legat, skal jeg tillade mig at anføre, at min Faders Omstændigheder er saa indskrænkede, at det Lidet, han formaar at afse til min Uddannelse som Maler, er aldeles utilstrækkeligt. Det vilde derfor være til væsent- ligt Gavn for min kunstneriske Udvikling at erholde det Ansøgte. Jeg har nu i omtrent 3 Aar freqventeret den Kongelige Tegneskole og ved Siden deraf arbeidet paa egen Haand – dog i den seneste Tid under Velvillig Veiledning af en ældre Kunstner. –»