Norske Intelligenz-Seddeler

Avis. Oslo, Norge

Les mer

Norske Intelligenz-Seddeler er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 447.   Brev fra Karl Konow.
«dette. Jeg kommer her som en anden frier og lægger mit hjerte for dine fødder. Og mit hjerte i denne tid er  …  en udstillingsbygning for norsk kunst. Du bedes om velvilligst at  …  optage dig denne gjenstand og sørge for den på bedste måde. – Nuvel altså! Du har kanske læst, at jeg i Intelligentssedleren har skrevet en artikel derom. Jeg foreslår en hel plan, et hus bare for kunst og ikke en bodega og kinematograf med nogen bilder øverst oppe på loftet. Nu kjender du vel selv, hvor idiotiske og snobbet folk er i alle måder, og de hopper efter, hvor de tror det er fint eller for- nemt at gå. Hvis du gik i spidsen vilde al snobben gå efter og det er snobben, som har pengene til at bygge for. – Og så kommer til- slut et gement tiggeri. Kan du ikke ta en helst stor seddel og sende ind til Intelligents- sedleren som bidrag til at reise huset. Når dette står i aviserne, vil det virke som en fanfare – ja undskyld nu dette. Hvis du kommer til Kjøbenhavn må du komme op og besøge os – Du er altid velkommen.»
Munchmuseet, MM K 4387.   Brev fra Karen Bjølstad.
«endnu ikke taget Forretningsværelset ibrug, vi have lidt Gru for Kulden der, – men kanske det ikke er værst, – naar vi begynder at fyre. – Vi ere friske. – Andreas var tyk i Kinderne af Tandebyld, – om fjorten Dage kommer han til os, – jeg synes dette nu er svert hyggeligt og af den Grund, at jeg ved, han selv gjerne seer det. – Han kommer til at faa dette Værelse nærmest Kjøkkenet, – her er roligst, og saa blier han undda Trafik- ken. Du ler vel af Trafikken men det er sandt her bliver en Trafik, – Du kan tro det, – og saa skal vi faa det hyggeligt og godt. –      Verdens Gang og Intelligenssedlerne henter Inger hver Morgen, og saa naar der kommer Breve, saa er det vor Formiddagsfornøielse – Skriv om bare nogle faa Linier. –»
Munchmuseet, MM K 4405.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Inger er svert kjæk. – hun har nok havt Cardialgi, men og maa holde Diet, men holder godt ud, og lever i sine Informationer; – farer ud og kommer igjen og har altid noget at fortælle. – Saa har vi Aviserne, Aftenposten og Intelligensen, den første for et par Maaneder for Andreas Skyld, han har seet efter Poster. –»
Munchmuseet, MM K 4424.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Dersom jeg ikke kan faa Tag i «Dr Finnes» Adresse er det nok naar Du bare skriver «Christiania», da der bare er en \Dr/ Gabriel F der. – Jeg ved intet nyt, – Du ved mere, da vi holder bare Intelligensen, Du læser vel alle Blade! – – Inger og jeg er altsaa nu for Tiden alene, – vi har det bra, godt og varmt. . Landh Wihes er meget opmærksomme med os, invitere os i sine Selskaber, – der forresten er noksaa kjedelige. – –»
Munchmuseet, MM K 4496.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Intelligensen at der udgives \snart/ et Værk om Dig af Dr Max Linde med kostbart Udstyr med Billeder. –»
Munchmuseet, MM K 5114.   Brev fra Karen Bjølstad.
«og Intelligensen er ogsaa med i Hyldest; og selv Castberg og Konow saa Inger straalende og nikkende til alle Sider da de, med de øvrige Medlemmer af Storthinget skulde til Slottet for at tage imod Kongen. – Gunnar Heiberg, som i sin Tale har kaldt Kongen for en «Dusinfyr», er kanske og revet med. –»
Munchmuseet, MM N 1221.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938 . Se bl. 1r
« Det existerer ikke noget «Munch mussæum». Rolf Stenersen kjøbte i flæng billeder af mig og 50 andre malere og ga det til Aker som musæum – Han kaldte det «Munch mussæum» da det hørtes flottere ut – Jeg protesterte i avisen – Dette foretagende vil kunne forhindre, at det kunde realiseres hva jeg muligvis kunde få istand: Et virkeligt mussæum af mine billeder – Stenersens plan er foreløbig henlagt»
Munchmuseet, MM T 233.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Intelligentssedlernes kritiker fortæller han har seet alle Billederne de fleste Han må betænke sin fremrykkende alder – snart oldingealderen – og at der er en ny slægt  …  opvokset der ikke har set dem –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909 . Se s. 1
«Dagen efter overfaldes jeg i Inteligentssedleren med en sjofel artikkel – at nu var Munch atter ude – Af de Sludsker der forulæmpet os var en ikke tidligere straffet –»