Blomqvist Kunsthandel

Kunsthandel. Oslo, Norge (Toldbodgaten 22, Karl Johans gate 41, Karl Johans gate 35, Tordenskiolds gate 5).

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev fra Blomqvist Kunsthandel til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 9 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1383.   Brev. Datert 25.05.1895 . «Vedlagt følger en opsat kontrakt som jeg haaber passer Dem og vil De da hvis De intet finder at udsætte paa samme, un- derskrive den og føie til stedet hvor billeder- ne kommer fra som der til er aabent rum samt retournere den dateret omgaaende.» 
Munchmuseet, MM K 1384.   Brev. Datert 25.05.1895 . «Undertegnede Maleren Edv. Munch p.t. i Berlin og W. Wasteson Indehaver af C.W. Blomqvist Kunsthandel i Chistiania er kommet overens om følgende betingelser: Jeg Edv. Munch udstiller i Wastesons lo- kale i Christiania fra 1ste til og med 31te October 95, ca. 40 – (firti) malerier, og omtrent lige mange Raderinger, Tegninger e.t.c. alt udført af Edv. Munck og ikke tidligere udstillet i Christiania. I leie for oven- nævnte billeder betaler W. Wasteson til Edv. Munch 500 kr.– (Fem hundrede kro- ner) for tiden October maaned 95, hvis Lokalet ikke er optaget af nogen anden udstilling fra 1ste Novbr. har W. Wasteson» 
Munchmuseet, MM K 1385.   Brev. Datert 30.06.1902 . «Undertegnede Edvard Munch og W. Wasteson er bleven enige om at E.M. udstiller ca 3 uger i tiden Oktober-November ca.          Billeder i Olje og Radering, hvoraf mestedelen ikke tidligere har været udstillet i Christiania. Som honorar for Udstillingen betaler W.W. Kr 300.– Mulig fragt hertil deles af E.M. og W.W. i tilfælde Efterkrav paa Billederne maa dette helt udredes af E.M.» 
Munchmuseet, MM K 1386.   Brev. Datert 23.10.1903 . « Maleren  Hr. Edv Munch  Lützowstrasse 82  Berlin» 
Munchmuseet, MM K 1387.   Brev. Datert 23.08.1905 . « Maleren  Hr Edv Munch  Taarbæk Hotel  Klampenborg  pr Kjøbenhavn» 
Munchmuseet, MM K 1388.   Brev. Datert 29.03.1909 . «Der er kun en Ramme, som er helt tom, 52×36. lys, men glasset er istykker, saa er der en 3 a 4 rammer med et billede i, hvor der tidligere var to. Udstillingen vil jeg holde aaben sidste dag Torsdag. 1ste April, skal da alt sendes til Bergen? Det er da fortvilet, at de bestilte Raderinger ikke kommer, jeg bliver paa denne maade, ikke færdig med noget, til de som har kjøbt flere exemplarer, mangler altid 1a 2 stykker; der er to ganger sendt Dem fortegnelse over det som mangler, engang skrev Herr Ravensberg og engang jeg; De maa endelig gjøre alvor af at det bestilte kommer, forsaavidt det er at faa?» 
Munchmuseet, MM K 1390.   Brev. Datert 31.12.1915 . « Maleren  Hr  Edv Munch  Jeløen  pr Moss» 
Munchmuseet, MM K 1391.   Brev. Datert 16.11.1916 .  
Munchmuseet, MM K 5254.   Brev. Datert 12.12.1943 . «VÅR HJERTELIGSTE GRATULASJON.» 

Blomqvist Kunsthandel er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 12.   Brev fra Tryggve Andersen.
«Lørdag (imorgen) må jeg til byen. Dersom du får brevet mit tidsnok, kunde du ikke være så snil at tele- fonere til Blomquist og gi besked, hvis du kan det? Så jeg hadde greie på dette fortest mulig. Jeg har ventet så længe med at gjøre noget,  …  skjønner du, at der virkelig er fare på færde. Og spændingen er slem.»
Munchmuseet, MM K 71.   Brev fra Erikka Dippner.
«Det er sent ind til Blomqvist for salg; men der sætter De en pris af ca 275.00; men da jeg syns det er lite for et av Deres bilder, ville jeg spørre om det er mulig at faa en uttalelse av Dem. – Men nu husker De vel ikke tegningen – og det er derfor jeg maa be Dem se paa det hos Blomqvist, og kanske dernede si en pris De syns er passe. Jeg vet det er fordringsfult av mig og be Dem gjøre mig en saa stor tjeneste»
Munchmuseet, MM K 269.   Brev fra Axel Heiberg.
«Efter hvad jeg hører kommer Diriks til Paris om 14 Dage; af Raderingerne vil jeg have et Exemplar; hvordan De skal faa mest Udbytte af dette Arbeide maa De selv overveie; Kanske Nationalgalleriet kjøber dem, hvis ikke vil Blomquist maaske kunne sælge, under enhver Omstændighed bør De udstille herhjemme. Jeg hadde tænkt at forære Nationalgalleriet et Exemplar,»
Munchmuseet, MM K 734.   Brev fra Paul Ingebretsen.
«Som De formodentlig kjender til underhandlede jeg paa Herr Rasmus Meyers vegne gjennem Blomquist om Kjøb af Deres Billede «Dagen derpaa» som jeg først bød Kr. 2000.– for og senere forhøiede Budet til Kr. 2500.– uden at dette blev antaget af Dem.»
Munchmuseet, MM K 857.   Brev fra Aase Nørregaard.
«han skal holdes der oppi det golde Trondhjem paa grund af intriger i Lys- akerklikken. – Thorsteinson er vor hyppige gæst, han gaar stille og alvorlig omkring og vi liker ham godt alle sammen, baade store og smaa. Han og et par andre malere agter at ha en udstilling i april hos Blomquist. –»
Munchmuseet, MM K 1139.   Brev fra Jens Thiis.
«Altså: samtidig med at W. utstiller sine utkast, skulde du utstille dine – f.ex. hos Blomqvist.»
Munchmuseet, MM K 1177.   Brev fra Jens Thiis.
«jeg måtte idag ta mig en tur inn til byen og til «Blom» for å høre ditt flygel tone i kunstnernes restaurant. En ung pianist, desverre husker jeg ikke hans navn, skjønt han var flink, trillet og fantaserte som en virkelig god pianist. Og flyglet klang. Det minnet mig om lykkelige dager i Wien, da livssynet var fritt og lyst.»
Munchmuseet, MM K 1237.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Men da jeg talte med Thiis, fandt jeg på en bedre utvei. Har Du Din skisse til fondveggen færdig – for det der den væg det gjælder, så foreslår jeg at Du og jeg utstiller vore skisser hos Blomkvist. Det er at håpe på»
Munchmuseet, MM K 1389.   Brev fra Helga Reusch, Malerindeforbundet.
«Som De måske har seet av avisen tænkes en por- trætutstilling avholdt hos Blomqvist i Sept–Oktbr– «Malerindeforbundet» vil påta sig at ordne med ut- stillingen. I avertissement som stod i avisen i Januar mdn, var det vel, var indbydelse utsedt til alle malere, men da fristen var utløpet hadde kun ganske få meldt sig. Utstillingen var oprindelig tænkt avholdt i Kunstfore- ningen, men da man ved en misforståelse kun kunde»
Munchmuseet, MM K 1445.   Brev fra Harald Brun, Nasjonalgalleriet.
«Billederne bliver jo idag ophængt til udstilling hos Blomqvist; saa jeg kan altsaa først faa billedet til behandling efter endt udstilling, og efter nærmere ordre fra Dem.»
Munchmuseet, MM K 1936.   Brev fra Hans Lemmich Juell.
«Med stor Interesse, men jeg maa tilstaa med blandede Fornemmelser, besaa jeg forleden Deres Udstilling hos Blomqvist. Lokalet var fuldt af Men- nesker, men hvilket uforstaaende Publikum! Imidler- tid er jeg ikke sikker paa, om De i Grunden ikke er bedst tjent med, at dette Publikum forbliver uden Forstaaelse ligeoverfor en Del af de ud- stillede Billeder. Er det nemlig saa, at jeg har opfattet ret Serien-«en Kvinde, som elsker», da begriber jeg rent ud sagt ikke, hvorledes De kunde falde paa at ud- stille denne offentlig i Christiania. Flere af de Bil- leder hører jo kun hjemme i en Udstilling for Kunst- nere, og det endog, om De befandt Dem under ganske andre Forhold, end de i Christiania, hvor der natur- livis raabes paa Politi, Lukning, Beslagleggelse m.m.m. Eller skal det maaske menes noget ganske andet med disse Kvindebilleder omgivne af «Fostre»?! –»
Munchmuseet, MM K 2322.   Brev fra Curt Glaser.
«Ich möchte Sie noch an Ihr anderes Versprechen erinnern, mir vorher schon und möglichst bald eine Sendung Ihrer neuen Graphik zugehen zu lassen. Ich möchte erstens gern noch einiges für das Museum. Und ausser- dem muss ich doch Ihre neuen Ar- beiten kennen lernen, wenn ich jetzt eine neue Auflage meines Buches für Swanström bearbeite. Auch den kleinen Katalog von Blomquist legen Sie mir bitte bei, wenn Sie ihn fin- den. Am besten geben Sie wohl das Paket Herrn Voretzsch zur Beförderung durch einen Kurier.»
Munchmuseet, MM K 2905.   Brev fra Julius Meier-Graefe.
«Ich schicke heute an Blomquist eine Mappe für 50 Mark, die er, da er Buchhändler ist mit 30 Mark zu bezahlen ausserdem Porto. Ich schicke nicht mit Nachnahme, er kann soll mir das Geld sofort senden. Probedrucke oder einzelne Blätter aus den Mappen dürfen unter keinem Fall verkauft werden. Hast Du die Munchbroschüre ausge- stellt? sonst schreib an»
Munchmuseet, MM K 2906.   Brev fra Julius Meier-Graefe.
«Ich lasse Dir heute noch eine gewöhnliche Mappe und eine Japanmappe an Blomquist zugehen. Ich bekomme daher von Blomquist»
Munchmuseet, MM K 3672.   Brev fra W.& Co. Spedition - Commission - Incasso Marzillier.
«In höfl: Erwiderung Ihres Geehrter, so waren die 12 Zeit beor- derten 3 Kisten nach Kristiania an Blomquists Malerei-Ausstellung nach Eintreffen Ihres Versandbereits nach Hamburg abgesandt worden; demnach also keine Aenderung ‹nach› eintreten lassen kannten.»
Munchmuseet, MM K 3872.   Brev fra Albert Oberheide, Commeter'sche Kunsthandlung.
«Dieser Tage erhielten wir einen Auktions-Katalog von Blomqvist, wonach er 6 Bilder von Ihnen versteigern will. Wie ist dieses möglich? Ich hielt es bislang für ausgeschloessen, dass nor- wegische Kunsthändler Bilder von Ihnen auf Auktion geben müssten. Ist die wirtschaftliche Lage dort so schlecht?»
Munchmuseet, MM K 4473.   Brev fra Karen Bjølstad.
«kjøbt sig en Haandsymaskine, – til denne anvender hun sine 50.. – Det glæder os inderligt at Du fremdeles har det godt, det er vel den fuldstændige Ro, som maa til. – Det er jo saa godt, at Du alli- gevel kan faa arangered dine Udstillinger, – Ja nu idag er jo din Udstilling her aaben hos Blomqvist. – Det er i straalende Veir, en Masse Folk er paa Benerne, og en Mængde Udlændinger er i Byen, – det er jo svære Idræts forestillinger nettop nu ogsaa.»
Munchmuseet, MM K 4633.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Nettop modtog vi 200 Kroner gjennem Wasteson Kunsthandel. Vi takker Dig hjertelig derfor og sender Dig mange Hilsener. – –»
Munchmuseet, MM K 5006.   Brev fra Laura Munch.
«Jeg har været hos Blomquist; men jeg kunde ikke finde det billede, j du vilde jeg skulde væve efter; puden, vævet efter Gauguins maleri, saa jeg. – – – – – –»
Munchmuseet, MM K 5120.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Hvor mærkeligt at du kan have to Udstillinger, hos Blomqvist og i Kjøbenhavn,– – at Du har kunnet drive det dertil,– hvilken Energi! Nu maa jeg nok slutte med»
Munchmuseet, MM N 32.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919 . Se s. 4
«Jeg finder den allerede nu som den hænger hos Blomquist fuldt kan stille fordringerne til en dekorativ fris. –»
Munchmuseet, MM N 32.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919 . Se s. 5
«Selv nu hos Blomquist har livsfrisen virkning af et symtom, af rytme.Og man maa med godese det klart hos Blomquist tiltrods for den jadskede stængning som, som desværre ikke kunde blive anderledes da tiden var for kort til ophængning. –»
Munchmuseet, MM N 32.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919 . Se s. 5
«Selv nu hos Blomquist har livsfrisen virkning af et symtom, af rytme.Og man maa med godese det klart hos Blomquist tiltrods for den jadskede stængning som, som desværre ikke kunde blive anderledes da tiden var for kort til ophængning. –»
Munchmuseet, MM N 32.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919 . Se s. 9
«Selv nu hos Blomquist har livsfrisen virkning af et symtom, i symphoni? af rytme.Og man maa med godese det klart hos Blomquist tiltrods for den ?jadskede ?stængning som, som des{ … }værre ikke kunde blive anderledes da tiden var for kort til ophængning. –»
Munchmuseet, MM N 32.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919 . Se s. 9
«Selv nu hos Blomquist har livsfrisen virkning af et symtom, i symphoni? af rytme.Og man maa med godese det klart hos Blomquist tiltrods for den ?jadskede ?stængning som, som des{ … }værre ikke kunde blive anderledes da tiden var for kort til ophængning. –»
Munchmuseet, MM N 36.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918 . Se s. 1
«Der Derefter udstilledes den hos Kunsthandler Vechio i Leipzig derefter hos Blomquist i 1903  … Jeg havde tænkt mig den delvis som en studie til Dekoration af en stor sal med glasmaleri»
Ukjent, MM N 68.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918 . Se s. 1
«Billederne intereserte Ibsen meget på min udstilling hos Blomquist 1895 – Jeg måtte vise han hvert billede –»
Munchmuseet, MM N 77.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1929 . Se bl. 2r
«Det var i 1895. – Jeg hadde utstilling om høsten hos Blomqvist. – Striden gik voldsomt om billedene. – Der roptes paa boycotting av lo- kalet – politi –»
Munchmuseet, MM N 192.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918 . Se s. 2
«Og det vilde vil man se hos Blomquist enda den korte»
Munchmuseet, MM N 314.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«– Det var i 1894 – Jeg havde udstilling hos Blomquist – Der var en række af mine senere billeder – Sk der tilhørede livsfrisen»
Munchmuseet, MM N 314.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
«– De tre kvinder – {og  … }Vampyr Almindelig forargelse – ‹rad› på politi – opfordring til Boycotting af Blomquists lokale –»
Munchmuseet, MM N 415.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3v
«Det var i 19{ … }95 – Striden Jeg havde udstilling om høsten hos Blomqvist – Striden gik voldsomt om billederne – Der roptes på boycotting af lokalet – politi – – Ibsen En dag tr{ … }æffer jeg Ibsen dernede – Han g …  gik bort til mig – det interesserer mig meget sa han – Tro mig – det vil gå dem som mig – jo flere fiender jo flere venner –»
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 13
«Det var i 1895. – Jeg hadde utstilling om høsten hos Blomqvist. – Striden gik voldsomt om billedene. – Der roptes paa boycotting av lo- kalet – politi. –»
Munchmuseet, MM N 688.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ulf Spiro, Samleren. Datert [??].01.1933 . Se bl. 1v
«Kunsthandlung Hermannstr Hamburg Blomqvists kunsthandel Oslo Der fins osså kunsthandlere i Berlin og München og annetsteds i Tyskland –»
Munchmuseet, MM N 859.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.2.1903 . Se s. 2
«hos Delius og vil ikke holde  …  mig skjult af forklarlige Grunde – Min Finger er såvidt bra skjønt jeg har havt {u}Ubehageligheder af den hele Tiden – En Skjønhed er den ikke blit – og til til så megen Glæde og Nytte heller ikke skjønt den gjør hva den kan – Den er kort og h{ … }alvt st{ … }iv – Det har jeg frøken Dahl og mine Venner at takke for – Min Udstilling hos Cassirer blir overalt rost her – (Det var den samme jeg havde hos Blomquist) den og Bogen til Dr { … }Linde»
Munchmuseet, MM N 1610.   Brev fra Edvard Munch til Laura Munch. Datert 15.10.1915 . Se bl. 1r
«Har så meget at gjøre at jeg ikke har faaet Tid til at besøge Dig – Vil Du se paa det Billede som jeg tænkte Du skulde væve efter kan Du gaa ned til Blomquists Udstilling og bede Vasteson vise Dig det –»
Munchmuseet, MM N 1713.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1933–1935 . Se bl. 1r
«Da jeg holdt på med «mit levnetsløb» i anledning de 2 bøker der udkom til min fødselsdag b kom jeg atter til at tænke på begivenhederne fra 1902– 1{ … }905 – Det var da Dr Linde, Schiefler Kollman Graf Kezs Kommentarler og fru Förster Nietzs Kommentarche arbeidet på at hjælpe mig og min kunst Da Hver sommer da jeg drog til hjemlandet blev jeg overfaldt af mine landsmål { … }legemlig og i pressen – Det var i 1902 Ditten og et annet overfald der var værre. I Studenterlunden 1903 samtidig hos Blomquist da jeg udstilte – 1904 forsommeren Haukland i Kjøbenhavn og så det mærkeligste og farligste 1905 –»
Munchmuseet, MM N 1722.   Brev fra Edvard Munch til Valborg Fredrikke Hammer. Datert 1896 . Se s. 2
«Jeg sender muligvis hjem til Blomquist nogle Strindberg- lithografier – som De kanskje kanske med lidt agitation kan bidrage til at sælge –»
Munchmuseet, MM N 1734.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se s. 2
«Der var symfonisk virkning – og Der gjorde stor opsigt – megen motstand – og megen anerkjenden (Jeg hørte aldri om de – Men at det skulde være  …  hovedsagen ved en fris at billedene var lige – eller at de var malt akkurat på samme glatte man maner – hvilket jeg fik høre da jeg for noen { … }år siden udstilte en del af frisen hos Blomkvist især var det forbausende da jeg beskedent i katalogen skrev at det var mest studier – Mange mener jo at hovedsagen ved vægmalerier er at de er så lige – kjedelige – søvndyssende som muli – (eller at hovedsagen ved vægmalerier er at at intet fanger ens opmærksomhed) eller at de er så kjedelige jævne og søvndyssende som mulig –»
Munchmuseet, MM N 1761.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert 1909 . Se s. 2
«men fra 5000 Kr at slå { … }ned til 1500 K eller 2000 Kr (Hos Blomquist er desuden 10 %) hvilket Kunstforeningen i Kjøbenhavn ikke tar) – er jo umuli – Under 3000 Kr vilde jeg ikke have solgt Billedet – { … }enkel i Enkeltsalg – De må huske på hvad Hr Meyer har betalt for af andre for ganske små Billeder af mig – som jeg ikke har fået noget godt af – Havde De strax»
Munchmuseet, MM N 2220.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Datert 1930–1933 . Se s. 1
«Die Ausstellung deutsche Kunstler konnte nur in zwei Lokalen stattfinden können – Entweder bei Blomquist oder in neuen Kunsthaus In Blomquist wäre moglich zu Herbst – in Kunsthaus erst { … }uber nachste Neujahr – Kunsthaus ist natürlich d{ … }as beste und schönste – Blomquist ist auch gut und hat vieleicht besser Lage –»
Munchmuseet, MM N 2220.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Datert 1930–1933 . Se s. 1
«Die Ausstellung deutsche Kunstler konnte nur in zwei Lokalen stattfinden können – Entweder bei Blomquist oder in neuen Kunsthaus In Blomquist wäre moglich zu Herbst – in Kunsthaus erst { … }uber nachste Neujahr – Kunsthaus ist natürlich d{ … }as beste und schönste – Blomquist ist auch gut und hat vieleicht besser Lage –»
Munchmuseet, MM N 2220.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Datert 1930–1933 . Se s. 1
«Die Ausstellung deutsche Kunstler konnte nur in zwei Lokalen stattfinden können – Entweder bei Blomquist oder in neuen Kunsthaus In Blomquist wäre moglich zu Herbst – in Kunsthaus erst { … }uber nachste Neujahr – Kunsthaus ist natürlich d{ … }as beste und schönste – Blomquist ist auch gut und hat vieleicht besser Lage –»
Munchmuseet, MM N 2234.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ich glaube es  …  ware gut gewesen hier zu kommen um die deutsche Ausstellung zu besprechen – Es sind zwei gute Ausstellungslokalen, die einzigste whelche in Fragen kommen: Blomqvist und das neue Kunstner haus  …  Der d …  deutsche Legationsrath hat nur aufgeklingelt – Dann war ich krank – Später habe ich ihm in dieser Gelegenheit wiederholt auf- geklingelt. Aber es ist fast unmoglich ihm sprechen zu bekommen Er hat auch nicht weiter versucht mir in Verbindung zu kommen –»
Munchmuseet, MM N 2234.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Ikke datert. Se bl. 1r
«Blomqvist {l}Lokale konnte { … }wahrscheinlich zu Herbst frei sein Kunstnerhaus wohl erst uber nachste Weihnachten –»
Munchmuseet, MM N 2312.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser, E. Leuthold-Resch. Ikke datert. Se bl. 1r
« A …  Deutsche Ausstellung am besten ware möglich Blomquist zu Herbst Kunsthaus uber Weihnachten – Kunsthaus schonste Lokale Am besten hierkommen – Ich bin April Mai hier –»
Munchmuseet, MM N 2825.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.1.1905 . Se s. 4
«Jeg blir uafladelig spurt herom og er ganske kjed – heraf – Jeg sender nu gjennem ‹Cassirer Kommentar› til Blomquist en samling Gra{ … }vurer og Du er kanske så snil at «hypnotisere» Folk til Kjøb. { … }Gravurene er vistnok lidt ‹dyrere› –»
Munchmuseet, MM N 2855.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.5.1908 . Se s. 2
«ania – Jeg sender nu nogle til Blomquist»
Munchmuseet, MM N 2855.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.5.1908 . Se s. 3
«Mellemmand – Det kan være bra til nogle lækre Middager på TheatercafeenJeg har Tænk på det – Får Du f. Ex solgt for 600 {Mrks}Kr – så får Du 1{5}00 Kr – Eller mer hvis ikke Blomquist skal have Procenter –»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908 . Se bl. 4r
«En Bombe sendtes i Kunstforeningen to fordækte til Gierløff Dagbladet 10 frygtelige Granater til Verdens Gang og så J{ … }ohannes den Døber og Grossererfrøkenen i Blomquists Lokale –»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908 . Se s. 2
«Aa vær så snil at spørge Blomquist om Kassen Gravurer er kommet – Bed ham vise Dig «Johannes den Døbers Hoved – og Grossererpigen» –»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908 . Se s. 6
«Henrik Lund har tat {V}vare på det og jeg vil ikke at denne evigt smilende Bager af en Maler skal få Arveret på det – Vil Du lade Billedet sende til  …  Blomquist – til ‹senere› Ordning»
Munchmuseet, MM N 2859.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.5.1908 . Se bl. 2r
«La mig få  …  vide om mine Gravurer er komne til Blomquist –! Blomquist er taus som Graven –»
Munchmuseet, MM N 2859.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.5.1908 . Se bl. 2r
«La mig få  …  vide om mine Gravurer er komne til Blomquist –! Blomquist er taus som Graven –»
Munchmuseet, MM N 2860.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.5.1908 . Se s. 2
«Fortæl mig om min Udstilling hos Blomquist – Johannes den Døber og Grosserfrøkenen er jo blot forståelig for gan{ … }ske få og Nørregaard mener den bør udstilles –»
Munchmuseet, MM N 2870.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.4.1909 . Se bl. 3r
«Dioramalokalet har bedre Lys end Blomquist»
Munchmuseet, MM N 2872.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 13.4.1909 . Se bl. 2v
«Jeg sender en Madonna og et Træsnit kys – med nogle andre gravurer der er solgte til Blomquist, hent disse to Gravurer hos ham – { … }de 3 andre er solgt til Kajanus – Ja jeg f{ … }år få mig et herli Sted ved Kysten og så får Du besøge mig – Til Kristiania dalen hvor Hægstadfolket (Per Gynt Kommentar – Hægstad) med alle de der har ædt og drukket på Gaarden er på Jagt efter mig kommer jeg ikke Læs Per Gynts Hægstad ‹folk› og Troldfolk – det er som med mig»
Munchmuseet, MM N 2879.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.12.1909 . Se s. 1
« Vil Du være så snil at få vide om Dioramalokalet (eller Blomquist) er ledig ifra 2{8}7de Februar – Eller når. – Jeg tænkte kanske at have en Udstilling og de mest dekorative Arbeider – Hvis det blev Blomquist så vilde jeg have to først Dekorative og derpå Oliebilleder – Han burde da betale 1{0}500 Kr. for det blir jo opsigtsvækkende Sager – Ud 10 Udkast til Universitetet – – Jeg er blit anmodet om  …  den 1ste Martz at {se}indsende et Udkast til Fondvæggen – – I Tilfælde det antages får»
Munchmuseet, MM N 2879.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.12.1909 . Se s. 1
« Vil Du være så snil at få vide om Dioramalokalet (eller Blomquist) er ledig ifra 2{8}7de Februar – Eller når. – Jeg tænkte kanske at have en Udstilling og de mest dekorative Arbeider – Hvis det blev Blomquist så vilde jeg have to først Dekorative og derpå Oliebilleder – Han burde da betale 1{0}500 Kr. for det blir jo opsigtsvækkende Sager – Ud 10 Udkast til Universitetet – – Jeg er blit anmodet om  …  den 1ste Martz at {se}indsende et Udkast til Fondvæggen – – I Tilfælde det antages får»
Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908 . Se s. 4
«– Hos Blom{t}quist står {3}4 a 5 Gravurer – deriblandt Johannes den Døbers Hoved – Se efter om {d}Du synes den bør udstilles»
Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908 . Se s. 4
«Imidlertid synes jeg det er bedst nu at udføre mindre Røvertog forat erhverve Guld i Krigskassen – – Blomqvist er dog meget besøgt – og meget af Udlændinger – Jeg havde tænkt at sende mindre Collectioner op efter hånden – sån hver anden Måned»
Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908 . Se s. 6
«Der står  …  hos Blomqvist nogle Gravurer fra 1904 – og altså disse sidste 5 – Men det er vel lidet at begynde med – Undersøg hvormange Gravurer står igjen fra 1904 – 2 ere solgte – Priserne er foreløpig 35 Kr a 40 Kr –»
Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908 . Se s. 6
«– Til Blomquist har jeg sendt Fortegnelse over de sidste sendte. Det  …  Studiehoveder – Et Portrait er af Pr. Van de Velde.»
Munchmuseet, MM N 3476.   Brev fra Edvard Munch til Kleis. Ikke datert. Se s. 1
«{Jeg har fundet det}Det er omtrent 25 større billeder samt en { … }50 gravurer – – og har da tidligere været udstilte hos Bing, «l’Art Nouva …  Nouveau» i Paris, samt i «{l}Libre estætic» i Brüssel, samt her hos Blomquist»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932 . Se bl. 30r
«Det er ikke mer end 13 år siden det stilnet af på den Kanodade Aftenposten og Aftepostenianerne holdt gående i anledning Aula billedene Kommentar – Det er noen og tyve årside siden de samme fik raserianfald ianledning livsfrisen – I 1{ … }904 ropte de samme på politi ianledning en nøgen arm – og Blomquist skulde boykottes»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935 . Se bl. 167v
«I 1903 blev jeg overfaldt i aviserne på grunn af livsfrisens udstilling hos Blomqvist – Samtidig ble jeg overfaldt af en flok rampe i Studenterlunden da jeg malte en lys sommernat»
Munchmuseet, MM T 2748.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1927–1934 . Se s. 96
«M Når jeg har havt udstilling har folk gået om og regnet og tælt efter – 20,000 kr – 10,000 kr  …  50,000 kr – Medens man i år hos Blomqvist og har kunnet se mine bedste billeder hænge i årevis og ‹intet› og endeli solgt for 2000 kr –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908 . Se s. 1
«Til Blomqvist sendt {2}6-4-08»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Blomquist.»
Munchmuseet, MM T 2851.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1916–1917 . Se bl. 2r
«
Til Blomquist»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882 . Se s. 39
«

Tirsdag den 9de    Fuld sneføre. Var Fik idag ny ytterfrak. Gik i efter- middag i byen med Klouman. Hentede mine efterladte sager på skolen Var derefter i Blomqvists ma- leriudstilling.

»
Munchmuseet, MM T 2917.   Notat av Edvard Munch. Datert 1915 . Se bl. 1v
«Blom{ … }quist»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 719).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 18.2.1909 . Se s. 1
« Jeg har nu fra Kjøbenhavn og Bremen afsendt de forskjellige Sendinger Gravurer og Malerier – Det blir vel Malerier nok til at vælge ud – – Hvad mener Du om ikke Udstillingen skulde ordnes slig: Meningen var jo først Grafisk Udstilling af en ca 170 Gravurer – Det er jo rigtig – Men burde ikke Blomqvists»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 727).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 8.4.1909 . Se s. 2
«i Dioramalokalet end hos Blomquist»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 727).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 8.4.1909 . Se s. 2
«Interessen har jo vært svær – og man kunde jo se at på Grund af denne { … }Interesse vov{et}e { … }det o. s. v Og hvorfor skulde jeg nu ikke udstille mine Billeder – – Mange vil jo ærgre sig frygteli – og jeg tror jo ikke på at der atter blir slig Tilstrømning – Men vist kunde der sælges – og så snød vi Blomqvist for Procenter – Man vil»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 768).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 13.3.1925 . Se s. 2
«en liten udstilling hos Blomqvist – {Jeg}Det er desvære umuli for mig at være behjælpeli med ordningen heraf – da jeg de senere år af { … }har lidt af overanstrængte nerver og må afholde mig fra alt som heter foretninger – Det er mig umuli { … }næsten at skrive et brev – – Derimod tror jeg Deberitz og Thiis og vil hjælpe – Ja der er vist nok der kan asistere – Vi { … } …  skrev { … }op en liste af folk vi kjendte som vi { … }håbet at»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 768).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 13.3.1925 . Se s. 3
«Jeg talte med Blomquist der trodde at kunne arangere en udstilling og at et af de mindre rum blir ledig over Påske»