Axel Heiberg

(1848–1932)
Norsk forretningsmann, mesen, konsul. Munch utførte dekorasjon i Heibergs villa, Havfrue. Munch fikk ogå et oppdrag om å lage 10-12 raderte portretter av norske billedkunstnere, men dette ble ikke realisert. Far til Ingeborg og Oscar Heiberg.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Axel Heiberg

I det digitale arkivet finnes det 6 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 160.    Brevutkast. Datert 1896–1902.
«ærgre mig derover i { … }det uendelige»
Munchmuseet, MM N 188.    Brevutkast. Datert 1896.
«{E}Jeg er fuldt enig i at Jeg ikke skylder Dem et ‹ord› efter det sidste oplyste –»
Munchmuseet, MM N 206.    Brevutkast. Datert 1901–1902.
«{I}2 December fik jeg 200 Kr som Forskud på et Billede – (de 400 Kr fik jeg altså ikke) de blev stillet i Udsigt»
Munchmuseet, MM N 553.    Brevutkast. Datert 1896–1897.
«{ … }Efter Deres sidste Brev ser jeg at altså De ikke skylder mig noget –»
Munchmuseet, MM N 1725.    Brevutkast. Ikke datert.
«Efter Deres Oplysninger i Deres Brev medgiver jeg at jeg intet har at forlange af Dem – det var forresten som De vel forstår ikke Hoved derom det gjaldt – Pengespørsmålet –»
Munchmuseet, MM N 1726.    Brevutkast. Ikke datert.
«Efter hvad De sidst har oplyst erklærer jeg villig at jeg intet har at forlange af Dem. – men – hvorfor jeg måtte skrive til Dem – var jo ikke disse  …  ubetydelige Pengespørs- måls Skyld»

Brev fra Axel Heiberg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 8 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 266.   Brev. Datert 03.04.1896. 
«Idag modtog jeg Deres Brev af 28de f.M. Udkastet til Decorationen i Hallen faar jeg vel om nogle Dage.» 
Munchmuseet, MM K 267.   Brev. Datert 08.04.1896. 
«Jeg sendte Dem i Lørdags 600 fcs, som jeg haaber kom Dem i Hænde.» 
Munchmuseet, MM K 268.   Brev. Datert 17.04.1896. 
«Ved nærmere Overveielse er jeg kommen til det Resultat, at jeg kan bruge hoslagte Udkast til Vægdecoration i Hallen. Gjør altsaa den færdig. – jeg tror det vilde være heldigt hvis Pigen kiggede ned paa Folk som sidder nedenunder, altsaa lidt mere ludende med Hodet, gjerne lidt forundret. – Planen med vore Kunstnere faar vi altsaa opgive. –» 
Munchmuseet, MM K 269.   Brev. Datert 18.04.1896. 
«Idéen med de 12 Malere er virkelig god og det glæder mig at De har Lyst paa dette Arbeide. De faar altsaa Bestilling paa begge Dele, baade paa Vægdecorationen og paa Raderingerne.» 
Munchmuseet, MM K 270.   Brev. Datert 06.07.1896. 
«Det ser ud for mig som om denne Raderingsaffaire vil skaffe Dem mange Vanskeligheder; jeg skulde være mere tilbøielig til at kjøbe et Billede af Dem foruden det bestilte.      Kunstnere er ikke lette at faa Tag i; det kan tænkes at De maa foretage flere Reiser; hertil kommer at min Plan om at forære disse Raderinger til National- galleriet, gaar i Vasken. Jeg forærer ikke noget til Galleriet for det Første, thi min Gave af «Valdrisvisa» har jeg havt liden Glæde af. –      Det er muligt at jeg kommer til Paris til Høsten. –» 
Munchmuseet, MM K 271.   Brev. Datert 15.08.1896. 
«Hele Landet er i Bevegelse over Nansens lykkelige Hjemkomst; jeg glæder mig over denne storartede Bedrift som er bleven udført, selv om Nordpolen ikke er naaet.» 
Munchmuseet, MM K 272.   Brev. Datert 02.12.1896. 
«Jeg har modtaget to Kasser med Malerier; Fragt, Kjørsel etc. andrager til Kr. 80.– hvilket jeg altsaa betaler. Ingen af Billederne tiltaler mig; imidlertid kan de staa hernede, men jeg vil gjøre opmærksom paa at de ikke ere assurerede. –      Jeg sender Dem idag i Postanvisning – 200 Kr – to hundrede Kroner – hvilket De sammen med de åtti, kan betragte som Forskud paa et Billede, som jeg ved en senere Leilighed kjøber af Dem.» 
Munchmuseet, MM K 273.   Brev. Datert 03.12.1896. 
«Der er intet i veien for at Malerierne kan bero her hos mig saa længe De vil; et Par Billeder ere noksaa ramponerede efter Reisen; de Pasteller som findes, er klistret over med Papir \(på Glasset)/ Jeg talte med en Mand idag, som vilde komme ud forat se paa dem og \muligens/ kjøbe et. Jeg sælger hvis jeg faar et nogenlunde Bud. –      Jeg vil, som sagt, vente til en senere Leilighed; dette med Billeder er jo en Smagssag, og blandt de sendte er der intet, som tiltaler mig i nogen særlig Grad. –» 

Axel Heiberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 14.   Brev fra Johan Anker. Datert 21.09.1911. Se s. 2
«varm – Desværre haver Harry Fett netop mistet sin far og i den anledning er hans tid stærkt optat – Imidlertid skal Axel Hei- berg være stærkt interesert, men han er endnu paa sin gaard langt oppe i Nummedal –»
Munchmuseet, MM K 490.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 4
«belæsset med de deiligste blomster – hele favnen fuld, Segelcke kjøpte og gav os alle sorter – men og komme hjem 6 om morgenen – det er skræk- keligt – og til og med være ganske nøgtern. – Altsaa. nu begynder et andet liv for mig. Ved du jeg var hos den danske doktor ChristensenHeibergs og Segelckes doktor, og han undersøgte mig. Han sa at øverst oppe var der en liden irritation, men aldeles ufarlig. Jeg skal veie mig hver uge, maale temperaturen og – spise og drikke godt. Han synes jeg var for tynd – men sa ellers ikke meget, det nede i venstre side var noget nervøst bare – og havde intet med lungerne at gjøre. Paa landet behøvede jeg ikke at bo, men burde ikke lægge mig senere end 12.»
Munchmuseet, MM N 460.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Olaf Schou Wefring angående lånepapir v. Franquet Lily og Borghild – med Krag og frue rue Tourmon – B …  rue Malesherbes – Et ubehageligt opdrag fra Delius Harald NørregaardOm Thor Lütken Om Thor Lütken papiret Helge BäckströmAxel Heiberg angående frisbilledet Havfruen og mappen { … }raderinger»
Munchmuseet, MM N 818.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 12.5.1896. Se bl. 1r
«– Jeg skal sende penger når jeg får fra Heiberg – Jeg tør blot ikke anmode ham endnu om at sende – da jeg har fået om en 3 { … }uger tænker jeg – Såsnart I mangler skriv – da jeg jo kan få nårsom- helst – Jeg håber I lever vel og bra allesammen –»
Munchmuseet, MM N 819.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1.7.1896. Se s. 1
« Her er nu deiligt i Paris – varmen generer ikke her som i Kristiania – og jeg s{ … }ynes ikke jeg trænger {noge}at komme på landet – Her er utmærket at arbeide – jeg holder på med Li‹t›hografering og radering – jeg har også et under arbeide en større decoration for Axel Heiberg – det skal være til hans hus i Lysaker – Jeg har gjort færdig e{n}t {L}lithografie af»
Munchmuseet, MM N 1101.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.4.1896. Se bl. 1r
«Det er mig lidt vanskelig at sende Dere Penger netop nu – Dere skal få mere med engang senere – Hvis det skulde knibe skriv mig til øieblikkelig – så skal jeg nok kunde skaffe aligevel – Jeg har to Bestillinger {f}af A. Heiberg»
Munchmuseet, MM N 2617.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 2
«Axel Heiberg Konow –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 715).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 2.2.1909. Se s. 2
«– Jeg har solgt et Billede til Musæet her og et i Finlan til Musæet i Finland – Dette kan jo gjerne blive gjort opmærk- som på i avis{ … }er – Mæcenaten Axel Heiberg trak en Bestilling tilbage fra mig med den Ut Grund at man ikke kunde støtte den Norske Kunst der  …  ikke sælges i Udlandet – I Hast – Skriver snarest»