Stortinget

Bygning. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev fra Stortinget til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1465.   Brev. Datert 05.09.1928 .  
Munchmuseet, MM K 1466.   Brev. Datert 31.08.1934 . «Tak for Deres brev av 26. ds. det glæder mig meget at De synes at være fornøid med valget av billede og med pladsen det faar. Jeg har ikke endnu skrevet til Stortingets præsidentskap som tar imot billedet og bestemmer pladsen, men det blir vel sikkert stats- raadsværelset. Farven paa veggen der kan jo bli forandret med tiden, eventuelt i samraad med Dem. Det er et billede som er Dem værdig, et herlig billede.» 
Munchmuseet, MM K 1467.   Brev. Datert 13.07.1939 . «Jeg ringte hjem til Dem igaar aften, men der var ikke noe svar. Jeg skriver, det gjør kanskje samme nytten.» 

Stortinget er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 409.   Brev fra Nils Kiær.
« Hvis du havde læst min Artikel i Sammenhæng med vedkommende Stortingsdebat, vilde du skjønt at jeg brugte Udtrykket Ørefik fordi det blev brugt i Stortinget. For mig betyder Ørefik og Bølleoverfald et og det samme. Min Mening om Haukland og din Affære kjender du fra før. Din uforblommede Trusel om at fingre i mit Ansigt tar jeg med Sindsro.»
Munchmuseet, MM K 802.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Jeg har det – som du kanske har set af aviserne – travelt med at agitere for republiken, og vi har da opnået så meget, at der blir en slags folkeafstemning , men rigtignok i en meget forvansket form, idet der ikke ligefrem spørges, om man vil kongedømme eller republik, men om man er enig i en bemyndigelse, som storthinget allerede har givet regjeringen, og som den høit elskede Michelsenske regjering sætter sin stilling ind på at få bekræftet. Desuden får folket ikke suk for sig, men skal svare strax, uden at få tid til at tænke sig om eller få sit nervesystem i orden efter den spænding, som det blev holdt i under Karlstadforhand- lingerne. Jeg er derfor desværre sikker på, at kongevalget ved denne afstemning får en knusende majoritet. Men vi få får løfte ideéns fane og prøve om den at samle en fremtidsfylking, som en gang kan føre vore børn ind i republikens forjættede land.»
Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis.
«Om en uke kommer vor søn Helge med sin Greta og sine færdige tegninger og model til Domkirken. Det har vært en stor glæde for os å opleve den enstemmig gode mottagelse som hans verk hittil har fått på  …  sakkyndig hold. Den 29. skal utkastet \saken/ inn for stortinget. Den gutten har aldri gjort oss annet enn glæde. Men jeg frykter for at han nu er helt overarbeidet, slik som han ar har arbeidet\holdt på/ natt og dag i de siste par årene. Men Han har en sterk natur, hvis bare nervene holder.»
Munchmuseet, MM K 1173.   Brev fra Jens Thiis.
«Tomten er Statens, d.v.s. Universitetets. Men den bør absolut esles til museumsbygg og intet annet. Som også uttalt i Stortinget for mange år tilbake.»
Munchmuseet, MM K 1228.   Brev fra Erik Werenskiold.
«folk her mer har sværmet for den ene og den anden kunstner fordi de trodde det var fint og moderne, end fordi de holdt af ham \Derfor har de heller ikke skjønt noget af det hele/. Regjering og Storting er enige om at knappe af på kulturbud- sjegettet ): på åndslivet; det er således landet «har råd til» de store militærbyrder. Det er nemlig ikke dig allene, som ikke sælger; amen her er en almindelig reaktion, som først og fremst går ud over det som Normændene anser for unyttigt: åndslivet.»
Munchmuseet, MM K 1248.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Vi søker altså Storthinget om 3000 kr til Stockholmsutstillingen.»
Munchmuseet, MM K 1380.   Brev fra Gustav Vigeland.
«5. feb. 1909 besluttet bildende kunstnere paa et almindeligt kunstnermøde at gi den allerede i 190 . til stortinget indsendte ansøgning om gratis byggetomt for en kunstudstillings- bygning i slotsparkens nordøstre hjørne sin bestemte tilslutning. Den daværende regjering anbefalte andtagende og budjetkomitéen ind- stillet enstemmig paa overladelse af 1000 m2 af nævnte tomt til kunstudstillingsbygning.»
Munchmuseet, MM K 1412.   Brev fra Julius Middelthun, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier).
«samtidigt med Indstil- lingen til Statens Stipen- dier, hvilket først kan ske naar den dertilhørende Bevilgning er skeet i Thinget, vil det rime- ligvis endnu vare flere Uger inden Sagen kom- mer til Afgjørelse og skulde De imidlertid kunne indhente en Anbefaling fra en af vore Figurmalere, f Ex. Eilif Petersen, Werenskjold eller Krogh, saa vil Sagen kun der- ved gaa desto glattere.»
Munchmuseet, MM K 1437.   Brev fra Kunstnerforbundet, Fredrik PareliusOle Jonsrud.
«Vi tenkte å la fakkeltoget komme inn fra en av sidegatene til Karl Johansgaten eller Stortingsgaten – la toget gå rundt plassen mellem Stortinget og Nationaltheatret – for så til slutt å samles foran balkongen.»
Munchmuseet, MM K 1467.   Brev fra Arnold Ræstad, Stortinget.
«Men jeg kommer samtidig tilbake til at The Museum of Modern Art, New York, ønsker \meget/ at faa gi en utstilling av Deres verker. Museets direktør, Mabry, uttalte sig om det under et besøk jeg gjorde \hos/ ham nu for et par uker siden. Museet skal nu ha en utstilling av Picasso. Kunde De ikke gaa med paa at utstillingen i London – kanskje komplettert – blev sendt videre til New York? Museet \i New York/ er i nær forbindelse med Tate Gallery, saa mange detaljer kunde formodentlig ordnes gjennem Tate Gallery, og \resten gjennem/ legasjonen i Was- hington. Portrettet av Blehr maatte selvsagt være med, og jeg kunde i tilfelde anmode Stortinget om at faa utlaant billedet for 1 eller 1½ aar.»
Munchmuseet, MM K 4363.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Varmen har været forskrækkelig her, – ialfald har jeg lidt meget derunder – nu er det bedre, og vi have jo godt med Værelser til 2 Kanter. – Andreas læser stærkt til Examen. – Smaapigerne ere idag i Maridalen, de vare i Storthingen Opløsningsdagen – fik Biletter fra Hansen (Politi) det var en egen Stemning over Byen den Dag – Kongen vandt gruelig i Popula- ritet ved sin bestemte alvorlige Tale, hele Aftenen igjennem blev Kongesangen sjunget i Tivoli. –»
Munchmuseet, MM K 4461.   Brev fra Karen Bjølstad.
«han overrakte Stortinget{ts}\s/ Krands. –       Inger fortalte at hun saa Thorvald Stang {for}\ne/dbøiet og medtaget, han har jo ogsaa mistet alle sine, – han sad alene med Ober. Børnene og Konen ved Kisten længe før de Andre kom. –       Det er noksaa underligt at Gene- ral Sørensen fik indgravet Indskription paa Fredriks sten, – dette som vakte saadan Forargelse. – Nu skal en Bauta reises her i Hovedstaden, nu er det fuld Tilslut- ning til dette. –»
Munchmuseet, MM K 4516.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Der er vel en stor Del \Misundelse/ Jalousie som er med i Uvillien mod Statsraad Mikkelsen, den viste sig jo under Underhandlingerne. – – G Heiberg siger at han angrer paa, at han ikke med sine Meningsfæller fik styrtet Regjering en før – Det er uforstaaeig at en saa behærsket Mand som Nørregaard, kan være med i sligt, – han nævner jo i sit Foredrag i Studentersamfundet vor Regjering som en tilfældig, som med Storthinget ingen Ret har til at bestemme for Kongedøm- me, det vilde være en Forbrydelse.»
Munchmuseet, MM K 5106.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Det er da svert hvilken Lykke Thiis har gjort i Stokholm med sine Foredrag, Du har vel fulgt dem i Bladene, « rene Ovationer da han kom til Thaulow, Krogh og Munch.» staar der.– And Aubert kommer vel til at trække sig undda, i Storthinget»
Munchmuseet, MM N 272.   Brevutkast fra Edvard Munch til Odd Hølaas. Datert 1941–1942 . Se bl. 1r
«Jeg viste ham mit netop fuldførte billede af musikken på Karl Johan – Det musikken kommer nedover gaten – Storthinget i baggrunden – Folk går tæt på den ene side solsiden – Billedet er ofte gjengit og var lang tid i Nationalgalleriet i B»
Munchmuseet, MM N 302.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«– Det var heldi at prøven i storthinget blev gjort omend såmeget sligt er mig en stor pine – Det virket når det kom på rikti plads som billede udmærket – Hvis det manglet på lighed så havde det d pust af sj saltsjø og bris fra blå himmel der omgav ham og så mange fra mændene fra 1905 – Michelsen er jo et godt billede men det er ‹en› lang levse der er klint op ad væggen – I den anden ‹sal› er der  …  svarte billeder fra inkvisitionen i de{n}t mørkeste spania. { … }På den ene side dommerne og ofrene i torturstole på den annen side»
Munchmuseet, MM N 1014.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 31.12.1926 . Se bl. 1r
« »
Munchmuseet, MM N 1098.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 29.9.1894 . Se s. 1
« Jeg har glemt at rømme mit Atelier i Storthinget og he ber Dig gå op og ta med Dig hvad Du synes jeg har Brug for. Nøglen medfølger, og hos Vagtmesteren får Du Besked. Du må si ham at jeg havde så meget at  …  ordne før Reisen og at den kom så hurtig på at jeg glemte at sige ham til. Giv ham 2 Kroner så han kan stelle Værelset istand – Jeg har det meget hyggeligt hos Bæckström»
Munchmuseet, MM N 1984.   Brevutkast fra Edvard Munch til Arnold Ræstad. Datert 3.7.1934 . Se bl. 1v
«Jeg tænker at vise begge frem til noen mennesker enten på Ekely eller i Storthinget»
Munchmuseet, MM N 2519.   Brevutkast fra Edvard Munch til Torsten Stjernschantz. Datert 2.1.1909 . Se bl. 1v
«På Karl Johans Gade (man ser Storthingsbygningen i Kristiania i Baggrunden»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935 . Se bl. 188v
«Plakater opslåt – Storthinget»
Munchmuseet, MM T 2761.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1890 . Se bl. 24r
«Der lå storthingsbygningen i gul blå dis { … }med en dyb blå luft over    Høit opp var en bleg liden måne bleg og sk{ … }y. Men i vinduerne på Stortings bygning og {g}husene neover Karl Johan va s bli skinnede i gult fra Horisonten de {s}dannede rækker af blinkende blanke firkanter»
Munchmuseet, MM T 2761.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1890 . Se bl. 24r
«Der lå storthingsbygningen i gul blå dis { … }med en dyb blå luft over    Høit opp var en bleg liden måne bleg og sk{ … }y. Men i vinduerne på Stortings bygning og {g}husene neover Karl Johan va s bli skinnede i gult fra Horisonten de {s}dannede rækker af blinkende blanke firkanter»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882 . Se s. 27
«

Tirsdag den 8de    Var igår på kunst- foreningen. Gi{g}k idag til Stortinget, hvor Sverdrups forslag angående proklamationen af Storthingets tilslutning om sta{d}tsrådernes ad- gang til forhandlingerne, som grundlov sk blev forhandlet.

»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 706).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.1.1904 . Se s. 4
«Georg Sverdrup sagde pludselig i Storthinget under en alvorlig Unionsde{ … }bat: Kjælne Hyrde sig mig hvad? – Jeg maler og tegner – og er sammen med Eva M – men jeg ved ikke hvad Skriv noget herom –»