Christian Michelsen

Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (1857–1925)
Norsk politiker.

Les mer

Christian Michelsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 802.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 30.10.1905. Se s. 1
«Jeg har det – som du kanske har set af aviserne – travelt med at agitere for republiken, og vi har da opnået så meget, at der blir en slags folkeafstemning , men rigtignok i en meget forvansket form, idet der ikke ligefrem spørges, om man vil kongedømme eller republik, men om man er enig i en bemyndigelse, som storthinget allerede har givet regjeringen, og som den høit elskede Michelsenske regjering sætter sin stilling ind på at få bekræftet. Desuden får folket ikke suk for sig, men skal svare strax, uden at få tid til at tænke sig om eller få sit nervesystem i orden efter den spænding, som det blev holdt i under Karlstadforhand- lingerne. Jeg er derfor desværre sikker på, at kongevalget ved denne afstemning får en knusende majoritet. Men vi få får løfte ideéns fane og prøve om den at samle en fremtidsfylking, som en gang kan føre vore børn ind i republikens forjættede land.»
Munchmuseet, MM K 804.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 26.07.1906. Se s. 1
«Jeg har idag sendt til «Samtiden» en voldsom artikel mod den forherligede Michelsenske regjering!»
Munchmuseet, MM K 4437.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.01.1906. Se s. 3
«bedre med Tiden. – Og saa blier det vel bedre her og med Snobbe- riet, der er jo meget at ærgre sig over, – for nu skal der indsamles til Kroningsgave landet rundt. – Kongeparet skjæmmes aldeles bort, – og faar de selvfølgelig ingen For- pligtelse til at støtte her og der hvor det trænges, de har jo nu alle rede vist en \saadan/ Knaphed. – \Indsamling til/Akerhus Restauration skulde jo nu til og Kongen burde jo her sætte sig i Spidsen, for at faa Følge efterpaa, for saa gaaer det jo til. – – Du har vel læst om Mikkelsens Gave og Haakonhallen, der har fulgt en Hale efter ad Riger, som aabner sine Punge og det er jo bra, om det end er pudsigt, at det skal til.»
Munchmuseet, MM K 4439.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.03.1906. Se s. 3
«ind i Statskassen, men dette der var jo for galt Forslag af Regjeringen, det gaar vel ind af sig selv, – her ville vel Modstanden blive for sver ud over hele Landet og Riket Indflydelse paa Valgene. – Det var vist uheldigt, at der ikke blev dannet en ny Regjering. – Det er jo saa rimelig at «Mændene» baade er nervøse og trætte, især Mikkelsen der havde alt Ansvaret. – Nei nu faar jeg slutte med Politikken, Du læser naturligvis selv, hvad her rører sig. – Du har vel ogsaa seet at vor gamle Bekjendt Otto Jensen er bleven Kirke- minister; og at man har villet fjerne Bjørn Bjørnsen fra National- theatret; – Det saa jo leit ud dette ogsaa, at der skulde i Mandens Fravær rodes om i hans Gjøremaal, – der burde da været et Opgjør med ham selv. –»
Munchmuseet, MM K 4443.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.07.1906. Se s. 3
«Der blier vel en stor Kamp nu til Valgene. – Statsminister Mikkelsen har tabt svert. – Godt, at Berner optræder saa»
Munchmuseet, MM K 4456.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.02.1907. Se s. 3
«Har det ikke været spændende i Politikken: det stod haardt paa nu, – men Mikkelsen er behænd- ig i sin Manøvre, – saa det er ikke saa let at faa ham styrtet, – det er der svert Forandring med ham nu efter 7de Juni, – der var vild Begeistring da, – det var vel ikke saa godt, at taale saadant, uden at blive for mægtig. –»
Munchmuseet, MM K 4514.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.08.1905. Se s. 4
«Dr. Scharffenberg har været kjedelig i et Ungdomsmøde, talt misbilligende om Statsm. Mik- kelsen, heldigvis blev han mødt med Protest. –»
Munchmuseet, MM K 4515.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.[??].1905. Se s. 4
«Traadene i sin Haand, ved bedst hvad der bør vælges, – Mænd som Nansen, Mikkelsen, Løvland, Berner, Sartz Brøgger. – De har jo alle været for Republik, – men Nødvendigheden er for Kongedømme, et tarveligt Hof maa det blive. –»
Munchmuseet, MM K 4516.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 1
«Der er vel en stor Del \Misundelse/Jalousie som er med i Uvillien mod Statsraad Mikkelsen, den viste sig jo under Underhandlingerne. – – G Heiberg siger at han angrer paa, at han ikke med sine Meningsfæller fik styrtet Regjering en før – Det er uforstaaeig at en saa behærsket Mand som Nørregaard, kan være med i sligt, – han nævner jo i sit Foredrag i Studentersamfundet vor Regjering som en tilfældig, som med Storthinget ingen Ret har til at bestemme for Kongedøm- me, det vilde være en Forbrydelse.»
Munchmuseet, MM K 4517.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.09.1905. Se s. 2
«– Det er meget slemt, at Nørregaard har blandet sig ind i denne frugtesløse Strid, og været af de mest agiterende, – han skulde jo være saa behersket. – Gunnar Heiberg angrer paa at de ikke har faaet «feiet» Regjeringen \væk/. – og Mikkelsen som den 7de Juni satte hele sin Formue ind i Tilfælde af Krig, han vovede da nok. – – Om Resultatet ikke blev anderledes, kan da ikke han for, – ingen anden havde faaet det anderledes.»
Munchmuseet, MM K 5114.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 3
«Stat. Mikkelsens Popularitet er nu paa det høieste,– men ingen mer en han er sig bevidst,– at dersom ikke dette Værk havde lykkedes, saa havde han faaet Ansvaret, og da saa, havde det været «korsfæst». – Det er Tale om, at han nu vil trække sig tilbage, men, at Kongen vil bede ham om at blive en Stund. – Folket synes det er trygt at have ham. –»
Munchmuseet, MM N 879.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1904. Se s. 3
«Michelsen er jo flink – men kanske vi kunnet fået Republik ved en  …  at han lavet en konstituerende Forsamling –»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 177v
«Østbanen stod jeg en dag – Der kom MichelsenLøvland og»