Kristiania Folkebank

Bank. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra Kristiania Folkebank til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 8 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1216.   Brev. Datert 27.01.1900 . «Af de i alt modtagne Kr. 122.00 – et hundrede og to og tyve – til Ordning af Hr. Munch’s Obligation i Kristiania Folkebank – stor – Kr. 100.00 + Omkost- ninger Kr. 121,64 – et hundrede en og tyve, fire og sexti, sendes hermed Rest- en Kr. 0,36 – sex og tredive Øre – samt den af Hr. Doctoren i sin Helhed ind- friede Obligation. –» 
Munchmuseet, MM K 1218.   Brev. Datert 01.10.1894 . «er bevilget diskonteret en Obligation, stor 200.– Kr. to hundrede – – Kroner, udstedt af Herr Edv. Munch, maler, Chra. og endosseret af 〃 Doctor Wefring, Løiten 〃 Ludvig Då, Gran, Hadeland Sceneinstruktør Hjalmar Christensen. Chra. Theater.» 
Munchmuseet, MM K 1219.   Brev. Datert 18.09.1894 . «er bevilget diskonteret en Obligation, stor 200. Kr. to hundrede – – – Kroner, udstedt af Herr Edv. Munch, maler og endosseret af 〃 Doctor Wefring 〃 Skolebestyrer Ludvig Daa, Gran, Hade- land 〃 Sceneinstruktør Hjalmar Christensen. (Chra. Theater)» 
Munchmuseet, MM K 1220.   Brev. Datert 19.09.1894 . «er bevilget diskonteret en Obligation, stor 200. – Kr. to hundrede – – – Kroner, udstedt af Herr Edv. Munch, maler, Chra og endosseret af Kommunelæge WefringLøiten 〃 Ludvig Daa, Gran, Hadeland 〃 Hjalmar Christensen, Chra Theater. Sceneinstruktør» 
Munchmuseet, MM K 1419.   Brev. Datert 17.03.1895 . «Vil De være så venlig straks at sende mig vedlagte blanket fra Folkebanken tilbage under en af ovenstående adresser. Skriv Deres navn hvor jeg har antydet det med blyant. Obligationer er i høi grad nødlidende. Afdrag, renter og omkost- ninger beløber sig til ca 2‹8›,00 kr, som bedes sendt samtidig, enten til Folkebanken [«Kristiania Folkebank»] eller \til/ undertegnede. Skulle De ikke for øieblikket være pr kasse, så send idetmindste obligationer øieblik- kelig – jeg skal \da/ prøve at skaffe beløbet midlertidig. Hvad er Wefrings adresse?» 
Munchmuseet, MM K 1420.   Brev. Datert 02.12.1899 . «I Forbindelse med vor Skrivelse af 28de f.m. meddeles, at Hr Ragnvald Lund negter at undertegne som Endossent for det af Dem ansøgte Laan paa 300 Kr.» 
Munchmuseet, MM K 1421.   Brev. Datert 28.12.1901 . «Ifølge Anmodning fra Hr. Dr. Andreas Aubert har vi de 24de Ds. belaant Deres Maleri med Kr. 550,00 hvilket Beløb er anvendt saaledes:» 
Munchmuseet, MM K 1422.   Brev. Datert 25.04.1895 . «Bankdokument. Vekselobligasjon» 

Kristiania Folkebank er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 20.   Brev fra Fredrik Arentz.
«Idag sendte jeg per Telegraf til Deres Addresse en Anvisning fra Kreditkassen paa 400 Kroner (÷omkost- ningerne ved Forsendelsen). De resterende 200 Kroner anvender jeg da selvfølgelig til at indløse Restbeløbet af Deres Obligation i Folkebanken. Men denne Gang maa De ikke narre mig. Jeg haaber, at De sender mig Billedet snarest muligt. I Slutningen av Juli kommer jeg over Hardangervidden til Vøring- fossen og senere til indre Sogn. Hvor skal De hen?»
Munchmuseet, MM K 807.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Jeg får i dag en meddelelse fra «Folkebanken» om, at dit lån \kr.316.-/ er forfaldent den 20de febr. og må ordnes i løbet af denne måned. Send mig derfor den nødvendige besked og i tilfælde penge til ordning af sagen.»
Munchmuseet, MM K 812.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Jeg har idag været i Folkebanken og hentet det bilde du har været saa elskverdig at forære mig. Det var mørkt og stygt deroppe; men jeg fik dog indtryk av at bildet er prægtig, og jeg er dig overmaade taknem- melig for din vakre gave!»
Munchmuseet, MM K 813.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Jeg har ikke hørt mere fra Paul Ingebretsen. Kanske har han fundet dine priser saa høie at han har opgit enhver tanke paa at kjøpe bilderne. Vi faar jo da se at ordne laanet paa 400 kr. i Folkebanken, hvilket er bevil- get i form av en vexelobligation.      I den anledning maa du sende mig en fuldmagt saalydende:»
Munchmuseet, MM K 814.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Meyer i Bergen byr for de omhandlede 5 bilder 1500 kr., og sant at si synes jeg du skulde sælge dem for denne pris. Det var mørkt og daarlig plass i Folke- banken, hvor jeg saa dem, saa noget fuldt paalidelig indtryk kunde jeg ikke faa av deres verdi. Men jeg saa jo strax, at det ikke var av dine betydeligste ting, men løsere, skissemæssige bilder, som du vanskelig kan vente at faa solgt til høiere pris – i alle fald samlet.»
Munchmuseet, MM K 822.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Bilderne er desværre, siden de stod opstablet i Folke- banken, tildels i en noget medtat forfatning. I ett av dem er der en stor flænge, og i «døden og damen» er der en stripe over damens hode.»
Munchmuseet, MM K 837.   Brev fra Aase Nørregaard.
« Harald ber mig skrive og si, at det er besørget baade det med Folke- banken og den anden bank. Han havde ordnet det med renter før Deres brev kom, og i Folkebanken har han sendt de 40 kr. fra Schie. Her lever vi bare bra.      Igaar var vi paa premieren paa Bjørnsons Nygifte og et stykke af fru Edgren.Christensen spilte udmerket, men ellers var det ikke noget videre. – Efterpaa havde vi en hyggelig soupe paa theaterkafeen sammen med Heiberg»
Munchmuseet, MM K 1078.   Brev fra Torvald Stang.
«Tak for dit siste brev det var rigtignok ikke meget opmuntrende i økonomisk henseende, men da du nu have fåt stipendiet vilde jeg være meget taknemlig om du kunde låne mig mo nogle penge Jeg er nemlig rent ille ute jeg skal den 9de på Kaholmen og eier ikke et øre, desuden er alle mine løsøre i Folkebanken så jeg ser ingen anden udvei end at bede dig. Hvis du vil låne mig skal»
Munchmuseet, MM K 1216.   Brev fra Karl Wefring, Kristiania Folkebank.
«Af de i alt modtagne Kr. 122.00 – et hundrede og to og tyve – til Ordning af Hr. Munch’s Obligation i Kristiania Folkebank – stor – Kr. 100.00 + Omkost- ninger Kr. 121,64 – et hundrede en og tyve, fire og sexti, sendes hermed Rest- en Kr. 0,36 – sex og tredive Øre – samt den af Hr. Doctoren i sin Helhed ind- friede Obligation. –»
Munchmuseet, MM K 1217.   Brev fra Karl Wefring.
«
Fire Maaneders Vexelobligation med Forligsfuldmagt til Kristiania Folkebank.»
Munchmuseet, MM K 1419.   Brev fra Hjalmar Christensen, Kristiania Folkebank.
«Vil De være så venlig straks at sende mig vedlagte blanket fra Folkebanken tilbage under en af ovenstående adresser. Skriv Deres navn hvor jeg har antydet det med blyant. Obligationer er i høi grad nødlidende. Afdrag, renter og omkost- ninger beløber sig til ca 2‹8›,00 kr, som bedes sendt samtidig, enten til Folkebanken [«Kristiania Folkebank»] eller \til/ undertegnede. Skulle De ikke for øieblikket være pr kasse, så send idetmindste obligationer øieblik- kelig – jeg skal \da/ prøve at skaffe beløbet midlertidig. Hvad er Wefrings adresse?»
Munchmuseet, MM K 2754.   Brev fra Max Linde.
«An Folkebankens Låne Indretning Kr. 250 =»
Munchmuseet, MM N 810.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.1895 . Se s. 3
«Folkebanken – det er af megen vigtighed at jeg får den snart –»
Munchmuseet, MM N 1929.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Du vil ikke være så snil at forhøre Dig i Folkebanken om det er i Orden med mine { … }Malerier der (Torvgadens Låneindretning)»
Munchmuseet, MM N 1932.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1907–1908 . Se bl. 1v
«Jeg reiser nu til Stockholm  …  send mig et Kort om Folkebanken til Direktør Ernest Thiel Blockhusudden»
Munchmuseet, MM N 3318.   Brev fra Edvard Munch til Karl Wefring. Datert 9.4.1896 . Se bl. 1r
«Ved fornyelse af min vekselobli- gation til Kristiania Folke- bank, oprindelig stor kr. 200.00 – to hundrede kroner – bemyndi- ges herr Hjalmar Christensen at tegne mit navn, så ofte som det fornødiges.»
Munchmuseet, MM N 3532.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Folkebanken»
Munchmuseet, MM N 3574.   Varia av Edvard Munch. Datert 17.1.1934 . Se s. 2
«Folkebanken»
Munchmuseet, MM N 3574.   Varia av Edvard Munch. Datert 17.1.1934 . Se s. 2
«Folkebanken»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 182).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901–1902. Se s. 1
«Vil De gjøre mig den Tjeneste at sende Schous Papir til Advokat Fyhn  …  i Folkebanken – og samtidig få Brandt til at sende Billedet «Skrig» ned i Folkebanken? – Da dette er en Sag der skaffer { … }Fyhn en del Bryderi vilde jeg bede Dem om at sende nogle Ord med – Eller om»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 182).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901–1902. Se s. 1
«Vil De gjøre mig den Tjeneste at sende Schous Papir til Advokat Fyhn  …  i Folkebanken – og samtidig få Brandt til at sende Billedet «Skrig» ned i Folkebanken? – Da dette er en Sag der skaffer { … }Fyhn en del Bryderi vilde jeg bede Dem om at sende nogle Ord med – Eller om»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 182).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901–1902. Se s. 3
«af «det syge Barn» skaffer mig Bestilling på et nyt Billede, er jo dette det ikke nødvendigt dette med Folkebanken – og jeg beder Dem da at give mig snarest Besked –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 185).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 20.12.1901 . Se s. 2
«Jeg får lånt af Folke»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 185).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 20.12.1901 . Se s. 4
«Pengene fra Folkebanken må De bede Fyhn expedere mig pr. Telegraf.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 185).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 20.12.1901 . Se bl. 5v
«– Tilslut – hvis det så ud viser sig at jeg sikkert kan påregne assu- rancesummen udbetalt om ganske kort Tid behøves jo ikke dette med Folkebanken, men hvis det skulde drage ud 14 Dage a 3 Uger – { … }er det nødvendigt – Brandt vil besørge Billedet nedbragt –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 186).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 7.2.1902 . Se s. 1
«Jeg har sendt 550 Kr til Folkebanken efter at have fået udbetalt Assurancesum- men af Olaf Schou – Det glæder mig at kunne fortælle at Sommernat (de tre Småpiger»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 191).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 18.7.1902 . Se s. 1
«Jeg har for en 10 Dage siden tilskrevet Dem – med venligst Anmodning om at give Deres Indvilligelse i det formelle Arangement at Deres Erklæring ligeoverfor Wangs Auktionsforretning (at 25 Billeder i Tilfælde af Auktion har Værdi af ca. 1200 Kr.) gjælder også for Folkebankens Låneindretning – Det bliver da formodentlig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 191).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 18.7.1902 . Se s. 2
«bedst at skrive en Erklæring sålydende: Min Erklæring ligeoverfor Wang at 25 Billeder i Tilfælde af Auktion har Værdi 1200 Kroner gjælder også for Folkebanken – Formodentlig behøver jeg bare at Deres Indvilligelse til mig – Som De vel forstår gjælder det at jeg vil lade Billederne bringe til Folkebankens Låneindretning istedetfor Wang for at undgå Auktion –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 191).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 18.7.1902 . Se s. 2
«bedst at skrive en Erklæring sålydende: Min Erklæring ligeoverfor Wang at 25 Billeder i Tilfælde af Auktion har Værdi 1200 Kroner gjælder også for Folkebanken – Formodentlig behøver jeg bare at Deres Indvilligelse til mig – Som De vel forstår gjælder det at jeg vil lade Billederne bringe til Folkebankens Låneindretning istedetfor Wang for at undgå Auktion –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 1903 . Se s. 1
«Sagen er jo formeligt klar {d}Deres Forhold forandres jo ikke det er blot Folkebanken der træder istedetfor Vang»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 1903 . Se s. 2
«Jeg vilde herved be Dem {være}om { … }at { … }overføre Deres Erklæring eller Garanti fra Vang og til Folkebankens Låneindretning hvor jeg håber at kunne få»