Alfred Bjølstad

Nils Alfred Bjølstad (1847-1914)
Norsk. Edvard Munchs onkel. Skipsfører, havnefogd i Fredrikstad 1897-1914.

Les mer

Alfred Bjølstad er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4373.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.12.1889. Se s. 4
«meret er fuldt af Sager. JNu tænker jeg Du snart steller Dig til at gaa til Jonas Lie, og jeg ved dine Tanker vandrer frem og tilbage, Fortid, Nutid og Fremtid – Du tænker paa os, det veed jeg sikkert. – Du skal ikke have nogen Bekymring for os, det lager sig nok. – Nu har jeg skrevet til Alfred; i Fredriksstad ligger en engelsk Captain med sin Hustru og Børn, han ønsker Logi for en Maaned eller flere i Nær- heden af Nordstrand. Vi have meldt os. Denne Mand er velstaaende, kan altsaa betale godt for sig og sine; vi lader dem faa Stuen og de to Smaaværelser, og lader dem Saa hel Kost, – NB. hvis de vil bo paa Hauketoa. –»
Munchmuseet, MM K 4379.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1890. Se s. 2
«I Fredags var Alfred, Kaja og Andrea her, A havde Markedssukkertøi og Honningkage og Kaja en stor Gedost og friske Æg til mig og Julekage. – Kaja synes vor Plan er god, og hun synes som flere andre at det maa komme til at gaa for os. – Du veed, – Stillingen vor er jo noksaa usikker, – uden den ringeste Rygstøe – bare vi havde til Husleie! –      Gud har drøjet underlig Pengene for os i Vinter, jeg veed, det er bare ved Hans Forsorg. –»
Munchmuseet, MM K 4492.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1900. Se s. 1
«Jeg havde nettop skrevet til Dig, da dit Brev an kom med saamange Penge igjen. – Vi skal strax sætte Ls ind i Banken Tak skal Du have for det Du sendte mig, men det var saa altfor meget. – {D}\J/eg skal sige Dig, at vi klarer os saa godt nu, Inger har mellem 600 a 700 og jeg har omtrent 400, det vil sige, jeg har 100 af David Graahs Legat, 100 faaer jeg af Moes til Geburtsdag og Jul sam men, 50 af Alfred og jeg»
Munchmuseet, MM K 4516.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 2
«Alfred har været meget syg af et Nyretilfælde, nu er han \paa/Holmen.»
Munchmuseet, MM K 4550.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.12.1899. Se s. 3
«Jeg har intet at fortælle uden at Karl Bjølstad er forlovet med en nordlandsk Lensmandsdatter. – Jeg havde Brev fra Alfred for nogle Dage \siden/, hvori han fortæller om en Skuffelse han og hans Kone havde havt, de havde bestemt sig for at tage til sig et lidet «Røvær» Barn og skrev til Haugesund til en Bekjendt, som skulde ordne det for dem; men fik senere Svar at alle de Smaa derborte alt var tagne af Folk i og omkring Haugesund.»
Munchmuseet, MM K 4551.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.12.1899. Se s. 1
«Igaar havde jeg et venligt Brev fra Alfred, han invite- rede Inger og mig til Julen og troer jeg nok vi reiser, det»
Munchmuseet, MM K 4568.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.04.1913. Se s. 1
«Nu har vi da faaet deiligt Vaarveir, og er det nok en Fryd paa Mange at Vinteren er over. Alfred, stakker, er blandt dem, han har jo været noksaa daarlig, og er det endnu ikke saa bra, men med Solevarmen kan der jo komme Foran- dring, han opholde sig i Lille- hammer, og det gjør Karl og. –»
Munchmuseet, MM K 4569.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1913. Se s. 2
«Alfred er bedre nu og skal faa Lov af Doctoren at fortsætte med sit Arbeide.»
Munchmuseet, MM K 4581.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1914. Se s. 3
«Alfred skal have vundet i Lotteriet 15000 Kroner, – – han har været noksaa frisk i Vinter, det er mærkeligt efter en saa sver Sygdom, han havde ifjor. –»
Munchmuseet, MM K 4684.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.04.1914. Se s. 2
«Stakkels Alfred, han skal holde Sengen nu igjen. –»
Munchmuseet, MM K 4687.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.12.1912. Se s. 2
«Vi har sendt Pengene til Andrea, hun ønsker sig Skindtøi, og det var da best hun kjøber det i Bergen. – Hun blir nok overrasket, glædestraalende, ved at faa saameget. Johanne har sendt os Jule kort, hun kan ikke nok sende Dig Tak, fordi Du er saa snil mod Andrea. Jeg havde Kort fra Alfred han har været meget alvor- lig syg. Er nu paa Lilleham- mer paa Langset. – –»
Munchmuseet, MM K 4806.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.05.1914. Se s. 2
«til Selskab Søndag Efter- middag. – og derfor synes jeg det var saa kjært for mig at faa sendt dem til Dig, kjære Edvard! Du har vel allerede seet af Aviserne at Alfred, den kjære snille Alfred er død igaar Nat. – Han var noget særskilt, jeg kan næsten sige «en Mand uden Svig».»
Munchmuseet, MM K 4827.   Brev fra Inger Munch. Datert 10.02.1890. Se s. 2
«nedenunder. Andreas maatte ind og sprøite hende. Det har sikkert vært eftersygdom af influenzaen. En dag kom Mellbye og frue her, de var saa hyggelige. Fru M. stak til tante 50 kr. Sofie M. er i Paris, har været der siden october og bor hos maleren Grimelund. Sofie Gram er ogsaa i Paris. I julen var Johan Gram og Sofie G’s kjæreste, Justus Borth, i Paris. Fotografer dig og send os et billede. Bjølstads er hyggeligere end den andre familien. I søndags kom Andrea og Karl herud og igaar tante Sofie. Tante fik 2 flasker rødvin og vi æbler og choko- lade og løfte om markedssukkertøi til- sendt. Alfred og Koren er i byen; vi ser dem vel her. Det er saa hyggeligt at faa besøg, vi har savnet meget det –. Ingen af den andre familien har været her, undtagen Mellbys, siden et par maaneder. Katta er saa grulig sød. Selv kattehaderen tante Sofie siger, den er den peneste kat, hun har seet. Den er endnu legen, gaar ud smaature og kommer bestandig igjen opad trapperne. Nogle gange er den bleven udestengt om natten og kommer da om morgenen jamrende ind og har saa ondt »
Munchmuseet, MM K 4828.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 1
«Igaar havde vi fremmede. Onkel Alfred, Karen, kona, tante Andrea og Kaja. De kom til kaffe om formiddagen, vi havde afsilte erter med kjødboller, fiskepudding og bondepiger. Alfred, Kaja og Andrea var her for nogle dage siden og havde med sig: et snes nye æg til tante, en julekage, en stor gjedost, honningkage og markedssukkertøi. De bad at hilse dig. Kaja og jeg tog os en aketur i den bratte bakken ligeoverfor os; og langt bort i skoven ovenfor huset vort, kan vi ake helt ned til os. Nu har jeg averteret efter elever, frk. Goplen tilbød mig anbefaling, uden at jeg bad om det. Paa tirsdag skal L og jeg til Vækkerø, der skal være smaapige- selskab; vi skal ligge hos bedstemor. Tante bliver bedre og bedre for hver dag. Katta ligger nu og sover i Andreases arm. Lindbo vilde intet have, han er saa grulig snil og vi maatte endelig henvende os til ham, naar»
Munchmuseet, MM K 4949.   Brev fra Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«I Lauras bankbog er der nu 1100, hvoraf de 500 skulde være hendes private eiendom, de er gratialer, legater, vævefortjeneste og gaver fra dig i tidligere tid. Alfred sitter lidt oppe, sover ikke om natten, og har aandedrætsbesværligheder.»
Munchmuseet, MM K 4969.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.04.1898. Se s. 1
«Tak for pengene. Vi er nu umaadelig godt forsørget med penger, da Alfred og Karen var her og leverte os 50 kr. Du maa nu ikke sende paa lange, lange tider. Vi har Laura paa et rigtig godt sted i Sørum hos en enkefru Olafsen, der har pensionat. Vi betaler 45 pr. maaned, da er vi sikker paa, hun faar det godt. Der er døtre i huset, som er meget flinke i vævning, saa hun faar god hjelp. Vi har de 400 til Laura ubeskaaret. Vi fik dr. Winge til at raade hende til reisen, han var saa snil at komme ud her og det gik over for- ventning. Laura faar et lyst 2 fags»
Munchmuseet, MM K 5103.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1900. Se s. 3
«Alfred og Karen var overmaade snille 10 Kr fik vi med til Laura og jeg fik et deiligt Uldtæppe.–»
Munchmuseet, MM K 5104.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.02.1901. Se s. 2
«meget jeg kunde have ønsket at være i Ro hjemme, og om det havde kunnet lade sig gjøre for Dig, i detmindste en liden Stund, at være sam- men med os. – Det var jo snildt af Alfred, at han vilde invitere os, men jeg er nu ikke skikket til at reise bort om Vinteren; – og jeg havde jo ikke gjort det heller, hvis jeg ikke havde tænkt, at det var saa meget bedre for Inger.–»