Nationalmuseum

Museum. Stockholm, Sverige

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 3 brev/brevutkast til denne mottakeren.

I privat eie, PN 32.    Brev. Datert 22.12.1930 . [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 1113.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Munchmuseet, PN 1118.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Nationalmuseum til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 22 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4137.   Brev. Datert 15.06.1893 . «Jag kom alldrig tillbaka till Berlin – Plötsligt jag gick der nere på boule- varderna i Paris föll det en längtan på mig efter att komma i arbete och så tog jag den kortaste vägen hem öfver Hamburg. – Jag sände Eder från Paris Viberts fixermedel. Har Ni pröfvat det? Dugde det till något? Nu vill jag fråga Eder om Ni skulle vilja sända mig de pröfver på temperafärger som doktor Scheich vänligen lofvade mig – så vida han ej glömt det – Jag ville så gerna försöka dem – Vill Ni i så fall sända dem mot efterkraf hit till Visby? – Tack för sist i Berlin –» 
Munchmuseet, MM K 4138.   Brev. Datert 07.06.1914 . «dig, om det finns möjlighet till det. Herrligt om du får göra dekoreringen i Uni- versitetet! Det gläder vi oss alla åt här –» 
Munchmuseet, MM K 4139.   Brev. Datert 17.01.1916 . «Nationalmusei Nämnd som från Eder mottagit å omstående sida förtecknade gåfva har härmed velat betyga Eder sin tacksamhet för denna emot Statens konstsamlingar visade välvilja.» 
Munchmuseet, MM K 4140.   Brev. Datert 27.09.1916 . «tills den norska utställningen blir i vår? Annars måste jag betala äfven dessa 3.000 af mina egna pengar liksom de förra, då museet för närvarande ej har några pengar, emedan vi måst betala Josephsons Necken. Det blir svårt för mig att taga af mina egna pengar så ofta – jag har redan lagt ut en liten förmögenhet för saker museet ännu ej kunnat taga. Men jag vill inte släppa din tafla i från mig, om det är möjligt låta bli, då jag fort- farande finner den storartadt bra.» 
Munchmuseet, MM K 4141.   Brev. Datert 16.10.1916 . «Jag hoppas att du kommer hit i dagarna – såsom du skrifver och att vi då få talas vid. Kom med Thiis som skall vara här den 24. Okt. Det vore roligt!» 
Munchmuseet, MM K 4142.   Brev. Datert 08.02.1924 .  
Munchmuseet, MM K 4143.   Brev. Datert 05.01.1929 .  
Munchmuseet, MM K 4144.   Brev. Datert 21.01.1929 .  
Munchmuseet, MM K 4145.   Brev. Datert 22.01.1929 .  
Munchmuseet, MM K 4146.   Brev. Datert 13.02.[????] .  
Munchmuseet, MM K 4147.   Brev. Datert 30.03.1929 .  
Munchmuseet, MM K 4148.   Brev. Datert 14.06.1929 .  
Munchmuseet, MM K 4149.   Brev. Datert 27.12.1930 .  
Munchmuseet, MM K 4150.   Brev. Datert 08.03.1931 .  
Munchmuseet, MM K 4151.   Brev. Datert 11.12.1933 .  
Munchmuseet, MM K 4152.   Brev. Datert 25.04.[????] .  
Munchmuseet, MM K 4153.   Brev. Datert 05.05.1934 .  
Munchmuseet, MM K 4154.   Brev. Datert 19.05.1934 .  
Munchmuseet, MM K 4155.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 4156.   Brev. Datert 22.03.1939 .  
Munchmuseet, MM K 4157.   Brev. Datert 27.06.1940 .  
Munchmuseet, MM K 4158.   Brev. Ikke datert.  

Nationalmuseum er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1131.   Brev fra Jens Thiis.
«– Sig mig, har du tilbudt Kunstin- dustrimuseerne i Hamburg og i Kjøbenhavn af dine raderinger \og lithografier/? Og Nationalmuseet i Stockholm – Kobberstiksamlingen? Og Bøgh i Bergen da?»
Munchmuseet, MM K 1649.   Brev fra Tor Hedberg.
«En dr. Jonny Roosvall, som sett din utställning i Kristiania, vill försöke samla pengar för att köpa ett af dina porträtt och skänka Nationalmuseum. Till den ändan hafva Museiintendenten Larström, Richard Bergh och jag undertecknat en inbjudan. Nu har jag lofvat fråga dig, om du dels»
Munchmuseet, MM K 1651.   Brev fra Tor Hedberg, Thielska Galleriet.
«Tack för brevet och för ditt vänliga löfte att hjälpa oss med den beramade utställningen. Jag hoppas att du utan allt för stora svårigheter skall kunna samla hop nödigt material. – Om så skulle behövas är Intendent Hoppe, som skall anordna den, villig att komma till Oslo och hjälpa till. Kanske något kan fås från Nationalgalleriet. Det är meningen att utställningen skall öppnas på nyåret, men materialet får nog vara museet tillhanda före Jul.»
Munchmuseet, MM K 1652.   Brev fra Tor Hedberg, Thielska Galleriet.
«med dig. – Han hoppas att, om det skulle behövas, även kunna få låna något blad från Nationalgal- leriet. – Det skall bli en stor och betydande utställning och vi glädja oss alla däråt.»
Munchmuseet, MM K 2936.   Brev fra Julius Meier-Graefe.
«Ich plane eine nordische Mappe, das heißt, ein Werk mit Zeichnungen, Aquarellen etc. der großen Maler Skandina- viens des letzten Jahrhunderts. Wettergreen vom Stockholmer National-Museum schreibt den Text und besorgt die Redaktion, und ich schreibe die Vorrede. Die Blätter werden sämtlich haargenau faksimiliert, wie das immer mit den Werken der Marées-Gesellschaft geschieht, und ich glaube, dass dieses Werk geeignet wäre, die Kunst Skandinaviens dem gebildeten Europäer näher zu bringen. Ich schicke Dir den letzten Prospekt, aus dem Du ersiehst, wie solche Werke gemacht werden.»
Munchmuseet, MM K 4138.   Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm.
«Jag blef så glad, då jag en dag kom upp i Nationalmuseum och fick se ditt porträtt af Helge Rode däruppe. Det skall bli en pelare när jag, som jag hoppas, i en snar framtid får ordna den norska konsten i en stor öfver- ljussal. Men jag behöfver en pelare till för att kunna bygga upp den norska konst- afdelningen som jag vill och»
Munchmuseet, MM K 4138.   Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm.
«Nationalmuseum nästa år i Feb- ruari. Jag har nu fått ordna den italienska afdelningen i några nyrestaurerade rum och den har haft stor succés. Annars håller jag mig tillsvidare blygsamt i bakgrunden. Men jag planerar mitt blifvande arbete.»
Munchmuseet, MM N 1139.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1929 . Se s. 1
« Tak for det nydelige fotografi – Sender idag to kasser æbler til jer og kaptein Mangård med «Godt nytår». Har svært meget at stå i takkebreve for gratulationer og e{n}t forfærdeli mas med skatteberegning – Så blir der stor grafisk udstilling af af mine ting i Stockholm i Nationalmussæet – Jeg får besøg af en musæumsmand \om/ nogle dage og får meget at gjøre både med ham og med at udta gravurer –»
Munchmuseet, MM N 1648.   Brevutkast fra Edvard Munch til Richard Bergh. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg lar altsaa Billedet efter Dit Ønske staa til Dispotion for Kunst Nationalm{ … }ussæet – Jeg har det foreløb»
Munchmuseet, MM N 2071.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934 . Se bl. 1r
«Jeg som bare skal ha ro inlader mig på sligt tøv som at sende Strindberg som gave til Stockholmmusæet – Man har næsten altid ærgrelser af gaver –»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933 . Se bl. 7r
«med den hvide dragt jeg havde malt ham i – Det billede der hænger i St Nationalgalleriet i Stockholm – Da han reiser  …  sig halvt op skjønner sender jeg ham en hel midt i øiet som det blodigt og den hvite dress blev tædt blodstængt –»
Munchmuseet, MM N 2271.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ragnar Hoppe. Datert 1929–1930 . Se s. 3
«Desværre er det aldeles umuli ihvertfald foreløbig for mig at sælg give fra mig noen tegninger eller akvareller da de alle er studier til planlagte billeder eller billeder jeg har under arbeide – Jeg har nægtet altid at udstille ‹disse› før utenfor Oslo – da jeg har så få tegninger – Jeg vil kunne skaffe som gave National musæum som sagt 20 gravurer – dog er blot de at få af de senere – Dere Det vil sige ikke af de mange der hvoraf jeg blot har selv et eller to exemplarer –»
Munchmuseet, MM N 2286.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 1912 . Se bl. 1v
«{ … }Die Ausstellung in Goteborg ist sehr schon – Prins { … }Eugen hat ein Bild gekauft – Dann wird Jappe Nilssen ziehmlich sicher an Goteborg Mussæum fur 11,000 Mrk verkauft – G Ein annere Portræt wird  …  moglich an Stockholm Mussæum für 14,000 Mrk verkauft –»
Munchmuseet, MM N 2520.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sixten Strömbom. Ikke datert. Se s. 1
«Nu kunde det tænkes at Nationalmusæum lisså gjerne vilde ta ‹en› som gave af mig»
Munchmuseet, MM N 2944.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934 . Se bl. 1v
«Jeg har foræret Strindberg- portrættet til Nationalmusæum Stockholm. Jeg har dog intryk af at det ikke egentlig vækker begeistring! Som altid når man giver noget Jeg var umådeli gla i det»