Kunstindustrimuseet

Museum. Oslo, Norge

Les mer

Brev fra Kunstindustrimuseet til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 79.   Brev. Datert 03.01.1907 . «Af aviserne vil De ha læst en del om affæren «Vigelands fontæne». Vi har nu samlet ca 110 000 Kr til den. Hidtil har jeg stået alene – kun sammen med en ven – i denne sag. Nu vil jeg søge at gi den mer klem ved at lave en stor komité, der kan virke ved sine navnes vegt. Der er ingen norsk kunstner, hvis navn jeg heller vil ha med end Deres. Jeg skriver derfor disse linjer for å spørge Dem, om De ikke vil gjøre Vigeland og mig den tjeneste at gi os tilladelse til at sætte Deres» 
Munchmuseet, MM K 80.   Brev. Datert 18.01.1907 . «For kort tid siden sendte jeg et brev til Dem kun med adresse «Weimar». Nu siger Jens Thiis mig, at adressen er Bad Kosen. Jeg må derfor atter sende Dem et par linjer, da De vel ikke har fået mit første brev.» 
Munchmuseet, MM K 220.   Brev. Datert 15.08.1920 . «disse fandtes et saakaldt: «Nymphenbild». 3. han vilde gjerne vite frisens nøiagtige rækkefølge samt om mulig de enkelte billeders motiv. Det samme gjælder om Reinhardfrisen hvor saavel antal, rækkefølge som motiv ikke mere staar klart for de tidligere eiere.» 
Munchmuseet, MM K 223.   Brev. Datert 26.02.1934 . «De spurte mig for en tid siden om jeg kunne gi oplysning angående sessesjonen i Berlin, og den nydannelse som der er foregått og foranledningen til at sessesjonen nu vil lave en større utstilling. I et brev fra Heckel i Berlin ser jeg at denne nydannelse nu er foregått og at den nye formann er Leo von Kønig. Heckel synes til en viss grad å være gunstig innstillet overfor den nye situasjon, og    den nye formann stiller sig ganske gun- stig overfor de betydligste, moderne kunstnere, de kunstnere som jo for en stor del har lidt sterkest ved de politiske forandringer. Heckel meddeler at han selv er gått inn som medlem ut fra den op- fatning at det gjaldt å utnytte de moderne tendenser i sessesjonen.» 
Munchmuseet, MM K 224.   Brev. Datert 10.04.1934 . «over at man intet vet om det. Det bekrefter jo sakens foreløbig helt private natur. Janssen selv er sikkerligen en helt igjennem ud- merket mann, karakteriseres fra tysk side som «ordentlich und gut». Hans stilling innenfor det tyske kunstliv er kanskje noget bunnet av konservative münchener forhold, og muligens kan han tenkes å stå i en viss opposisjon til mere radikale, moderne retninger. Det er blitt antydet at han har deltatt i en protest mot Emil Nolde. Hvis jeg hører noget mere skal jeg straks underrette Dem. Ellers tror jeg De har fullkommen rett i på det nu værende tidspunkt å undlate å binde Dem til et så løst foretagende som dette. Forleden dag offentliggjorde Rasmussen Hamsuns brev i Tidens Tegn lørdag 7.4.1934 som avslutning på et intervju av Sven Elvestad med Trygve Sagen.» 

Kunstindustrimuseet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1131.   Brev fra Jens Thiis.
«– Sig mig, har du tilbudt Kunstin- dustrimuseerne i Hamburg og i Kjøbenhavn af dine raderinger \og lithografier/? Og Nationalmuseet i Stockholm – Kobberstiksamlingen? Og Bøgh i Bergen da?»
Munchmuseet, MM K 3200.   Brev fra Gustav Schiefler.
«wo ich die Schlittenfahrer sah, und mich der herrlichen Aussicht freute. Unten habe ich dann noch das Oseberg-Schiff und die Webereien im Kunst- und In- dustrie-Museum gesehen, von denen ich ganz entzückt war. Um 5 ¾ Uhr installirte ich mich in meinen Coupé und habe wieder bis nach hier ganz allein gesessen.»
Munchmuseet, MM K 3932.   Brev fra Carl Georg Heise, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte.
«Meine herzliche Bitte geht nun dahin, Sie möchten sich telefonisch gelegentlich sowohl mit Herrn Dr. Grevenor im Kunstindustri Museet als auch mit der Leitung des „Kunstnernes Hus” in Verbindung setzen, um dort ein Entgegenkommen an Lübeck zu erreichen. Vertraulich»
Munchmuseet, MM N 414.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Mandag får jeg endelig tag i Kunstindustr‹imuseets› Direktør Direktøren der er så elskværdi»
Munchmuseet, MM N 3679.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 16.3.1893 . Se s. 1
«Det blir nok {i}lidet med skrivingen nu – Jeg har havt så meget at fare med, s{m}åmange breve at skrive og ellers arbeid malt meget – Penger tjener får jeg ikke så meget af som ønsket, der kommer altid uheld iveien – Nu skulde jeg havt udstilling i Breslau og den blir for- sinket – Jeg havde tænkt at kanske sende noget mynt – men ser ud til at drage ud – Foruden Høst skylder, Thiis assistent ved kunstindustrimuseet mig henved 30 kroner – han fik låne dem he{ … }rnede»
Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879 . Se bl. 14r
«Tirsdag den 29de var jeg hos Staffelt og hævede {P}\p/apas gage – saa paa { … }\b/ygningerne til den geografiske opmaaling og kunstindustrimu- seet der er under opførelse. Deiligt veir. »