Munchmuseet, MM T 2797

MM T 2797, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2797-00-R
    
Min marsch
gjennem isregionerne
Skat og
Ateliererne

 

Munchmuseet T 2797, s. 1

    I disse 20 år er min Eiendom
ilignet 50,000 kr form sat 50,000 kr
for høi i værdi –


    I mine mange  …  atelierbygninger
har jeg


    Min vandring gjennem
isregionerne

    Når jeg skriver denne bok
så er det ikke fordi jeg tror det
hjælper – Jeg har følelsen af
at det blot gjælder hva de
kan p opnå og så meget som
mul{ … }igt –

    Men er ikke det et uheldigt
exempel fra myndigheters side?

 

Munchmuseet T 2797, s. 3

    Muratelieret

    I den store sal studier
og forarbeider til livsfrisen –
En Hertil en række frisbilleder
der er brugt til studier til
Freia billederne – i den store
sal på Freia

    Herfor fik jeg 80,000 kr og skatten
af dette circa 25,000 kr

    Her fins studier og forarbeider til
et portræt af en bergenserdame
og g …  fabrikbestyrer Frølich
2 portrætstudier

 

Munchmuseet T 2797, s. 4

    For Frølich portrættet og damepor-
trættet hvoraf flere studier fins
betaltes 5000 kr hvoraf blev skattet


    Her fins studieportrættet til
statsminister Blehr – For de{n}t
færdige portræt fik jeg ifjor vår
5000 kr –


    I kjælderen fin{ … }s mer eller
mindre udf færdige billeder og
studier – De blir alle benyttet
til forar som forstudier – når
untas noen portrætter der forresten
benyttes til udførelsen af grafik

 

Munchmuseet T 2797, s. 5

Her fins studier til vinterbillede
fra Kragerø – { … }Et billede af
disse blev solgt for 8 6000 kr
til Zürich musæum – Heraf
er skattet –

    I kjælderen fins osså en
række forstudier til Freia dekorationen
og til et billede «Li{ … }vets dans»
{ … }der er kjøbt af Stenersen

    For summen er skattet

 

Munchmuseet T 2797, s. 7

Atelierportræ
    Atelierkomplexet i havens
nordre del består af et
nordre atelier der og et søndre –
Disse adskilles af e{n}t stort gaardsrum
der er omdannet til 2 frilufts-
atelier …  atelierer –

    I det nordre rum findes
8 store uf utkast til Aula-
billederne Kommentar – Der ligger osså {en}circa
{2}40 store delvis sammenrullede
utkast til Aulabillederne Kommentar
– Noen få mer eller mindre
udførte skitser og billeder fins
der

    Alt er  …  allerede skattet høit
for ved aflevering af færdig{t}e bille{ … }der

 

Munchmuseet T 2797, s. 8

    Der fins udkast til portræt
af Møller

    Billedet Det færdige portræt
betalt og skattet for

 

Munchmuseet T 2797, s. 9

    Langs de 2 store atelierbygninger
går en overbygget gang hvor
opbevares flere forstudier i fuld
størrelse til Aulabillederne Kommentar

    I det første friluftsatelier er
på to vægge ophængt de store
arbeider mot lyset. På disse
er arbeidet i circa 8 år

 

Munchmuseet T 2797, s. 10

{ … }Langs de væggene under overbyg-
ningen hænger store arbeider
hvorpå er arbeide{r}t i en række år

    Det er billeder af livsfrisen
og andre. Det store arbeide de
badende mænd hvor{ … }på er arbeidet
i 20 år –

    I det søndre atelier fins
ufuldførte billeder af frisen
sommer nætter samt Ibsen
og Bjørnson – Studiet til det
store B billede Nietszche i
Thielska galleri

    Studieportræt til Amtmand

 

Munchmuseet T 2797, s. 11

Løchens portræt – For dette og
Thiels portræt har jeg fåt honorar
hvoraf er skattet

    En del gravurer fins der – Enkelte
af disse er udtat og bemalt
til salg –

    I dette rum ligesom i
friluftsatelieret fins b studier
til billedhuggerarbeider

    Endel mer eller mindre
ufuldførte skitser fins der osså
Der findes studie til et dame-
portræt – B Det færdige billede solgt
og skattet for –

 

Munchmuseet T 2797, s. 12

    I disse atelierer opbevares
de mange svære kasser der
har bragt mine billeder om
i verden og gjort Norges navn
bekjendt – Jeg har derved
opnået opnået at at
det navn der har { … }bragt
mine billeder salg – og
skattevæsenet penger –

    Her opbevares kasserne og
billedene indpakkes –

    Man må huske på
at { … }jeg har været en af Norges
største skatteydere – Man får
osså respektere at det er et
stort apparat der er kostbart at
holde – I fjor bød man mig
den latterlige sum af 1000 kr til afskivning

 

Munchmuseet T 2797, s. 13

    I d
    Vil skattevæsenet forlange
skat for et billede der ikke
er færdigt eller solgt – Er det ikke
‹nok› når de får sin svære skat
for det færdige solgte billede?

    I det søndre friluftsatelier
fins ufuldførte forarbeider til
 …  …  den såkaldte raadsdekoration
Hvordan vil man forlange
at jeg skal få disse færdige når
jeg i årevis forstyrrelser på alle
mater her ‹i› Vestre Aker og
ikke mindst af skattevesenet

    Man forlanger kanske at jeg
skal beskattes for disse før jeg får solgt dem

 

Munchmuseet T 2797, s. 14

    Vil man ikke alene ha
skat av kua og melken men osså
af kalvefosteret i maven på den

    Hvordan vilde gå med
en komponist der stadi måtte
virke i sin kunst og stadi
gjorde utkast og havde mange
kom manuskripter – eller en
digter der gjorde det samme –
eller en tenor der ofte vilde synge
eller en filosof der stadi måtte
filosofere –

    Måtte manuskriptene beskattes
tenorens stemme beskattes –
eller filosoffens hjerne { … }beskattes –

    En tenors lunger måtte
vel osså beskattes –

    Han synger jo utenfor konserter

 

Munchmuseet T 2797, s. 15

    I hovedbygningen er annen
etage benyttet til {a}forarbeidelser
til grafiske arbeider – Her fins
instalere{ … }t kj  …  kjøkkenet en stor
raderpress Kommentare – Forøvrigt fins her
i de forskjellige rum oplag af
papir til  …  trykning samt
en hel del af de 500 grafiske
arbeider jeg gjennem årene har
{ … }fuldført –

     …  Kjælderen er osså benyttes
osså til grafiske arbeider

    Her fins en litho stor

 

Munchmuseet T 2797, s. 16

lithografisk presse i et
rum og { … }ellers opbevares
de lithografiske stene i to
rum – Her fins osså
papir til tryk{ … }king af grafik

{ … }På væggen i mine værelser
i første etage fins stud ‹store›
utkast til Aula billederne Kommentar
utkast til farvelithografier

    Her fins osså endel mer
eller mindre udførte billeder

    I kjælderen fins ligeledes

 

Munchmuseet T 2797, s. 17

ufærdige billeder og studier – samt
grafik –

    { … }I mine rum i første
etage fins ligeledes forstudie
til portrætter af Fru Stenersen
og fru Ridderstad i 4 a 5
studier – Forbilled For
billederne er iår erholdt
honorar der blev at skatte for –

    Ligeledes er der forstudie til
portræt af fru Thomas Olsen

    For billedet erholdt jeg 6000 kr
hvorfra er skattet

 

Munchmuseet T 2797, s. 18

I  …   … 
    I første etage fins osså
et billede 2 grupper – mænd
og kvinner –

    Det er forstudie til et billede
kjøbt af Stenersen. Ligeledes
studie til Freia dekorationerne

    Her fins osså et portrætstudie
til Rolf Stenersens portræt der
blev betalt af ham og skattet
for –

    Her fins studier til et
dameportræt i sort –

 

Munchmuseet T 2797, s. 19

    Når ligningsvæsenet gang
på gang nævner det cyniske
ord
lidet passende ord lagring
om mine billeder { … }og vil
ha skat herfra så vil jeg
spørge –

    Finder de det passende at
jeg skal betale skat af de
circa 100 svære utkast til
Aulabillederne Kommentar – Disse har
kostet mig mer end jeg har
tjent på billederne – Den eneste
der tjente på Aula billederne Kommentar

 

Munchmuseet T 2797, s. 20

er skattevæsenet der tog
ind circa 25,000 kr

    Find{es}er de det passende at
jeg skal skatte for studier
til Freia billederne hvor
som skattevæsenet har erholdt
25,000 kr fra som skat?

    Finder de det passende at
bry mig ustanseli med
forlangende af skat for
mine studier til de såkaldte
raadhusde{ … }korationerne – for livsfrisen
for de store billeder mot lyset

 

Munchmuseet T 2797, s. 21

    Synes de det er rimeligt
at jeg skal skatte for det
jeg arbeider på til forberedelse
for billeder der skattes af
når de sælges –

    Ik
    Jeg selv er blit så kje
af alt vrøvl om lagring
at jeg er blit kje af at
male og dyrke min kunst
Jeg har aldrig opfattet min
kunst som poteter  … der lagres –

 

Munchmuseet T 2797, s. 23

    Jeg har billeder i Europas
fleste gallerier og ligetil
J{ … }apan –

    Min grafik er solgt i circa
40,000 expl – Så meget at
jeg har vanskeligt for at sælge
mer af det jeg har «lagret»

    Jeg sælger blot få som jeg
mest hvert enkelt arbeide ‹først›
‹fra› delvis med ‹koloreringen›

    Vil Vil skattevæsenet forlange
skat af arbeider som jeg ikke
kan sælge men nærmest tænker
at brænde op?

 

Munchmuseet T 2797, s. 25

    Tror skattevæsenet at de tjener
 …   …  får mer i skat
ved at jeg blir ‹ækkel› for { … }‹at›
arbeide? eller

    Tror det de gavner sit
land ved at forhindre mig
mig eller ta l mig lysten
væk fra slige store arbeider –

    Jeg syns man af utlannets
dom og når de har set
jeg har fåt æreslegionen og
den største norske orden at
man skulde ha respekt for
mit arbeide

 

Munchmuseet T 2797, s. 26

    Jeg har i flere år betalt
skat for disse studier til
arbeider som jeg atter har
betalt skat for –

    Jeg har i årevis betalt
altfor meget i indtæktsskat
idet man aldrig har villet
godkjende mine samvittigheds-
fulde beregninger – og har
blot villet afskrive en latterlig
liden sum –

 

Munchmuseet T 2797, s. 27

    Jeg har i årevis betalt skat
for min eiendom efter en
beregning der er circa 50,{ … }000 kr
mer end rimeligt –

    Min eiendom lar sig ikke
sælge tomter af på grunn
af de elendige kloakforhold –


    Dertil har jeg betalt 10,000 er
jeg s eiendommen i Hvidsten
Nedre Ramme i årevis lignet
for 20,000 kr og 10,000 kr i skat
Alt i alt blir det 60,000 kr
jeg er skattet formeget for i formue

    I intækt er jeg i årenes løb
ilignet mindst for 8000 kr for meget
 … 

 

Munchmuseet T 2797, s. 29

Jeg synes ligningsvæsenet
ikke må høre på hva
uvidende tjenestefolk eller
misundelige naboer skumler
om – Folk der ingensomhelst
anelse a har om min
arbeidsmethode – Folk der
{s}tror jeg blot behøver at
rable på et daspapir så
er der tusinders værdi

    Ligetil jeg var henimod 50 år
så erklærte alle mennesker

 

Munchmuseet T 2797, s. 30

mine billeder for svineri
som de ikke vilde ha
på sin væg –

    Det er nu nok af dem
som syns det ennu
men de har hørt jeg
får penger for de{n}t –

    Nu tror man jeg
det er guld bare jeg
rabler på et das papir –

 

Munchmuseet T 2797, s. 31

    Hvis det er ligningsvæsenets
mening at få fart i handelen
og tvinge mig til at sprede
mine billeder så skal jeg
si{–}: Det nytter ikke
at kaste mange kunstværker
ut så de flyter ho hos
kunsthandlerne –

    Det vil da bli solgt til spotpris
– Hvis man vil tvinge mig
til auktion så kan jeg risikere
at få intet for billederne

 

Munchmuseet T 2797, s. 32

    Der vil blot opnåes
at jeg er færdi som maler
og ikke kan producere mer
da jeg ikke har den støtte
jeg trænger ved at { … }have
studier og billeder om { … }mig

    Jeg kan forsikre herrerne
De vil intet tjene v{ … }ed
dette –

 

Munchmuseet T 2797, s. 33

    Det ser ut som om
ligningsvæsenet aftrækker
en vis sum ganske m … 
efter størrelsen af hva jeg tjener
uten hensyn til mine
samvittighetsfulde og omhyggelige
g …  beregninger der {er}har er
vedlagt  … ‹i› regninger

 

Munchmuseet T 2797, s. 35

    Jeg venter efter 20 års erfaring
ikke stort af \denne
redegjørelse –
/ Jeg får si mig
så længe jeg holder u{d}t her
så får jeg prøve –

    Jeg har imidlertid den udvei
at ta billederne af blindrammerne
og rulle alt sammen i 3
ruller – {D}Jeg kan da nårsomhelst
dra bort med hele herligheden
og slå mit telt op et annetsted –

    Det er let at føre op
friluftsatelierer annetsteds

 

Munchmuseet T 2797, s. 37

skattevæsenet har af mig
disse 20 år incasseret skat
af mig { … }for { … }fra 8,000 kr til 38,000
kr pr. år –

    Jeg har været en af landets
 …  største skatteydere – Ingen
norsk maler har { … }skattet {s}for
 …  så meget –

    Jeg har malt flittig og st … 
kolosale billeder – {O}Jeg har { … }‹to›
presser og har trykt selv nat
og dag –

    Enda vil skattevæsenet la
mig få  … drage ifra de udgifter
der selvfølgeli må følge med
dette store apparat – De vil

 

Munchmuseet T 2797, s. 38

blot ta int skat af
hele intækt intægten

    Hertil vil de stadi væk
prøve på at ta formuesskat
af mine studier og billeder
 …  som jeg ikke regner for
færdige men bruger til forbilder
til nye billeder –

    Jeg har i flere år måttet
betale skat for studierne til
Aulabillederne Kommentar – Disse studier
der har kostet mig mange
års slit og så mange
penge at jeg intet selv fik
af honoraret – Blot skat{ … }tevæsenet

 

Munchmuseet T 2797, s. 39

tog s{ … }in fulde del 25,000 k
Ligeledes har jeg skattet …  for
forarbeiderne til Freia billederne
enda skattevæsenet tog sin
andel 25,000 kr. For de 60 studier
kan jeg intet påregne af salg

    Jeg har billeder i museæerne
rundt i verdene    har store
samlinger i Oslo, Stockholm og
Bergen.

    Min grafik er spredt rundt
hele verden. { … }Så meget at
jeg nu næppe kan sælge mer

    Alt dette har skattevæsenet
tat sin svære skat { … }af enda

 

Munchmuseet T 2797, s. 40

skat {jeg}Jeg betaler for de
midler jeg har brugt til
at skaffe pengerne til
skatten {–}!!

    Jeg skal derfor skatte for
min eiendom efter en
værdi der er {5}60,000 kroner
mere end den rigtige

 

Munchmuseet T 2797, s. 41

    Jeg har så længe
jeg har været maler
været nødt til at ha
mine billeder og studier
om mig forat kunne male
og gravere


    Atel De store atelierer
på Ekely og de mindre i
Hvidsten og Aasgaardstrand samt
alt hva fins i disse af
billeder studier tegninger mer
eller mindre udførte har
og er midler til at frembri{g}nge
de kunstværker der har bragt
mit navn over den hele
verden og givet mig æreslegionen og
de største ordener – De har bragt
sk mer skat til den norske kommune
og stat end noensinde en norsk maler har kunnet

 

Munchmuseet T 2797, s. 42

Man kan da ikke forlange
skat både af midlerne
og salgsvarene –

    Man kan da ikke beskatte
manuskripterne og digterværkerne


    Man kan da ikke
beskatte tungen og sangen

 

Munchmuseet T 2797, s. 43

    Feilen ligger i at
skattevæsenet umuligt vil
eller kan forstå at de må
lægge en hel annen målestok
ligeoverfor mig end for andre
malere – Her er der ingen der
arbeider på denne måte og
næppe i utlannet – Havde
der været uten held kunde
man forstå skattevæsenets mærkelige
stivsindede optræden – Men
det har jo de sidste 20 år både
kunstnerisk og pekuniært været

 

Munchmuseet T 2797, s. 44

et enestående held – ikke
mindst har skattevæsen
tjent på det –

    Det er ingen maler her
eller ute der har arbeidet
med malerier { … }i så stor
målestok og { … }på min måte

    Jeg nævner de mange studier
i stor målestok til hver dekoration

    Det er vel sjelden man så
en maler samtidig arbeide
så energisk med 2 store
friser for grafik.

    At jeg hertil har  … 
bygget så mange atelierer
ansees vel blot for et udslag
af dilla –

    Men mine herrer    resultater!
Tænker de på det?

 

Munchmuseet T 2797, s. 45

    Skattevæsenet vil og skal
måle mig med de vanlige
målene med et atelier – et
staffeli en st{ … }ol og en potet –
og så guldrammer ført på
billederne så de for hver pris
kan omsættes –

    \(/At ha mindste tanke
for at jeg\,/ der ikke ikke arbeider
let med beregninger\,/ vil
miste min tid falder dem
ikke ind –\)/

 

Munchmuseet T 2797, s. 47

    Jeg har trængt i den grad
ro at jeg i de mange
år har funnet mig den
utrolig lave afdragssum skattevæsenet
har undt mig.

    Ligeså har jeg funnet mig
i flere år at betale skat for
studierne til Aulabillederne Kommentar og
Freia dekorationerne enda skattevæsenet
har s …  tat ind circa 50,000 kr
i skat af det værd færdige arbeide
Jeg har funnet mig i at la mig
beskatte for mine to eiendomme
circa {5}60,000 kr mer end rimeligt

    Dette må der nu være
slut med især da tiderne
nu er anderledes og udlannet stængt
og det er vanskeligt at selge billeder

 

Munchmuseet T 2797, s. 49

    { … }De mange atelierer har
jeg bygget og anskaffet forat
arbeide på de st{ … }ore billeder
og fuldf{ … }øre andre kunstværker

    Det ha Ligeledes til opbevaring
af kasser til og indpakning
til udstillinger

    Disse har bidraget til
det enestående pe{c}kuniære
udbytte. De har indb
bidraget til at indbringe
i skat circa en halv milion
og jeg forlanger { … }den mig ‹lovlig›
tilkommende afskrivning

 

Munchmuseet T 2797, s. 51

    I den røde bygningen
er der to små leiligheder

    I første etage er snedkerværksted
hvor min vagtmand arbeider
med alt træværk til by bygningen
hvor allehånde snædkerarbeider
bruges til ophængning og beskyttelser
af de store utkast

    Der { … }arbeides kasser rammer
og blindrammer –

    I annen etage maler jeg
og opbevarer end endel ufærdige
billeder

    I stalden sammesteds står
en gammel hvid hest som
jeg væsentli br bruger som
model –

 

Munchmuseet T 2797, s. 53

    I alle rum i alle
ar h huse arbeides – Der modeleres
der trykkes på de store lithografiske
og kobberstikpresser – Der ætses
kobberplader der skjæres i
træplader til mine træsnit
Der slipes lithografiske stene
– Der bygges stadig overbygninger
til de store utkast til i de
m forskjellige friluftsatelierer
Der skuffes og måges om
vinteren i friluftsateliererne
Der flyttes på de mange meter
brede og høie billeder

 

Munchmuseet T 2797, s. 54

Der repareres overalt –
Om vinteren lægges i
centralovnen til de forskjellige
h
de to huse –

    Der flyttes stadig på
de store billeder –

    {d}Der holdes vagt om
husene – Det trænges nok
en hjælp

    M … 

    Man ser jeg har god
brug for almuligmand –

    Man vilde jo bestride mig
ret til at fradra en slig mands løn

    Hva gjør de herrer advokater og kontorfolk, bønder

 

Munchmuseet T 2797, s. 55

Grøn{d}tsager får jeg fra Jensen& Co
i {t}Torvgaten –

    Jeg har forresten ganske ophørt
at stelle i haven –

    Man vilde jo osså nægte
at dra afdrag af altmulig-
mandens løn enda han hadde
så meget nødvendi at bestille
for mit arbeide – Jeg forlangte ellers
blot en del av lønnen afdrad

    Bør En
     …  Man havde hørt
at altmuligmanden h{ … }avde
sået reddikker og salat –

 

Munchmuseet T 2797, s. 57

    Det er da en enestående
opfatning af skattevæsenet at
jeg skal skatte for  …  hele
salgssummen uten at trække
fra { … }alle de utgifter der har
{ … }bragt summen tilveie tilveie

    Kjøber en av de herrer {i}bønder
i Aker en ku for { … }600 kr og sælger
den for {3}700 kr så kan han
da ikke beskattes for {3}700 kr
men for 100 kr

    Jeg har i 20 år blot få { … }afdrad
en ganske liten del av hvad { … }det
har kostet mig at skaffe de eneståe
for en norsk maler enestående skatte-
summer

 

Munchmuseet T 2797, s. 59

    Regner skattevæsenet på hva
det koster mig alt dette
mas hele året rundt –\?/
Tænker de på hva jeg det
har forhindret mig i at male
forhindret mig i at sælge
{ … }\t/at m{ … }\ot/ og lyst væk fra
mig\?/ –

    Jeg er ingen foretningsmand
som let kan føre regnskab

    Jeg er heller ingen foretningsmand
der har lyst eller «kan» snyde
Det skal osså ævne til

    Tænker skattevæsenet på hvor
meget det har tapt i penger og hva
Norge har tabt i kunst

 

Munchmuseet T 2797, s. 61

    Jeg maler ikke færdig
billeder siden skattevæsenet i
Aker vil ilægge mig skat
for usolgte billeder

    De vil ha penger for
kalven før den er født –

    De vil ha skat for et
billede før man { … }vet om
det kan sælges og så skal
de enda ha skat for det hvis
det sælges – For hvert år skat for salgspris

    Hvi Hvilken maler kan
male billeder under slige
forhold –

 

Munchmuseet T 2797, s. 63

    En bonde på en større
gård i nærheten kom
bort til mig og spurte
mig: Sig mig hva bruger
de de svære b …  husene
til. Vedkommende nabo har { … }kunnet
følge mit arbeide i 15 år –

    Jeg spurte ham: Hva
bruger {d}De Deres fjøs til og
så spurte jeg ham hva
folk bruger sit hode til

    Jeg fortæller dette – Det er
betegnende for hvor kloge folk
er når det gjælder mit arbeide

 

Munchmuseet T 2797, s. 64

    Det utrolige er at
han som de fleste {har}tror tror
hørt jeg har ført op
disse huse forat lagre
billeder –

    Altså en han handels
affære i stor målestok
Som en grosser lagrer
p{ … }oteter

    Det er vel så { … }at \de/ der {er}finder
det overhovedet tøv med
kunst og specielt min

 

Munchmuseet T 2797, s. 67

    Jeg udstiller endel arbeider
og har holdt på med i flere
år – Selvom de ikke er helt
færdige og kan undergåes lidt forandring
kan vil man forstå intensionen

    – Jeg maler ov tar mig
overhovedet vel i vare { … }forat
male færdige billeder –

    Vestre Akers skattevæsen har
truer stadi med at skatte-
lægge mine malerier

    Jeg har jo osså i flere år
skattet for mine circa 50
svære studier til Aulabillederne Kommentar

 

Munchmuseet T 2797, s. 68

enda de har kostet mig
at male mer end de
{5}60,000 kr jeg fik for Aula-
billedene KommentarDet Det var skatte-
væsenet
som tjente {3}20,000 kr

    Ligeledes har jeg skattet for
studierne til Freia dekorationerne
og mange andre billeder
som jeg har solgt og skattet
for

    For noenlunde at
få ro til mit arbeide
og forat følge min
arbeidstrang må jeg altså
male ufærdige billeder –

 

Munchmuseet T 2797, s. 69

    Man tror jeg maler forat
lagre billeder i de mange
atelierer –

    Man tror jeg er en slags
malegrosserer der venter på
kasser og maleriene –

    At man kan tænke sig
jeg har brug for store hus til
at male de svære utkast
til de mange monumentale
billeder falder ikke folk ind

    En nabo en bonde spurte
mig hva i al verden bruger
De husene til –

    Hva bruger De fjøset til
spurte jeg ham – og sig mig
{ … }hvortil bruger egentlig mennesker hode til

 

Munchmuseet T 2797, s. 71

    Forat undgå skattevæsenets
forstyrrelser så har jeg sluttet
de sene år med at male
færdige billeder overhovedet

    { … }Jeg maler da ikke for
skattevæsenets skyld –

 

Munchmuseet T 2797, s. 73

    Man kan granske detaljer
Man må ‹ta› det stor set
Det er stort apparat der har
kostet mig mange { … }penge
Men det har osså {s}frembragt
kunst der er blit skattet over
den hele verden og det
har osså hat stort pekuniært
ud{ … }bytte der har { … }skaffet stat
og kommune intægter som ingen
norsk malers arbeide har bragt –

    {S}I det hele er det jeg som i høi
grad er tilsidesat af skattevæsenet
Det er jeg der har betalt for meget
både i intæktsskat og eiendoms-
skat – Da jeg tjente godt fandt

 

Munchmuseet T 2797, s. 74

at det vilde bringe mig
mer tab at krangle om
k skatten og betalte da
yderst  …  la for mig
yderst feilagtige beregninger


    {D}Jeg har bygget store
træhus og atelierer og frilufts-
atelierer { … }og har installeret
k …  presser til grafik –

    Det har kostet mig
1{8}00,000 kr – Selvfølgeli må
denne sum der i høi
grad har bidrad til
salget og arbeide på en
eller annen måde godt{ … }gjøres

 

Munchmuseet T 2797, s. 75

mig ved skatteudmålingen

    Sælg Kjøber en bonde en ku for
{2}400 kr og sælger den for 600 kr
så kan han ikke { … }beskattes
for indtægt af 600 kr – 400 kr må
fratrækkes –


    Man må se det hele under
et – Noen år kan det { … }gå
mindre til –

    Jeg sælger billeder der er
{ … }malt for mange år siden –

    Jeg kan sælge grafik som er
trygt for 40 år siden og som
da har bragt mig udgifter

 

Munchmuseet T 2797, s. 76

    Jeg maler nu billeder der
først senere sælges

    Jeg laver grafik der først senere
sælges –

    Jeg har i år arbeidet
på circa 20 billeder der
er  …  malt { … }for 20 og 25
år siden

    Jeg har de senere år
arbeidet på mange gamle
billeder og de fleste jeg besidder
blir fortsat malt på og
desuten brugt til  …  forarbeider

 

Munchmuseet T 2797, s. 77

for nye billeder eller for grafik –

    De f Det er yderst få billeder
som jeg noenlunde kan si er færdige
kanske et par portrætter.


    Det hele er et stort apparat
Man har intet at beklage sig
over –

    Det har bragt ære og penger
Skattevæsenet har fåt mer end nok

    Man får finde sig i at
jeg arbeider på en annen måte
end interieur malere og blomstermalere

 

Munchmuseet T 2797, s. 78

    Skattevæsenet har fåt alt
dette af mig på det
omhyggeligste forklaret gjennem
de mange år –

    De har selv været ute og
set mit apparat –

    De kjender til de kolosale
Aulabilleder Kommentar med de …  som jeg
har gjort { … }studier til 4 gange
i fuld målestok foruten et
utal af store studier –

    Ligeledes vet de om Freiabillederne

 

Munchmuseet T 2797, s. 79

hvortil en mængde studier finnes –
i mine atelierer –

    De kjenner til at jeg har arbeidet
på de svære såkaldte raadhus-
dekorationer –

    De ve\t/ osså at jeg har udtalt
at forstyrrelserne fra skattevæsenet
har ved siden af annen forstyrrelse
har gjort mig træt af dem

    De kjenner til { … }arbeidet på
Livsfrisen der er et  …  mit
h{ … }ovedværk –

    Alle disse trudseler om at

 

Munchmuseet T 2797, s. 80

beskatte disse studier
kan de vistnok opnå
at få mig gjort kje af
alt arbeide og endeli realiseret
de{n}t længe ‹havde› ønske
om at forlade stedet –

    De kan vistnok komplet
gjøre mig kje af arbeidet –
Men jeg tror ikke det vil
lykkes oftere at få tvunget
mig til at betale skat

 

Munchmuseet T 2797, s. 81

for min de arbeider jeg er beskjæftiget
med –

    Det er heller ingen intet
sted i verden nogen der har
fun kunnet finde på en
så barok { … }ide som at kræve
skat af selve arbeidet –


    Man kan kræve skat af
en tenor der holder konsert
med intækt

    Man kan ikke kræve skat
af hans stemme – eller
tunge

 

Munchmuseet T 2797, s. 83

    Jeg ‹mellemrblev hyldet { … }på
min 70 årsdag fra utland
og indland –

    Jeg fik Norges høieste udmærkelse
Olafs ordenen

    Jeg fik æresleg blev kommandør
af æreslegionen –

    Jeg synes man osså ligeoverfor
mig personli og ligeoverfor mit
værk kunde vise en vis hensyns
fuldhed

 

Munchmuseet T 2797, s. 85

    Jeg vet meget godt at
jeg er lidet velset på Søndre
Huseby –

    Jeg vet at det ialmindelighed
i Oslo snakkes om lagring
af billeder

    Jo atelierene til de store
studier og for Aulabillederne Kommentar
ra Freia billederne – raadhus-
dekorationerne – Livsfrisen
Ja det er lagerhus for salgs-
billeder som jeg ikke vil sælge
før kursen er den rette

    En malegrosserer{–}!

 

Munchmuseet T 2797, s. 86

    Ja man vil nok
helst si at jeg ikke
arbeider for kunsten men
for pengesækken –

    Jeg har aldri i livet
tænkt på pengesækken når
jeg har arbeidet –

    Først da mine  …  billeder
kom i værdi begyndte
folk at intressere sig for
dem –

    Ligetil jeg var 45 år skreg
folk «fy fan» bare de så
dem

 

Munchmuseet T 2797, s. 87

    Som sagt jeg vet
meget vel at jeg er litet
velset på stedet –

    Jeg har været har circa 18 år
De første 6 år kunde jeg ikke
gå den eneste vei der førte til
huset på grunn af en folkevond
hund der bet folk og slo folk
overende –

    De andre 12 år kunde jeg
ikke gå på veien på grund af
fræk ungdom der vilde
hævne sig på grunn af at jeg
fikk hunden dømt til at bindes

 

Munchmuseet T 2797, s. 89

    Da jeg noen år holdt
udstillinger i utlannet og
der var vældi efterspørgsel
efter malerier af mig (og
andre) hed se han han
er jo han han sælger for
milioner andre sælger ikke
Da jeg ikke havde blot havde
billeder jeg havde bruk for
tilbage  …  og jeg havde solgt
så meget grafik at jeg næppe
måtte holde igjen og heller
ikke havde ret til at sælge så
meget – skrek man – Han lagrer
{ … }han lagrer – malegrosserer!

 

Munchmuseet T 2797, s. 91

    Når folk i årrækker
spørrer mig – Hva bruger
de de mange atelierer til?
Det er folk som i årrækker
har set at jeg har malt ko
kolosale studier til en række
svære dekorationer –

    Er det chikane?
    Er det den skjære dumhet?
    Er det fordi {vi}jeg bor i et
land der ligger for langt mot
nord

 

Munchmuseet T 2797, s. 93

Nei jeg har set { … }voxne
mænd i betroede embeder
år for år forstyrrer mit
arbeide – et arbeide der
er er anerkjendt som et
meget viktigt – og som har
bragt mig de største æresbevis –

    Så spør jeg { … }hva er
meningen{–}?

    Hvortil dette sludder
Staten og kunsten taber bare
‹på› det

 

Munchmuseet T 2797, s. 94

    Jeg rå{r}der ligningsvæsenet
{a}til fremforalt at bruge sin
fornuf{ … }t – De har fåt tilstrækkelige
oplysninger gjennem årene – og selv
har de været oppe i atelierene –

    de skal ikke spørge ildesindede
naboer – misundelige kolegaer
– {h}kunsthandlere der vil tjene
penger – eller misundelige gaardsfolk

 

Munchmuseet T 2797, s. 95

Brev til overretssagfører Jos Roede

 

Munchmuseet T 2797, s. 99

    Folk spørrer: Hva bruger jeg husene
til

    Folk tenker vel ikke
på hvad de{r}t til si at
male disse store Aulabilleder Kommentar
Ja  … 

    Jeg fik 80,000 kr udbetalt – \for dem/
Heraf fik skattevæsenet 20,000 kr
Resten 60,000 kr gik til omkost-
ninger ved at male dem –
Jeg fik intet –

    Da billederne for noen år
siden skulde  …  ferniseres blev
de tat ned og lagt på gulvet –
Arbeidet med at ta dem op og ned
og fernisere dem k{ … }ostet Universitetet
10,000 kr – Jeg fik ingenting ‹forat› ta dem
op og ned 20 gange – Koste lærred farver og arbeide!

 

Munchmuseet T 2797, s. 100

    Jeg har malt { … }‹3› sæt
af samme størrelse – De to
var for
og et mindre
af halv størrelse – Circa 60 store
udkast dertil

    Jeg D{ … }e billeder h der
hænger i Aulaen Kommentar er
malt på tungt lærred
Forat hænge op «Historien»
f.ex brugte måtte jeg have
to mand der arbeidet en
halv dag –

    Jeg har vel tat ned
og hængt op disse billeder
ca 20 gange –

 

Munchmuseet T 2797, s. 101

    Jeg har måttet have svære
r …  vægflader forat få hængt
disse op –

    Jeg bygget friluftsatelier for dem
i Kragerø – Friluftsatelier for dem
i Hvidsten – Jeg bygget et
svært trehus for dem i Moss
(Det kostet 7000 kr)
Da jeg så flyttet til Ekely
bygget jeg da disse omstridte  … dte
 … k … ede stakkels huse – Det
var til videre arbeider på Aulabillederne Kommentar
på raadhusbillederen på Livsfrisen
og på Freiafrisen

    Hva bruger jeg da disse huse
til? spørrer man –

 

Munchmuseet T 2797, s. 102

    { … }Ja mener man: Det
er til lagring af salgsbilleder
– Han kan sælge for milioner
Gjerrigpelsen. Flå ham
plag livet af ham –

    Har folk tænkt på
størrelsen af Aulabillederne Kommentar
{ … }De to største billeder er
5m høie og 11½ meter lange
Sammen bedækker billederne
et mål jord –

    Jeg har malt 4 slige sæt –

 

Munchmuseet T 2797, s. 103

    Man tror jeg sover
mig til pengene:

    Maler jeg ‹tegner› på et
daspapir så får jeg 10,000 kr

    Jeg har arbeidet meget
Bare tænkt på min kunst

    Jeg har i annen etage
ra en stor raderpresse
Kj{e}ælderen er der en stor
lithografisk presse – også
lithografiske stene

    Jeg har skåret træplader
og trykt selv – ofte om
natten – Hva bruger
De husene til spør man

 

Munchmuseet T 2797, s. 105

    Det er ikke for mit
eget udkommes skyld
jeg ivrer for dette – at jeg
{ … }harmes

    Det er fordi det er attentater
på mit arbeide – Det
truer med at jeg må
standse mit arbeide

    Mit livsværks ruin trues
jeg med

    – I Hvis jeg forlater
mit livsværk kan jeg selv
fredeli og godt leve på
et annet sted i fred. Det er
ikke for min skyld

 

Munchmuseet T 2797, s. 107

    Ja jeg trues atter
med at skulle betale skat
for mine studier –

    Jeg skal betale for skat
for de 50 svære studier til
Aulabillederne Kommentar  … 

    De Jeg skal ikke ha{ve}r
i 5 år  …  malt de
verdensberømte Aulabilleder Kommentar
gratis – Jeg skal osså
betale forat have fåt lov
til at male dem –

    Man nøier sig ikke med
at have fåt 20,000 kr i skat
Jeg skal osså sålænge jeg lever
betale forat { … }have gjort studier til dem
Aulabillederne Kommentar

 

Munchmuseet T 2797, s. 109

    Ja det vidunderlige er sked
Jeg har intet tjent på
de verdensberømte Aulabilleder Kommentar
blot skattevæsenet 20,000 kr
og dog!
Jeg har faktisk i flere år
betalt forat have fåt lov
til at male billederne gratis
for universitetet

 

Munchmuseet T 2797, s. 111

    Ja { … }Vestre Akers
skattevæsen
har opnået
at  …  have ha fåt istand
hva vel næppe noensteds
i verden kunde være hænd{ … }t

    Jeg har måttet i flere
år betale fordi jeg har malt
de verdensberømte Aulabillder Kommentar
grati{ … }s for Oslo by –

    Jeg har i flere år betalt
skat for de 50 eller 60 svære
forstudier til Aulabillederne Kommentar.

    Disse der aldrig vil kunne sælges
Jeg har måttet betale for dem
5 års kolosale arbeide ikke selv
fåt betaling

 

Munchmuseet T 2797, s. 113

    Livsfrisen har jeg arbeidet
på i 40 år.

    Jeg har tilladt mig at
for egne penger at bygge noen
træskur  …  og et atelier for
dette livsværk samt for
Aulabillederne Kommentar og andre store
arbeider –

    Man steiler, man spør
man forarges – Han samler
i lader! – Gniern –

    Vigeland der har optat
min ide livsfrisen har fåt et
kolosalt atelier vel det største
i Europa – Hele Fra Halve

 

Munchmuseet T 2797, s. 114

parken raceres – Huse
rives ned – veie blir
stængt –

    Der blir git millioner
på milioner –

    Bare 200,000 kr for en ubrugbar
port –

    Jeg skal betale fordi g jeg
gir gratis til Oslo Aula-
billederne Kommentar

    Jeg skal betale fordi
jeg får lov til at male
i Vestre Aker kommune –

 

Munchmuseet T 2797, s. 115

    Jeg harmes ikke for
min egen skyld –

    Det er fordi jeg her
på Ekely trues med at
få bragt mit livsværk til
ruin

    De{n}t forøves attentater mot
mit arbeide –

    Det evige pres af fra
skattevæsenets side og chikanering
fra m andre steder ødelægger
min arbeidskraft og vil bringe
mit livsværk til ødelæggelse

 

Munchmuseet T 2797, s. 117

    Vilde jeg opgi mit livsværk
kunde jeg leve sorgløst annetsteds
i Norge eller utlannet –

 

Munchmuseet T 2797, s. 119

    Jeg spørger atter
    Er det Vestre Akers lignings-
nævnds
mening at man
skal betale og betale skat
forat få lov til at
male?


    Vet Har ligningsnævnden
tænkt på hva den bare ved
en streg over min beregning
skaffer mig for langvarigt
bryderi –

    Har ligningsnævnden tænkt
på at jeg ikke er foretnings-
mand. Alt sligt er mig vanskeligt

 

Munchmuseet T 2797, s. 121

    Har ligningsnævnden tænkt
på at jeg har brugt måneder
på den beregning de  …  med
et streg stryger ut –?

    Har ligningsnævnden tænkt
på at slik de tar det gi{ … }r
det mig forstyrrelser hele
året rundt –?


    Så forlanger man
raadhusdekorationerne{–}!

    Så forlanger man meget
salg – Her i dette lille land
langt mod nord!

 

Munchmuseet T 2797, s. 123

    Så har der været skumling
og gudsjammerligt skraal
fordi jeg havde «10 eiendomme»

    Jeg har 2 og en hytte med et
litet værelse i Aasgaardstrand

    Disse er alle tre behold
kjøbt og beholdt for { … }Aula-
billederne Kommentar og de andre svære
billeders skyld –

    Disse kolosale billeder trængte
plads – Jeg måtte ha plads
til husene og friluftsatelierene
– Eiendommen er blot ‹invidde›
til de store billeders ‹forfærdigelse›
og det må osså være burde
osså draes fra skatten

 

Munchmuseet T 2797, s. 127

    Jeg skal oplyse om at
jeg siden f jeg for 20 år
siden flyttet til {e}Ekely er
blit mødt med de utroligste
skumlerier chikanerier og
vanskeligheder fra alle hold

    Det har bidraget til at
jeg ‹ikke› har  …  kunnet ‹få›
udført mit hele livsværk

    Ikke mindst skattevæsenet
har bidraget til mit livsværks
‹truede› ruin

 

Munchmuseet T 2797, s. 129

    Jeg skal oplyse om at jeg
i ‹disse› 20 år vistnok blot
4 gange har klaget –

    Jeg har i almindelighed funnet
mig i ligningsvæsenets ‹ansættelse›
 …  Det har været helt galt
baade med hensyn til formue
og til intægt og utgift –

    Jeg har betalt circa 50,000 kr
formeget i formue og jeg har
betalt i intæktsskat 3 ganger
såmegt som rigtig var

 

Munchmuseet T 2797, s. 133

    Alle de skumlerier
alle de chikanerier som jeg
har måttet dø{ … }ie af Oslofolk
og folk i vestre Aker har
været mig dobbelt farli
da jeg for 4 år siden af
overanstrængelse fik blodudtrædelse
i det indre øie ved synsnerven
Jeg mistet brugen af mit
bedste øie og trues stadi af
gjentagelse og at osså det andre
blir ødelagt

    Jeg ved lægger lægeatterklæring

 

Munchmuseet T 2797, s. 135

    At alle de besværligheter
ligningsnævnden i Vestre Aker
har for …  forvoldt mig
har osså været farli og
dobbelt vanskeli af ovennævnte
grunne –

    Det føltes osså dobbelt pin
pinli da Li det er mig
der den hele tid har
betalt formeget og er den
skadelidte – Der er intet
der tyder har tydet på at
jeg vil snyde ligningen

    Jeg har heller villet
betale formeget

 

Munchmuseet T 2797, s. 136

Li
    Skattevæsenet har derfor
osså gang på gang
måttet give mig
ret.

    Det ustyrteli besvær
som skatteligningen
har { … }forvoldt har altså
vært fuldstændi unødig

 

Munchmuseet T 2797, s. 137

    A{n}t man har ilagt
en maler skat på hans
malerier d …  er aldrig
før hændt fra kapkoloniene
til Nordkap –

    Det {er}har lykkedes Vestre Aker
at stå som den eneste
der har udført og truer med
at udføre dette sælsomme
værk i den ganske verden

    Fra kapkoloniene til lande
søndenfor Norge har det været
vanli hævd at kunst er
noget der må støttes og
ikke udryddes. Det har været betragtet som
hæder for lannet

 

Munchmuseet T 2797, s. 139

    Hvorfor det ser ut som
om jeg har så mange
billeder er fordi jeg altid
maler flere billeder som studier
til de et –

    Tidligere holdt jeg stadi på
med et men det blev da
ofte ødelagt

 

Munchmuseet T 2797, s. 141

    Jeg kan trøste Ves Lignings-
væsenet
med at det ikke oftere
blir nye billeder af mig
Siden man for noen år
siden truet med skat af billeder
vilde jeg naturligvis ikke fuldføre
et billede

    Dertil malede jeg på lit papir
der let blev ødelagt

    Billedet havde derfor ingen
værdi

 

Munchmuseet T 2797, s. 143

Arbeiderbillede Studier til Raadhus-dekoration{ … }Kjøbenh
{Ar … }Hjemvendende arbeidere

    studier til raadhus-
dekorationerne og til Billedet betalt og skattet for i Kjøbenhavn


    To gjensidige studier til et
dameportræt. Det er på stykker
af gjennemsigti papir –


A …  malt på forskjellig
    Styk sammensatte papir
Billeder fra det grønne værelse
i Warnemünde:

    Studier til lithografier
hvoraf er solgt og skattet for

 

Munchmuseet T 2797, s. 147

    Jeg overlader de nævne
tilidsmænd til at overtage
gjennemgåelsen af mine efterladte
kunstgjenstande og med ‹takt›
pa ordne mine papirer.

    { … }Mange egner sig ikke for
mine nærmestes øine –

    Alt skal sælges med undtagelse
af de sene nævnde sa kunst
værker –

    { … }Det indkomne beløb skal ordnes
slig at min s{ … }øster får med
annet tiloverblevne penger 100,000 kr
Fru Andrea Ellingsen 60,000 kr
Førvrig blir  … ,000 kr til

 

Munchmuseet T 2797, s. 151

    Når man mener at
der ikke skal afdrages utgifter
for billeder der ikke bliver
solgte

    Så skal jeg svare
Den meste grafik er for
20 a 30–40 år tilbage og
h{ … }ar da havt svære utgifter
Ligeså er mange billeder
solgte der var gamle

    De jeg maler nu og t
kan jo bli solgt senere

 

Munchmuseet T 2797, s. 153

    Kassespørsmålet
    Jeg v … 
    Dette har man
heller ikke tænkt på

    Det er lettere kort
at sætte en streg over en
månedslang grundig
{ … }beregning end selv at
 …  forholdene og
«tænke selv»

    Jeg har i { … }løbet af
disse 20 år havt svære udstillinger
i alle land.  … 

    Det har været uds{ … }illinger

 

Munchmuseet T 2797, s. 154

på 50 billeder til  …  150
billeder – Det har været svære
billeder. Kasser op til 3m × 2m

    Det har været kasser der
har kostet meget når
de har været bestilt fra
100 kr. til 400 kr –

    { … }Kassene må stadig forbedres
og er ofte ubrugelige – Der {v}har
måttet skaffes stadig nye

    Ja hva bruges husene til
spør man! –

    Ja altmuligmanden hva
har han med udgifterne at
gjøre spør man –

    Husene har osså b opbevaret
Kassene – Altmuligmanden har
forbedret kassene og ofte selv
lavet kassene – – Der har i disse
år været lavet mange kasser –
Vel 200 stykker –

    Det har været udstillingerne
i udlannet der har gjort billederne kjendt
bragt salg

 

Munchmuseet T 2797, s. 155

    Det er let for de herrer
med en streg at stryge
over mine samvittigsfulde
beregninger som jeg har brugt
en måned til –

    Det er let at st strege over
{ … }De sparer selv at tænke
Så måtte jeg atter tænke over
Det var dobbelt vanskeli
da jeg måtte huske et år tilb{g}age
Det tog 3 måneder af min
kostbare tid

 

Munchmuseet T 2797, s. 156

Bare kassene har
kostet mig i disse 20 år circa
20,000 kr –

    Hva bruges – har alt-
muligmanden med afdrag af
utgifter at gjøre spør man

    Han har vedligeholdt
kasserne til billederne – indpak-
ket billeder – lavet nye kasser
Han har lavet blindrammer
almindelige rammer –

    Han har repareret ateliererne
 …  repareret overbygningerne
Biståt med de utallige flyt-
ninger af de svære billeder der
fæstes på væggene – Tas op og
ned – assistance ved ard
arbeidet på livsfrisen og de store
dekorationer – Fyrer i de to
ovnene

    Vagthold –
    Ja hva har han med
 …  malingen at gjøre spør man

    Han har jo sat ræddiker og salat
sier man – Det er let at sætte en streg

 

Munchmuseet T 2797, s. 157

    ‹I› begynnelsen h …  da
jeg tjente godt – Ja jeg har  … 
lad dem få formeget –


    Senere har jeg set at skatte-
væsenet
blot tænkte på at
få så meget som muligt ud
– Jeg trodde det gjaldt at være
på vagt mot sig  …  og  … 

    Nei det skulde skrabe
godtroende folks hud

 

Munchmuseet T 2797, s. 159

    I kjælderen fins
Studie til Fiskeren solgt { … }til

    Prof. Mohr og skattet for
Der fins studier til fru Hudtwalcker

    Portrættet solgt og skattet for
Her fins en række skitser og
ufærdige billeder til de forskjellige
friser –

 

Munchmuseet T 2797, s. 161

    Jeg har i løbet av circa 20 år
bygget friluftsatelierer i Kragerø
 …  Nedre Ramme og Moss for
circa                              10,000 kr

    Jeg har bygget { … }2 træhus med
mell 2 friluftsatelierer innimellem
og overbygget { … }bred gang langs
husene for circa                  20,000 kr

    Et friluftsatelier i skoven – 3,000 kr
    Et muratelier – circa 50,000 kr
    et stort friluftsatelier ved siden ‹af›
                                                    86,000 kr
    For disse må jeg forlange  … 
erstattet afskrivning pr år for med
mindst 5000 kr ialfald i 10 år – {d}Det blir 45,000 kr

 

Munchmuseet T 2797, s. 162

    Jeg har i 20 ‹18› år betalt
skat af eiendommen Ekely
for en sum mellem 100,000  … 
og 120,000 kr

    De{n}t vil ikke kunne settes
mer end 70,000 kr gjennemsnitlig
i værdi –

    Den er efter kloakforordningen
blit umulig at sælge

    Jeg har altså for den betalt
for m betalt for meget skat
omtrent for 30,000 kr

    For min eiendom Nedre Ramme
har jeg betalt skat for dobbelt af
eiendommens værdi i mange år

 

Munchmuseet T 2797, s. 163

Jeg er bli
     …  Jeg har betalt i åræ årrækker
forlitet for meget beregnet indtæktsskat


    Alt dette må jeg forlange
godtgjort –


    Det er det store apparat
og de ko mange atelierer der
{er}har bragt det store salg

    Kommune og stat har i de
20 år tat ind circa 400,000 kr
At de{nn}tte  …  apparat må
medregnes til afdrag på fortjeneste
er klart

 

Munchmuseet T 2797, s. 167

    Hvis jeg havde været
salgsmaler der som så
mange osså Friz Thoulow
der maler salgbare billeder
i det uendelige så kunde
tænke sig lagring – Men
for mig m der aldrig har
malt med salg for øie men
blot tænkt på kunstneriske
mål {S}som derfor har billeder
og studier om sig forat bygge
videre – Som stadi arbeider på
billederne er det en umulighed
at forlange formueskat –

    Ja, det er en formue at ha
en god hjerne – men hjernen
kan ikke beskattes

 

Munchmuseet T 2797, s. 169

    {S}Jeg vet ingen i den vide
verden der beskattes for billeder
i atelieret –

    Når Vestre Aker har
{ … }æren af være den eneste kommune
der forlanger slig så ka
forlanger af dem en mand
så kommer de netop til
den gale – Den der aldri har
tænkt på a salg når jeg
maler –

 

Munchmuseet T 2797, s. 171

    Jeg er ikke en der letvindt
har er kommet til ‹penger›
– Til jeg blev ældre mand
kjæmpet jeg hardt for ‹fordi›
Nu da jeg  …  i min  … 
alderdom lar mig på
en besynderli måte føle
pengenes byrder { … }med
misundelsen – hadet og uretfærdigheten

 

Munchmuseet T 2797, s. 173

    Man kan ikke komme
med den evindelig skumling
at jeg holder på mine billeder

    Jeg beholder det der er nødvendigt
for mi{n}t arbeide

    Jeg har billeder i musserne
verden rundt –

    Jeg har store kolektioner i
Oslo Bergen Stockholm

    Jeg har solgt grafik i 40,000
exemplarer så meget at jeg
næppe tør sælge stort mer –

    Wenn ich traumte kamen
Schweine und frass Kommentaren von
meiner Lorbeeren siger Nietzsche

 

Munchmuseet T 2797, s. 177

    Ja det er forsk{i}jel på
folk – Se på hvordan
man skaber sig til for
Vigeland

    Bare han spytter sættes
det i guld –

 

Munchmuseet T 2797, s. 179

    Hva jeg ønsker:
    Jeg ønsker ikke at snyde
stat eller kommune –

    Jeg ønsker bare alminnelig
ret og at ikke ligningsvæsenet
går ut fra at «her snydes»
og ikke at det går ut fra «Få
så meget som mulig skat»

    Jeg vil at ligningsvæsenet skal
‹foregå› skatteyderne med godt
exempel –

    Jeg ønsker endeli at få
fred og ro til at arbeide

    Jeg har ofret mit liv

 

Munchmuseet T 2797, s. 180

for mit arbeide. og
har bl …  arbeidet intenst
Det har ikke været
noen dans på roser –

    Jeg ønsker at ikke { … }tøv
uvidenhed – mangel på
forså{l}else – mangel på vilie
til at sætte ind i mine ‹forhold›
skal for{ … }plumre forplumre
hele mit livs arbeide –

    Hva bruger De ateliererne til
spurte bonden i naboskabet –

    Ja hva bruger folk hode
til spørger jeg

    Det er let at sætte en streg
over et langt regnestykke

 

Munchmuseet T 2797, s. 183

    Så spør man hos { … }andre
malere hvordan gjør De og De
Har De slige svære huse –
Har De så mange svære billeder

    Svar – Det er mange sorte
malere – Der er mangeslags
malemåder.

    Mange sidder hele sit liv
på en stol foran et staffelie med
en palet og pensel i hånd

    Små billeder 30 × 50 males
og males og skubbes ut i guldramme
eller sættes i lager i kjælderen –
‹Ja› her kan være tale om
lagring – Alle malere har

 

Munchmuseet T 2797, s. 184

forøvrigt en mængde studier
og billeder –

    Så spør man andre der
maler store dekorationer –

    Ja, det er yngre folk
der arbeider mer på stedet
og væggen og bruger utkast
på papir –

    Jeg kunde ikke have malt
de svære Aulabilleder Kommentar uden
m mange utkast på lærred
i fuld størrelse og på på
vægflader hos mig sl selv
Mennesker er nu forskjellige

 

Munchmuseet T 2797, s. 185

    Har ligningsvæsenet
set Aulabillederne Kommentar! Har
de seet Freiadekorationerne
Har de været i mussæet
og set mine billeder –

    Disse mænd der { … }har så
let forat sætte en streg over
mine beregninger

    Jeg tviler på det
    { … }De får gå op i Aulaen Kommentar
og se de kolosale billeder 11 i alt
Tænk dem så disse malt
5 gange i samme format

 

Munchmuseet T 2797, s. 187

Tekn
    Dertil circa 50 st studier i
halv størrelse –

    Tænk dem så disse svære
billeder h i 5 år hængt op
og tat ned – i det uendelige

    De er malt på tungt
hollandsk lærred de fleste
Husp på der skal mange
til at håndt{ … }ere dem

    Tænk så på at universitetet
måtte betale 10,000 kr forat
ta dem ned og rense og fernisere.

    Tænk så på m al d{ … }e
kostbare farver jeg har brugt
til disse lærreder der sammen
er så store at 4 hus kunde
{ … }bygges

 

Munchmuseet T 2797, s. 188

Tænk så på at en liten tube
farver kunde koste {4}2 til 4 kroner
Tænk så på at en av disse
kunde gå til 2 penselstrøk

    Ja hvortil bruger jeg egentlig
mine atelierer?

    Sandsyngli lagring af salgs-
billeder –

    Ja hvortil bruger jeg vel
annet min assistent til
end at s …  sætte red ræddiker
og salat

 

Munchmuseet T 2797, s. 189

    Ligeledes var det Freia billederne
og en raahu raadhus-
dekoration – Utal af st … 
utkast står om i atelierene

    Husfolk og andre nysgjerrige
der er kommet på gården
kig kikker igjennem ruter

    Aa gud og gud – Her står
Å{ … }sså fårn 10,000 kr ja
20,000 kr for et billede

    Ja det er milionær, san
Når jeg skider på et papir
forlanger man skat

 

Munchmuseet T 2797, s. 190

af det
Når Vigala Vigeland
skider et stykke ler så
bekoster staten 10,000 kr
på det –

    Ja {s}Staten gir millioner
på milioner til Vigelands
ideer Fontæne – min ide.
Når jeg beskedent bygger
træhuse til at udføre mine
ideer så heter det

    Hva bruger han husene
{ … }til? Lagring af salgs billeder \sier
de
/

    Han må hænges –
    Han må skatte for disse
billede{ … }r

 

Munchmuseet T 2797, s. 191

    Man spør mig:
    Hvordan går det med
raadhusdekorationerne –

    Tror man at jeg vil male
 …  dem færdige når jeg skal
betale forat male studier
til dem –

    Tror man overhovedet jeg
vil male et færdigt m billede
her i Vestre Aker når jeg
skal betale forat male det
færdigt – Skatte for det

 

Munchmuseet T 2797, s. 195

    Under slige forhold har
{ … }intet annet at gjøre end
at pakke mine billeder sammen
Ta dem ut af blindrammen
og rulle dem sammen –

    Jeg har i
    At male er ugjørli under
disse forhold –

    Det er vanskeli naturligvis
at for eventuel  …  salgs skyld.
Det Forholdene her har
lettet salget –

 

Munchmuseet T 2797, s. 197

    Jeg har allerede kommet
på lang vei med indpakningen
 … 

 

Munchmuseet T 2797, s. 199

    Som tidligere antydet
gives der mange malere
der anser målet for malerne
er at sælge og lave salgsbilleder
Det er desværre nok af dem.

    Det er vel osså disse de
herrer har fåt raad  … 
de har når de ha

    Men { … }de herrer er helt
kommet til den urette
når de som den eneste
maler i verden der skal
skatte for billeder vælger
mig – Intet av mine billeder
{er}har salg som mål – Det
er alt for at uddybe for høine
min kunst –

 

Munchmuseet T 2797, s. 203

    { … }Jeg skal gjentage!
Billederne i mine atelierer
(Det er ikke lagerrum) er omtrent
samtilige billeder jeg er misfornøiet
med eller er ufærdige –

    Kanske ligningsvæsenet ved bedre
eller over { … }hovedet noen andre
end jeg – Mon noen andre end
jeg kan si om jeg er misfornøiet
med mine billeder eller finder
dem ufærdige. De er sat her
 …  for at ødelægges eller males
videre på eller til benyttelse
som studie –

    Kan andre bestemme om de
er færdige?

    Vi er i dictatorernes tid

 

Munchmuseet T 2797, s. 204

    { … }Vi har ennu ikke
fåt dictaturet gjennemført –
Et diktatur der bestemmer
hva en maler skal male
Men vi har mange små
diktatorer der er vanskelige
nok og kanske dummere

Foruten de ufrædige har jeg
jeg atelierene
{ … }Utkast til Aulabillederne Kommentar:
circa 8 store utkast i fuld
størrelse med historien –
circa 50 i halv størrelse
Utkast til Freiadekorationerne
og Livsfrisen circa
40 stykker

 

Munchmuseet T 2797, s. 205

Livsfrisen under arbeide
circa                  { … }30 stykker

    
Utkast til de såkald{ … }te
Raadhusdekorationer circa
                              50 stykker

    Utkaster til portrætter der er
levert og betalt for og skattet for
circa 1{6}5 stykker

    Jeg skal oplyse om at disse
studier { … }til disse billeder
Aulabillederne Kommentar har kostet mig

    60,000 kr
Skattet skat

    80,000 kr betalingssummen
Freiabilledernes { … }studier har kostet meget
Jeg fik 80,000 kr skattet herfor 20,000 kr

 

Munchmuseet T 2797, s. 206

    I de fleste atelierer
    Jeg har to store p{ … }resser
i annen etage og kjælderen
til hvor jeg selv har trykket
{o}Ofte dag og nat –

    Her fins en hel del
{t}grafiske tryk –

    Gud hvor mange sier
folk især dumme og
uvidende når de ser dem
– Jeg har solgt kan jeg
si ut a{ … }f de fleste
{ … }Af de fleste er der litet
eller {e}intet jeg kan sælge
Jeg har 40,000 grafiske
blade spredte ud over

 

Munchmuseet T 2797, s. 207

verden
    Vet ligningsvæsenet hva
grafik er.

    Har de giddet undersøge
det ordentlig og grundi for
de har voteret over og  …  og
git sin mening om alt det
jeg lagrer – \Å, det er lettere
at sætte en streg over alt
/

    Tror de jeg kan lave
inflation og trykke vexler
Hva Hvordan vilde det gå
om jeg lod min grafik svømme
over i kunsthandlerbodene

    Om Elskende { … }kvinne lå
i hvert vindu? (For noen år
siden { … }påkaldtes politi forat forby
salget

 

Munchmuseet T 2797, s. 208

    Hva tror de priserne jeg
havde fåt for denne hvis
man gikk og tråkket på
dem.

    Hva tror de jeg fik for billede
hvis jeg i flænk solgte
ut ufærdige billeder eller
dårlige billeder –

    De havde nok ikke
været så efterspurte –

 

Munchmuseet T 2797, s. 209

    En ting kan man
være sikker på –

    Efter den stadige trudsel
om la skat på billeder
kan de være sikker på at
jeg ikke udfører et eneste
bilede færdige

    Forøvrig kan jeg ‹foreskrive›
skattevæsenet

    Jeg har den sidste tid stadi
arbeidet på de «lagrede billeder»

 

Munchmuseet T 2797, s. 211

    Hvis man vil drive
mig til process så skal jeg
forlange erstatning for ubetalt
afskrivning af byggede atelierer
og udførte malerkasser for
120,000 kr i 10 år – 7000 kr
i hvert år – Det blir 70,000 kr
Endvidere erstatning for formeget
betalt formueskat idet jeg
i 20 {h}år har betalt gjennemsnitlig
40,000 for en værd{ … }sættelse af
Ekely der er 40,000 kr formeget
Ligeledes 10,000 kr formeget for Nedre Ramme

 

Munchmuseet T 2797, s. 213

    Intet sandere ord er
sagt dumheden regjerer
verden

    Arkitekter
    Skal alle en arkitekts
arbeider på hans kontor
der ikke er blit anvendt
osså beskattes?

    Jeg har skrevet en hel
del – Jeg har en mængde
manuskript{ … }er liggende –
Kanske et {s}der snart udkommer –
Min vandring gjennem i 20 år
gjennem s isørknerne fra Kragerø til
Vestre Ak Oslo –

    Skal disse man{ … }uskriptene osså beskattes

 

Munchmuseet T 2797, s. 215

    Til trods for alle ned-
rige og misundelige men-
nesker skal jeg fortælle at Ekely
var den slettest mulige handel
og ækkelt har jeg hat det der
den hele tid i denne egn
der vel er den kjedeligste i
hele byens omegn –

    Jeg søgte et år f{ … }orat finde
et sted hvor jeg kunde føre
op huse til mine store
arbeider – jeg kunde tat
den mindre eiendom men

 

Munchmuseet T 2797, s. 217

det var intet at finde og
den onde skjæbne bragt mig
til at kaste anker her og
ankeret har gravd sig ned i
gaden –

    Til trøst for alle der
er gule af misundelse over milion-
eiendommen skal jeg oplyse om
at  …  den er mindre værd
nu end da jeg kjøbde den for
circa 75,000 kr – De{n}t Forandringen
af  …  kloakvæsenet har gjort
den ennu mere usalgbar
og jeg kan ikke få solgt en

 

Munchmuseet T 2797, s. 218

tomt af den på rimelige
vilkaar –

    Jeg har blot at betale
de urimeligste skatter for
en altfor høit { … }‹taxeret›
værdi og har kapitalens
 …  og har ellers mange
omkostninger –

 

Munchmuseet T 2797, s. 221

    Jeg synes jeg hører de
gode herrer  …  bære sig
Her h …  koster …  svære
huse og har svære utgifter
og så sælger han ikke alt
men behol{ … }der billeder for
sig selv –

    Ja hvis ligningsvæsenet
vidste litt bedre eller når
de sandsynligvis ikke forstår jeg
 …  det da heller lod være
at forstyrre folk i alvorligt
arbeide

 

Munchmuseet T 2797, s. 222

    Beholder jeg billeder og osså
svære billeder og maler jeg
billeder som jeg jeg ikke
alltid får solgt – så udvikler
jeg mig – Fortjenesten kan
komme ve{ … }d et salg af et
par billeder. Disse billeder
er resultat af lange studier –

    At jeg ud opnåer høiere
mål i kunst har vel
ikke in noen interesse at
hæfte sig

 

Munchmuseet T 2797, s. 223

    Ja som jeg sa til bonden
naboen min

    { … }Hva bruge{ … }r de alle disse
husene til – Han havde
set på dem i 15 år

    Hva bruger egentlig De
hodet til spurte jeg.

    Når der nu er velbekjendt
at jeg er den eneste maler
der har fåt til at skatte
for mine studier og utkast
(Jeg blir skattet efter 200,000 kr
værdi i utkast og m{ … }alerier)
Flere stod under arbeide

 

Munchmuseet T 2797, s. 224

    Når de nu vet at
jeg er den eneste på kloden
de som man har tat
skat af for { … }det arbeide
han holder på med eller
overhovede usolgte billeder
så må de kunne
tænkte lidt: Det må d{e}a
ihvertfald være en tvilsom
sag –

    Når det nu er tvilsomt
Hvorfor foretrækker de
da at i årevis at ta
arbeidslyst og arbeidsro fra mig

 

Munchmuseet T 2797, s. 225

    Det må vel være fordi de
anser mig for et særlig
‹skattet› får –

    De må vel anse min
tid for litet værd –

    Alt det sludderet og skidt
jeg m{ … }aler –

    Men penger kan vi få
Jeg skal påpege at det min
er kunst agte{t}s høit i den
vide verden –
 … 

 

Munchmuseet T 2797, s. 227

    Ja sier de 7 vise mænd.
Ja han beregner utgifter
‹til› billeder og grafik som
blir stående –

    Men så sælger jeg grafik
og billeder der er fra 40 år
tilbage fra 20 år tilbage og
fra 5 år tilbage –

 

Munchmuseet T 2797, s. 229

    Det har været skattevæsenet
vel bekjendt at jeg har været
sygeligt og at foretninger volder
mig usædvanli arbeide

    Jeg bruger 1 måned om
vinteren og 2 måneder om høsten
når min beregning forkastes –

    Kan De ikke ta lidt hensy
sa min sagfører – Det volder
ham særli vanskeli disse sager
og hans tid og { … }arbeide er vigtigt –

    Vi gjør ingen forskjel sa { … }den af
vise herrer – Når jeg er den
eneste af 200,000 malere og 200,000
arkitekter der har h har måttet og
stadig trues med at beskatt{ … }es af ens a studier
og arbeider på atelieret så spør jeg: Gjør man forskjel aligevel

 

Munchmuseet T 2797, s. 231

    Ja jeg selv i den tid
pengerne flød ind gåt  … 
gåt med på at betale skat
for malerier for 60,000 kr

    Dette blir af skattevæsenet
hvert år forhøiet til 200,000 kr


    Jeg var så dum at forhøie
skatteværdien på mine eiendom
til 120,000 kr – Da jeg forstod mig
dumhe{d}t og at det var for meget
har jeg ikke fåt skatteligning ned
til det rette {7}60,000 kr

    Når Ligningsv{ … }æsenet ser de
har med enn så naiv og godtroende
mand skulle de forstå at jeg ikke
vilde snyde – {D}Hos mig var det
en anstændig følelse – Det vilde ikke
være annet end rigti at bli mødt med
anstændighed igjen

 

Munchmuseet T 2797, s. 233

    Skal en arktitekt
skatte for sine ut{ … }kast
og tegninger?

 

Munchmuseet T 2797, s. 235

    Alle atelierene jeg har bygget
og alle kasserne til

    Circa 100,000 kr har været
midler til Aulabillederne Kommentar og
Frei{ … }abilledernes fuldendelse ligeledes
til en række andre billeder –

    Det har indbragt stat og kommune
enorme summer i skat ligetil 38,000 kr
i et år –

    Det er en selvfølge at det må
afskrives { … }af sk indtækterne med 6000 kr
Det bør osså kreves erstatning for de
sidste 10,0 10 år –

    Ligeledes har de mange svære
malerikasser afskrives med en årli
sum – De har kostet mig circa 20,00
Her må afskrives 2000 kr pr år

    Kas
    Disse kasser har brag berømmelse og intækter

 

Munchmuseet T 2797, s. 239

    Man
    Jeg synes jeg hører
de herrer sig – Ja
alle disse utgifter går
jo osså til livsfrisen og
store usælgelige billeder –
Altså til mine rent
kunstneriske ideers fuldførelse.
– Os{ … }så dertil har { … }hans
assistent sat ræddiker og salat.

    { … }Undskyld jeg syns det
er en dum og barbarisk
og smålig opfattelse

 

Munchmuseet T 2797, s. 240

    Det har jeg havt igjen
fordi jeg aldrig har tænkt
på penger når jeg har
malt. Tilslut seiret
jeg og pengene kom efter
jeg ligetil jeg var 45 år lever
som en vagabond –

    Havde jeg arbeidet for
salg – var det gåt mig
som med de andre

    Skit med kunsten
og skit med salget –

 

Munchmuseet T 2797, s. 241

    Og jeg som bare har
levet for og arbeidet for
mine ideers fuldendelse
og fuldkommenhedsgjørelse
vover disse spækhokere at
si at jeg la lagrer malerier

 

Munchmuseet T 2797, s. 245

    Hvis Edison og Marconi
havde bod boet i Vestre
Aker hvad så

    De havde nok begge
utallige færdige  … 
prospekter af opfinnelsen der
ikke var blit anvendt –

    De kloge mænd i Vestre Aker
havde nok funnet ut
at her var milionværdier
og skattet dem derefter –

 

Munchmuseet T 2797, s. 247

    Man beskatter selve
arbeidet{–}!


    Overalt i mine mange
atelierer ligger strød overa{ … }lt
studier på lærred og studier
på papir – Stød overalt rundt
mine tunge grafiske presser
{ … }hvor jeg har trygt ofte dag
og nat –

    Her er prøvetryk på prøvetryk
kasserte gravurer ligger overalt
Svære udkast til Aulabillederne Kommentar

 

Munchmuseet T 2797, s. 248

som jeg lige til nu har
malt på uten løn eller
erstatning –

    Her er svære studier til
Freiabillederne og { … }raadhus
billederne –

    Her er billeder jeg h{ … }ar
malt på i 40 år –  … 
Her er livsfrisen – Her er
billeder jeg har sat bort
og tat op igjen p{ … }øvet
forsøgt { … }forat finde det
det sublime – Her står stier
der fører til billede høit på
væggen – Her maler jeg på
stiens høieste trin

 

Munchmuseet T 2797, s. 249

    Aa jøsse navn sier
den› man gårdsgutten
advokaten pølsemaker og
spækhokere –

    Å gud hvilken værdi
Her er  … værdi
Han p må ‹perses›

    Det falder dem ikke
ind at si å gud hvilket
{ … }arbeide – hvilken energi
igjennem et helt liv at ‹mase›
med disse svære utkast –
– Nei det er lagring

    Nei den lille tykmavede maler
ved at staffeli siddende med pensel
og palet dag ut og dag ind – ‹Skibber› ut
b små  …  billeder i guldrammer – Business.

 

Munchmuseet T 2797, s. 250

    Er der molboerlande

    Ja annet land har
er til dags dato selv
den dummeste ikke funnet
på dette


    Det er ikke nok at
jeg må  …  betale for selv
at få lov at arbeide –

    Nu skal jeg halve året
forstyrres af sligt menings
løst sludder – Det koster
skattevæsenet e{n}t pennestrøg –
mig koster det ødelæggelse – af
alt mitt stræv – og store kunsværker
 …  værdier kalder pølsemageren det

 

Munchmuseet T 2797, s. 251

    Sandheten er at jeg mit
apparat er voldsomt tiltat
i størrelse og jeg indrømmer
at det er liden orden i mine
 …  rum – Der Alt ligger hulter
og bul bulter og virker derfor
ennu større når en måbende
spækhoker eller uvit uvidende
gårdskarl kommer ind

    { … }Apparatet er blit voxet mig
næsten over hovedet – Det
har kostet mig et voldsomt
arbeide og skaffet mig
voldsomt meget at tænke på

 

Munchmuseet T 2797, s. 252

    Men at jeg end ydermere
skal skatte for dette mit
uhyre mas er da rent rent
molboersk –

    Havde jeg enda ikke havt
noget resultat af maset –
Men det  …  er jo netop
så at jeg har fåt den
største anerkjennelse over den
hele verden – { … }Norge og Frankrige
har skaffet mig sine største
udmærkelser – { … }på min
fødselsdag strømmet lovord ind
fra hele verden

 

Munchmuseet T 2797, s. 253

Og skattevæsenet har fåt af
mig så megen skat som noen
norsk maler før eller senere vil
skaffe det –

    Hva vil De så –
    Hvorfor skal da dette mit
tunge og  …  svære apparat
{ … }og tunge arbeide beskattes{–}?
Og hva ‹slemmere› er fuldstændig
forstyrres og besværliggjøres så
jeg føler trang til at opgi det
hele –

    Og blot med et pennestrøg
Uden at vilde prøve at
sætte sig ind i mine forhold

    Slig i 20 år

 

Munchmuseet T 2797, s. 255

    Alle disse masser af
 …  forsøgsgr{ … }avurer og studier
og halvfærdige billeder der fylder
alle rum skriger man op
over – O gid hvilke penger
her er –

    Alt dette viser blot mit
uhyre  … arbeide og hvilke
svære utgifter jeg har havt
Hva har ikke alle disse
grafiske tryk og
usælgelige studier og  …  malerier
kostet mig –

    O Dumhed Du regjerer
verden –

 

Munchmuseet T 2797, s. 259

    Da jeg føler min sam-
vittighet tynget må jeg
til skattevæsenet bekjende at
jeg ikke har opgivet en
hel { … }række næsten færdige
manuskripter –
 • 1) { … }En Osloroman handler om
  80årene –
 • 2) En række noveller noveller
 • 3) En  …  tragikomedie der
  lysti fortæller om kaseringen
  af mine Aulabilder Kommentar og forskjellige
   …  b …   … 

 

Munchmuseet T 2797, s. 260

 • {3}4) En  … komedie behand{ … }ler
  en sangers ulykkelige hændelser
  da han be{ … }gav sig ind i
  den fri kjærligheds by –

      Han fandt den imid{ … }lertid
  hverken fri eller lystelig –

      En svær surre{l}alistisk
  by – psyk{ … }oanalyttisk og  … 
  Det er { … }digt i bunden og ubunden
  {s}stil med ligninger

Disse svære bøger vil er som
værdi ubetalelig og kan forsåvidt
værdsettes til en halv milion

 

Munchmuseet T 2797, s. 261

En dagbok under min
vandring gjennem isørknerne
fra Kragerø til Vestre Aker
gjennem 20 år

    Den behandler molboeraktige
‹fænomener› i Vestre Aker

    En mærkeli historie om
en sint hund som i 5 år
fik lov at bite og slå overende
folk som færdedes på veien – Da
jeg fikk den dræbt blev jeg i 15 år af beboere forfulgt
så jeg blot kunde  …  færdes på veien i panserbil

    Det fortæller  …  om
Vestre Akers ligningsnævnd oppfattelse
af min kunst og kunstens
væsen idetheletaget

    Alt dette vil visst lignings
væsenet
skal beskates

 

Munchmuseet T 2797, s. 263

    Man
    Jeg klager ikke over
skat i sin almindelighed
og har man penger skal
man betale

    Men jeg harmes over at
måten det gjøres på og den
efter min formening uretfærdige
fremgangsmåte –

    Det er uretfærdigt at forlange
skat af mine studier og ufærdige
arbeider og ennu mer når det
blot forlanges af mig –

    Det er jo at { … }gjøre undtagelse
mot mig hvis arbeider netop
ikke er pengesager men har
ideelle mål

 

Munchmuseet T 2797, s. 264

    Jeg har { … }vis vist min
vilje til heller at betale
formeget – I min naivitet
lod jeg mig selv da jeg tjente
godt skatte for malerier jeg har
60,000 kr

    Ligeledes var jeg så naiv at
 …  lægge selv på min eiendom
værdsættelse

    Men da jeg indså min feiltagelse
skulde skattevæsenet heller
sætte pris på min gode vilie –
og da det viste sig at { … }jeg havde
handlet naivt heller givet sig
istedetfor at sætte skat for malerier
op til op beregnet efter 200,000 kr

 

Munchmuseet T 2797, s. 265

    Det er den hensynsløse
måte jeg harmes over da
den forstyrrer helt mit arbeide –
– Prøve sig frem uten selv
at tænke –

    Dertil er disse herrer ansat
og betalt for –

    De skal kaste alt arbeide
på os der betaler skatten
– Blot en streg over hele
vor beregning

    Så får vi værsgo beg beregne
på nyt.

 

Munchmuseet T 2797, s. 267

    Skattevæsenet
huske på de hører til
myndigheterne og må
foregå med godt exemp{l}el

    De må ikke forsøge at
lure godtroende folk der
li er lite inde i foretninger
– At lure får overlades
skattesnydere –

    Jeg har havt circa 100,000 kr
i ut utgifter til bygninger til
udførelsen af mine arbeider og
til mine malerikasser –

    Dette er aldri blit påregn{t}et
utg intækterne – Det er på

 

Munchmuseet T 2797, s. 268

tide der nu dras fra –
    Jeg forlanger 6000 kr årli
afdrag og mulig erstatning –

    At forlange skat af det
jeg maler er en molboe{ … }raffære
og har fins ikke i hele
verden –

    Selvfølgeli vil en maler
aldri gjøre færdi et billede
når han skal skatte for det
jeg { … }gjør det ikke og mine
billeder er osså alle ufærdige
med undtagelse af noen portrætter

 

Munchmuseet T 2797, s. 269

    Jeg har havt et stort
kostbart apparat men p
jeg har tjent penger på det
og har kunnet udfolde min
kunst –

    Jeg har været en af landets
største skatteydere (ikke skattesnydere)
Men så får sandeli lignings-
væsenet
osså ta hensyn til
udgifterne –

 

Munchmuseet T 2797, s. 271

    Er det ligningsnævnden
der skal bestemme hvormeget
jeg skal sælge om året –

    Er det bager Olsen b spek-
høker Pedersen gårdbruker træsko
fra  …  der skal si hvor-
dan { … }jeg skal male og når
mi{ne}t billede er færdigt –

    Diktaturet er vel ennu ikke
indført som i Tydskland
og Rusland –

    Små diktatorer forsøger sig

 

Munchmuseet T 2797, s. 273

    Mot menneskenes dumhed
og kranglesyge kjæmper guderne
forgjæves

    Da jeg for circa 30 år
siden kom til landet
havde jeg med mig mange
billeder og grafi{k}ske arbeider
– Alt dette har kostet mig
mange penge –

    Da jeg samtidig brød igjennem
her og og i Tyskland blev
der efterspørsel efter mine
billeder og jeg solgte meget
til  …  Rasmus Meiers samling
til g Oslo galleri til private
samlinger – Det var delvis nye
og delvis gamle arbeider

 

Munchmuseet T 2797, s. 274

    Af grafik blev mest solgt
gamle ting der havde kostet
mig meget at udføre i
Berlin og Paris –

    Jeg har solgt så meget
af disse at det nu er mig
vanskeligt at sælge stort mer –

    Det kan vel da næppe
være tale om «lagring» dette
gemene skjældsord man benytter
om mine billeder i mine
arbeidsrum –

     …  Jeg har været en af
de største skatteydere i
lannet og det her ikke været
arve{ … }de penger –

 

Munchmuseet T 2797, s. 275

    Nu vil man
    Nu må vel det ærede
skattevæsen finde sig i
at jeg som alle malere
har billeder om mig til
hjælp og inspiration til mit
arbeide –

    Og de får finde sig i
at de ikke får skatte af
den ‹bare› intægt uten at
utgifterne blir med

     …   …  Det Det blev aligevel
ikke medregnet de svære
utgifter til de solgte gamle
billeder og grafik

 

Munchmuseet T 2797, s. 277

    En sanger der holder
konsert betaler skat for denne
Skal han også betale
skat når han har trang
til at synge i skoven?

    Ved man at det fins
noget som he heder
kunstnertrang – Skal dette beskattes –

    Jeg skal oplyse om at
jeg si{ … }den man truer med
beskatning af min kunstertrang
har ophørt at male et
billede færdigt og har ‹spilder›
maler –

    Raadhusdekorationen har
jeg helt sluttet med.

    Jeg skal jo betale skat
for studierne –

 

Munchmuseet T 2797, s. 278

    Med hensyn til lagring
af grafiske arbeider skal
jeg oplyse om at jeg kommer
til at brænde op det
meste da jeg overhovedet
ikke kan sælge stort
mer da jeg alt har solgt
meget grafik (circa {4}35,000
stykker) at jeg så de fins
over den hele verden

 

Munchmuseet T 2797, s. 279

    Det er det store
a kostbare apparat og
de mange kostbare
bygninger til mit arbeide
der har bragt det store
salg –

    Selvfølgelig må da
osså en afskrivning finde
sted af de circa 90,000 kr
bygningene har kostet mig –

    Af disse penge her der
aldri blev noget afskrevet –
Aula billederne Kommentar, Freiabilledene
er frembragt ved disse bygninger
og meget annet

 

Munchmuseet T 2797, s. 281

    Man får endeli prøve
at se hva jeg er.

    Jeg er ingen spekulant
eller pengepuger.

    Efter til jeg var henimod
50 år at have strid for
min kunst mot utroli
modstand og i nød slog
jeg endeli igjennem og erobrede
den hele verden
– Jeg kunde da naturligvis
sælge meget og især i
jobbetiden –

    Jeg spekulerte ikke men
tjente godt på mine
billeder

 

Munchmuseet T 2797, s. 282

    dett
    Disse penger brugte jeg
til { … }det jeg havde kjæmpet
for til min kunst –

    Jeg kunde osså hjælpe
slægt og venner – og andre

    {S}Vestre Akers skattevæsen
tog  …   …  strøg penger
in og jeg var en af
Vestre Akers største skatteydere

    Man skulde tro det
var bra –

    Hvortil har jeg disse
atelierer? spør melkebonden

    Det er jo gjødselrum der
ingen gjødselrum der sier han
Jo sa jeg der findes en diger melkeku

 

Munchmuseet T 2797, s. 283

Den melker og siden bærer guld –
For melk for gjødsel for Vestre Aker

    Nei jeg skal forstyrres
‹perses›  …  arbeidsudygti
Utgifterne jeg har skal ikke
trækkes fra – usolgte studier
beskattes –

    De skal beskattes både når
de står der og når de sælges.

    Vi gjør ingen forskjel
sier bonden med gjødselen

    Så tar de skat af mig
som ingen forlanger i
den vide verden

    Jo i Molboerlandet –
Der skar de hue op på
en professor forat beskatte
hjernen

 

Munchmuseet T 2797, s. 285

    { … }Jeg lar ikke mine
bilder forsikre –

    Det vilde volde mig
så stor skade om billederne
 …  mistedes for mig som
studieværdi og kunstværdi
at pengerne  …  vilde
spilde en så liten rolle

 

Munchmuseet T 2797, s. 287

    Mærk

    Når en eiendom
beskattes så blir ikke
kjøbes salgssummen
beskattet ved salg.

    Det er
    Når et billede skulde
beskattes som eiendom
så skal ikke salgs-
summen beskattes –

    Begge dele går ikke

 

Munchmuseet T 2797, s. 289

    Hvert år blir jeg behandlet
som en snydens …  –

    Mine { … }samvittighedsfulde berge bereg-
ninger blir behandlet som
gale. –

    Det mærkelige er det er ikke
jeg der har regnet feil

    Det er altid Skattenævnden
der regner feil og det er ikke
litet jeg har måttet betale
formeget –

    Formeget i skat for eiendomme
Forlidet Forlidet afdrag i utgifter
Det er at sætte alt på hode
Det er myndighederne der skal
fremgå med godt exempel og gjøre
ret.

 

Munchmuseet T 2797, s. 291

    Ligningschefen udtalte
Hvis det skal afskrives på
bygningerne så må osså
det som er i dem skatlægges –

    I bygningerne er studier
og halvfærdige billeder og billeder
jeg har brug for til nye billeder
– Det er studier til Aulaen Kommentar og
Freiafrisen det er studier til
portrætter der er solgte og andre
studier til solgte billeder.

    For disse har skattevæsenet
f{ … }åt mer end nok – Jeg har
i alle år betalt altfor meget
i intæktsskat – Det skulde

 

Munchmuseet T 2797, s. 292

bare mangle at jeg skal
betale skat for studier til
billeder der er solgte – og
betale både eiendomsskat
og salgsskat –

    Vi må gjøre ligt for
alle sa en mand af lignings-
væsenet
.

    Det er jo netop det de
ikke gjør. Mig har da de
i flere år beregnet skat for
billeder både som eiendom
og som ved salg –

    I d{ … }en hele civiliserte
verden fins ingen kommuner
der forlanger skat af malerier
malerier – Blot i Vestre Aker

 

Munchmuseet T 2797, s. 293

Heller Ikke annetsteds i Norge

 

Munchmuseet T 2797, s. 295

    Efter undersøgelse og sammen
ligninger med andre eiendomme
er jeg kommet til at min
eiendom ikke kan skattelægges
høiere end efter 60,000 kr værdi –
Huset er  …  gammelt { … }bondehus
uten  …  { … }vandcloset og uten bad

    Slidt og forfaldent
    Det kan blot sættes til
høiest 20,000 kr i værdi

    En 38 mål er nu usælgeligt
på grund av mangel på kloak –

    Et konsortium vilde ikke
kunne gi mer end 60,000 kr for
eiendommen

    Så beregner jeg skat efter 3000 kr
maler

 

Munchmuseet T 2797, s. 297

    Skal der afskrives på Atelierene
må osså skattes for det der
findes i disse – sier ligningschefen

    Jeg har i 20 år skattet for
hva der er i atelierene

    Jeg har sogar betalt i mange
år 2 sorter skat for dem

    Først blev jeg skattet efter 200,000
for studier og ufærdige billeder –
så måtte jeg betale skat
når de færdige billeder blev
solgte. Vil ligningschefen
kunne oplyse mig om sligt
fins noe an annetsteds i Verden
heller ikke i Norge uten i Vestre Aker

    I Molboerlannet ved jeg ikke
forbilder

 

Munchmuseet T 2797, s. 298

    Skal jeg betale eiendomsskat og salgsskat for
billeder – Hvorfor ikke arbeisskat – og skat på
hjernen –

    Jeg har betal
    Skattevæsenet har fåt
så stor skat af mig for som
end noen norsk maler
før eller senere vil kunne
præstere –

    Jeg har været en af
de største skatteydere –
ikke skattesnydere.

    Hr Ligningschef – Er
h
foretninger ikke nok ‹senest›
Kan ikke mer udpresses af
guld …  Venstre Aker ‹tror›
at ha fået – ? \Melker ikke kua nok?/

    Kunst har osså vær{ … }di
hr ligningschef.

    Der spørges vel ikke herom
i Vestre Aker
Folket forlangte mat og penger af { … }Kristus

 

Munchmuseet T 2797, s. 299

70,000 kr til atelierbyg
I dårer sa han i forlanger mat og drikke
og får ord fra det høieste – Jeg sier stor kunst kommer fra det
høieste

    Jeg har i alle 20 år betalt
gjennemsnitlig 15,000 kr i skat årli
af det der fins i atelierene

    Der er Aulabillederne Kommentar malt Freia
billederne og mange andre

    Her opbevares de mange
kas{ … }er der har bragt billederne
rundt i verden og bidrat til
deres berømmelse og osså salg.

    En ting har jeg derimot
forsøgt at benytte mig af\:/
Min lovlige ret til at
afskrive de …  atelierernes kostende

    Jeg er nok ikke så vaagen
som ligningsvæsenet eller så
påpasselig –

    Nu forlanger jeg ialfald de{tt}\nne
afskrivningen der er lovli endeli skal opretholdes
/

 

Munchmuseet T 2797, s. 300

    Hva fins der i disse
huse spør de brave
Vestre Aker bønder

    En nabo spør – Hva
Hva bruger De dem til\?/
sa han –

    Hva bruger de h{ … }\o/ved{ … }\et/
til spurte jeg –

    Forresten er der en svær
dyr melkeku i dem – \sa jeg/

    Dette fa synes han var rimeligt –
og godto‹g› svaret

    Ja hva fins der\?/
Mon man tror der er
opsamlet guld fra { … }\Mexico/
og  …  ædle stene fra Damascus
I alfald salgsbilleder i digre guldrammer
op til taget – Lagring af p … 

 

Munchmuseet T 2797, s. 302

    Ja hva bruges disse
atelierer til – Her snakkes
og snakkes og skumles og
skumles –

    Det er lagring af bilde
op til taget og han får 10,000 kr
billedet – sier en

    Kanske det er guld og sølv
sier en –

    Ja hvad er mit skib
ladet med?

 

Munchmuseet T 2797, s. 305

    Værdsættelsen af eiendomme
Hvis m  …  en eiendom
feilaktig blev vurderet for
høit en tid og det senere
viser sig at det var formeget
må det i al fornufts ‹navn›
det kunne forandres

    Hovedsagen er da at
værdsættelsen er rigtig

    Om jeg na i naivitet og
mangel på ‹foretningssands› i sin
tid så – Skit la gå – Jeg tjener
godt staten kan { … }gjerne få formeget
og værdsetter min  …  eiendom
dobbelt såmeget den er værd

 

Munchmuseet T 2797, s. 306

er det da anstændigt at jeg
når jeg opdager feilen f{ … }år det
rettet i dårlige tider –

    Jeg har osså opdaget
det ha helt barnslige
det er at ville være  … 
ligeoverfor skattevæsenet

    Det passer sig nok selv

    blir
    Behandles folk som
snyder  …  blir man
snydes … 

 

Munchmuseet T 2797, s. 307

    Jeg tok n nogle af
ligningsmændende ind i mine
atelierer op i annen etage og
viste mit grafiske trykkeri
med presse

    Der lå rundt om i rummene
på gulv og overalt tryk

    Dette må da være værdi sa
de –

    Jeg Ikke for –
    Ekely kjøbte jeg for
74,000 kr. Det var 10,000 kr
formeget for de{n}t gamle slidte
 …  hus med uten bad og vandkloset

    Det kan forstå når man ser hva
eiendommen dengang solgtes for –

    Huset er nu Eiendommen kan
høiest sættes i 2{6}5,000 kr værdi nu
og jeg vil næppe { … }få mer end 60,000 kr
for den  …  den uten kloaken den er –

 

Munchmuseet T 2797, s. 308

    Den skulde altså blot
 …  skattes for 60,00 efter 60,000kr
værdi –

    Er det noen rimelighed
i { … }at jeg skal skatte efter
100,000 værdi – Jeg har
i en række af år måttet
skatte efter 120,00 kr værdi

    Er der noen mening i
at fordi jeg i en pengestærk
periode var så barnslig og
litet inde i foretningsvæsenet at sætte
den selv op – at jeg derfor  … 
umuli kan få den ned i
den rette skatteværdi?

    Er det passende for
 …  myndighederne at ta skat
efter  …  gal beregning?

 

Munchmuseet T 2797, s. 309

    Jeg har skriver sjelden
i avise{ne}r –

    Da ingen annen udvei
{ … }synes mig åben forat
få fred så jeg ennu kan
redde noget af min
arbeidskraft så jeg ennu
de år jeg har igjen kan få
udrettet noget i det jeg har
{ … }kjæmpet hardt for hele mit
liv må jeg henvende mig
til offentligheden

    År for år har jeg mærket

 

Munchmuseet T 2797, s. 310

Man skal være være altmulighmand her
i lannet

hvordan min den min
store arbeidskraft der fik
udfolde sig i fred og i
Kragerø år for år er
blevet brutalt slåt ned
så jeg af alle mulige krav
og gj unødige gjøremål – \Jeg
er ingen altmuligmand
/

    Ikke mindst er det
skattevæsenet der har forstyrret
mig på en høist ‹mærkeli›
vilkaarli måde – fuldstændi
blottet for forståelse eller forsøg
på forståelse af mine forhold
eller forståelsen af betydningen af
min kunst. Blot pennestreg
over all min beregning, det er
letvindt for de herrer

 

Munchmuseet T 2797, s. 311

    Det er let for en herre på en
krak i gaten at str ved et pennestrøg
at stryge over min månedlige samvittighedsfulde
beregning
og komme ind et vannvittigt
overslag i ‹stede›

    Jeg har ikke imod selve
skatten    Jeg er vel bed … 
til ‹noen› det trænges at
betale høi skat eller hvis
jeg har nok af penger
betale extraskat

    Men at jeg fuldstændi
skal hindres fra mit
arbeide med fuldstændi
 … kesløs og meningsløs forstyrelse
af skattevæsenet forstår jeg
ikke – Hva tjener det på
at jeg ikke får tid til at male

    Det er let at ved e{n}t
pennestrøg at stryge min
samvittigsfulde beregninger og
sætte min  …  månd …  arbeid

 

Munchmuseet T 2797, s. 312

    Jeg er ingen kunstens
altmuligmand – (Det er vel
det man skal være i dette
land forat blive agtet els
og  …  elsket og blive ‹huspus› –
fuldt behandle{ … }t –)

 

Munchmuseet T 2797, s. 313

    Det kan være på sin
plads at få sat en
stopper for d vrøvlet over
mine mange villaer – fra
5–10 stykker

    Jeg har Ekely med 6 atelierer
Jeg har Nedre Ramme med
atelierer og hvor jeg i mange
år har arbeidet på store billeder
og Aulabilleder Kommentar

    Det er et  …   …  hus med
værelse og kjøkken i Aasgaardstran
Værelset er 4 × 3 ½ { … }× 2m i
kubikindhold – Hus Atelierene er
et skur der bindes sammen med

 

Munchmuseet T 2797, s. 314

‹staaltrå› – Huset er kjøbt for
800 kr og er gammelt og ubeboeli
Her er  …  malt mine
bedste {a}Aaasgaardstrand‹billeder›
og her maler jeg siden 30 år
på Livsfrisen og andre
Aasgaardstrandbilleder –

    Disse stre steder er
ikke villaer det er  … 
arbedsst som jeg har
til at spise æbler sole mig
eller bade

    Det er arbeidssteder –

 

Munchmuseet T 2797, s. 315

    At jeg i alle disse år
ustan …  uafvendelig er behandlet
som sydens …  må
komme af at jeg i den
tid da pengene føg i luften
og ind i lommen på en da
jeg kun man bød formuer
for en skosåle at jeg da
i barnslig uskyld og litet forstod
foretningslivets mysterier satte
 …  lod frivillig mit f … vold
forfaldne garnerbolig og gartner
eiendom  …  skatte efter en
værdi dobbelt så stor som den
virkelige

 

Munchmuseet T 2797, s. 316

Ligeledes at jeg i samtale
med min advokat om spørs-
målet beskatning af malerier
sa – Ja jeg Ja det bringer jo
ingensteds og er urimeli men
skit jeg lar mig beskatte for
60,000 kr.

    Følgen var at skattevæsenet
sat denne beskattning op mod
100,000 kr pr år så jeg måtte
skatte efter 500,000 kr intækt

    { … }Ha Halv halv milionær
    Sligt Det er fordi vi
er nordligste land – Europa

    Alle øvrige land i Europa
har afgjort sligt for hundrede af
aar siden –  …  Forresten heller ikke
annetsteds i Norge end Vestre Aker og

 

Munchmuseet T 2797, s. 317

heller ikke med andre malere
men men mig

    Jeg har æren af at
være Jordens Centrum
‹prikket› i denne henseende

 

Munchmuseet T 2797, s. 319

    Vi gjør ingen forskjel sa
ligningsrådet

    Ingen maler søndenfor
Norge i Euro verden har
betalt skat for sine studier
og arbeider i { … }sit atelier

    Ingen nor maler har
betalt skat for sine arbeider
i atelierer i N hele Norges
land uten i Vestre Aker

    Ingen maler i hele
Norges land Vestre Aker
indbefattet har betalt
sk og er forlangt skat for
arbeider i atelieret ut{ … }en
jeg – Jeg ved ikke hva
molboerne gjør –

    Stor ære! hatten af!

 

Munchmuseet T 2797, s. 321

    Mon noen her i landet
er mere misundt og forhadt
end jeg fordi jeg vovet at bruge
mine hardt fortjente penger
til at kjøbe et gammelt forfaldent
gartnerhus med gartnerjord omkring –

 

Munchmuseet T 2797, s. 323

    Hvis man tar sig en tur
rundt i dette gamle forfaldne
gartneri og hus skulde og ser
hvordan alle rum ligetil
soveværelset er helliget til arbeide
overalt er påbegyndte arbeider
staffelier farver – selv trapperne
op til annen etage og verandan
er fyldt af arbeidssager

    I annen etage står en stor
kobberpresse i kjælderen en
lithografisk presse med en
hel del lithografiske stene
D …   … pladen træplader

 

Munchmuseet T 2797, s. 324

    Der ligger tryk og prøvetry
 …  papir til trykning hvor
man vender sig hen – Slig
er det i alle de sex atelierer
og i alle rum –

     … 
    Man skulde tro
det vagte respekt som
tegn på ihærdig intenst
arbeide, men nei

    Gårdsfolk og skattevæsenets
folk som jeg har vist omkring
måber – Ikke af forundring
over det svære arbeide – Nei

 

Munchmuseet T 2797, s. 325

Dette var svære værdier og de
sparker til et prøvetryk på
gulvet –

    Og de tæller og tæller. Han
får jo 1000 tusinde for sligt
De måber og måber –
Dettan er værdier –

    Ja ‹sa› jeg ved ‹se›
det tryk der på gulvet

    Det tar jeg 1000 kr for
    Det er et fodtryk – Jeg
har stået på papiret med
lort på fødderne –

 

Munchmuseet T 2797, s. 327

    Jeg forlanger ikke fint
udførte livfriser der var
halvfærdig og udstillet i Berliner
secesionen
4 år før Vigeland
begyndte på sin der har
samme ideindhold et atelier
til en milion og tilskud
af staten en halv milion om
året –

     …  Jeg forlanger blot fred
    Jeg forlanger ikke at lave
e{n}t ubrugeligt port jernport
til 200,000 kr

    Jeg forlanger blot i fred

 

Munchmuseet T 2797, s. 328

få lov til at udføre
på egen bekostning et
værk der nok kan sidestilles
Vigelands og som allerede
er kjendt og skatte{ … }t verden
over i 30 år –

    M‹ine› stakkels få  …  sent
fortjente penger som skattevæsen
forsøger at udpine og penger
af ikke nok penger men
udpiner min tid –

 

Munchmuseet T 2797, s. 331

    Realbankens eiendomsmægler
 …  sat 90,000 kr som Ekelys
høieste værdi –

    Når så 50,000 kr til kloakanlæg
og veier kommer til vil e{t}n konsortium
ikke kunne give mer end 40 eller
50,000 kr for dem

    Når 60,000 kr sættes som
skatteværdi så er det mer
end nok

    Når man sammenligner
værdien af store eiendomme
med førsteklasses huse vil
man finde at Ekely ikke
kan sættes mer end i 60,000 kr
værdi – Daglia – 80,000 kr
Kikut med herskabeli byg svære bygning 100,000 kr

 

Munchmuseet T 2797, s. 343

    Til slut –

    Har min kunst den
betydning som jeg
tror den har og den
halve civiliserte verden
mener så vil den
behandling jeg i årenes
løb har fåt i Vestre Aker
fra myndigheder og andre
stå som en skamplet
på denne så længe min
kunst lever

 

Munchmuseet T 2797, s. 345

    Ennu en slut

    Er alle nordmænd
kjæltringer?


Når man behandles
som kjæltringer blir
man kjæltring

 

Munchmuseet T 2797, s. 347

Jeg kan drives til at
sælge mine ufærdige
billeder { … }på auktion.

    Der kan mulig fåes en
200,000 kr –

    Skatten blir 40,000 kr
Men dermed er det
slut – Der blir intet
mer salg de første ti år \jeg er 72/

    Jeg har mistet mine
studier og kan ikke male mer
– Vestre Aker har mistet sin
10 10, 12,000 årlige skat

 

Munchmuseet T 2797, s. 349
Lagring

    Ja mine herrer i skatte-
nævnden
dette forsmædelig ord
benytter man om mine bilder
Der Omtrent alle malere
«lagrer». De har billeder der
sættes på loft eller i kjælder
eller er sammenrullet –

    Det er alle malere der
har en mængde studier –
 …  Jeg «lagrer» tværtimod
ikke –

    Mine billeder har altid
været levende og i virksomhet

 

Munchmuseet T 2797, s. 350

    Været udstillet om i
Europa og Amerika –


    Jeg har stadig havt dem
fremme – Til omarbeidelse
til brug som studier for
andre billeder –

    De har på Ekely ustanselig
været flyttet om –

    De fleste er osså absolut
ufærdige
– Det Jeg gjør ingen h
hemmelighed af billederne

hemmelighed af billederne

 

Munchmuseet T 2797, s. 351

    Derfor er det at jeg er bleven
forfulgt med skattekrav på
de billeder jeg bruger til
hjælp til de jeg sælger –

    { … }Det blir nu en annen
ordning – Jeg skal ikke
mer vise mine billeder
frem – Jeg skal ikke
oftere holde udstillinger

    Man klager over at jeg
bruger for meget til min
Kunst – Jeg skal bruge

 

Munchmuseet T 2797, s. 352

mindre – mine herrer
    Jeg stænger  …   … 
mi{n}t muratelier – Jeg ‹afser›
alt elektrisk lys til sammen

    Jeg skal slutte med de
store arbeider –

    Jeg selv skal forlate
Vestre Aker –

    De bestilte raadhusbilleder
blir ikke malt og leveret –

    Jeg afslår at la mine
billeder ophænge til mussæum
i raadhuset

 

Munchmuseet T 2797, s. 353

    Endvidere – Det Det blir nu
tvilsomt om mine billeder vil
kunne testamenteres til Oslo til
musæum –

    Som det nu stiller sig blir
jeg nødt til at sælge dem –

 

Munchmuseet T 2797, s. 357

    Ikke malere i almindelighed
men jeg skal betale
skat for billeder i atelieret
– Jeg sier –

    Netop jeg skulde ikke
Jeg har aldrig malt forat
sælge –

    Mine billeder er forberedelse
og det er store problemer jeg
vil løse –

    Nu først havde jeg tænkt
at begynne. Så sætter
skattevæsenet og urostifter stop
for arbeidet –

    Det er nok af malere der
maler for salg – la dem skatte

 

Munchmuseet T 2797, s. 359

    Når ligningsnævnden holder
seg til at jeg i jobbetiden ikke
var nøie med beregninger og
betalte heller for meget end for
lidt lidet og betalte inboskat
lig li ligetil 200,000 kr medens
og
{s}og når jeg lod forhøiet
lod mig skatte for en af
mig forhøiet eiendomsskat
så skulde ligningsnævnden
forståt at de h ikke havde
med en almindelig skattesnyder
at gjøre –

    Når sk ligningsnævnden
tiltrods for min protest  …  fremdeles
lar mig beskatte for  …  min
eiendom mer end  …  naboeiendommene
der er nyopførte herskabsgårde – med

 

Munchmuseet T 2797, s. 360

 …  til hovedvei og station
de er det mot bedre vidende
eller er de ikke
kompetente til sit hverv
D Ligningsnævnden har selv
set mit gamle forfaldne
 …  gartnerhus og min
i et dalsøk liggende
eiendom der er usælgeli p
som tomter på grund af
beliggendhed veivanskelighede og
kloakvanskeligheder

    Ligeledes er har det været
ulovlig fremgangsmåte at
la mig betale op til 200,00
skat for mit inbo og
malerier – Jeg er den eneste
der er afkrævet skat for

 

Munchmuseet T 2797, s. 361

inbo og malerarb maler
billeder på atelier –

    Der er nok mange
huse med  …   … 
svært inbo der ikke har
betalt skat for dette i {a}Aker
– Fremgangsmåten h
mot mig har været
agresion fiendtlig og har
forstyrret fuldstændi mit
arbeidet så jeg har nedlagt
det

 

Munchmuseet T 2797, s. 363

    Skatteligningen har optraadt
helt ulovlig mot mig

    Det er ikke inboskat
i Vestre Aker – Jeg
og der er ikke noensteds
været skat på en malers
arbeider i atelieret –

    Jeg må naturligvis ha
ret til at ha eie malerier
selv som utallige andre i
Vestre Aker, selv om de er af
mine egne –

    Resten af billederne
atelierene er fuldstændig ufærdige
skitser