Munchmuseet, MM K 4768

MM K 4768, Munchmuseet. Datert 09.03.1902. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag Aften –
9de Marts.    Kjære Edvard!


    Inger er hos Tante Jette,
og sidder jeg saa alene
iaften. Vi har havt en
straalende Vinterdag. Solen
har varmet saa godt,
ja nu lider det jo ogsaa
udovor mod Vaaren. –

    – Tak for dit Brev, Du
fik vel mit paa samme
Tid omtrent. –

    Tænk! nu har vi leiet
for Laura, nu for vi igjen
    Mange Hilsener fra Inger, vi
seer Du søger Houens Legat – haaber Du faar
det!

 

      

forsøge, vi haaber paa, at
det lange Ophold paa Asylet
og det Arbeide hun der har
vænnet sig til kan holde hende
en Stund i Ro; – hun har
selv Lyst paa at komme ud,
og Holm har ogsaa selv bestemt
det. – Alfhild Munch anbefalte
denne Familie Eriksen, en Gaardbruger,
der har en større hyggelig Gaard
lige ved Tanums kirke, Alfhild
siger, at Fruen skal være saa
snil og retskaffen, – saa for
vi håabe det beste. Inger har
været derude, Naturen er lys
og tiltalende og \det/ Værelset hun
faaer er hyggeligt; saa skulde
hun faa det, som hun vilde,
der er ikke flere Syge der,

 

      

og det er jo bra, udmærket
pent og conditioneret. –
HLaura er saa fornøiet med
Baandvæven. Hun fik Bestilling
fra efter Prøve fra en Udlænding,
og Prøven var \af/ hendes egne Baand;
dette synes hun var morsomt. –
Tirsdag den 11 Marts skal hun
reise fra Asylet – Inger har fartet
meget i denne Anledning, saa
det skal blive godt, naar
dette er over, – og de blier
lidt Ro for hende. – Hver
fjortende Dag, tenker Inger
paa at reise til hende –
og saa holder vi mange
Blade for hende. – Ja, gid
det nu vilde gaa. – \Jeg
synes det er godt, at hun nu skal
forsøge!
/ – Vi er friske. Inger
har faaet et Par nye Elever,
et Par \gamle/ ere reiste til Byen,

 

      

saa de kommer og gaaer disse
Elever – men altid blier Antallet
jævnt. – –

    Forrige Søndag var Oline og
hendes Døttre hos os, paa samme
Tid kom Brødrene Kinck, der
tog meget vel tiltakke med
Selskabet, de slog an med
Smaapigerne og blev deres
Kavallerer, \fulgte dem/ lige til deres
Bolig; – Oline var rent forbauset
– men gamle Fru Kinck havde
vel ikke likt dette! –

    – Oline var meget fornøiet
over Maries Forlovelse, hun har
været i Besøg hos sine Sviger-
forældre i Bergen.

    – Stakkels Tydskeren Wii\k/g, – det
er nok haabløst for ham, og han
har et saa altfor saart Gemyt før.
S … \andal/ er noksaa opstyltret!

 

      
    
Mandag Morgen.
    Inger hørte igaar af Fru
Grønvold
, at en Dame, som havde
været hos Eriksen i 3 Aar havde
udtalt sig saa rosende om
Fru Eriksen; saa vi kan være
sikker i den Henseende. –

    – Der var bleven Tale om
Andreas Giftermaal \igaar hos Tante J./, alle var
enige i, at det var en
stor Lykke for Dig at Du
blev løsreven, – Ludvig ud-
talte sig stærkt imod T.L.
hun er vel forstaat for sin
Mani blandt hans Bekjendte.

    
    Din heng K B. –
    Hun bor i Røken, har nu en
Gjæst hos \sig/, Sissi Dahl (Malerinden) *
[Red.: Vend-tegn.]

 

      

hun kjøber saadanne fattige Veninder,
Inger traf paa dem begge forleden
paa Stationen, men undgik T.L.
der sad med et smægtende Udtryk
med Øinene nedad, – Fr. Dahl
derimod maatte hun hilse paa, hun
saa oppustet ud, saa ud til
at drikke, – det kan være
sørgelig nok dette for Fr. Dahl,
der er unormal nok forud.
Nei nujo maa jeg nok slutte,
en af Eleverne skal have
Brevet med.

    
    Din KB