Munchmuseet, MM N 158

MM N 158, Munchmuseet. Datert 1926–1937. Notat.
Filologisk kommentar: Ant. utkast til et leserinnlegg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 158 bl. 1r

    C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gang pludseli
bleven aktuel og denne står { … }omtales for første gang i lange artikler –
i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen
oplysninger – Jeg var en { … }for circa 8 år siden sammen
med Thiis en slags kom og Lerolle en slags komité
for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde
Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af {s}Sørensen og flere
af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre
LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere
havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene
har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv
havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter
stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden –
Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har
gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen –
192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet
med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli
og så Lund  …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå
et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk
af den levende kunst – og der er ypperlige
lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre
til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er
vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med
stor interesse for den

    Den franske Lerolle den franske direktør for den
europæiske afdeling reiser hvert år rundt
i de forskjellige lande og er med på at ta ud
billederne – Dennegang fulgte Gau … dens med vistnok
forat studere de forskjellige landes kunst og være med
på udvalget – og vistnok ikke bare forat ta ut Lunds billeder – og vistnok osså af interesse forat
– som han sa    få føle de forskjellige folks sjæl –

    Da vi gik nedover Karl Johans gade efter at have
seet på Osebergskibet – udtalte han sin glæde over
at føle det folks sjæl der havde født Ibsen

Og vistnok ikke ba som det står i Morgenbladet for Lørdag væsentli ‹for›
ta ut billeder af Lund

 

Munchmuseet N 158 bl. 1v

    Jeg kunde godt tænke mig at Henrik Lund
står vil { … }få den Dollarprisen som for
20 år siden gik til Frits T{a}haulow