Munchmuseet, MM K 4416

MM K 4416, Munchmuseet. Datert 04.12.1892. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak skal Du have for
Brevet og Kritikkerne; – Du
maa ikke tro vi bryr os om
Aftenposten, den er jo til alle
Tider sig selv. – Det er morsomt
at høre, at Du har det godt,
det var jo en ypperlig Kritik
Andreas oversatte den og
Ludvig har expederet den
videre til Indtagelse i Dag-
bladet
. – A. Aubert har allerede
forud sendt ind fra tydske
Aviser, – nu skulde Rosen
Ludvig faa Rosenkrantz Johnsen
til at faa denne ind. –

 

      

    Jeg haaber Du ikke har noget
derimod. – Vi skjønner jo
Alle det er en udmærket
Reklame for Dig – og at
Du paa en mærkelig Maade
er skudt langt frem, uden
selv at have gjort noget
derfor – da Du jo blev indtrængende
anmodet om at udstille. –

    – Vi lever vel, Inger
seer godt ud og er frisk,
– hun er af og til paa
Conserter, – forresten holder
vi os inden Døre, vidt
forskjælligt fra dit bevægede
Liv. –      Gud ske Lov
at Du er frisk. –

    Nordstrand Det har

 

      

sneet, saa nu er det pent
her i Nordstrand, og mildt,
forresten har vi havt det
koldt nogle Dage. –

    – Jeg ved intet nyt, –
Andreas var i Selskab hos
Tante Jette, – vi bleve ikke
budne, og det faldt os
vel til, for der er ingen
Hygge for os – Ludvig lever
i Dig og dine Affairer,
han var derfor tjenstagtig
med din Kritik; – nu
Andreas blev buden til
Middag hos Grønvolds, – Lud
vig skulde vise ham
Tegningerne sine. –

    – Du har naturligvis
læst Auberts oversatte Artikel
i Dagb. 30 November. –

 

      

    Kan Du maa snart skrive,
er der Anledning saa send
os Portraittet dit. – Hilsen
fra Andreas og Inger. –

    
    Din hengivne
K Bjølstad


Nordstrand d. 4de December 1892

    Nu har Du vel været længe
i Berlin! det er vist
bra Du har egen Udstilling,
alle synes det, – men bedst
havde det vel været med
om Du havde faaet gjort
det strax efter. – KB