Munchmuseet, MM T 2734

MM T 2734, Munchmuseet. Datert 1909–1911. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2734-00-R
      
No-MM_T2734-00-Ri
      
Munchmuseet T 2734, s. 2

    blot disse sider og de to sidste
blader er skrevet 1929
Alt annet efter Kliniken 1908–1909

    Den gale Dikters dagbok

    Optegnelser jeg gjort eller fået
af en kjær ven – der lidt efter lidt
blev helt gal – og som jeg traf
Klinikken i Kjøbenhavn 1908

    Jeg føier hertil en hel del
af mine egne optegnelser
det er væsentlig stemninger
og filosofiske tanker – { … }og tanker
om mi{t}ne malerier –

    Jeg Alle disse optegnelser samt
som jeg har gjort – og som jeg
har fået af min syge {o}sindsyke ven
prøver jeg at samle – da de ligesom
udfylder hverandre – Der er en hel
del som min ven har skrevet og
som han vistnok har tænkt sig
som romaner eller noveller –
Det er den første Kjærlighed – Fru Heiberg Kommentar
og Brandt KommentarSå er hans  …  hvis
han elsker ulykkeli – så er det
år sen flere år senere en Kvinde der
elsker ham –  …  Han følges af hende og
af sin egen samvittighed – (Fortsættelse
sidste side)

 

Munchmuseet T 2734, s. 3

    Kredit og Debet      1908–1909

        
  •  … 
  • Godhed
  • Kjærlighed
  • {Geni}Talent
  • Had
  • Frygt
  • Mod


    Kræf{ … }tenes bredning –
Geni og forbrydelse

 

 

Munchmuseet T 2734, s. 5

    Venner er forklædte Fiender – de sniger sig ind i Dit Hus
æder Di{ … }n Mad drikker Din Vin og dolker Dig i Ryggen –

    Den rige der giver – stjæler to Gange – Først har
han stjaalet Pengerne – så stjæler han ved Gaverne
Menneskernes Hjærter –

    Til mine Venner
Gi{ … }ft Dig Dig med en fransk Sjøge eller
en Norsk Bondepige – men aldri tag en Norsk
Dame tilægte


    I Kristia‹nia› er gjennem Bohembevægelsen
Almindelige Svirebrødre; Levemænd og
Lastefulde bleven en Slags ophøiet
Sekt, en {Slags}Art Religiøse – de hellige Dyr
det hellige { … }Svin –


    Han var e{n}t stort Svin men en god Digter
eller Han er et stort men en daarli Digter

 

Munchmuseet T 2734, s. 6

    Om maler S. Det er en Kristus { … }men
han vil ikke la sig hænge på Korset


    Det skal { … }stor Kunst til at male
store Billeder så man lægger Mærke
til dem – Mange bilder er gjort så
store at de ikke sees – som flere af
Krohgs bilder i Galleriet


    Samfundslære – Årsag og Virkning
Præsten til den Mand der er flået levende –
Han har lid meget      han har
syndet meget –


    { … }Om en kjær Colega –
Læspet lapsethed, øllet brutalitet
og fjollet godhed


    Tungt er det at have K{ … }rone af
Horn og ikke være Konnung

 

Munchmuseet T 2734, s. 7

    M      Kjærligheden er Livsloven – til Forplantingen –
    B      – Kjærligheden er bleven en rigti Tillæg
til det fremskredne Menneskes Goder
på Jorden – som Øl, og Vin – og Morfin


    Lasten har fået det smukke Navn Kjærlighed
– at {s}laste hele Nat og Dag betyr at
elske meget – sier den mod‹erne› Kvinde
– Hun mener mærkeli nok dette blot
om sig – Når Manden tillader sig at elske
er det Overgreb og Brutalitet og h … 

 

 

Munchmuseet T 2734, s. 8

    Den frie Kjærligheds Love

    (Da Syg Sygdom (arvelig Tæring og stærk arveli Nervelidelse)
gjorde det umuli for mig at gifte mig – aftalte
jeg frit Forhold med en Dame – { … }efter at viste sig
at Samlivet var et Helvete skulde Giftermål tvinges –
(med samtlige Elskere på Kjøpet)

    Man i{ … }ndgår et frit Forhold med
en Kvinde fordi man ikke kan eller vil
gifte sig – når (når det viser {at}sig man er som
Hund og Kat) man gifte sig fordi
man har indgåt det frie Forhold

    Det frie Forhold blir da en Fælle og vel næppe frit
Tidligere Forlovelse var vel bedre


    Da Clavenæs angreb B L           og D          
fordi de reiste om og levet sammen
– opløftede hele Koret et Ramaskrig


    – Da jeg reiste til Italien med en
Kv – fordi jeg troede hun havde Tæring hvilket
hun paastod hun havde – opløftede samme
Kor et Ramaskrig mod mig –

 

Munchmuseet T 2734, s. 9

    {S}Ingen er værre end Damen til at erkjende
den fri Kjærlighed for sit vedkommende

    (Det synes forresten som om der { … }nødvegvis
må to til den {a}Affære – hvis de ikke vil elske
indbyrdes)

    Sfin{ … }xx blev hellig fortørnet når Clavenæs
foreholder hende det uretmæssige i at opfor
forsv{ … }are den fri Kjærlighed –

    Den fri Kjærlighed

    {Manden et fyrverkeri der dør}\Manden er et fyrværkeri der dør og afbrændes/
{for kvinden –}for Kvinden – Dron{g}ing Dragas Love

 

Munchmuseet T 2734, s. 10

    Fra de Stummes Leir Kommentar

    Krohg og Petersen som
 … 

 

 

Munchmuseet T 2734, s. 11

    Hvorfor jeg ikke udstillet vilde
‹hin frise›


    D Den frie Kjærlighed

    De har indgåt et frit Forhold – Hun var
en Hex – De skal tvinges til Egteskab
H‹a›n      Skal jeg giftes med alle Gela‹nerne› osså

 

 

Munchmuseet T 2734, s. 12

     … 
    Den  …  Br{u}ylupspresent
Et ‹1›/20 af et Hjerte
og en Hanreikrone

    Pigsvinet sætter Bust mod Hundekallet
Blir {B}Piggene afrevne blir et ømskindet
forsvarsløst Dyr tilbage

 

 

Munchmuseet T 2734, s. 13

    De tre Trold
Den rige Borger –  { … }Jeg kjøber hans
Gjæld og { … }bortauktion‹erer› hans Hus

{ … }Den rige Redaktør –    Jeg skjælder han ut i Avis
Den rige Pige –  Jeg bestikker hans
Venner

 

 

Munchmuseet T 2734, s. 14

    Før skilte man sig
når man er som Hund
og Kat –

    Nu skal man gifte sig
når man er Hund og Kat –

    Den rige borger      Den rige Presse

    1902 Kilo
      Guld

          Kunstmaler

 

 

Munchmuseet T 2734, s. 15
Januar
    Jeg handler enten i Overilelse og i Inspiration
‹hurti› (tankeløst og ulykkeli – og i Inspiration og lykkeli
virkning) eller med lang Overveielse – og
ængsteli – Resultatet er da ofte svagere og kan
mislykkes – Resultatet kan blive værkets
Ødelæggelse –

    Dette gjælder om mig som maler og som
Menneske –

    Det syge Barn og Vaar var begge
{r}Resultater af lang Tids Arbeide Årevis – I
{B}Det mest fuldendte Vaar havde jeg kunnet
{v}benytte mig af en Ræ{g}kke lykkelige
Momenter – Det var mindre nervøst
og blev ikke udtrættet eller ødelagt af
indgribende overilede Stemninger –
Sygt Barn var en mere heftig Blanding
af tankeløst Arbeide – inspireret – og
lang Tids nervøs Overveielse – Det blev gjort
færdi ved en {r}Række inspi‹rere›nde og overilede
Omarbeidelser – {derfor  … }Arbeidet { … }høist utilfreds
opgivet – Deri dets mere heftige { … }intense
Virkning –


    –
    Min Puls er enten heftig til voldsomme
Nerveatakker – eller langs{ … }om til denmed en grublende
Melancholi –

 

Munchmuseet T 2734, s. 16

    Jeg bruger fortiden indtil 8 Dage på et
Brev –

    Til andre Tider nedskriver jeg i Hast overilet – eller inspirert mine
Indtryk


    Fru ‹W›
Et Portræt i Legemstørrelse – blev ikke { … }antaget for {4}100 Kr
Et annet 4 Børn skulde koste 100 Kr pr Hoved ‹derom en lang
Process› –
21de Janu. –
    Atter stod i Kristianiablad om det store Salg til Galleriet
{ … } …  Tid
Fra 1884–1909 – har jeg i alt solgt i Norge for
20,000 Kr det er Halvparten af hvad Udgifter
pr Aar er til Farver Lærred Atelie og Modeller –
Derimod solgte Derimod kom en hel Del Mennesker
i Besiddelse af mine Billeder på forskjellige Maader
– For et Par Sko (Karl Johansgade som solgtes til
Tydskland senere) for 80 – 20 – 5 Kr En middag på Grand til 2 Kr for Portrættet af Jensen
40 Chateaubriand
af Ulberg
han betalte bedst forresten

Billedet jeg fik 5 Kr for solgtes til en
fremmed Mand der senere solgte det til
et Galleri i Bergen for 1500 – Et Billedet
Pigen på {s}Sengekanten fik jeg 60 Kr for det sidste
solgtes senere for 2500 til et Galleri.

    – { … }Gallerier  …  Bergen er –
    En 1{‹1›}2 {B}slige Billeder findes i samme
Galleri – nu er osså et Par Billeder
solgt til Kjøbenhavn – Galleri –

    Samme Foruten at opta Pladsen på
Gallerierne så jeg selv ikke sælger – beklager

 

Munchmuseet T 2734, s. 17

de samme sig naturligvis over at jeg overhovedet
tillader {a}mig at sælge direkte – Desforuten er de { … }så
ivrige til at forklare at mine tidligere
Billeder er de beste naturligvis – og at jeg stadi
som Krebsen går fremover baglængs –
– og forhindrer osså derved direkte Salg –
– Og så hyler m{ … }an over Priserne til Galleriet.
Der hyles ikke I { … }Anledning af Frits T. når { … }småbilder af af mig der
sælges for 1500 – a 2000 Kr – når de selv har
kommet i Besiddelse { … }af det for ingenting
– Al‹l› Slags Bestillinger er jeg holdt utenfor –
Medens Bestillinger Portrætter er givet mig fra Stockholm
– Kjøbenhavn – Berlin, ligetil Chemnitz – er først
20 År givet mig en Portrætsbestilling { … }som jeg nu
vanskeli kan modtage på G{ … }rund af Helsen –


    23 { … }Ulykke og Straf gir Fo{ … }rnemmelse
{ … }af Skyld – selv om Straffen
var uretfærdig –

26de På den ene {s}Side holde fast ved alle
Midler – Dødssyg af Tæring – Selvmords simuleret
o. s. v. – (på den ene Side for at holde en fast)
Fur Forhold til alle ens Venner på den
annen Side – er en Mixtur som det
skulde la en Bondenervet komme ut af
Koncepterne –

    Det bringer Dyret frem i {e}En

 

Munchmuseet T 2734, s. 18

    Sålænge Fotografiapparatet ikke er indført
i Helvete eller Himmelen – behøver
Malerne ikke at frygte for dets Concuranse


    Kunst er det modsatte af Natur –

    Hunde og Katte er de mest forkjælede
Skabninger – og der oprettes stadig Foreninger
til Deres Beskyttelse


    I { … }Den Behandling jeg blev til Del af  … 
var slig at jeg fik Lyst til at lade
mig erklære for Dyr og komme under
Dyrebeskyttelsesforeningens Sikkerhed


    Kjærlighed { … }kan gå til Had
Medlidenhedsf{ … }\ølelse/ {Grusom}\til Grusomhedsfølelse/

 

Munchmuseet T 2734, s. 19

    { … }Sjælens Periferi

    Jeg

    Livslinien

 

 

Munchmuseet T 2734, s. 373

    (Blot disse to {s}blade er n …  skrevet 1929  … 
ligeledes første side på permen. Resten 1908–1909)


medens erindringen om den første
kjærlighed kaster sine slagskygger
‹inover› – Han prøver på alle
måter at få Kvinnen som
elsker ham fra Kjærligheden –
Han forklarer hende sin umulighed
til at elske – At han på grunn af
den forbannelse som d{en}e medfødte
sygdomme – legemli og åndelig har
kastet ham og hans familie sig i
har bragt ham til at føle det som
en hellig plikt ikke at gifte sig og
ikke stifte familie –

    Han gjør sig umuli i alle måter
 …  gjør sig brutal – drikker sig ful –
det hjælper ikke – tilslut affyrer
han i en slags ubevidst astraltilstand
et skud mens hun er tilstede – det
ødelægger hans arm – og gjør ham
til krøbling –

    Skamferingen bringer alt dette
ham ved stadige mindelser tilslut
til galskab – Af {d}Disse optegnelser
er, egner sig som de er ikke til
offentliggjørelse – mange af den gales optegnelser
er «gale» og intresante som belysende hans tilstand
– Som i Leonardos tegninger anatomi – disekeres her
 …  – sjælens anatomi – Sjælens mekanisme

 

Munchmuseet T 2734, s. 374

    Når jeg skriver ned disse
optegnelser med tegninger – er det
ikke forat fortælle mit eget liv –
Det gjælder for mig at studere
visse arvelige { … }foreteelser der lægger
bestemmer et menneskes liv
og skjæbne – Ligesom galefænomener i sin almindelighed Det er osså almindeli
sjæl
e{n}t sjælestudium jeg har
{ … }da jeg jo  …  nærmest kan studere mig
s{lv}elv – brugt mig selv som et
anatomisk sjælepræparat – Men da
det hovedsageli er at la gjøre et
kunstværk og et sjælestudium har
forandret og overdrevet – og har brugt
andre til studierne – Det er altså
{ … }feilaktig at anse disse optegnelser som bekjendelser

Derfor deler jeg – i lighed med
Søren Kirkegård – værket i to
den maleren og hans overnervøse
ven Digteren –

    Som Leonardo da Vinci studerte
menneskelegemets indre og dissekerte
lig – så forsøger jeg at disekere sjæle
– Han måtte skrive bagvendt da dette
dengang var strafbart at disekere ligene
– Nu er det de sjælelige fænomener der
virker næsten farli og letsindi og usædeli
at disekere –

 

Munchmuseet T 2734, s. 375

    Jeg mener osså at det som et
halvt videnskabeligt værk – helst
ikke bør sees af alle og enhver
– Enkelte detalier som moderen
med fosteret – der fremstiller i ord
og tegning de{n}t høieste øieblik i et
menneskes liv – eller en af de tre
høieste – død fødselen – undfangelsen –
og døden – Det skulde jo som
fødsel og død være indrammet
i et alter – men misforståt kan
‹det› virke stygt


    Når jeg ser igjennem mine optegnelser
finner jeg meget naivt – og der fins osså
beklagelser over min egen ublide skjæbne
der ikke virker mandigt    Det er vel osså skrevet
i { … }trøst – Hvordan jeg skal passe dette in vet jeg
ennu ikke da det jo på en måte hører til –
Det må dog da det skal være kunst – beskjæres
og rent tilfældige begrædelser borttages


    Gjennem  …  det hele vil man si at
jeg er tvivler men aldri benægter eller
spotter af religionen – Det har været en
rakken mot den overpietis{ … }tiske Ånd der
herskede under opvæk{ … }sten og som ved siden
af min egen sygdom fra den stund jeg så
lyset (var omtrent døende da jeg kom til verden
og måtte hjemmedøbes) og min moders tidlige
‹dog Kommentar› 5 års alderen – { … }den stadige sy{d}gdom i hjemmet
nedarvet tuberkulosen – gav mig et intr{ … }yk af
en medfødt forbandelse – og ublid skjæbne – Samtidig som
min bestefars død rygmarvstæring –  …  En nedarvet til sindsygdom
grændsende nervøsitet

 

No-MM_T2734-99-V