Munchmuseet, MM K 4418

MM K 4418, Munchmuseet. Datert 28.11.1892. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Mandag 28de – Igaar havde vi Besøg
af Fru Grønvold, Ludvig og Sofie
Ludvig bad saameget at hilse,
han har begyndt hos Krogh. –
hvor han blier stor og nu begyn-
der han først at blive voxen at
Væsen. –      Laura, der
reiste Lørdag Eftermiddag bad at
hilse Dig saameget, hun fik
med Noder, da hun tænkte at begynde
saa smaat at spille deroppe, lære
af en Fru Kjerulf, der tager sig meget
af hende. –

    Igaar havde jeg Brev fra Follestads
i Amerika, de beder ogsaa at
hilse. – De svarer saa hurtig
paa mine Breve. –

    – Ingeniør Hans Hjelm boer i
Aakebergveien 26. Kunde Du
ikke skrive til ham, – det er
kanske noget leit, at jeg skri
ver. –

    Inger traf Nicolaisen nylig

 

      

paa en Konsert, og han gratulerte
hende med Dig. – Han havde
hende med hos Engebregt, – det
er Skade, at han har saa lidet
Tække ved sig. –      Inger seer
svert godt ud \nu/, hun er qvit Kardi-
algien for nærverende, – og
er ellers frisk. – Andreas holder\har/
sig endnu ‹hjemme›\ingen/ Post faaet,
han skulde hilse Dig fra Cand
Schnitler
, som snart skal reise
til Vadsø som Postfuldmægtig.
Det lille Carl Johans Billede
har jeg sat i Ramme, og det
taer sig saa udmærket ud
over Pianoet, Du kommer
selv til at synes det, naar
Du ‹faar›\kom/mer hjem. – –

    Vi have havt en Uges
Kulde, – nu kom der lidt

 

      

Snee igaar og derefter mildt
Veir igjen, og dette synes
jeg er det bedste. – – Jeg
haaber Du har varmt Logi,
Luften er vel i Berlin som
i andre store Byer ikke den
bedste. – Nu skal
det blive hyggeligt igjen at
faa høre fra Dig. – Du
seer af Aviserne at Strøm
endelig har faaet Legat, det
skal vere Bjørnsen, der har
virket dertil, sagde Luvig – sSit\han/
skal jo bli \hans/ Svigersøn der,
det er noksaa utrolig. –

    – Jeg har intet af
Interesse at fortælle Dig; det
skal blive morsomt at
faa see Krogh Kunstner-
Album til Jul, Du kommer

 

      

jo da. – Kunde Du ikke photogra
fere Dig nu, Du seer go\saa/ godt
ud, og det er vel billigt og
godt i Berlin. – Andreas har
nettop gjort det, hans svenske
Damer skulde have hver sit. –

    – Edvard Roll skal have
det saa godt, – hans Broder
Dr Albert talte med Andreas for
leden. –

    
    Inger og Andreas hilser.
    Din hengivne
K Bjølstad