Munchmuseet, MM K 4423

MM K 4423, Munchmuseet. Datert 30.04.1893. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
sidste April 1890    Kjære Edvard!


    Det har været saa uroligt
for os med Flytningen, saa
jeg har drøjet med at skrive.
Nu ere vi da indstalllerde
i vort nye Logi, men ikke
ganske i Orden. – Tak skal
Du have for Brevet \og/ for din
Omsorg for os i Pengeaffærer,
vi har altsaa gjort hvad Du
sagde, vi skulde gjøre, –
Thiis sendte idag 26 Kr 70 –
Høst og Hjelm har vi endnu intet
hørt fra, det er jo og i Slut-
ningen af Maaneden, – da
    
    
    Inger hilser Dig. Din hengivne
Karen Bjølstad

 

      

pleier det jo at knibe for Folk.
– Vi glæder os til at vise Dig
vort nye Logi og hvorledes nu de
«gamle Sager» ere komne sammen igjen,
– mærkelig nok har vi faaet Plads
til det meste, og det tager sig
hyggeligt og pent ud. Hvor det skal
blive hyggeligt at see Dig igjen,
jeg synes det er saadan lang
lang Tid siden, Du forlod os. –
Vi har altsaa 3 Værelse, – vi
har nemlig delt en stor Stue –
– Udsigten er meget vakker ogsaa
her, Midtsommer skjules meget
af Løvet. – Verandaen er tæt
af Løv om Sommeren; vi faaer et
Havestykke og saa er der et
Slags Park af Furru. –
Det var godt at komme fra
Landhandleriet, vi skiltes i
Venskabelighed, – de være noksaa
honette, billige med Flytningen,
som de tog paa sig, og saa

 

      

fik vi være over Tiden 8 Dage, medens
der blev gjort istand for os her. –

    – Dr Arentzs Billede er
altsaa kommen til ham, Inger
fik et Bybud til at bringe
det frem. Drefsens Billede kom
ogsaa til ham, vi kjendte ikke
hans Adresse, var bange for at
det skulle komme paa Vildspor,
og derfor bad vi om Billedet
foreløbig maatte bero der. –
Kunde Du ikke underette D.
derom, saa naar han kom til
Byen, kunde han selv greie
det. –

    – Inger mødte forleden Fru
Melbye
, der gratulerede med Dig,
hun synes, det havde gaaet Dig
saa vel, – ligeledes Alfhild
fra Næs, – og saa fra Kaarbø
har vi hørt det samme. –

    Inger og jeg blev
budne til Moestue forleden,
de ere meget gjæstfrie, vi

 

      

havde det hyggeligt. –
    Du har vel læst Kritikken over
Heyerdals Udstilling i «Verdens Gang»
– det var jo slemt for ham at
blive mindet saa om sin Tilbage
gang; – medens Du igjen blev frem
trukket. – Bare han ikke bliver
dyglig skinsyg på Dig –

    Deriks Udstilling gik af i Taushed –
    – Nu er der da blit Høiremi-
nisterium for en kort Tid – det
er svare urolige Tider. –

    – I Pilestrædet har det og været
noksaa livligt i denne Tid, ja
Du har vel læst den underlige
Barneanstalthistorie – Mennesket
er vel ikke normal – men da
disse Medhjælpersker, de laer saadant
gaa for sig, uden at gjøre Anskrig.
Nu faer jeg vel slutte, tak
for Tegningerne i Brevet –

    Jeg ved intet nyt. Jeg har nylig
været hos Laura, hun bad meg hilse
Dig saa meget, hun saa godt ud
og interesseret for os alle. –