Munchmuseet, MM K 5109

MM K 5109, Munchmuseet. Datert 05.05.1894. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Du er da rent for flot, som
igjen sender os Penge, mange
Tak fra os Allesammen; –
Og saa tak for Brevet og
Photografiet;– jeg behøver
ikke fortælle Dig, hvormeget
det glædede os. – Laura
har været rent oplivet, og
dertil kom Korrespondansen
i Morgenbladet med store
Typer «Fra Munchs Atelié i Berlin»
Du har naturligvis læst den.

 

      

    Andreas er nu i Høland som
Vikar for 3 Uger, skal for den
Tid have 150 Kr, derefter til Lille-
hammer. –      Her har vi havt
det felt koldt, uagtet det
staaer grønt og vakkert omkring,
Frugttræerne begynder at blomstre,
pludselig kanske igjen vi faaer
Snefald, ja jeg tænker i Efter-
middag.– Vi har alle havt
Forkjølelse eller kanske Influensa,
Inger havde Feber i to Dage,
og det tog svert paa hende,
det er fult i saadanne Bratte
Overgange.– Hun maatte
derfor sløife Aftenunderholdning,
det havde jo vært morsomt
for hende at være med. –
Bokken Lassen sang, hun
optræder nu som Sangerinde. –

 

      

    Igaarmorgen havde vi igjen Ilde-
brand her paa Nordstrand
«Fjeldheim Pensionat», vi sov
alle og det var noksaa bra,
for ellers havde Inger løbet
op til Brandstedet uagtet det
var barsk og koldt. – –

    –Vi fik Morgenbladet fra Som-
merfelt
, hvis Børn Inger \spiller/ med, og
Moestue tænkte ogsaa paa
os,– forresten har vi faaet
høre om det Værk, som skal
ugives \før/; det blir vel
oversat,– vi vil jo gjerne
faa læse det. –

    –Det skal blive hyggeligt
at faa see Dig igjen,–
jeg synes det var noksaa
ondt, da Du reiste i
Høst. – Gid det nu vilde
lage sig godt for Andreas,

 

      

han maa vel ud, skal han
faa Ro,– han har van-
skelig for at finde sig i
smaa Forholde.– Nu taler
han om at gaa i hollandsk
Tjeneste, og dette ville vel
kanske være det likeste af
hans Planer, det er ialfald
noget fast, og men saa er
det Forlovelsen,– hun passer
vel ikke til at følge med,
eller vil vel sætte sig derimod.–
– Det ville blive som Læge paa
Sumatra, han vilde faa Pen-
sion efter 10 Aars Tjeneste,–
Klimatforholdene bedre end paa
Madagaskar,– hvor der vrimler
af Europæere. – Nu er det
da altsaa dette, som staaer ham i
Tanker, eller en privat kommer
han til at sætte sig ned ved
Kristiansund, men dette er jo heller
ikke saa greit, da det beroer paa ‹Pris›
alene x–

 

      

men det var jo meget ønskeligt
at der kunde blive nogen Rede
i Forlovelse; –      den var
altsaa noksaa uheldig, han
sagde igaar at efter den er
Lykken med Lægeposter veget
fra ham. – Han holder saa lide
af Johanne nu,– hvis det
ikke blier bedre, naar han
kommer derop igjen, saa seer
det ilde ud for Lykken i
Ægteskabet. – Det er Synd
paa Johanne, stakkels! – jeg
synes det er saa leit at
tænke paa,– hun har jo
saa uskyldig kommet i det,
– og saa har hun skrevet
hver otte Dage til Andreas,
indtil han sagde hun skul-
de bare skrive hver fjorten

 

      

de Dag, han er vel lei af
hendes smaa barnslige Breve,
hun er nok lidet intelligent,
– men dette skulde han jo
have undersøgt, – men
det var jo ikke saa godt
heller,– at sætte sig inde
i Manglerne; –

    – Andreas talte om Obligationen,
vi har altsaa intet hørt, derfor
maa det vel være ordnet,–
men han vilde sige Dig, at
han har ikke været i Sparebanken,
men skulde nok gaa, hvis Du
opgir Forfaldsdagen, – hvis

    –Vi har havt nogle kolde
Dage med Hagl og Snee,
det var saa besyndelig efter
at have see det vaarlig
og grønt, pludselig at see

 

      

Nordstrand i Vinterdragt med
sneetunge Graner, om
Morgenen da vi lukket Vin-
duet op,– det var en Over-
raskelse! – Nu regner det
og dette Regn er saa velgjøren
de. – Vi blier vel generet
af Bagervarmen til
Sommeren, men saa faar
vi sidde ude meget.–

    – Der skal anlægges Damp
sag paa Tomten neden
for vort gamle Logi
hos kng Fuldmægtig Hansen,
– Du husker den vakkre
Strandkant. – alle Huse
rundt omkring kommer til
at lide ved det, saa
det vilde jo have været
slemt, om vi havde blit

 

      

boende der. –
    Laura gaar og rusler,
og er jo noksaa bra,– men
vi maa jo undgaa være
varsom med at omgaaes
hende, hun taaler ingen
Modsigelse, og vi tør heller
ikke tale videre om noget
Arbeide, – for dette sætter hende
i daarlig Humør. –

    Det er godt at vi nu har
betalt Forskud paa Husleien
igjen for tre Maaneder, saa
vi ere rolige nu i den Henseende.
Udover faaer jeg see at
komme i Slipssarbeidet, det
gik ikke saa glat, som jeg
havde tænkt, det var saa
mange vanskeligheder – og
naar det kom til Stykket elendig
Betaling. – men jeg x