Munchmuseet, MM K 4541

MM K 4541, Munchmuseet. Datert [??].[??].1897. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak skal Du have for Brevet; jeg
tænkte strax at svare, men saa
havde jeg ingenting at fortælle
Dig, saa jeg bestemte mig
at vente lidt med at skrive.
Heller ikke nu har jeg saa stort.
Laura skal tage sig en Tur
til Nitedal og være nogle
Maaneder hos en Familie, hvis
Datter hun kjender fra Frölichs
Væveskole.
– Tirsdag skal hun afsted,
jeg tænker hun skal have godt
af det 35 Kr pr Maaned, – hun har
Penge selv nu, det er vel
trygt og godt. – Senere blir det
vel en Tur til Lillehammer.

 

      

    Andreas lille Pige er alt over 1 Aar
og skal være saa flink, saa hun
rent bryder Johanne med sin Livlighed.
Iforgaars vare vi paa Konsert (Rum-
mel
) det er en meget stor Pianist, –
men Publikum var ikke stort desuagtet
vi fik Billet af Fru Hafstad (Lian).
I Søndags vare vi i Selskab oven-
paa. – Vi har havt fuldstændigt
Vaarveir – igaar saa jeg en Blaaveis.
Idag er der meget Snee kommet,
saa det seer ud som Vinter,
men mildt er det jo, saa vi faaer
vel den samme Søle. –

    – Igaar hørte jeg, at Dørnberger
har brukket sit Laarben, der er
Frygt for at det maa afsættes,
han hoppet ned fra 2den Etage i
Drøbak etsteds; var fuld naturligvis –

 

      

vi tænker ogsaa paa at flytte fra
Høsten, frem til mere Lys og Sol,
vi har en god Leilighed isigte. I
Sommer leier vi bort, antagelig, til en
liden Familie fra Rotterdam 175 Kr fra
15 Juni til 1ste Sept. – Maaske vi kommer
til at reise til Hardanger, – men
det er jo ikke saa ganske sikkert,
det vilde da blive for 1 Maaneds
Tid. – Det var jo noksaa morsomt at
faa see disse vakkre Steder af
Norge. – For Resten\En Tid/ af Sommeren
tænker vi at bo i Nærheden
af Kristiania, Næsodden f.Ex. –
– saa jeg ikke blier for langt
fra Husflidsudsalget. – Vinteren
har været noksaa lang, iaar,
vort Logi har vi \derved/ fundet at
være for mørkt og Veierne umulige
slemme for Eleverne ogsaa. –

    – Det er da storartet at

 

      

Du er tilbudt Atelier i Weimar
til Vinteren. –

    Nei nu maa jeg nok slutte,
da en Elev skal tage Brevet
med sig, og hun venter. –

    
    Lev da vel mange Hilsener
fra os Alle

    Din hengivne K. Bjølstad

    Inger har iformiddag været omkring
med Laura hos Tanlægen og i
Butikker, hun beder at hilse; –
men det blier jo altid noget
stridt for Inger, der bagefter
skal have sine Elever. –