Munchmuseet, MM K 4538

MM K 4538, Munchmuseet. Datert [??].[??].1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tirsdag aften    Kjære Edvard!


    I Søndags kom der en rød
Seddel med 35 Kroner med din
kjendte Haandskrift, hvorfor
Du hjertelig takkes; – jeg er
dog noget bange for at Du
taer Dig for nær – Du har
selv saameget Brug for dine
Penge. – Jeg skal sige Dig, at
nu har vi det bra i Penge-
veien, – Andreas har sendt,
og vi har faaet ind ved
Leien af Værelserne, Inger
tjener som sædvanlig, og
desforuden har jeg ogsaa
jevnlig lidt Fortjeneste. –
– Inger er meget flink
– som Bedstefar altid sagde,
jeg mener frisk og ud-

 

      

holdende, hun har nu passe
Arbeide. – Laura er ogsaa
noksaa kjæk. – Det var en
Tid hun igjen ligned sig
som før, men det er nu over,
– vi troer, hun ikke rigtig
taalte det Arbeide hun havde
med vore Logerendes Værelser. –
Nu er disse flyttet, og jeg
maa sige, at denne Forandring
virkede godt paa os alle. –
– Vi gik under stadig Ængstel
se for Pharmaceuten, – hvis
Levesæt blev som før, uagtet
Doctorens Trudsler; – han er
Morfinist desforuden, – kommer
altid hjem i Rus. – Stakkels,
han er saa snil, – saa vi
synts nok det var leit ogsaa
at vi ikke kunde holde ud. –
–Fortjenesten blev ikke stor heller
da Müller begjærede Afslag i
Leien og vi maatte holde

 

      

Stuen opvarmet hele Dagen og
oplyst for hun var der altid, –
saa det ogsaa blev generende
med Eleverne. –– Du kan ikke
tro, hvilken Lettelse det blev; –
– Du har kanske hørt fra
Andreas, han bad i et Brev
om din Adresse. – Vi hører
fra mange Kanter bare godt
fra ham. – I Aften var Kas
persen
herindom (han boer nu
et Par Huse herfra) han fortalte
at Andreas nu havde sendt
Apothekeren Penge for at opnaa
en større Rabat, – og ikke
ubetydelig – desforuden Re-
qvidition paa ny Medicin.
Det er altsaa den 3die For
sendelse fra Apotheket. –
Fra Fru Kaarbø har jeg nylig
havt Brev, og hun udtaler
sin og Mandens Glæde over
hvor det har lykkes for Andre-
as, – en Hadsel-Beboer havde

 

      

nylig besøgt dem, og han havde
fortalt, at Andreas var en
populær og anseet Læge havde
megen Praxis; – og hun fortæller
ogsaa at Andreas havde skrevet
til Kaarbø og udtalt sin
fulde Tilfredshet. –

    Er ikke dette godt? – tænk
at han skulde havne saa
godt. – Gid han nu maatte
beholde Helsen og blive frem
deles tilfreds. – Han
kommer nok til at kjøbe Jæger
Gaard, han lover sig alle
Herligheder af den, skal give
6000. –

    Vi har hørt, at der har staaet
i Morgenbladet, at Prindsen
besøgte din Udstilling og Kongen
ligeledes, – Du bryder Dig ikke
stort derom, men det er noget
for Publikum og har megen
Virkning. –