Munchmuseet, MM K 4435

MM K 4435, Munchmuseet. Datert [??].[??].1894. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Du drøjer længe med at skrive,
jeg venter hver Dag paa nogle
Linier – og blier slukøret naar
Inger kommer med bare Avisen.
Andreas var her i Søndags, – han
venter nu paa at faa et Distrikts
lægeembede, vi haaber det ikke
blier det i Finmarken, – han
søger altsaa flere. – Andreas
fortalte i Søndags at han
havde hørt af en Bekjendt,
– der var i Nansenselskabet i Høst
at Kongen havde ved Bordet ud-
talt sig sig meget rosende

 

      

om Dig, – han havde imødegaaet en
Løitnant Didrikson, der altsaa klandret
din Malemaade. – Kongen havde sagt, at
han ansaa Dig som den mest talentfulde
Maler i Norge, – havde altsaa i det
hele taget dit Parti. –      Jeg synes
dette var felt morsomt, derfor maatte
jeg fortælle Dig det. –

    Søndag Aften.
Ja nu har jeg da faaet Brevet
dit, – da Inger kom med det
saa jeg strax paa hendes Ansigt,
hvad det var hun bragte med; det
gjør utroligt godt efter en lang Venten.
– Vi, Inger, Laura og jeg sidder
nu ved Lampen i vor hyggelige
gamle Stue. – Det gaar noksaa
bra med Laura, – og nu har hun
jo og været en noksaa lang Tid
hos os, og hun holder sig godt; –
hun hjælper med at stelle, og

 

      

har lidt Haandarbeide. – Endnu
Nu haaber jeg at faa noget Arbeide,
hvorved jeg muligens skal kunne tjene
40 Kr maanedlig; sammen med Ingers
Fortjeneste vil vi da kunne greie det
bra. – Jeg vil lære Slipssøm og faaer da
fra Fabrikken Arbeide, som jeg tager
hjem. – Jeg er meget fornøiet over den
Udsigt, da saadant Arbeide er let. –
– Du skal ikke da have bekymrede
Tanker for vor Skyld, – det gaaer nok.
– Vi har alle havt svære Vanske-
ligheder, – og følt med hverandre
disse, – hvor jeg skulde være
lettet naar jeg vidste Du arbeidet
under lettere andre bedre Penge
forhold, – men ogsaa her kan
der komme en Løsen. – Jeg ærgre-
de mig ved at see, da jeg
var oppe i Nationalgalleriet, alle
de talentløse Billeder, der var
indkjøbt ;– medens og tænkte
paa flere af dine der skulle
havt sin Plads der. –

    – Det skal blive hyggeligt, naar

 

      

Du igjen kommer tilbage, det er en
stor Afvexling i vort stille Liv. –
Inger havde det hyggeligt paa Næs, hun
har skrevet til Dig derom, – Vi har ikke
seet noget til Nørregaarden,
hun skal gaa op med «Gutten» – det kan være
hyggeligt for Inger det at træffe disse
snille, ædle Folk. – Andreas kommer
og besøger os om Søndagene, – vi
vare sammen hos Bjølstads en Søndag, –
Karl har faa Laud til Embedsexamen,
Laura var ogsaa med, – Hun har dog
trods Alt, havt Udbytte af Gaustad Opholdet
paa sit Væsen og Forhold i det Hele
– det er noget ganske andet end før!
– heller ikke virker hun saa nervøst
som før paa Inger og mig. – Du
kan derfor være rolig i saa Henseende.
– Slemt at Du virkelig ogsaa iaar
skulle faa denne leie Influenca, jeg
haaber ‹den› ikke har havt nogen længer
Indflydelse paa Dig; vi har sluppet
saa godt hidindtil. – Inger er
meget bra nu, spiser saa godt, vi
synes nu at Brødsorter smager.