Munchmuseet, MM K 4434

MM K 4434, Munchmuseet. Datert [??].[??].1894. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand, Fredag
Aften.    Kjære Edvard!


    Tak for Brevkortet, det glæder
os, at Du er frisk og midt
oppe i dine Gjøremaal med
Udstillingen; – det er urolige
anstrængende Dage og Tide
Du har havt; – dette med
Kufferten har været ondt
for Dig, kostet Dig, adskillig
ogsaa Besvær og Penge. – Og
saa, har jeg tænkt paa at
Du reiste i din tynde Vaar-
frakke.

    – Andreas boer ho os endnu,
jeg troer det blier saa, at
han kommer til at blive

    iaften, Inger og Andreas har gaaet tilsengs, de hilser
naturligvis. – Vi ønsker Dig tillykke med Udstillingen
– Du maa snart skrive,
  Din hengivne K Bjølstad

 

      

her i Landet, Dr. Bidenkap skal
reise til Afrika, Kongo, – muligens
skulde han derfra skrive efter An-
dreas; – men nu maa vel
Andreas see at faa noget strax. –
Ærgeligt var det jo, at han slap
Dr Askers Post fra sig, uden
at betinge sig den aaben for sig; –
– det var denne Reisen da som
stod ham i Hovedet, og som
stakkels lille Johanne skulde
forpurre, – og nu skal hun
erstatte ham alt! det blier vel
en noksaa vanskelig Opgave for
hende. – – Andreas maa
nu see at faa sig noget; og
det blier vel foreløbig ikke
saa rart. – – Johanne
skriver flittig til ham, – og
han finder sig resigneret
i Skjæbnen synes det; – og vil
nok opfylde sine Pligter; –;

 

      

    Hun kom iveien for Reisen,
der kanskje ellers havde kostet
hans Liv. – «Overtro», siger
Andreas, naar jeg anfører dette. –

    – Laura har været hos os i
næsten tre Uger, og var meget
bedre, – hun havde mindre
af det urolige nervøse, og skal
igjen til os i Julen, – i Februar
kommer hun altsaa for Alvor. –
Hun er nu i A Afdelingen og
har det igjen godt, strikker ivrig
paa et Haandklæde til Dig. –
Gid hun nu kunde holde sig
saa godt, naar hun for Alvor
kommer hjem; – hun saa saa
godt ud ogsaa, var isam-
men med Johanne Kinck nogle
Dage. –

    Hun synes
saa godt om vor Leilighed,
den er ogsaa hjemlig og

 

      

hyggelig, – varm og lun, jeg
skulde ønske hver især af Eder
havde saa gledel \hyggeligt/ Logi. Andreas
har ialmindelighed triste Boliger. –

    – Vi savner meget dine kjendte
Fodtrin, – det var saa hyggeligt
naar Du kom ind ad Døren; –
det var morsomt, at vi fik
ordnet os før din Afreise; vi
faaer see at holde et lidet
Lag igjen, naar Du kommer
hjem, – Du lovede Nørregaards
det, det er elskværdige Mennesker!

    – H Heyerdahls boer her paa
Nordstrand i Pensionat, Sigrid
skal være bedre siger Forældrene,
Inger talte med begge, Heyer-
dals spurgte efter Dig, og
synes Godt om at Du holdt
Udstilling. Du seer det
vrimler af Udstillinger her. –
–  …   …   …   …   …