Munchmuseet, MM K 4387

MM K 4387, Munchmuseet. Datert 28.11.1890. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Fredag 28de de November
90.    Kjære, kjære Edvard!


    Jeg har jo nu ikke noget
egentlig at skrive om, – men
naar Du alligevel gjerne seer
nogle Ord fra mig, falder det
saa ligefremt, da mine Tanker
idelig og altid omgaaes Dig. –

    – Hvor det er ondt for mig,
at Du igjen skal have disse
vanskelige Ting at kjæmpe med,
– jeg ved jo, Du føler Dig
hvorledes Du har det. – Men
kanske, alt gaar vel – kan-
ske, Du kan blive rent kjæk
ivinter; – naar Du ved Forsigt-
tighed, god Pleie og styrkende
Levemaade har været en Tid

 

      

i Haver. – Kom ikke fortidlig
ud – Hvor jeg ønskede at kunne
see til Dig og kunde faa tale
med Dig. –      Inger og jeg
lever som sædvanlig, – vi have
adskilligt at gjøre, – jeg troer godt,
det kan komme til at gaa, – og
maaske meget godt, – saa det
ikke skal blive saa vanskeligt
for os, – jeg troer sikkert paa
dette. – Jeg har nu noget fremmed
Arbeide, – skjønt jeg har drevet
mest med at gjøre mig sikker i Maal-
tagning i Guttedragter, – det er vel
dette der især vil sikkre vor Stilling.

    – Idag fik jeg to breve, et fra
Hedvig, – et uhyre venligt, – hun
taler bare om gamle Dage, – hvor
Papa og jeg skulle have staaet dem
bi og styrket dem, – jeg forstaaer
ikke dette, jeg husker ikke dette, –
tverimod synes jeg, Fru Solberg gjorde

 

      

saa gruelig meget for os, for Eder
som smaa. – Laura bliver
hos hende Julen \over/, hun hjælper
hende i Huset, og Hedvig vil
saa gjerne have hende saalænge.
– Hun er altsaa i gode Hænder, –
jeg kan altid senere sy Gutte-
klæder til Hedvig igjen. –

    Saa fik jeg et meget venligt
Brev fra Fru Kaarbø,– og Spørgs-
maal om vi likte saltet Torsk,
hun havde saadan Lyst til
at sende os – hun er saa
svert venlig – og tager saadan
Del, – det er noksaa godt
at have en saadan Veninde –
– Kanske hun kan skaffe
Laura Post engang –
Jeg skal photografere mig
og sende mit Portrait derop, hun
har bedt saa derom – Vi
have havt nogle Dages Kulde,
– saa har jeg jo tænkt paa
Dig – hvorledes Husene er i Haver –
– men et Hospital, maa vel
være solid. –      Vi have

 

      

endnu ikke taget Forretningsværelset
ibrug, vi have lidt Gru for
Kulden der, – men kanske det ikke
er værst, – naar vi begynder at
fyre. – Vi ere friske. –
Andreas var tyk i Kinderne af
Tandebyld, – om fjorten Dage
kommer han til os, – jeg synes
dette nu er svert hyggeligt og
af den Grund, at jeg ved, han
selv gjerne seer det. – Han
kommer til at faa dette Værelse
nærmest Kjøkkenet, – her er roligst,
og saa blier han undda Trafik-
ken
. Du ler vel af Trafikken
men det er sandt her bliver en
Trafik, – Du kan tro det, –
og saa skal vi faa det hyggeligt
og godt. –      Verdens
Gang
og Intelligenssedlerne henter
Inger hver Morgen, og saa naar der
kommer Breve, saa er det vor
Formiddagsfornøielse – Skriv om
bare nogle faa Linier. –
  Din
hengivne Tante
KB