Bergens Kunstforening

Kunstforening og galleri. Etablert 1838.. Bergen, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

  • Bergen Kunstmuseum (http://www.kunstmuseene.no/Default.asp?enhet=kunstmuseum&art=294&kat=138&sp=1)

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Ukjent, PN 1206.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Bergens Kunstforening til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1299.   Brev. Datert 10.04.1909 . «I Anledning af Deres Skrivelse af 1 ds. med- deles, at Kunstforeningen ikke kan tage Entré af Med- lemmerne, og der kan saaledes ikke falde Indtægter paa de Udstillende. At der findes en Overenskomst med Bestyrelsen om Deling af «Entre», kjender den nu- værende Bestyrelse ikke til. Dette er efter en Henvendelse fra Direktør Thiis allerede for en Tid siden meddelt ham.» 
Munchmuseet, MM K 1300.   Brev. Datert 18.04.1909 . «Kunstforeningens Direktion vil meget beklage, at De trækker Deres Udstilling tilbage, saaledes som antydet i Deres Skrivelse af 13.4. Som allerede tid- ligere bemerket, kan Kunstforeningen ifølge sine Love ikke tage Entre af Medlemmerne. Derimod er man enstemmig villig til at overdrage Dem den hele Entre af alle Ikke-Medlemmer, som besøger Udstillingen. Det kan ogsaa tilføies, at Kunstforeningen pleier at kjøbe af alle Kollektivudstillinger.» 
Munchmuseet, MM K 1301.   Brev. Datert 20.11.1912 . «Deres Meddelelse om, at De har bestemt Dem til at utstille Deres Gravurer i Bergen Kunstfore- ning, har i høi Grad glædet mig. –» 
Munchmuseet, MM K 1302.   Brev. Datert 14.02.1916 . «Tak for Deres brevkort! Jeg skulde netop idag sende Dem nogle avisutklip – kritik fra utstillingen – da jeg antar at De har megen interesse av at læse dem. Deres utstilling har været svært godt besøkt, og «Brudefærden i Hardanger» har ikke vagt forargelse. Heller ikke den angrende pige. Rigtig nok synes folk at De har været litt styg, ved at bringe pigen i denne situationen, – men De vet, folk kan jo være saa rare. Desværre kan jeg ikke melde noget om salg – undtagen av kataloger- ne, hvorav der er kun 50 tilbake.» 

Bergens Kunstforening er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 61.   Brev fra Johan Bøgh, Vestlandske Kunstindustrimuseum.
«Deres Billeder havde allerede været ud- stillede ca. 14 Dage da «Forargelsen» gav sig til- kjende i Form af Forslag i Direktionen om at fjerne en Del af Billederne. Af Direktionens 7 Medlemmer stemte kun 2 (jeg og Sagfører Kr. Jebsen) imod. Saavidt jeg husker blev 4 Blade besluttet inddragne, deriblandt «et Kys» samt de to nøgne, Mand og Kvinde, liggende paa Sengen, – jeg husker ikke de to andre Blade. Jeg tog Afsked som Formand og vil for Eftertiden intet ha at gjøre med Kunstforeningen. – Skal der kunne sælges noget af Deres Samling, maa De sende en Fortegnelse med Titler og Priser. Havde en saadan medfulgt Samlingen straks – hvad der burde – havde jeg vistnok allerede kunnet solgt enkelte Blade. Desværre rejser jeg til Udlandet om nogen Tid, saa jeg frygter for, at jeg ikke kan ta mig af Deres Sager. Men kommer Fortegnelsen snart, skal jeg gjøre mit bedste.»
Munchmuseet, MM K 323.   Brev fra Sigurd Høst.
«Jeg gaar ut fra at du er sint for den sidste skrivelse du har faat fra Kunstforeningen her. Med rette. Nu skal du høre hvorledes det kan forklares at du finder mit navn under den. Det var møte da ser du, og vi fik da beslutning om at du skulde ha al entré-indtægten uten- for Kunstforen.’s medlemmer som gaar gratis. Jeg tror det kunde bli et noksaa pent beløp. Men med hensyn til indkjøp var de ikke til at rokke fra det standpunkt: vi pleier «Vi kan intet love eller garantere paa forhaand». Nu er jo – som du siger – saken den at du hittil intet har set til dette pleier (uten altsaa undtagelsen!).»
Munchmuseet, MM K 324.   Brev fra Sigurd Høst.
«Nu hænger altsaa den grafiske ut- stilling der, blev aapnet igaar: Imorgen – søndag – ventes det første store besøk. Her er det slik, at Kunstforen. bare er aapen søndag og 3 ukedager om formiddagen. Derfor er det især søndagen som er kunstens dag.»
Munchmuseet, MM K 325.   Brev fra Sigurd Høst.
«Nu skal du høre hvad der hændte mig idag. En borger og medlem av kunstforeningens direktion kom til mig paa gaten, la sit ansigt i bekymrede folder og spurgte om «alt» skulde utstilles. «Ja naturligvis.» «Ja der var da ett som han beskrev (antagelig «mand og kvinde») og som han ikke trodde det gik an at o.s.v. Jeg læste ham naturligvis teksten,»
Munchmuseet, MM K 331.   Brev fra Sigurd Høst.
«Paa torsdag førstkom. skal vi ha valg paa bestyrelse i Kunstforeningen her; det blir kanske litt av en fægtning.»
Munchmuseet, MM K 338.   Brev fra Sigurd Høst.
«Det hænger saaledes sammen at jeg ikke længer er medlem av Kunstforen.’s bestyrelse. Paa sidste generalforsamling satte de systematisk bare gamle kunstforstandige bergensere ind i bestyrelsen.»
Munchmuseet, MM K 347.   Brev fra Sigurd Høst.
«Muligens ett eller to til, de skal jeg nævne næste gang jeg skriver sammen med listen over hvad Kunstforeningen kjøpte. Senere – i sommerferien – skal du faa min liste.»
Munchmuseet, MM K 352.   Brev fra Sigurd Høst.
«For noen uker siden sendte jeg et telegram fra Kunstforeningen til dig til Kragerø; de vilde naturligvis gjerne ha dine billeder op, men jeg tror de har godt av at se at det ikke er saa let at faa se slike billeder, naar de ikke for alvor tænker paa kjøp. Det med entré-indtægten vilde blit latterlig litet at»
Munchmuseet, MM K 361.   Brev fra Sigurd Høst.
«Den lille prof. Jacobsen staar altsaa fremdeles oppe i Kunstforeningen og Skagen avventer nærmere ordre. Den listige Meyer har selv for Skagen dulgt sin sidste store lidenskap, saa den troskyldige hvithaarede staar i den formening at billederne snart skal videre forsendes.      Det er sandt: bøkerne med anmeldelser er vel kommen frem i god behold?      Det blev ikke noe av med flere utleg, da aviserne syntes at ha dækket sit behov for længere tid.»
Munchmuseet, MM K 404.   Brev fra Theodor Kittelsen.
«Vor indtægt af entréen (altså det halve) var circa Kr. 200.00. Men så solgte vi jo en del til Kunstforeningen og en del privat tilsammen for en Kr 500.00 det var hele stasen, i Kristiania solgte vi Intet.»
Munchmuseet, MM K 1478.   Brev fra Stavanger Kunstforening, Lauritz Bernhardt.
«Jeg tillater mig herved at forespørge, om De skulle være villig til at late Deres malerier som nu er eller skal bli utstille- de i Bergens kunstforening efterpaa utstille i Stavanger kunstforening.»
Munchmuseet, MM N 245.   Notat av Edvard Munch. Datert 1909 . Se s. 3
«– { … }Da Kunstforeningens Abonnenter ikke betaler entre { … }synes jeg det var rimeligt at jeg fik { … } ialfal ¾ af d{ … }en Entre der kommer ind – Som sagt en så stor Udstilling { … }bringer mig meget Arbeid – og store Udlæg»
Munchmuseet, MM N 813.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1895 . Se bl. 1r
«Bergens Kunstforening har telegraferet efter {b}Billederne –»
Munchmuseet, MM N 1756.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1936 . Se s. 1
«Det kunde tænkes at jeg faldt på at udstille i Bergen til Vaaren eller Høsten – Hvis Du ikke uten at hæfte Dig eller Bergens Kunstforening vilde høre om Udstillingen kunde ordnes i April, Mai eller i værste Fald Juni – så gjør det – Kan Du gi mig et noenlunde Mål af den største Sal –»
Munchmuseet, MM N 2164.   Brevutkast fra Edvard Munch til Walfrid Wasteson. Ikke datert. Se bl. 1r
«Vil De til Bergen indpakke samtlige Billeder – og afsende til Bergen først en Sending af omtrentlig 2{0}5 Billeder – Blir jeg ikke enig med Bergens Kunstforening sender jeg blot disse – Blir jeg enig sender jeg Resten –»
Munchmuseet, MM N 3089.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1909 . Se bl. 1r
« Jeg vilde i Telefon bedet Dig konferere med Bergens Kunstforening – Denne har ifjor {b}lovet mig den halve Entre hvilket jeg forudsætter dennegang altså er gjældende – I Lighed med Trondhjem burde osså Salg forudsættes – Det skulde jo blot være rimeli når så»
Munchmuseet, MM N 3089.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1909 . Se bl. 1v
«Vil Du være så snil at pr Telefon at meddele { … }Bergen disse Ting –»
Munchmuseet, MM N 3090.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1909 . Se bl. 1r
« Du faar fortælle i Bergen hvor stort Besøget er i Christiania – Bestyrelsen for Kunstforeningen i Bergen er kanske ikke densamme nu som ifjor – men ifjor aftaltes Udstilling på Betingelse af halve Entre til mig – og jeg mener det gjælder nu»
Munchmuseet, MM N 3257.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 31.3.1909 . Se s. 2
«– Er Kunstforeningen»
Munchmuseet, MM N 3258.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1.3.1909 . Se s. 4
«– Der står vel nu endel Kasser med Gravurer i Kunstforeningen – disse skal jeg snart beordre videreforsendt»
Munchmuseet, MM N 3259.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 14.4.1909 . Se s. 1
«Bergenserne er noe for sig sjøl – og især i bildende Kunst – Jeg har nu så længe { … }arbeidet { … }på at opdrage Folk til Kunstforstand i Norge at jeg nu ikke agter at udstille hvis jeg ikke er sikker på større Re økonomisk Restultat – Jeg har skrevet til Kunst- foreningen at jeg lar være»
Munchmuseet, MM N 3268.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 6
«Endeli kan jeg sende Schetelig den røde Pige – – Har Du hørt nærmere om Kunstforeningen»