Vestlandske Kunstindustrimuseum

Museum. Bergen, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev fra Vestlandske Kunstindustrimuseum til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 61.   Brev. Datert 12.08.1902 . «Deres Billeder havde allerede været ud- stillede ca. 14 Dage da «Forargelsen» gav sig til- kjende i Form af Forslag i Direktionen om at fjerne en Del af Billederne. Af Direktionens 7 Medlemmer stemte kun 2 (jeg og Sagfører Kr. Jebsen) imod. Saavidt jeg husker blev 4 Blade besluttet inddragne, deriblandt «et Kys» samt de to nøgne, Mand og Kvinde, liggende paa Sengen, – jeg husker ikke de to andre Blade. Jeg tog Afsked som Formand og vil for Eftertiden intet ha at gjøre med Kunstforeningen. – Skal der kunne sælges noget af Deres Samling, maa De sende en Fortegnelse med Titler og Priser. Havde en saadan medfulgt Samlingen straks – hvad der burde – havde jeg vistnok allerede kunnet solgt enkelte Blade. Desværre rejser jeg til Udlandet om nogen Tid, saa jeg frygter for, at jeg ikke kan ta mig af Deres Sager. Men kommer Fortegnelsen snart, skal jeg gjøre mit bedste.» 
Munchmuseet, MM K 62.   Brev. Datert 01.08.1892 . «Jeg ser desværre nu, at den nye Udstilling i Husets Sal af de i Köln iaar kjøbte Gjenstande ikke kan aabnes før i Slutningen af August, og vil saa- ledes ikke der kunne skaffes Lokale til Deres Udstilling. Vi maa altsaa se at finde et andet Lokale, men jeg vil ikke betemme mig for noget, før De selv kommer herop. Sagen skal imid- lertid gaa, derom tviler jeg ikke. Jeg melder Dem kun dette foreløbig, for at De skulde vide, at vi maa have andet Lokale end jeg fra først af havde tænkt. Det gjelder med Dem kunstnerisk at revolutionere Bergen.»