Munchmuseet, MM N 3673

MM N 3673, Munchmuseet. Datert 1889. Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement
Filologisk kommentar: Dette brevet har ikke Munch selv som avsender. Det er et støttebrev sendt til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement av Munchs kunstnerkolleger. Det er med her siden første del av brevet sannsynligvis er skrevet av Munch selv.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3673 bl. 1r

    Kd1478D89 Kommentar

    Vi undertegnede Malere ville herved
udtale vort enstemmige Ønske om at
Statens Stipendium Kommentar i aar maa
blive givet til Edvard Munch som
den der utvivlsomt hidtil blandt
de yngste norske Kunstnere har vist det
ubetinget største umiddelbare Talent og som
i Forhold til sin Produktion uden sammenligning
har nydt mindst opmuntring. Vi støtter denne
vor Udtalelse foruden til hans øvrige Arbeider specielt
til hans nuværende Udstilling i Studentersamfundets
sal, der end mere har aabnet vore Øine for hans
store eiendommelige Begavelse. Vi vilde finde det stor
{s}Synd om der ikke kunde gives ham Anledning til i den
for hans Fremtid betydningsfulde Alder hvori han
nu befinder sig, at gjennemgå et alvorligt og g{j}rundigt Stu-
dium ved en udenlan{ … }dsk Læreanstalt, en {a}Anledning som de fleste
andre norske Kunstnere af større Betydning ikke har
savnet.

    Note
    Hans Heyerdahl Note
    Amaldus Niels Kommentaren Note
    Christian Krohg. Note
    Fr. Borgen Note
    Th. Kittelsen. Note
    Christian Skredsvig.