Munchmuseet, MM K 5115

MM K 5115, Munchmuseet. Datert 29.04.1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag Aften 29 Ap–    Kjære Edvard!


    Mange mange Tak for Brevet,
som kom idagmorges, der var
saa forfærdelig morsomt at høre
fra Dig igjen, tænk at Du
nu er i Berlin igjen. –
Dette med Prinds Eugen maatte
være underlig for Dig, i et
Nu maatte Du jo tænke paa
alt, hvad der var padderet 7de
Juni;– det var svert godt
og hyggeligt, at Prindsen taer
det paa den Maade. – Og
saa hvor godt er det ikke, at
Du, trods alt ond, trænger saa

 

      

frem, det er et stort Guds Under. –
En Bestilling paa 5000 Mark gaar\er/ jo
en storartet og tænk i disse vanskelige
Tider, og at Du trods Nærvesygdom
har faaet Kraft til Arbeide;– det er
dette, som er saa forunderligt.–

    Ingers Organkursus gaar det smaat
med, da hun havde drevet paa 1
Maaned og skulde være snart bra
gjorde hun en Feil, som bragte
hende til at begynde forfra igjen,
alt hvad hun havde arbeidet sig
igjennem var ødelagt.– Men nu
haaber hun at blive færdig til Som-
merferierne, og skal da tage god Hvile
i Aasgaardsstrand. – Feilen var at
hun \og Lærerinden/ vilde ind paa Sangen – det
var det uheldige, nu har hun
da heldigvis \aldeles/ opgivet dette,– forsaavidt
var jo Uheldet bra,– men det er jo
kjedeligt med saa meget anstrængende
arbeide, der var forgjæves;– men
nu gaar det fremover \igjen/ med bare

 

      

Talekursus.–      Tak skal Du
have fordi Du tænker paa os med Uden-
landsreise, det var svert snilt af Dig,
men det vilde jo blive en kostbar Affaire,
naar vi er to endog til Kjøbenhavn.– tak,
tak,– endnu har vi god Tid til at
tænke derover,– et Par Maaneder;– at Du
vilde skaffe oss denne Reise, sætter vi saa
stor Pris paa. –

    Den 18de Juni har vi tænlt at reise
til Aasgaardsstrand,– der er en \pen/ Familie
som vi haaber at faa \her/,– en ganske
liden, og har vi forlangt 200,– faar
vi da frit Hus af Dig, saa gjør vi
jo godt,– og kan roligt bo i saa
vidt stort Logi.      For et Par
Dage siden var Inger inde og ind
kasserte 100 Kroner for Huer og Dukker
saa det gaaer bra med Arbeidet.

    Udover faaer jeg nok mange
Bestillinger, men det er saa heldigt
at jeg i Vinter har arbeidet op
saameget, at jeg kan tage det
med noksaa Ro, og ikke bli
overanstrængt, jeg har et lidet Lager.

 

      

    Var det ikke morsomt med Kineser-
besøget, Folk Skolebarna fik det fornøieligt
ved Besøget i Skolerne, og Byens
Borgere vare stolte af de storartede
Folkeskoler. –«Statsminister Steens Værk»–
tilslut blev han paaskjønnet og kædet
om dette sluttet sig alle tilsist ved
hans Død og Begravelse. –

    Inger mødte Fru Nørregaard for-
leden, hun fik ikke tale med hende
da Inger var i Sporvognen, men hun forstod
at der maatte være noget rigtigt
fornøieligt, da hun var saa straalende.
Hun havde været i Berlin, kanske
truffet Dig, mente I, – hun raabte
noget ind i Sporvognen, men som
In ikke kunne høre. –

    Vi har intet hørt fra
Andreas i Snk Francisko endnu,
– men han er vel hos Kone og Barn
antagelig et Sted. – Det var et
forfærdeligt Jordskjælv. –

    –Vi skal gjøre det Du bad om,
kjøbe for 30 Kroner til Laura, –Vi
skal snart besøge hende. –
  Mange
mange hjertelige Hilsener fra Inger

    Din hengivne KaBjøl.–

    Inger skrev til Samlagsbestyrer Larssen og lod ham plante det
Du talte om, hun kunde ikke faa reist til Aasgaardsstrand nu.