Munchmuseet, MM K 5103

MM K 5103, Munchmuseet. Datert 11.01.1900. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand11 Jan 1900    Kjære Edvard!


    Jeg takker Dig for Brevet, som vi
fik paa Stationen iaften; det var
ondt at høre, at Du igjen har
været daarlig, og at Du er søvn-
løs, det var svert ondt; – men
Du faar drive med Bromcalium
og skulde det ikke være sa
godt med Chinin?      Naar Du
ligger søvnløs,saa tænk
ikke stærkt paa noget,
men lad Tankene fare til
fra den ene ubetydelige
Gjenstand til den anden
og saa fort væk – ikke
stands ved noget, – dette
har jeg prøvet hjælper. –
Jeg har ofte i længer
Tid af Gangen været

 

      

plaget af Søvnløshed. –
    I Fstad saa vi af Aviserne
at dit Billede «Vaar» havde faaet
en saadan fordelagtig Plads.
Du har kanske selv læst det i
Morgenbladet, – altsaa i den saa
kaldte Æressal for nyere Kunst havde
Du faaet Hæderspladsen for dit
monumentale Billede som virker
de gribende vakkert; saa omtrent
lyder det. –      Du skulde
havde mere for det, det dobbelte.

    – Du maa ikke tænke paa
at sende os Penge, nu skal
Du høre, hvorledes vi hr det,
400 Kr kom idag til Laura igjen
som vi sætter ind, –
360 Kr har vi foruden samlet
dels af det Du har sendt,
saa af Gratialerne I og L faaer
til Jul og fra Alfred Moe
50 hver til Jul. – Vi har

 

      

ogsaa sat ind før 50 Kr,–
og nu har Inger 50 tilgode.
nu skjønner Du, vi er svert
ovenpaa. Du behøver
ikke at tænke paa at til
bagebetale mere paa de
første Aar.
– nylig betalte
vi 50 hos Norby.–

    – Alfred og Karen var
overmaade snille 10 Kr fik
vi med til Laura og jeg
fik et deiligt Uldtæppe.–

    Inger var meget ude
i Selskaber i Fstad hendes
Musik blev meget beundret
og Alfred var meget stolt
deraf, han ligner saa Beste
faer baade i Skind og Sind.
Han er ogsaa stolt af sin
pene Uniform. – han er ogsaa
meget vel anseet, da han
er saa godmodig og grei
at komme ud af det med
som Havnefoged

 

      

    Han boer i en ny Bydel med
Usigt over Udløbet af Glommen
til Søen, saa han kan see
Skibene der gaaer ud og ind
fra sine Vinduer, og blier jo
dette letvindt for ham, som
skal expedere dem.

    Jeg traf sammen i
Frstad med mange Barndoms
og Ungdoms Bekjendte, som jeg
ikke havde seet paa 30 a 35 Aar.
Det var noget ganske underligt
i dette; ligesom det ogsaa
var underligt i Kirkefolket blandt
Gamle Nytaarsaften at finde
igjen Ansigter fra fordums Tid.

    – Inger har faaet et Par
nye Elever idag til forhøiet Pris.
Veiret har i de sidste Dage
været mildt om Dagen, men om
Aftenen sætter Kulden i. –

    Vi skal om et Par Dage besøge Laura
og hilse fra Dig. – Overlægen spøger
med hende, da han har lagt Mærke til
at hun trives bedre,– han er omhyggelig x
    x og snil mod hende, hun skriver saa pent til os. –
Nei nu maa jeg slutte Du er vel kanske træt
af mit Rabl.
  Inger hilser Dig saameget. Din
heng. K.B.

    (Blier du i Forlegenhed, saa laan
af os. –)