Munchmuseet, MM K 4449

MM K 4449, Munchmuseet. Datert 29.11.1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
29de November 1906    Kjære Edvard!


    Mange Tak for Brevkortet
med Kopernick-Kapteinen, det
var en mærkelig Historie, en
saa elendig Mand, kan komme
til at skabe store Reformer.
– Han skulle da ikke puttes
ind i Hullet igjen, stakkels Mand.
– det skulle være rart at læse
hans Memoarer, elegant Stil, siges
der. –

Nu er da Mossin falden,
ialfald fortaaer Alle, hvordan
Indspector, han har været, – men
sørgeligt er det, at han desuagtet

 

      

muligens kommer til at gaa tilbage
til Opdagelseschefstillingen. Han
skulle da være puttet {i Hullet}\ind,  … /
og gjort uskadelig. – Det er svere
Uretfærdigheder. – Politimesteren har
da været en uduelig Mand, han
skulde da heller ikke ‹havt›\faatt/ en stor
Stilling igjen. – Det skulde have
været forlængesiden en fuld Oprydning
Det gaaer vel ikke saa længe
før der igjen blier optaget Sag mod
Mossin. –

    Ludvig havde havt det saa
hyggeligt hos Dig, fortalte tante
Jette for en Stund siden; da var
han i Kjøbenhavn, og havde det
der saa selskabeligt. – Jeg ved
ikke, om han nu er kommen hjem.

    – Forleden bleve vi overraskede
ved at faa et 12 Sides Brev fra
Spitsbergen, det var fra Elias

 

      

Kinck, som er Læge der, hans Hustru
har ogsaa faaet Ansættelse der, som
Læge. – Vi fik en indgaaende
Beskrivelse af Øen og Forholdene,
saa det var et  … meget interesant
og venligt Brev. – Der skal være
vakkert, ligne \norske/ Høifjeldet, – men
der maa jo blive mange Vanskeligheder
og Savn, ved saaledes at være
stængt ude fra Samqvem med
Andre i  … \m/ange Maaneder. –

    – Igaar var Byen i Begeistring
ved Roald Amundsens Ankomst. –
Veiret var uheldigt, – idag har
vi havt et\n/ straalende Vinterdag,
med S\s/nedækkede Naaletræer –
men det svinder snart, det er
saa mildt. –

    – Du synes vel, at her er uvented
Tilslutning til god Kunst, jeg mener
Offervilligheden til Vigelands Fontæne,
Snobberiet, Hensynet til Udlandet
gjør sig nu gjældende i alt, –
Grosserne aabner sine Punge vidt op

 

      

nu i denne Anledning, – de giver jo 5000 her
endag 10,000, – og Morgenbladet \har/ udtalt
sig, som om det forargelige ved
at støde den store ægte Kunst fra
sig; glemmer alt forbegangent, ak-
kurat som i Poletikken. –

    Det var morsomt, at Du kunde
bruge Tegningen af Speilet og
Rammerne. – Inger har faaet
to nye smaa Elever, (Frk Brandes gift
med Dr Nyqvist er Moren, hun har
været heroppe et Par Ganger, er meget
tiltalende. – Inger er bra for
Halseondet og alt er ellers ved
det gamle hos os. – Hun traf idag
Margarit Myhre Munch, som fortalte at
hun havde været i Dresden  … ogSommer
der stod Billeder af Dig overalt
i Vinduerne og hun hørte da, hvor
Du i Tydskland var anerkjendt. –

Nei nu maa jeg nok slutte, Klokken
er mange, Inger sover i Sofaen, og
jeg kjender og at det skal blive godt at
komme til Hvile.
  Mange, Mange    
    
    Hilser fra os Alle.  Din heng. Karen Bjølstad.