Munchmuseet, MM K 4420

MM K 4420, Munchmuseet. Datert 25.01.1891. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag d 25de    Kjære Edvard!


    Dit Brev fik jeg igaarmorges, det
satte mig i megen Frygt for at
Du skulle have været i stor Forlegen
hed, – da Brevet dit var dateret d
18de og det kom altsaa d. 24. – hele
6 Dage underveis. – Og jeg kan ikke
nægte for, at jeg har tænkt og
tænkt paa at sende Dig Penger–
men saa har de andre sagt, at
man ikke kunde være vis paa
om Du havde flyttet fra Logiet, –
hvorfra Du først skrev; – men at
være i Forlegenhed i et fremmed
Land, uden Bekjendte, det har
jo noget at sige – og skulde
jeg have fulgt min Indskydelse.
– Jeg er saa lei, over det –
tænk, om Du har været i Nød!–
– Strax, da jeg fik Brevet
dit, reiste jeg til Byen, –

 

      

    Dybvad havde ingen Forbindelser Nizza,
viste mig, til den franske Konsul. Det var
en tækkelig Mand, men kunde ikke greie
med Pengeaffærer, havde ikke engang
Lov til det, men gav mig Raad; jeg
skulde gaa til Kriditbanken; – der
fik jeg den Besked, at det var temme-
lig uvist, om der her i Byen fandtes
nogen Forbindelse med Nizza, han troede
det ikke, – men jeg kunde jo forsøge i
Kriditkassen; – der fik jeg da endelig
Hjælp og da var Kl allerede 1. – Du
fik altsaa Telegrammet samme Dag \(igaar)/, men
kanske seent. – O, hvor jeg var
glad og lettet. –

    Der har været Snestorm som har forsinket
Postgangen; – mit sidste Brev har altsaa
været længe underveis. – Du har vel
faaet de 60 Kr som blev adresseret til
Jonas Lie? – Andreas beder Dig
svare ogsaa paa, om Du vil vi skal
assurere dine Billeder. Assuransen
er Du sikker paa; – men det drager
altid noget ud. –

 

      

    Kjære Dig, fortel os, om Du har været
svert i Forlegenhed; – Du maa
endelig skrive lidt iforveien, naar
Du vil have Penger – Du ved
jeg har at skaffe. – Du

    – Er det ikke godt med Ingers Infor-
mationer! – jeg troer det kommer godt
til at greie sig. – Med Tiden
kunde vi kanske opnaa et mere
passende Logi; saa vi slap at
være saa afhængig af Bortleie.
Det er vist bra vi kom her til
Nordstrand. – Her hos Norby, er
det jo og god Anledning til
at blive kjendt. –

    – Luzzi gaaer omkring og snuser
paa Bordet, vil helst sætte sig
midt paa Brevet; – nu i
dette Øieblik sidder vi altsaa
sammen ved Lampen, Andreas
og jeg, mens Inger rusler i
Kjøkkenet med Chocoladen –
– Bare vi nu vidste alt

 

      

var vel med Dig. – Gid Du
vilde skrive, strax Telegrammet
kom. –      Forresten maa jeg takke
Dig for, at Du har været bra til
at skrive i almindelighed. –

    Andreas ber om Du vil
sende en presset Blomst. –
– Er Du bra efter Reisen? –
det skal jo ikke have været
koldt hos Dig; – jeg var bange
derfor, men saa fortalte den
franske Konsul at i Nizza var
det bra. – Her har været saa
svere Snestormer og tildels kolde
Dage, – men her i Huset
er det godt, slet ikke koldt,
trods Tømmervæggene. –

    Vi længes nu meget, – efter
at høre fra Dig. –
Du har altsaa ikke havt Penge til
at Telegrafere til os? – K

    
    Din hengivne Karen Bjølstad

    Jeg er saa lei over, at jeg ikke før
har sendt Penger! –