Munchmuseet, MM K 4401

MM K 4401, Munchmuseet. Datert 28.11.1891. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
28de November 1891 –    Kjære Edvard!
 – Tak for Brevet,
det glædede os at høre, at Du
har det vel; det var morsomt,
at Du endelig kom til Munchs,
– hvor det er rart med den lille
Frk Munch; det var vel noksaa
overraskende, det er jo bare Barnet.

    – Jeg sender Dig endel Kritikker
igjen. Billedet dit Aftenen
kommer nu igjen frem, men
paa en anden Maade. – – – saa
Kritikkerne selv maa tage sine
Ord igjen. – – Kanske Du
allerede har læst dette jeg sender
Dig? –

    Vi lever som sædvanlig, – Andre
as
sidder ved Kakkelovnskrogen
og læser flittig, seer godt ud
i sine nye Klæder, og noksaa
mægtig ud i sin nye Yderfrakke.
Inger og jeg var paa Udstillingen

 

      

igaar, for at see anden Ophængning,
dit Billede «Aften», har faaet en
bedre Plads, – ialfald tager det sig
anderledes ud. – Det er daglig
Skriverier nu om dette, – og
Krogh, som siger, Du Burde have
Komponistgage! – – –

    Vi, Inger og jeg gjorde en
Visit til de gamle Munch «Frøkene,–
Jette, som Du ved, er hyggeligst ‹laa›,
Caroline synes det var morsomt, at
Du havde været ‹\viserguden/›,– De ere snare
til at klage, skjønt Fru Amalie gier
dem 100 Kr maanedlig. –

    – Det er en stor Opmuntring
for os, at Du faaer Anerkjendelse,
– saa tilslut – stopper vel
Munden til paa Skravlerne –
– og vi tier og –

    Kjære Dig, vær forsigtig; –det er saa
godt at vide, Du har Følge! –
en anden Gang mere.
  Din
hengivne KarenBjøl

    Alle hilser Dig–

    (Kroghs Insats er ogsaa kommet i Dagbladet) –