Munchmuseet, MM K 4396

MM K 4396, Munchmuseet. Datert 29.01.1891. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Torsdag 29de Januar    Kjære Edvard!


    Med Forfærdelse læste vi dit
Brev, d.d. 20de – saa
skulle det altsaa gaa, saa
at Du skulle komme i saa-
dan Nød for Penge – og un-
der saadanne Omstændigheder,
– det er da forskrækkeligt, – det
har vel været galt ogsaa
fra vor Side, vi skulle tænkt
os ind i at de 60 Kroner
muligens kunde forsinkes. –
og saa skulle jeg sendt
Brev\Penge/ strax dit Brevkort (første)
kom, – Sneestormene har ogsaa
forsinket Postgangen. –
Har ikke alt dette taget
paa Dig, – syg i Paris og
paa Reisen, det er nok

 

      

saa svert at tænke paa. –
– Du leverede mig formange
Penge ved din Afreise. –
Tulluppen skulde Du havt med.
– Nettop i de Dage Du har havt
det saa ondt, har jeg havt en
uforklarlig Ængstelse, plaget ofte
Inger – det var som jeg følte det
var noget paafærde, –
Og saa denne Frygt, som maatte
komme paa Dig, at det skulle
komme forsent. –

    Nu har Du vel faaet Kreditkassens
Telegram Ordre paa Penge 126 Franch,
forhaabentlig, – derpaa har Inger og
jeg skrevet, – adresseret rigtig-
nok begge Dele til Hotellet, – men
det kommer vel frem. – Stipendiet
og Assurancen skal vi derpaa
faa Greie pa – Tænk hvor
nødvendigt disse Assuransepenge
blev Dig. – Det er saa underligt at

 

      

nettop \i/ den Krog af loftet skulle
dine Billeder være, – det var vist
ikke flere. –      Altsaa har
der bleven lagt paa endnu 50 Kr –
– det var da godt, – og det er vist
meget snilt ordnet. –

    Klokken er mange, jeg faaer slutte imorgen,
Lisbeth Møller har været her et Par
Dage, – hun er trofast Veninde. –
Idag kom, der Brevkort fra Dig,
igaar havde Andreas Brev fra Dig,
med Stipendieordren, – tak!
– vi haaber om, et tar Dage igjen
at faa høre om de sidste Penge
har naaet Dig, – de 126 Frank. –

    Torsdag 29de
Nu reiser Inger til
Byen for at høre med Assuran
ranceagent Koch, om Summen snar
lig kunde udleveres, – saa er
det vist bedst gjennem Kreditcas-
sen at sende Dig Pengene, som
Du ogsaa selv tænker, – der
er ogsaa en Mand, som er saa
særdeles tjenstagtig og snil, –
han, der ordnet med Telegrammet.

 

      

    Stipendiet sætter vi altsaa, naar
Andreas faaer hævet det i Banken.
– Vi ere friske – Inger faaer
stadig nye Elever – 7 for Øieblikket
– 125 Kr har jeg i Vinter taget ind
for Mosestykkerne og har endda noget
tilgode fra Trondhjem. –      Intet
Nyt. –      Gud give Du maatte
faa det rigtig efter Ønske – godt
Logi; og at Du maatte styrkes
vel i Vinter. – Det har da
været en svare Trængselstid –
just de værste Ting. –

    Tak for Roserne – her har
vi nu faaet mildt Veir –
Andreas siger at Du maa have
det svert varmt. –

    
    Alle hilser, din
hengivne
Karen Bjølstad

    Inger beder mig sige, at hun spiller
nu et nydeligt Stykke, som hedder
«Spind, spind» –