Göteborgs Konstförening

Kunstforening. Göteborg, Sverige

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

  • wikipedia.se (http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_Konstf%C3%B6rening)

Brev fra Göteborgs Konstförening til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 10 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4087.   Brev. Datert 10.12.1896 . «Konstföreningen är villig till utställning emottaga Eder tafla »Sygt barn« samt 40 raderingar och lithografier men endast enligt de för föreningen gällande stadgar att frakten till utställnin- gen betalas af föreningen, om föremålen sändas per ångbåt från hamn, som står i direkt ångbåtsförbin- delse med Göteborg; återfrakt från utställningen skall» 
Munchmuseet, MM K 4088.   Brev. Datert 06.03.1911 . «Till svar å i går mottagna brefvet, kan jag meddela, att utställningslokalen å Valand icke är ledig att mottaga Edra målningar i maj månad, däremot äro de välkomna från omkr. den 10e september.» 
Munchmuseet, MM K 4089.   Brev. Datert 03.12.1912 . «För att nu kunna uppgöra med alla köpare efter utställningens slut får jag bedja Herr Munch snarast möjligt till mig öfversända följande exemplar af gravyrer och träsnitt, som blifvit sålda till flere köpare (blott ett ex. af hvarje finnes här):» 
Munchmuseet, MM K 4090.   Brev. Ikke datert. «för urval, och så snart jag från herr Munch fått mottaga de ytterligare beställda exem- plaren af några gravyrer ō träsnitt, af hvilka här blott finnas 1 ex. men hvaraf flere blifvit sålda.» 
Munchmuseet, MM K 4091.   Brev. Datert 10.12.1912 . «Tack för vänliga brefvet och för löftet om att snarast tillsända de ytter- ligare sålda exemplaren af en del gravyrer och etsningar. Bland dessa skulle erfordras till de først af mig uppgifna äfven 1 ex. af »Älskande kvinde« (bröstbild med röd bård), som äfven nu blifvit såld.» 
Munchmuseet, MM K 4092.   Brev. Datert 08.01.1912 . «Härmed kan jag nu meddela, att enligt Eder önskan resten af gravyrer och träsnitt, tillsammans 6 st mycket stora, 81 〃 mellanstora och 111 〃 smärre 198 st. afsändts till Joels konst- salong i Stockholm.» 
Munchmuseet, MM K 4093.   Brev. Datert 13.02.1913 . «Sedan jag nu fått mottaga de två be- ställda bladen: »Benrangel mellan två kvinnor« och »Gammel fisker«, får jag härmed öfverlämna redovisning för de 12 af Göteborgs Museum inköpta bladen:» 
Munchmuseet, MM K 4094.   Brev. Datert 04.10.1916 . «Härmed tager jag mig friheten an- hålla att herr Munch skulle vilja hos Göteborgs Konstförening under november månad utstäfla sina kartonger och skisser till de nyss avtäckta väggmålningarna i Kri- stiania Universitet.» 
Munchmuseet, MM K 4095.   Brev. Datert 26.06.1917 . «Med tacksamhet för Edert i dag mottagna brev får jag meddela, att Konstföreningen härstädes nödgas under sommarens lopp uppgöra planen för utställningar under nästa vår, då i annat fall inga mera framstående konstnärer kunna påräknas utställa.» 
Munchmuseet, MM K 4096.   Brev. Datert 20.08.1918 . «Efter mottagandet av 175 kr. 44 öre för ersättan- de av de genom Dr. Romdahl beställda kartonger- na till gravyrer, får jag härmed översända räk- ning kr. 114,75 för arbetet samt resten av belop- pet 〃 60.69 kr. kontant = 175,44» 

Göteborgs Konstförening er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4087.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«Konstföreningen är villig till utställning emottaga Eder tafla »Sygt barn« samt 40 raderingar och lithografier men endast enligt de för föreningen gällande stadgar att frakten till utställnin- gen betalas af föreningen, om föremålen sändas per ångbåt från hamn, som står i direkt ångbåtsförbin- delse med Göteborg; återfrakt från utställningen skall»
Munchmuseet, MM K 4088.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«P.M. rörande villkor för utställ- ning i Konstföreningens lokal bifogas.»
Munchmuseet, MM K 4090.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«Målningarna äro i dag afsända till Kristiania Kunstforening.»
Munchmuseet, MM K 4093.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«Betalningen härför beräknades till 1300 kronor med afdrag af 10% prov. till Konstfö- reningen kr 130 Rest kronor 1.170, som jag idag insändt till Kristiania Sparebank.»
Munchmuseet, MM K 4094.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«Härmed tager jag mig friheten an- hålla att herr Munch skulle vilja hos Göteborgs Konstförening under november månad utstäfla sina kartonger och skisser till de nyss avtäckta väggmålningarna i Kri- stiania Universitet.»
Munchmuseet, MM K 4095.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«Med tacksamhet för Edert i dag mottagna brev får jag meddela, att Konstföreningen härstädes nödgas under sommarens lopp uppgöra planen för utställningar under nästa vår, då i annat fall inga mera framstående konstnärer kunna påräknas utställa.»
Munchmuseet, MM K 4101.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstmuseum.
«I enlighet med kontrakt mellan Eder och Göteborgs Museum af den 3 december 1912 har jag äran härmed till Eder öfversän- da en växel å slutbetalningen för »Gjer- loffs porträtt« kronor      kr 5000:- mot afdrag af 10% provision till Göte- borgs Konstförening enf. kontraktets bestämmelse      kr 500.-       Rest kronor 4.500 kr och får jag utbedja mig ett kvitto å detta belopp.»
Munchmuseet, MM N 3527.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« »