Carl Lagerberg

Carl Pontus Lagerberg (1859–1922)
Svensk kammerherre. Amanuensis ved Göteborgs Museum 1886, 1887 intendant for museets myntkabinett og 1892 for den historiske avdelingen. Fra 1889 museets ombudsmann.

Tilknyttet

  Les mer

  Brev fra Carl Lagerberg til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 11 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 4087.   Brev. Datert 10.12.1896. 
  «Konstföreningen är villig till utställning emottaga Eder tafla »Sygt barn« samt 40 raderingar och lithografier men endast enligt de för föreningen gällande stadgar att frakten till utställnin- gen betalas af föreningen, om föremålen sändas per ångbåt från hamn, som står i direkt ångbåtsförbin- delse med Göteborg; återfrakt från utställningen skall» 
  Munchmuseet, MM K 4088.   Brev. Datert 06.03.1911. 
  «Till svar å i går mottagna brefvet, kan jag meddela, att utställningslokalen å Valand icke är ledig att mottaga Edra målningar i maj månad, däremot äro de välkomna från omkr. den 10e september.» 
  Munchmuseet, MM K 4089.   Brev. Datert 03.12.1912. 
  «För att nu kunna uppgöra med alla köpare efter utställningens slut får jag bedja Herr Munch snarast möjligt till mig öfversända följande exemplar af gravyrer och träsnitt, som blifvit sålda till flere köpare (blott ett ex. af hvarje finnes här):» 
  Munchmuseet, MM K 4090.   Brev. Ikke datert. 
  «för urval, och så snart jag från herr Munch fått mottaga de ytterligare beställda exem- plaren af några gravyrer ō träsnitt, af hvilka här blott finnas 1 ex. men hvaraf flere blifvit sålda.» 
  Munchmuseet, MM K 4091.   Brev. Datert 10.12.1912. 
  «Tack för vänliga brefvet och för löftet om att snarast tillsända de ytter- ligare sålda exemplaren af en del gravyrer och etsningar. Bland dessa skulle erfordras till de først af mig uppgifna äfven 1 ex. af »Älskande kvinde« (bröstbild med röd bård), som äfven nu blifvit såld.» 
  Munchmuseet, MM K 4092.   Brev. Datert 08.01.1912. 
  «Härmed kan jag nu meddela, att enligt Eder önskan resten af gravyrer och träsnitt, tillsammans 6 st mycket stora, 81 〃 mellanstora och 111 〃 smärre 198 st. afsändts till Joels konst- salong i Stockholm.» 
  Munchmuseet, MM K 4093.   Brev. Datert 13.02.1913. 
  «Sedan jag nu fått mottaga de två be- ställda bladen: »Benrangel mellan två kvinnor« och »Gammel fisker«, får jag härmed öfverlämna redovisning för de 12 af Göteborgs Museum inköpta bladen:» 
  Munchmuseet, MM K 4094.   Brev. Datert 04.10.1916. 
  «Härmed tager jag mig friheten an- hålla att herr Munch skulle vilja hos Göteborgs Konstförening under november månad utstäfla sina kartonger och skisser till de nyss avtäckta väggmålningarna i Kri- stiania Universitet.» 
  Munchmuseet, MM K 4095.   Brev. Datert 26.06.1917. 
  «Med tacksamhet för Edert i dag mottagna brev får jag meddela, att Konstföreningen härstädes nödgas under sommarens lopp uppgöra planen för utställningar under nästa vår, då i annat fall inga mera framstående konstnärer kunna påräknas utställa.» 
  Munchmuseet, MM K 4096.   Brev. Datert 20.08.1918. 
  «Efter mottagandet av 175 kr. 44 öre för ersättan- de av de genom Dr. Romdahl beställda kartonger- na till gravyrer, får jag härmed översända räk- ning kr. 114,75 för arbetet samt resten av belop- pet 〃 60.69 kr. kontant = 175,44» 
  Munchmuseet, MM K 4101.   Brev. Ikke datert. 
  «I enlighet med kontrakt mellan Eder och Göteborgs Museum af den 3 december 1912 har jag äran härmed till Eder öfversän- da en växel å slutbetalningen för »Gjer- loffs porträtt« kronor      kr 5000:- mot afdrag af 10% provision till Göte- borgs Konstförening enf. kontraktets bestämmelse      kr 500.-       Rest kronor 4.500 kr och får jag utbedja mig ett kvitto å detta belopp.» 

  Carl Lagerberg er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM N 2421.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Romdahl. Ikke datert. Se bl. 1r
  «sendt { … }Kammerherre Lagerberg»
  Munchmuseet, MM N 3756.   Notat av Edvard Munch. Datert 6.1917. Se s. 1
  «Lagerberg»