Munchmuseet, MM N 3569

MM N 3569, Munchmuseet. Datert 1938. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3569, s. 1

    1938
    Edvard Munch      Fødselsår og datum 12/12. 1863.
Maler
Nedre Ramme, Hvitsten

    Ingen, dog bidrar jeg med tilsammen ca. kr. 8000.– pr. aar. til
slektninge.
 • Nedre Ramme i Hvitsten
 • Ekely, gnr. 29 bnr. 9 i Aker, huset
 • Eiendommens verdi forøvrig er ikke medtatt.
 • Hus i Aasgaardstrand

 

Munchmuseet N 3569, s. 2

    Kr. 15.000.– i 5 % Hypotekbankobligasjoner 1927,
innfridd 1/10. 1937.

 

Munchmuseet N 3569, s. 3

    Nei, kun notater.
    Nei.

 

Munchmuseet N 3569, s. 4
 • Nedre Ramme i Hvitsten
 • Ekely i Aker, huset
 • utføres alene med en halvpart
  som ifjor av Akers Ligningsvesen
 • Huset i Aasgaardstrand
 • utføres alene med en halvpart
  som for Aker
 • Forøvrig henvises til innberetninger
  til Vestby Ligningskontor angaaende
  Ekely i Aker og huset i Aasgaardstrand.

    Terminene 1/4 og 1/10. 37 med

 

Munchmuseet N 3569, s. 5

    Omkostninger ved utøvelsen av mitt arbeide i 1937

 

Munchmuseet N 3569, s. 6

    Ja, i Aker og Aasgaardstrand, hvortil likelydende
selvangivelser er sendt.

    Ja.
    Nei.
    Mulige forespørsler bes velvilligst rettet til
O.r.sakfører Ejnar Voss, Oslo.

 

Munchmuseet N 3569, s. 7

 

Munchmuseet N 3569, s. 8
Oslo den 11. februar 1938.