Vestby Ligningskontor

Offentlig etat. Norge

Brev fra Vestby Ligningskontor til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1366.   Brev. Datert 27.01.1938 .  

Vestby Ligningskontor er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1340.   Brev fra Uidentifisert person.
«I henhold til Deres anmodning sender jeg Dem vedlagt skrivelser henholdsvis til Lensmannen i Vestby og til Akers Folke- register. Jeg håper, De ikke kommer til å angre på det skritt, som De herved tar. Såvidt jeg har forstått Dem, har De langt mindre bråk med Ligningsmyndighetene i Vestby, enn De tidligere hadde med Akers myndigheter, og det er kjedelig, hvis De nu skal få nye ubehagelig- heter, som De ellers kunde være forskånet for. Når De selv erklærer, at De anser Dem for fastboende i Vestby og De vitterlig opholder Dem en betraktelig del av året der nede, må Akers ligningsråd efter min mening respektere dette. Myndighetene har ingen rett til å regne ut, hvor De opholder Dem i den lengste del av året – det er ikke netopp dag antallet som det kommer an på, men langt mere, hvor de selv mener å ha Deres hjem. Noget, som her kan spille en viss rolle, er fast postadresse opbevaring av ens personlige effekter, hushjelp og annen arbeidshjelp, hjemmets utstyr og innredning m.v. I siste instans blir det selvfølge- lig et skjønsspørsmål. Jeg føler mig overbevist om, at der da vil bli lagt stor vekt på Deres eget, personlige skjønn, spesiellt når som her De ikke har nogen økonomisk fordel av opholdet i Vestby. Jeg vilde ikke undlate å nevne disse momenter for Dem, da jeg gjerne vil forebygge, at De tar et overilet skritt. Det hele haster i og for sig ikke, hvis De ønsker å tenke nærmere over saken.»
Munchmuseet, MM N 3564.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Forøvrigt henvises til innberetninger til Vestby Ligningskontor angående Ekely i Aker og huset i Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 3569.   Varia av Edvard Munch. Datert 1938 . Se s. 4
«Forøvrig henvises til innberetninger til Vestby Ligningskontor angaaende Ekely i Aker og huset i Aasgaardstrand.»