Munchmuseet, MM N 870

MM N 870, Munchmuseet. Datert 18.3.1904. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 870 bl. 1r
    Weimar 18/3 1904


    Kjære Tante!


    Jeg har så mange Breve at skrive at jeg
nu blot sender nogle Ord – mit Ophold
i Paris var jo ikke helt roligt – da jeg ikke
kan tåle at se de Mennesker der var mine
Venner – eller kaldte sig så og som dog var
mine værste Fiender – Jeg har for Fremtiden
blot at undgå dem – Diriks har jeg ikke
helt brudt med – endskjønt han dog
var med og har en vis Tilbøielighed til
at snudske for rige Damer – N{ … }u, det gik
ihverfald bra det hele – Det er jo heldigt
at {s}Slag i Slag Held følger mig forøvrigt –
I Wien har jeg solgt for 2500 Mark –
så jeg kan greie mig { … }til Sommeren –

    Her er et besynderligt Liv – som jeg

 

Munchmuseet N 870 bl. 1v

gjerne vilde været med på hvis jeg ikke
endnu føl{ … }te Virkningerne af de sidste
Års Begivenheder –

    Her omgåes jeg f Ex blot Grever og Baroner –
og må stadig gå i Snipkjole {–}eller Redingot –
Tilfældi{ … }gvis er her mine gamle Bekje{ … }ndte
Grev Prozor og Frue her – { … }De har
her en stor Villa og { … }representerer Rusland –

    Til ham er jeg indbudt Onsdag og træffer
der { … }Storhertugen med Frue – Jeg er
ikke sikker på om jeg går – Det mest
intressante var mit Besøg i Friedrich Nietsches
Bolig hvor han { … }levede sine sidste år og døde
– Hans søster, Fru Förster bor der, og d{ … }er
er {m}Modtagelse Søndag – der går jeg ihvertfald
– Det er muligt at jeg til Vinteren
 …  kommer hid igjen – Jeg er tilbudt af
Kunstakademiet frit atelier – Jeg skriver
mer

     Din hengivne Edvard Munch
    {h}Hilsen til Inger og Laura