Munchmuseet, MM K 4550

MM K 4550, Munchmuseet. Datert 05.12.1899. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak for Brevet, hvor det
gjør godt at høre, at Du
kommer Dig, og at Du har
været heldigt med Stedet;
det er ogsaa kjendt for at
være saa godt. – Men
Du maa see at holde ud
saa Du kan have rigtig Nytte
af Opholdet. –

    Inger er nu færdig med
sin Opvisning. Lørdag Aften
troppet de op paa Skolen
alle disse Smaa Elever med
nogle Voxne. Pianoet
tog sig godt ud i Gumnastik

 

      

salen og Eleverne vare udmærket
flinke. Enkelte vare rent
Begavelser, spillede glimrende
og vandt almindelig Begeistring.
Dette gjaldt især Thormod Sommer-
felt
og Birgitte Herseth – og en
ung Frk Sommerfelt spillede ogsaa
udmærket. – Saa nu har
da Inger opnaaet sin Hensigt
med dette, at Sammenligninger
med Fru Bjerkes Elever blier
til hendes Fordel saadan, at
ikke Ingers staaer tilbage, og
det er jo noksaa godt. –

    Men hvilket Slid paa
Nærverne at faa drevet
dette frem, – Timer og Extra
timer fra Morgen til Aften
Nu skulde hun hvile en
8 Dages Tid, men Forældrene
sender Børnene hid uden
Hensyn. – Der var mange

 

      

Tilhørere næsten fuld Salen,
uagtet dette skulde være
privat. – Inger siger, at
Bjerke alt seer lidt surt til
hende.

    Jeg har intet at fortælle
uden at Karl Bjølstad er
forlovet med en nordlandsk
Lensmandsdatter. – Jeg havde
Brev fra Alfred for nogle
Dage \siden/, hvori han fortæller om en
Skuffelse han og hans Kone havde
havt, de havde bestemt sig for
at tage til sig et lidet «Røvær»
Barn og skrev til Haugesund til
en Bekjendt, som skulde ordne
det for dem; men fik senere
Svar at alle de Smaa
derborte alt var tagne
af Folk i og omkring Haugesund.

 

      

    – Inger beder at hilse
Dig.
  Din hengivne
K. Bjølstad


Nordstrand 5te December 1899

    Det gikk med Krigen, som
Du sagde, at Engelskmændene
vilde faa dygtig Prygl; – men
ingen havde vel troet det
skulde blive en saa skrække-
lig Affaire for dem. –

    – Gid Du vilde blive rigtig bra,
skriv nogle Ord snart igjen, ja
gid Du kunne komme Dig rigtigt,
det er jo en deilig Luft der
i Gausdal. – Jeg har været en
Sommer der for 40 Aar siden paa
en Gaard som hed Føxen.