Munchmuseet, MM K 4543

MM K 4543, Munchmuseet. Datert 12.06.1898. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Kjære, skriv snart lidt igjen!


    
12te Juni 1898    Kjære Edvard!


    Ja, vi har ventet paa Efter-
retninger fra Dig, jeg har saa
ofte tænkt paa at skrive
alligevel, og det burde jeg
jo have gjort og ikke taget
saadanne Hensyn. – Det
bedrøver os meget, at Du igjen
skal være daarlig – ja det
er saa ondt, men Du
har jo saamange Ganger
været nede i Sygdom
og kommet op igjen.
Ro, fuldstændig Ro er nok
nødvendig, jeg skjønner saa
godt, det er vanskeligt,
meget vanskeligt, men ogsaa

 

      

det, kan komme til en endelig,
god Udgang. – Hun er vel
ogsaa noksaa nervøs, naar
hun er brystsvag, saa hun
kan vel ikke tage Sagen
ret. – Det er ondt baade for
hende og for Dig. – Nu
er det bedst Du \seer at/ komme Dig. –

    – Jeg har tænkt saa meget
paa Dig, siden jeg fik dit
forrige Brev, – jeg kunde jo
forstaa Du ikke var rigtig saa
lykkelig, som det var ønskeligt,
– men saa har jeg trøstet
mig ved at det kunde
gaa bra, at Du selv tenkte
det saa. –

    Vi har ikke talt med
nogen af Larsens, og i det

 

      

hele ikke synderlig med
nogle\Andre/ om disse Affairer,
for min Part har jeg ikke
nævnt det for Nogen, og
Inger har ogsaa været forsigtig.

    – Vi har leiet bort Beqvæm
meligheden, kommer til at
reise den 20de. – Vi har
faaet 300 Kr, til en Præst
Sommerfelt. –

    Nu, hvis Du skulde
komme til at være i
Forlegenhed, saa kan vi
saa godt sende, i Banken
har vi en 700.
Jeg faaer Arbeide hos
Dofeide og Husfliden,
saa det gaaer bra. –

    Vi skal sende Dig

 

      

    Verdens \Gang/ og Morgenbladet
I Verdens Gang var der
fra Gunnar Heiberg forleden
et Brev fra Paris om Udstill-
lingen. Han beklagede saa
meget at man ikke havde
faaet Dig overtalt til at
være med, da det var saa
høist beklageligt, at ikke Du
var representeret – rigtignok
glimrer Du ved din Fraværelse
siger han, men sannelig
‹nedover› vilde d
Ja Du
skal faa læse det selv,
det er altsaa meget godt
og storartet. –

    Nu maa Brevet afsted,
jeg skal snart igjen
skrive, men lad os høre
fra Dig, vi skal ikke næv

    ne nogen Din Addresse.  Hilsen fra Inger Din
K B