Munchmuseet, MM K 4530

MM K 4530, Munchmuseet. Datert 06.08.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
5te August    Kjære, kjære Edvard!
 Hvor jeg tænker
meget paa Dig, mon Du er i Paris
nu – og hvorledes har Du det forresten,
jeg har læst om den svere Hede. – Og
saa har jeg tænkt paa, om Du skulde
være i nogen Forlegenhed ellers, – skriv da, –
– kjære gjør det. – Vi har det bra –
jeg er ganske alene, undtagen
de Logere\n/de. – Laura hos Kincks
Inger paa en Sæter efterat hun en
Stund har været hos Johanne. –
Barnet er saa nydeligt, lille
Andrea, Photografier af hende har
jeg faaet – og Du faaer ogsaa
naar vi sikkert faaer vide, hvor
Du er henne. – Jeg synes, Du
umuligt kan holde ud i Paris
naar det er saa varmt. –

    7de Idag fik jeg dit
Brevkort, og blev jeg usigelig
beroliget ved at høre fra Dig

 

      

men, at Du kunde holde saalænge
ud i Paris i den svere Hede
og tørre Luft. – Maatte Du
nu faa en deilig Eftersommer –
Du kom svert sent afsted. –
Jeg havde før skrevet, dersom jeg
havde vidst at Du endda opholdt
Dig i Paris; – jeg har nu
i lang Tid hver Morgen hørt efter
Brev – og efter ny Adresse! –
Der har ogsaa været en
Cyklon der, som har vært
ødelæggende. – Igaar var
der en slem Brand i Byen med
Tab af Mennesker. –
– Jeg troer, dette Herseths Hus
maa vere sundt, jeg føler mig
frisk isommer og anderledes ved
Kræfter, endda jeg staer op
6 1/2 og lægger mig ikke før
11. – Jeg gaaer jo ud og meget

 

      

i Haven og Fjeldet er deiligt,
det er vel det triveligste Sted
vi har været paa. – Men,
der vil jo altid blive saameget
vemodigt at tænke paa. –
Bare Du havde det rigtigt godt.
– Naar August er gaaet har
jeg 150 Kr at tage ind af
vore Logerende. – Vi har været
heldige iaar, – snille tækkelige
Folk, – de reiser 1ste Sept. –
– Laura har i den seneste
Tid været ualmindelig bra,
– naar hun og jeg er alene
er hun svert hyggelig, –
saa er det, naar hun er
alene med Inger; det er
som om, hun ikke taaler Tredie
mand. – Det lille Barnet paa
Lillehammer, har hun meget

 

      

tilovers for. – Johanne leve saa
rent for Barnet, til det, har
hun stærke Følelser,– og Lag
til at stelle det. – Laura
siger i sit sidste Brev, – at
den Lille ligner paa A. i Øinene
og Udtrykket. – –

    Igaar skrev jeg til Hadsel
til en Madame Dreyer, der
passede A. i hans Sygdom; jeg
vilde saa gjerne høre noget
gjennem hende. – –

    –Jeg skulde ønske at vi
havde havt dette Logiet den
Tid I boede hos os, – det hav-
de været anderledes triveligt og
hyggeligt; –